Pages

Kombinirani procesi s integriranim rasplinjavanjem krutog goriva
Kombinirani procesi s integriranim rasplinjavanjem krutog goriva
Kristijan Mrkalj
U radu je teoretski obrađen princip rada kombiniranog procesa s integriranim rasplinjavanjem krutog goriva. U poglavlju vezanom za rasplinjavanje, navedene su osnovne kemijske reakcije i fizikalne transformacije kroz koje prolazi sirovina namijenjena za rasplinjavanje, a u poglavlju vezanom za pročišćavanje, u kraćim su crtama objašnjeni elementarni koraci u obradi plina dobivenog rasplinjavanjem. Poseban je naglasak stavljen na ekološki utjecaj IGCC tehnologije, a dane su i usporedbe...
Kompoziti s obnavljanjem svojstava
Kompoziti s obnavljanjem svojstava
Nicol Šorgo
Kompoziti s obnavljanjem svojstava su kompozitni materijali koji imaju mogućnost automatskog obnavljanja svojih svojstava pri raznim oštećenjima. Razvijeni su u posljednjih petnaest godina inspirirani dizajnom prirodnih sustava (ljudi, životinje, biljke) koji pokazuju sposobnost samoobnavljanja odnosno zacjeljivanja. Ovaj se rad temelji na dvije vrste samoobnovljivih kompozita: kapsulirani i vaskularni samoobnovljivi kompoziti te prikazuje pregled najbitnijih dostignuća i napretka u...
Kompozitne okosnice na temelju hidroksiapatita i biorazgradivih polimera u inženjerstvu koštanog tkiva - literaturni pregled
Kompozitne okosnice na temelju hidroksiapatita i biorazgradivih polimera u inženjerstvu koštanog tkiva - literaturni pregled
Arijana Plavanjac
Cilj ovog rada je dati kratki literaturni pregled kompozitnih okosnica na temelju hidroksiapatita i biorazgradivih polimera u inženjerstvu koštanog tkiva. Inženjerstvo tkiva je interdisciplinarno područje inženjerskih i biomedicinskih znanosti usmjereno razvoju bioloških nadomjestaka za obnovu, održavanje i unaprjeđenje funkcije oštećenog tkiva. U inženjerstvu koštanog tkiva najvažniju ulogu imaju trodimenzionalne okosnice (engl. scaffold) kojima je uloga oponašati strukturna...
Koncept zgrade približno nulte energije
Koncept zgrade približno nulte energije
Bruna Babić
S ciljem poboljšavanja energetske učinkovitosti zgrada u Uniji donesena je Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada prema kojoj je zgrada približno nulte energije zgrada koja ima vrlo visoku energetsku učinkovitost i ta približno nulta odnosno vrlo niska količina energije trebala bi se u značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora. Cilj ovoga rada je analizirati definiciju za zgrade približno nulte energije, okvir za izračun energije i karakteristike zgrade...
Kontrola oblika kristala u postupku šaržne kristalizacije
Kontrola oblika kristala u postupku šaržne kristalizacije
Marija Ždrakić
Kristalizacija kao jedan od važnijih procesa farmaceutske industrije podliježe razvitku novih tehnika u dizajnu čestica. Kao jedno od područja aktivnog istraživanja farmaceutske industrije pojavila se sferična kristalizacija zbog činjenice da omogućuje istovremenu aglomeraciju kristala i kristalizaciju. U ovom radu, u okviru šaržne kristalizacije, istraživan je utjecaj sustava (otapalo, antiotapalo, sredstvo za premošćivanje) na granulometrijska svojstva (veličinu i oblik) i...
Korozijska zaštita ugljičnog čelika fosfonskim kiselinama
Korozijska zaštita ugljičnog čelika fosfonskim kiselinama
Doroteja Novosel
Cilj ovog rada bio je ispitati mogućnost zaštite ugljičnog čelika C45E od korozije u umjetnoj morskoj vodi primjenom zaštitnog filma oktadecilfosfonske kiseline (ODPA). On je formiran postupkom uranjanja čelika u alkoholne otopine fosfonske kiseline različitih koncentracija: 10^-2 M, 5*10^-3 M, 10^-3 M te u otopini CeCl3 * 7 H2O koncentracije 2mM, a potom u otopini ODPA koncentracije 10^-2 M. Rezultati su pokazali da je čelik uranjan u otopinu oktadecilfosfonske kiseline najmanje...
