Pages

Ispitivanje raspodjele potencijala u sustavu katodne zaštite u ovisnosti o specifičnom otporu elektrolita
Ispitivanje raspodjele potencijala u sustavu katodne zaštite u ovisnosti o specifičnom otporu elektrolita
Matea Večerić
U ovom radu ispitivana je raspodjela potencijala u ovisnosti o specifičnom otporu elektrolita za sustav katodne zaštite bazena izrađenog od niskougljičnog čelika pomoću titanske anode prevučene slojem miješanih oksida plemenitih metala kružnog presijeka. Za potrebe ispitivanja potencijala pomoću referentne Cu/CuSO4 elektrode izrađena je Lugginova kapilara koja se pokazala vrlo učinkovitom. Usporedbom raspodjele potencijala za konstantnu struju od 0,7A u tri različite...
Ispitivanje sadržaja i brzine otpuštanja djelatne tvari iz farmaceutskih oblika
Ispitivanje sadržaja i brzine otpuštanja djelatne tvari iz farmaceutskih oblika
Marina Štokić
Cilj farmaceutskih istraživanja jest ujednačen sadržaj tableta kako bi im se poboljšala kvaliteta i svojstva te smanjili troškovi proizvodnje. Ujednačenost pripravaka uključuje homogenost mase i ujednačenost sadržaja. Određivanje sadržaja djelatnih tvari u pojedinoj tableti provodi se u cilju kontrole kakvoće pripravka i njegove postojanosti i stabilnosti. Tableta mora otpuštati djelatnu tvar na željeno mjesto učinka u pravilnoj dozi, optimalnom vremenu te smanjiti nepoželjna...
Ispitivanje smjese mineralnog i esterskog ulja električnim i toplinskim metodama
Ispitivanje smjese mineralnog i esterskog ulja električnim i toplinskim metodama
Ivana Vilić
Izolacijska ulja koja se koriste u transformatorima često se nazivaju transformatorska ulja ili trafo ulja, a proizvedena su s ciljem osiguranja sigurnog rada tijekom radnog vijeka transformatora. Primjenjuju se u dvije osnovne svrhe, kao izolacijski materijal i medij za hlađenje. Danas se za izoliranje dijelova pod naponom najčešće koristi mineralno ulje kojem se već dugi niz godina, zbog dobrih toplinskih i električnih svojstava, daje prednost u primjeni. Međutim, kako ono ima i...
Ispitivanje trajnosti mlaznih betona
Ispitivanje trajnosti mlaznih betona
Milan Bijelić
Mlazni betoni su kompozitni materijali sa vrlo kratkim vremenom vezanja, od svega nekoliko minuta, te se u praksi koriste za sprječavanje prodora vode i stabilizaciju stijena pri izradi tunela. Od uobičajenih cementnih veziva razlikuju se po vrlo kratkom vremena vezanja i nanošenjem na površinu prskanjem u mlazu, tzv. torkretiranjem. U ovome radu istraživana je hidratacija Portland cementa (PC) i Portland cementa uz različite masene dodatke titanil sulfata (TiOSO4) odnosno...
Ispitivanje ubrzivača za aluminatni cement
Ispitivanje ubrzivača za aluminatni cement
Tamara Grgić
U ovom radu istražen je utjecaj litij nitrata na hidrataciju aluminatnog cementa. Pri određenim vremenima, hidratacija je prekinuta usitnjavanjem uzorka s acetonom. U tako pripravljenom uzorku određena je količina ukupne vode, vezane vode i gustoća, te je izračunata poroznost materijala. Izmjerena čvrstoća na tlak brzovezujućeg i brzootvrdnjavajućeg materijala i poroznost opisane su Ryshkewitchevim modelom, te je parametar a povezan s vodocementnim omjerom uporabljenim za pripravu...
