Pages

Adsorpcija metala iz otpadnih životinjskih masti
Adsorpcija metala iz otpadnih životinjskih masti
Lucija Žonja
Upotreba fosilnih izvora energije uzrokuje brojne negativne učinke na okoliš. Zbog navedenog problema, čovječanstvo se okreće prema drugim izvorima. Biodizel, kao alternativno motorno gorivo, proizvodi se iz bioloških izvora. Popularnost je stekao zbog smanjenja štetnih utjecaja na okoliš, obnovljivih izvora sirovina, biorazgradivosti i netoksičnosti. Također, proizvodnja biodizela je ekonomski prihvatljiva jer se može proizvoditi iz otpada koji se ne može koristiti u ljudskoj...
Adsorpcija organskih kiselina na aktivni ugljen u koloni
Adsorpcija organskih kiselina na aktivni ugljen u koloni
Vedran Petrić
Adsorpcija je sposobnost površine krutih tvari da na sebe veže čestice plinova ili otopljenih tvari. Ta pojava je od vrlo velike koristi u separacijskim procesima, posebice za uklanjanje industrijskih onečišćenja poput teških metala, farmaceutika, bojila i organskih kiselina iz otpadnih voda. U ovom radu ispitivana je adsorpcija organskih kiselina, octene (CH3COOH) i mravlje (HCOOH). Ispitivanje je provedeno u kolonskom sustavu s fiksnim slojem granuliranog aktivnog ugljena (GAC)...
Adsorpcijske metode uklanjanja nitrata
Adsorpcijske metode uklanjanja nitrata
Ivana Sučija
Porastom broja svjetske populacije povećala se potreba za hranom i energentima što je dovelo do porasta poljoprivredne i industrijske proizvodnje. Uz sve prednosti koje razvoj donosi postoje i brojni nedostaci kao što je povećanje količine polutanata u okolišu poput nitrata, teških metala, fluorida, i brojnih drugih spojeva. Nitrati u velikim količinama u okoliš dospijevaju radi prekomjerne uporabe prirodnih i umjetnih gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji ili neadekvatnom sanacijom...
Aktivnost esteraze u stanicama Pseudomonas sp. u uvjetima bez i uz indukciju eritromicinom
Aktivnost esteraze u stanicama Pseudomonas sp. u uvjetima bez i uz indukciju eritromicinom
Josip Leko
U ovome radu praćena je aktivnost enzima eritromicin esteraze prilikom uzgoja bakterije Pseudomonas sp. Eritromicin esteraza je enzim koji navedena bakterija sintetizira, a koji razgrađuje eritromicin; antibiotik široke primjene. Aktivnost enzima je praćena tijekom uzgoja bakterije bez dodatka eritromicina u hranjivu podlogu, s dodatkom 0,2 ppm te 200 ppm eritromicina u hranjivu podlogu. Cilj rada bio je izolirati enzim iz stanica Pseudomonas sp. uzgojenih bez, s dodatkom 0,2 ppm i...
Aktivnost halohidrin-dehalogenaze u reakciji nastajanja epoksida
Aktivnost halohidrin-dehalogenaze u reakciji nastajanja epoksida
Dominik Knapić
Istraživana je reakcija dehalogenacije 1,3 diklor-2-propanola koju katalizira enzim halohidrin-dehalogenaza (HHDH). Određena je aktivnost te optimizirana metoda određivanja aktivnosti enzima. Određivane su koncentracije α-kloroalkohola i epoksida plinskom kromatografijom s plameno ionizacijskim detektorom. Određena je i kinetika enzima pri pH 8. Reakcija dehalogenacije je provedena u kotlastom reaktoru. Rezultati su pokazali da enzim halohidrindehalogenaza nije specifičan na...
Aktivnost i postojanost ZnO prevlaka kod fotokatalitičke razgradnje onečišćivala
Aktivnost i postojanost ZnO prevlaka kod fotokatalitičke razgradnje onečišćivala
Mateja Kolenić
Cilj ovog rada bio je ispitati aktivnost i postojanost prevlaka ZnO tijekom fotokatalitičke reakcije razgradnje onečišćivala. Prevlake ZnO sintetizirane su metodom kemijskog taloženja iz metanolnih otopina cinkovog acetata dihidrata koncentracija 0,15 i 0,50 mol dm^-3. Kao podloge, korištena su predmetna stakalca i staklena mrežica. Dobivene prevlake sintetizirane su 41 h pri 55 °C te su žarene u peći 2 h pri 400 °C. Sintetizirane prevlake karakterizirane su pretražnom...
