Pages

Kinetika oksidacije N-Cbz-3-amino-1,2-propandiola katalizirane s alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre
Kinetika oksidacije N-Cbz-3-amino-1,2-propandiola katalizirane s alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre
Dino Skendrović
U ovom radu opisana je kemijska i enzimatska oksidacija aminoalkohola Cbz-N-3-amino-1,2-propandiola. Kemijska oksidacija provedena je uz pomoć jodoksibenzojeve kiseline, a enzimatska uz alkohol dehidrogenazu iz konjske jetre. Provedena je je Cbz-zaštita aminokiseline kako bi se dokazalo da je ona nusprodukt navedenih metoda oksidacije. Određena je i kinetika reakcije oksidacije aminoalkohola katalizirana s alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre te su procijenjeni kinetički parametri na...
Kinetika sušenja katalizatora u sušioniku s fluidiziranim slojem
Kinetika sušenja katalizatora u sušioniku s fluidiziranim slojem
Anamarija Mitar
Sušenje u fluidiziranom sloju čest je proces za sušenje čestičnih materijala u kemijskoj i prehrambenoj industriji. U ovom radu istraživana je kinetika sušenja katalizatora u sušioniku sa fluidiziranim slojem. Mjerenja su provedena u laboratorijskom sušioniku pri različitim brzinama strujanja zraka, temperaturama ulaznog zraka, te različitim visinama sloja čvrstih čestica. Kao materijal za sušenje odabrane su čvrste sferične čestice tj. kuglice katalizatora zbog svog...
Kinetička karakterizacija enzima MenD u reakciji biokatalitičke sinteza 6-cijano-4-okso heksan kiseline
Kinetička karakterizacija enzima MenD u reakciji biokatalitičke sinteza 6-cijano-4-okso heksan kiseline
Ivana Katarina Munda
U ovom radu je provedena biokatalitička reakcija 1,4-karboligacije akrilonitrila i α-ketoglutarata uz dekarboksilazu MenD. Ispitan je utjecaj kofaktora magnezija i tiamin difosfata na početnu reakcijsku brzinu. Kinetika enzima je mjerena metodom početnih brzina, te je opisana dvosupstratnom Michaelis Menteničinom kinetikom. Postavljen je matematički model procesa u kotlastom reaktoru. Provedbom reakcije u kotlastom reaktoru uz 100 %-tni suvišak α-ketoglutarata, postignuta je potpuna...
Kinetički modeli u farmaceutskoj industriji
Kinetički modeli u farmaceutskoj industriji
Andrea Milićević
In vitro ispitivanje oslobađanja djelatne tvari nalazi sve veću primjenu u farmaceutskoj industriji pri razvitku kako inovativnih, tako i generičkih lijekova. Djelatna tvar može se oslobađati difuzijskim mehanizmom ili erozijom, te može imati trenutni, produženi ili kontrolirani učinak. Ispitivanje se provodi propisanim metodama, specifičnim za svaku djelatnu tvar. Rezultati se opisuju statističkim metodama, metodama neovisnima o modelu te metodama ovisnima o modelima. U ovom radu...
Kombinirani procesi s integriranim rasplinjavanjem krutog goriva
Kombinirani procesi s integriranim rasplinjavanjem krutog goriva
Kristijan Mrkalj
U radu je teoretski obrađen princip rada kombiniranog procesa s integriranim rasplinjavanjem krutog goriva. U poglavlju vezanom za rasplinjavanje, navedene su osnovne kemijske reakcije i fizikalne transformacije kroz koje prolazi sirovina namijenjena za rasplinjavanje, a u poglavlju vezanom za pročišćavanje, u kraćim su crtama objašnjeni elementarni koraci u obradi plina dobivenog rasplinjavanjem. Poseban je naglasak stavljen na ekološki utjecaj IGCC tehnologije, a dane su i usporedbe...
Kompoziti s obnavljanjem svojstava
Kompoziti s obnavljanjem svojstava
Nicol Šorgo
Kompoziti s obnavljanjem svojstava su kompozitni materijali koji imaju mogućnost automatskog obnavljanja svojih svojstava pri raznim oštećenjima. Razvijeni su u posljednjih petnaest godina inspirirani dizajnom prirodnih sustava (ljudi, životinje, biljke) koji pokazuju sposobnost samoobnavljanja odnosno zacjeljivanja. Ovaj se rad temelji na dvije vrste samoobnovljivih kompozita: kapsulirani i vaskularni samoobnovljivi kompoziti te prikazuje pregled najbitnijih dostignuća i napretka u...
