Pages

Fotokemijske transformacije 4-piridinskih derivata stilbena
Fotokemijske transformacije 4-piridinskih derivata stilbena
Kristina Pavlović
U cilju nastavka proučavanja fotokemijskog ponašanja heterocikličkih analoga distiril-benzena i priprave novih, potencijalno biološki aktivnih, heteropolicikličkih spojeva sintetizirani su piridinski derivati distiril-benzena. Wittigovom reakcijom sintetiziran je 1,2-bis(2-(piridin-4-il)vinil)benzen kao smjesa cis,cis-, cis,trans- i trans,trans-izomera. Cis,trans- i trans,trans-izomeri okarakterizirani su modernim spektroskopskim metodama (jedno- i dvodimenzionalna NMR te UV/Vis) i na...
Fotokemijske transformacije β,β'-disupstituiranog 3-furanskog derivata o-divinilbenzena
Fotokemijske transformacije β,β'-disupstituiranog 3-furanskog derivata o-divinilbenzena
Mateja Markotić
U cilju nastavka proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre na fotokemijsko ponašanje supstituiranih o-divinilbenzena razvijena je sinteza novih supstituiranih o-divinilbenzena s furanskom jezgrom. Wittigovom reakcijom sintetiziran je β,β’–disupstituiran 3-furanski derivat o-divinilbenzena (1) u obliku smjese 3 izomera. Fotokemijskom reakcijom spoja 1 dobiven je novi produkt 2. Novo pripremljeni spojevi u potpunosti su okarakterizirani spektroskopskim metodama.
Fotolitička i fotokemijska razgradnja atrazina u cijevnom reaktoru
Fotolitička i fotokemijska razgradnja atrazina u cijevnom reaktoru
Borna Božiković
Od dana kada je čovjek stvorio pesticide te ih počeo koristiti, oni su postali onečišćivala jer ih je izuzetno teško razgraditi prirodnim putem. Pesticidi imaju neka pozitivna svojstva no jednom kada uđu u vodeni sustav postaju problem zbog svog štetnog utjecaja. Zbog tih štetnih utjecaja, kako na čovjeka tako i na biljni i životinjski svijet, neki pesticidi uvršteni su na listu prioritetnih tvari Direktive 2013/39/EU, među njima i atrazin, te se njihova koncentracija u vodenom...
Fotolitička razgradnja albendazola u okolišu
Fotolitička razgradnja albendazola u okolišu
Alan Badrov
U ovom radu istražena je fotolitička razgradnja albendazola djelovanjem umjetnog Sunčevog zračenja. Osim izravne, istražena je i neizravna razgradnja ispitivanjem utjecaja huminskih kiselina (1, 5 i 10 mg L^-1), nitrata (1 i 3 mg L^-1), karbonata (80 i 420 mg L^-1) te utjecaj pH-vrijednosti (5, 7 i 9). Dobiveni rezultati pokazali su da je u svim eksperimentima došlo do smanjenja koncentracije albendazola na manje od 40 % početne vrijednosti unutar prvih 15 minuta sunčanja. Otopina...
Fotolitička razgradnja nitrofurantoina
Fotolitička razgradnja nitrofurantoina
Martina Kocijan
Farmaceutici prisutni u okolišu mogu se razgraditi na različite načine. Za farmaceutike koji nisu podložni biorazgradnji i hidrolizi, direktna i indirektna fotoliza djelovanjem Sunčeve svjetlosti najznačajniji je put abiotičke razgradnje u površinskim vodama. Cilj ovoga rada bio je proučiti direktnu i indirektnu fotolitičku razgradnju farmaceutika nitrofurantoina. Otopine nitrofurantoina pripremljene su u MilliQ vodi s pH-vrijednostima 4, 6, 8 i 10, izvorskoj vodi, sintetskoj...
Fotooksidativna razgradnja pesticida u vodi
Fotooksidativna razgradnja pesticida u vodi
Monika Vurovec
Zbog sve veće primjene, različiti pesticidi su otkriveni u vodenom okolišu diljem svijeta; u podzemnim, površinskim i pitkim vodama. Svrstavaju se u tzv. nova onečišćivala koja pokazuju veliku toksičnost, kako za ljude, tako i za cijeli vodeni ekosustav. Neki pesticidi nalaze se na listi prioritetnih tvari Direktive 2013/39/EU, pa se njihova koncentracija u vodenom okolišu kontinuirano prati. Osim toga, razvijaju se različite metode njihovog uklanjanja iz otpadnih voda. Primarne i...
