Pages

Priprava ternarnih čvrstih disperzija s površinski aktivnom tvari za povećanje topljivosti i brzine oslobađanja djelatne tvari
Priprava ternarnih čvrstih disperzija s površinski aktivnom tvari za povećanje topljivosti i brzine oslobađanja djelatne tvari
Tena Murk
Lurasidon-hidroklorid je antipsihotik koji se koristi za liječenje shizofrenije i bipolarnog poremećaja. Karakterizira ga slaba topljivost u intestinalnim fluidima, a time i slaba apsorpcija djelatne tvari u organizmu. Povećanje topljivosti lurasidon-hidroklorida, te samim time i bioraspoloživosti lijeka, znači bolje farmakološko djelovanje u liječenju psihičkih bolesti. Stoga, u ovom istraživanju, nastoji se povećati topljivost ove djelatne tvari. Obećavajući pristup povećanju...
Priprema Cu(II)/politiraminskog kompleksa kao katalizatora za mjerenje koncentracije askorbinske kiseline
Priprema Cu(II)/politiraminskog kompleksa kao katalizatora za mjerenje koncentracije askorbinske kiseline
Alen Đalapa
U ovom radu izvedena je priprema Cu(II)/politiraminskog kompleksa kao katalizatora za mjerenje koncentracije askorbinske kiseline, modificiranjem zlatne (Au) elektrode politiraminom i naknadnim kompleksiranjem politiramina bakrom. Ciklička voltametrija korištena je kao glavna tehnika za pripremu i karakterizaciju elektrode. Sloj politiramina nanesen je na zlatnu elektrodu elektropolimerizacijom tiramina iz 2,5 mM otopine tiramina pripravljene u fosfatnom puferu pH=4,10. Naneseno je ukupno...
Priprema PCL/n TiO2 vlakana tehnikom elektropredenja
Priprema PCL/n TiO2 vlakana tehnikom elektropredenja
Dajana Puljić
Elektropredenje je postupak priprave nanovlakana iz mlaza kapljevine u elektrostatičkom polju. Tehnikom elektropredenja moguće je proizvesti kontinuirana vlakana nanometarskih dimenzija iz različitih vrsta polimera. Mikro- i nano-strukturirani vlaknasti mat na osnovi polikaprolaktona (PCL) u koji su dodane mikro- i nano-čestice TiO2 te titanijeve nanocijevi u udjelu od 0,5 mas % pripravljene su postupkom elektropredenja iz otopine dobivene otapanjem PCL-a u otapalima N,...
Priprema TPU/nTiO2 vlakana elektropredenjem: primjena u tekstilnoj industriji
Priprema TPU/nTiO2 vlakana elektropredenjem: primjena u tekstilnoj industriji
Mijo Grbavac
Elektropredenje kao relativno novija tehnika i pojavom nanotehnologije nalazi sve veću primjenu u industriji. Razlog tome je mogućnost priprave vlakana nano dimenzija. Nanovlakna imaju bolja svojstva od vlakana dobivenih konvencionalnim metodama. Prednost elektropredenja je svestranost u primjeni u raznim područjima kao što su biosenzori, filtracija, inženjerstvo tkiva, medicina itd. Vlakna se dobivaju podvrgavanjem otopine ili taline polimera električnom polju. Najveći problem kod...
Priprema TiO2/ZIF-8 hibridnog fotokatalizatora i testiranje njegove aktivnosti za fotorazgradnju neonikotinoidnih insekticida
Priprema TiO2/ZIF-8 hibridnog fotokatalizatora i testiranje njegove aktivnosti za fotorazgradnju neonikotinoidnih insekticida
Lucija Bogdan
Zbog kontinuiranog porasta koncentracije organskih onečišćenja u vodenim ekosustavima, postoji potreba za pronalaskom tehnologije za učinkovitu obradu industrijskih i komunalnih otpadnih voda. Fotokataliza upotrebom titanijevog dioksida već je dobro uspostavljena metoda razgradnje organskih onečišćivala, no primjena titanijevog dioksida koja je ograničena samo aktivacijom UV zračenjem predstavlja velik izazov. Tijekom opsežnih istraživanja na ovom području razvijene su...
Priprema ZnO/PANI nanokompozita i njegova primjena u fotokatalitičkoj razgradnji bojila
Priprema ZnO/PANI nanokompozita i njegova primjena u fotokatalitičkoj razgradnji bojila
Ivana Živković
U radu provedena je in-situ sinteza polianilina (PANI) u prisustvu ZnO katalizatora za pripravu ZnO/PANI nanokompozitnog fotokatalizatora za katalitičko pročišćavanje otpadnih voda. Sinteza PANI polimera provedena je na različitim uvjetima, tj. modificiran je postupak in-situ sinteze tako da je prvo kratko sintetiziran čisti PANI polimer, a kasnije je nastavljena in-situ sinteza u prisustvu ZnO nanočestica. Također, varirano je vrijeme polimerizacije; 90 min; 120 min i 180 min....