Kompozitne okosnice na temelju hidroksiapatita i biorazgradivih polimera u inženjerstvu koštanog tkiva - literaturni pregled
Kompozitne okosnice na temelju hidroksiapatita i biorazgradivih polimera u inženjerstvu koštanog tkiva - literaturni pregled
Arijana Plavanjac
Cilj ovog rada je dati kratki literaturni pregled kompozitnih okosnica na temelju hidroksiapatita i biorazgradivih polimera u inženjerstvu koštanog tkiva. Inženjerstvo tkiva je interdisciplinarno područje inženjerskih i biomedicinskih znanosti usmjereno razvoju bioloških nadomjestaka za obnovu, održavanje i unaprjeđenje funkcije oštećenog tkiva. U inženjerstvu koštanog tkiva najvažniju ulogu imaju trodimenzionalne okosnice (engl. scaffold) kojima je uloga oponašati strukturna...
Koncept zgrade približno nulte energije
Koncept zgrade približno nulte energije
Bruna Babić
S ciljem poboljšavanja energetske učinkovitosti zgrada u Uniji donesena je Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada prema kojoj je zgrada približno nulte energije zgrada koja ima vrlo visoku energetsku učinkovitost i ta približno nulta odnosno vrlo niska količina energije trebala bi se u značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora. Cilj ovoga rada je analizirati definiciju za zgrade približno nulte energije, okvir za izračun energije i karakteristike zgrade...
Kontrola oblika kristala u postupku šaržne kristalizacije
Kontrola oblika kristala u postupku šaržne kristalizacije
Marija Ždrakić
Kristalizacija kao jedan od važnijih procesa farmaceutske industrije podliježe razvitku novih tehnika u dizajnu čestica. Kao jedno od područja aktivnog istraživanja farmaceutske industrije pojavila se sferična kristalizacija zbog činjenice da omogućuje istovremenu aglomeraciju kristala i kristalizaciju. U ovom radu, u okviru šaržne kristalizacije, istraživan je utjecaj sustava (otapalo, antiotapalo, sredstvo za premošćivanje) na granulometrijska svojstva (veličinu i oblik) i...
Korozijska zaštita ugljičnog čelika fosfonskim kiselinama
Korozijska zaštita ugljičnog čelika fosfonskim kiselinama
Doroteja Novosel
Cilj ovog rada bio je ispitati mogućnost zaštite ugljičnog čelika C45E od korozije u umjetnoj morskoj vodi primjenom zaštitnog filma oktadecilfosfonske kiseline (ODPA). On je formiran postupkom uranjanja čelika u alkoholne otopine fosfonske kiseline različitih koncentracija: 10^-2 M, 5*10^-3 M, 10^-3 M te u otopini CeCl3 * 7 H2O koncentracije 2mM, a potom u otopini ODPA koncentracije 10^-2 M. Rezultati su pokazali da je čelik uranjan u otopinu oktadecilfosfonske kiseline najmanje...
Kristalna struktura hidroksiapatita (literaturni pregled)
Kristalna struktura hidroksiapatita (literaturni pregled)
Helena Paun
Biološki hidroksiapatiti karakterizirani su slabom kristalnosti i nestehiometrijom jer u svojoj strukturi sadrže i ione koji imaju važnu ulogu u organizmu sisavaca. Zato su pojedinačno istraživane moguće supstitucije iona u kristalnoj rešetki hidroksiapatita te svojstva koje pojedini supstituent donosi. U ovom radu objašnjena je kristalna struktura hidroksiapatita, karakteristike koje ga čine jedinstvenim materijalom te načini njegove sinteze u laboratoriju. Objašnjena je i...
Kromatografska separacija stroncija i olova iz kompleksnih uzoraka praćena izotopskom analizom
Kromatografska separacija stroncija i olova iz kompleksnih uzoraka praćena izotopskom analizom
Maja Šuša
Cilj ovog rada je ispitivanje mogućnosti kromatrografske izolacije stroncija i olova iz kompleksnih smjesa pomoću izmjenjivaču SerdolitTM CG-400 I koji je uveden kao zamjena za Amberlite CG-400. Ispitivan je utjecaj sastava otopine na vezanje kationa, polarnosti alkohola, koncentracije dušične i klorovodične kiseline te udio vode u otopinama. Određena je krivulja prodora i eluiranja stroncija i olova na kolonama punjenim izmjenjivačima Amberlite CG-400 i SerdolitTM CG-400 I te je...

Pages