Fraktali
Fraktali
Marina Jukić
Prirodu je nemoguće opisati pomoću standardnih geometrijskih likova kao što su kvadrati, krugovi i sl. Za opisivanje složenih struktura koje pronalazimo u prirodi (planine, oblaci, korijenje biljaka) koristimo fraktale i fraktalnu geometriju. Ovaj dio matematike, koji se počeo naglo razvijati tek krajem 20. stoljeća, našao je svoju primjenu u znanosti, tehnologiji, medicini pa čak i astronomiji, premda se očekuje još veći razvoj. U ovom radu je obrađen pojam fraktala kao i neki...
Funkcionalizacija 5-(4-klorstiril)oksazola i 8-klornafto[1,2-d]oksazola Buchwald-Hartwigovom aminacijom benzilnim aminima
Funkcionalizacija 5-(4-klorstiril)oksazola i 8-klornafto[1,2-d]oksazola Buchwald-Hartwigovom aminacijom benzilnim aminima
Josipa Hodak
U cilju nastavka proučavanja biološke aktivnosti 5-(ariletenil)oksazola razvijena je sinteza novih amino-supstituiranih derivata (2-17). Oni u svojoj strukturi imaju oksazolsku podjedinicu i amino-skupinu, koje su odgovorne za farmakološku aktivnost tih spojeva. Buchwald-Hartwigova reakcija aminacije korištena je za sintezu ove serije novih spojeva upotrebom niza različitih benzilnih-amina, piridinskih-amina i furfurilni-amin. Ispitano je nekoliko različitih uvjeta ove reakcije te je...
Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Mia Dubravić
U cilju funkcionalizacije benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta, provedene su reakcije fotokatalitičke oksigenacije. Reakcije oksigenacije provedene su na tiofenskom derivatu 1 i bicikličkom spoju 2, pri različitim eksperimentalnim uvjetima u smjesi aceton-voda, uz kationski/anionski Mn(III)-porfirin kao katalizator, te propuhivanjem kisikom/zrakom. Po uzoru na prethodna istraživanja reakcije su provedene u lužnatom mediju, pri čemu su dobiveni potpuno različiti rezultati u odnosu...
Funkcionalizacija bicikličkog skeleta primjenom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Funkcionalizacija bicikličkog skeleta primjenom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Matej Lukač
U svrhu analize novih funkcionaliziranih derivata koji sadrže [3.2.1]oktadiensku strukturu, priređeni su butadienski i tiofenski derivati o-divinilbenzena 1 i 2. Navedeni spojevi dobiveni su Wittigovom reakcijom u obliku smjese geometrijskih izomera te su u nastavku podvrgnuti fotokemijskim reakcijama, čime su priređeni benzobiciklo[3.2.1]oktadienski derivati 5 i 6. U nastavku istraživanja spojevi su korišteni za sintezu novih funkcionaliziranih derivata benzobiciklo[3.2.1]oktadiena...
Funkcionalizacija celuloze
Funkcionalizacija celuloze
Martina Budimir
Celuloza posjeduje tri hidroksilne skupine na svakom glukopiranoznom prstenu na kojima se u povoljnim uvjetima može odviti kemijska reakcija. Naime, intramolekulske i intermolekulske vodikove veze treba dovesti do pucanja, što može omogućiti otapanje celuloze i vođenje željene reakcije. Celuloza je u ovome radu funkcionalizirana s oleinskom kiselinom u homogenim i heterogenim uvjetima, uz promjenjive omjere reaktanata. Za postizanje homogenih uvjeta kao otapalo celuloze korišten je...
Funkcionalna bojila za visoke tehnologije
Funkcionalna bojila za visoke tehnologije
Mihovil Turniški
Zadnjih desetak godina bilježi se nezapamćeni razvoj i porast primjene bojila za napredne tehnologije kao što su: elektrofotografija (fotokopiranje i laser ispis), termički ispis, tintni ispis; „nevidljivo“ oslikavanje korištenjem IR absorbera u optičkoj pohrani podataka, prenošenje slike s kompjutera direktno na tiskarsku ploču (computer-to-plate), sigurnosni tisak; zasloni (ekrani) kao što su zasloni s tekućim kristalima i noviji emitivni zasloni kao što su uređaji koji...

Pages