Aktivnost ketoreduktaza pri oksidaciji diola
Aktivnost ketoreduktaza pri oksidaciji diola
Valerija Matković
U radu je opisana kaskadna reakcija koja objedinjuje reakciju oksidacije Cbz-N-3-amino-1,2-propandiola (diol) te reakciju aldolne adicije dihidroksiacetona (DHA) na aldehid sintetiziran u koraku oksidacije. Za reakciju oksidacije testirano je 18 ketoreduktaza, te je njihova aktivnost uspoređena s aktivnošću enzima alkohol dehidrogenaze iz jetre konja (HLADH) koji se ranije pokazao kao katalizator aktivan u proučavanoj oksidoredukciji. Ketoreduktaze i dehidrogenaze zahtijevaju prisutnost...
Alkalno aktivirana mineralna veziva
Alkalno aktivirana mineralna veziva
Marko Batrac
Anorganska mineralna veziva po definiciji predstavljaju tvari, anorganskog mineralnog podrijetla, koje pomiješane s vodom djelovanjem fizikalno kemijskih procesa tijekom vremena stvrdnjavaju ili vežu u krutu kamenu sličnu tvorevinu određene čvrstoće. Hidratacija portland i portland bijelog cementa, aluminatnog cementa te vapna praćena je mjerenjem razlike potencijala između dvije elektrode u doticaju sa cementnom pastom. Istraženi su sljedeći materijali elektroda: nikal, volfram,...
Alternativna goriva u industriji cementa
Alternativna goriva u industriji cementa
Ivana Jerković
U posljednjih nekoliko godina upotreba alternativnih goriva u cementnoj industriji je privukla veliku pozornost zahvaljujući svojoj efikasnostiu zamjeni toplinske energije od fosilnih goriva i smanjenjem štetnih emisija. Alkalno okruženje, visoke temperaturei dugo vrijeme zadržavanja omogučavaju suspaljivanje širokog raspona otpada i opasnih materijala u rotacionoj peći. U ovom radu su navedena različita potencijalna alternativna goriva koja se mogu koristiti ili koriste u cementnoj...
Amino- i nitro-supstituirani benzo[b]tieno[2,3-c]kinoloni kao potencijalni antioksidansi
Amino- i nitro-supstituirani benzo[b]tieno[2,3-c]kinoloni kao potencijalni antioksidansi
Angela Kapitanović
okviru ovog rada priređeni su amino i nitro supstituirani derivati benzo[b]tieno[2,3-c]kinolona. Za pripravu ciljanih molekula korištene su klasične metode organske sinteze. Počevši od sinteze cimetnih kiselina 3a-b koje se prevode u odgovarajuće kloride 4a-b te njihovom kondenzacijom s anilinima dobivaju se nitro supstituirani amidi 6-8. Redukcijom nitro skupine spojeva 6-8 dobivaju se amino supstituirani amidi 12-14. Sinteza cikličkih derivata 9-11 i 15-17 provedena je fotokemijskom...
Analiza difuzivnosti dvofaznih sustava voda – eutektičko otapalo u mikrokanalu
Analiza difuzivnosti dvofaznih sustava voda – eutektičko otapalo u mikrokanalu
Marina Jukić
Mikroreaktori su umanjeni reaktorski sustavi karakterističnih dimenzija mikrokanala manjih od 500 μm. U odnosu na konvencionalne reaktore, imaju znatno veći omjer specifične površine i volumena, zbog čega je u njima prijenos tvari i topline znatno intenzivniji. Zbog činjenice da je potrebna znatno manja količina kemikalija za provođenje procesa u mikroreaktorima i zbog bolje mogućnosti kontrole radnih uvjeta, korištenjem ovih uređaja smanjuje se i količina otpada. Pozitivan...
Analiza djelotvornosti katodne zaštite spremnika tople vode
Analiza djelotvornosti katodne zaštite spremnika tople vode
Ana-Marija Vican
Ovaj rad se temelji na problemu iz prakse gdje je došlo do korozije unutarnjih stjenki spremnika tople vode (bojlera). Bojleri su iz tog razloga štićeni katodnom zaštitom s vanjskim izvorom struje. Cilj rada bio je analizirati djelotvornost katodne zaštite koja je primijenjena u svrhu zaštite bojlera. Eksperimentalni dio ovog završnog rada sastoji se od provedbe anodnih i katodnih polarizacijskih mjerenja na uzorcima ugljičnog čelika pri četiri različite temperature (26 °C, 40...

Pages