Priprema biokatalizatora
Priprema biokatalizatora
Lea Vrus
Biokatalizatori, enzimi, se koriste za ubrzavanje biokemijskih reakcija u živim organizmima. Upotrebljavaju se u velikom rasponu industrija, poput farmaceutske, agrokemijske, prehrambene te u raznim znanstvenim granama. Zahvaljujući toj industrijskoj važnosti biokatalizatora razvijene su razne metode njihove pripreme. Mikrobna fermentacija, kultura biljnih i životinjskih stanica, uz DNK rekombinantnu tehnologiju omogućuju olakšanu sintezu specifičnih enzima. Krajnji produkt,...
Priprema biomaziva u ionskoj kapljevini
Priprema biomaziva u ionskoj kapljevini
Mirna Kovač
Cilj ovog rada bio je istražiti najbolje uvjete za sintezu biomaziva izoamil oleata enzimatskom esterifikacijom izoamil alkohola i oleinske kiseline. Reakcija je provedena uz prisustvo Candida antarctica lipaze B. Reakcija je također testirana u inkubator miješalici u n-heksanu i dvije ionske kapljevine; 1-butil-3-metilimidazol heksafluorofosfatu ([BMIM] PF6) i 1-butil-3-metilimidazol tetrafluoroboratu ([BMIM] BF4) pri različitim temperaturama (30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C). Koristeći...
Priprema biorazgradljivih kompozita na osnovi LLDPE i rižinih ljuskica
Priprema biorazgradljivih kompozita na osnovi LLDPE i rižinih ljuskica
Martin Cvetić
Sve se više dovodi u pitanje problem vezan uz odlaganje plastičnog otpada, a znanstvenici nastoje pronaći adekvatno rješenje s ciljem boljeg očuvanja i zaštite okoliša. U ovom eksperimentalnom radu pripravljeni su biokompoziti na osnovi LLDPE i rižinih ljuskica (RLJ) u svrhu dobivanja ambalažnog materijala. Biokompoziti su pripravljeni u Brabender gnjetilici dodatkom rižinih ljuskica u LLDPE u različitom masenom postotku (10, 20, 30, 40, 50 mas %). Uzorcima je ispitana toplinska...
Priprema ekstrakata lista masline za kozmetičku primjenu
Priprema ekstrakata lista masline za kozmetičku primjenu
Petra Marketin
Lišće masline, jedne od najrasprostranjenijih biljaka Mediterana, bogato je različitim bioaktivnim komponentama. Jedni od značajnijih bioaktivnih komponenata prisutnih u lišću su polifenolni spojevi. Polifenolni spojevi pokazuju potencijalno dobar učinak na ljudsko zdravlje zbog antioksidativnih, protuupalnih, antialergenih, antivirusnih, analgetskih i antipiretskih svojstva zbog čega se istražuje njihova primjena u kozmetičke, medicinske i prehrambene svrhe. U ovom radu ispitana...
Priprema i ispitivanje fotokatalitičke aktivnosti fotokatalizatora aktivnih pod Sunčevim zračenjem
Priprema i ispitivanje fotokatalitičke aktivnosti fotokatalizatora aktivnih pod Sunčevim zračenjem
Dorotea Piškor
Sve veća prisutnost farmaceutika u okolišu izaziva zabrinutost istraživača, stoga se pokušava pronaći adekvatan način smanjenja takvog onečišćenja. Jedan od razloga za zabrinutost uslijed prisutnosti antibiotika u okolišu općenito je razvoj rezistentnih sojeva patogenih bakterija. Napredne oksidacijske tehnologije, a osobito fotokatalitički procesi, su perspektivno rješenje za uklanjanje farmaceutskih onečišćivala iz otpadnih voda. Titanijev dioksid (TiO2) kao...
Priprema i ispitivanje višekomponentnih fotokatalizatora
Priprema i ispitivanje višekomponentnih fotokatalizatora
Lucia Župan
Farmaceutska onečišćivala predstavljaju značajni ekološki problem u svijetu. Nova onečišćivala poput diklofenaka (DCF), sveprisutna su u različitim vodenim tokovima, što može ugroziti kvalitetu vode. Nova onečišćivala ne mogu se ukloniti konvencionalnim metodama obrade te se sve veća pažnja usmjerava na fotokatalitičke procese. Fotokataliza je proces razgradnje onečišćujućih tvari pod utjecajem ultraljubičastog i vidljivog zračenja uz prisutnost fotokatalizatora na...

Pages