Kristalna struktura hidroksiapatita (literaturni pregled)
Kristalna struktura hidroksiapatita (literaturni pregled)
Helena Paun
Biološki hidroksiapatiti karakterizirani su slabom kristalnosti i nestehiometrijom jer u svojoj strukturi sadrže i ione koji imaju važnu ulogu u organizmu sisavaca. Zato su pojedinačno istraživane moguće supstitucije iona u kristalnoj rešetki hidroksiapatita te svojstva koje pojedini supstituent donosi. U ovom radu objašnjena je kristalna struktura hidroksiapatita, karakteristike koje ga čine jedinstvenim materijalom te načini njegove sinteze u laboratoriju. Objašnjena je i...
Kromatografska separacija stroncija i olova iz kompleksnih uzoraka praćena izotopskom analizom
Kromatografska separacija stroncija i olova iz kompleksnih uzoraka praćena izotopskom analizom
Maja Šuša
Cilj ovog rada je ispitivanje mogućnosti kromatrografske izolacije stroncija i olova iz kompleksnih smjesa pomoću izmjenjivaču SerdolitTM CG-400 I koji je uveden kao zamjena za Amberlite CG-400. Ispitivan je utjecaj sastava otopine na vezanje kationa, polarnosti alkohola, koncentracije dušične i klorovodične kiseline te udio vode u otopinama. Određena je krivulja prodora i eluiranja stroncija i olova na kolonama punjenim izmjenjivačima Amberlite CG-400 i SerdolitTM CG-400 I te je...
Kvaliteta analitičkih mjerenja
Kvaliteta analitičkih mjerenja
Željka Kašaj
Analitička mjerenja prisutna su i iznimno bitna u svim područjima današnjice. Zato je važno pridržavati se svih kriterija potrebnih da se osiguraju pouzdani analitički rezultati, tj. da se osigura kvaliteta analitičkih mjerenja. Cilj ovog rada upravo je upoznati se s pojmom i konceptima kvalitete analitičkih mjerenja. U prvom dijelu navedeni su opći pojmovi vezani za navedenu temu, a to su: analitički sustav, njegove pogreške, reprezentativan uzorak i načini njegove pripreme za...
Kvantnokemijski izračun međudjelovanja adenozin trifosfata s vodom
Kvantnokemijski izračun međudjelovanja adenozin trifosfata s vodom
Lucija Vujević
Svrha ovoga rada je pokazati kako se mogu primjeniti kvantnokemijski izračuni za određivanje međudjelovanja adenozin trifosfata i vode. Ovo međudjelovanje ključno je za opis izmjene energije u biološkim sustavima. Izračuni su izvršeni u programskom paketu "GAUSSIAN 09", uporabom teorije funkcionala gustoće (DFT). Izvršeni izračuni daju dobar opći odnos u energijama reakcija, ali pokazuju znatna odstupanja od eksperimentalnih vrijednosti. Uzrok takvih odstupanja leži u...
Kvantnomehanički opis i tumačenje nanomagneta
Kvantnomehanički opis i tumačenje nanomagneta
Anđela Krišto
Zadatak ovog završnog rada je kvantno-mehanički opis dinamike spina u nanomagnetima, te tumačenje pojava koje se javljaju na nanometarskoj skali magnetskih čestica. Matematički opis dinamike spina sadržava tri glavne teoretske jednadžbe: Bloch jednadžba, Landau-Lifshitz jednadžba, te Landau-Lifshitz-Gilbert jednadžba dinamike spina. Na primjerima jednomolekulskog magneta Mn12-acetata, nanočestica CuFe2O4 i Cu0.5Fe2.5O4, te amorfne nanoslitine Hf57Fe43 objašnjene su pojave...
L-askorbinska kiselina i njezini derivati
L-askorbinska kiselina i njezini derivati
Ines Cazin
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih-1,2,3-triazolnih derivata L-askorbinske kiseline (6−17) kao potencijalnih antitumorskih spojeva. U tu svrhu sintetizirani su derivati L-askorbinske kiseline 1, 2, 3 i 4 koji su ključni za sintezu azida L-askorbinske kiseline 5. 1,2,3-triazolni derivati L-askorbinske kiseline pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije s Cu(I) kao katalizatorom. S ciljem dobivanja većeg sveukupnog iskorištenja ciljanih...

Pages