Istraživanje adsorpcije organskih kiselina na metalnu površinu primjenom kvarc-kristalne mikrovage
Istraživanje adsorpcije organskih kiselina na metalnu površinu primjenom kvarc-kristalne mikrovage
Martina Mumelaš
Samoorganizirajući monoslojevi (SAM) su tanki, uređeni filmovi koji nastaju spontano adsorpcijom organskih molekula na površinu supstrata iz kapljevite ili parne faze, nakon čega slijedi samoorganizacija alkilnih lanaca. Budući da se uobičajeno karakteriziraju završna svojstva nastalog tankog filma, glavni cilj ovog rada bio je pratiti proces njegova formiranja odnosno adsorpcije stearinske kiseline na bakrenu elektrodu pomoću elektrokemijske kvarc-kristalne mikrovage te ispitati...
Istraživanje kinetike razgradnje N-oksida tercijarnog amina
Istraživanje kinetike razgradnje N-oksida tercijarnog amina
Dženita Šola
U ovom radu ispitivana je kinetika razgradnje aromatskih N-oksida tercijarnih amina. Nakon sinteze dvaju različitih aromatskih N-oksida tercijarnih amina provedeni su pokusi razgradnje. Kinetika razgradnje ispitana je u kotlastom reaktoru pri različitim uvjetima provedbe procesa. Razgradnja aromatskog N-oksida tercijarnog amina A provedena je uz konstantno propuhivanje dušikom pri protoku od 10 mL/min uz primjenu četiri različita otapala (metanol, 2-propanol, metil-etil-keton i voda)...
Istraživanje uvjeta kemijske sinteze elektrovodljivog polimera polipirola
Istraživanje uvjeta kemijske sinteze elektrovodljivog polimera polipirola
Jasmina Stjepanović
U radu je provedeno ispitivanje uvjeta sinteze vodljivog polimera polipirola s ciljem da se postigne odgovarajuća struktura koja je fotoosjetljiva u širem dijelu vidljivog dijela sunčeva spektra. Tijekom sinteze polipirola (PPy) uzorcima je mijenjan udio oksidansa (FeCl3) u odnsou na udio monomera pirola, odnos monomer : oksidans bio je: 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:5; vrijeme sinteze bilo je 90 i 180 min, dok je tempratura održavana konstantnom, 5 °C. Za svaki sintetiziran uzorak određen je...
Izolacija NADH oksidaze iz Lactobacillus sanfranciscencis
Izolacija NADH oksidaze iz Lactobacillus sanfranciscencis
Elena Josić
Oksidaze koje ovise o prisustvu nikotinamid koenzima su od sve većeg interesa prilikom pripreme kiralnih molekula, bilo redukcijom prokiralnih prekursora ili iz oksidativne racemične smjese. Regeneracija oksidiranog i reduciranog oblika nikotinamid kofaktora je od iznimne važnosti jer je upotreba kofaktora u stehiometrijskim količinama izrazito skupa, a nemoguće ga je sintetizirati ili zamijeniti nekim jeftinijim produktom. U ovom radu opisane su metode regeneracije koenzima. Iako svi...
Izolacija tankih poliamidnih filmova s kompozitnih reverzno osmotskih membrana i njihova karakterizacija
Izolacija tankih poliamidnih filmova s kompozitnih reverzno osmotskih membrana i njihova karakterizacija
Barbara Žuteg
Poliamidne kompozitne membrane su industrijski najprimjenljiviji tip reverzno osmotskih (RO) i nanofiltracijskih (NF) membrana. Mogućnost nezavisnog utjecaja na karakteristike potpornog sloja i tankog filma dopušta optimizaciju cjelokupne strukture kompozitne membrane, te njezinih karakteristika: propusnosti, selektivnosti i stabilnosti. Kao rezultat, kompozitne RO i NF membrane se obično primjenjuju u pročišćavanju vode kao što su dobivanje pitke vode desalinacijom bočate i morske...
Izrada i baždarenje aprature za određivanje modula elastičnosti materijala
Izrada i baždarenje aprature za određivanje modula elastičnosti materijala
Ivan Bratanović
Cilj ovog rada je razvoj aparature za mjerenje Youngovog modula elastičnosti i modula smicanja homogenih izotropnih materijala na osnovi izmjerene vlastite frekvencije titranja. Eksperimentalni dio rada pokazao je da postupak prema ASTM normi C1259 omogućuje vrlo jednostavno određivanje Youngovog modula elastičnosti, dok je određivanje modula smicanja puno zahtjevnije. Kao senzor titraja uporabljen je fotooptički element TCST1230 uz osciloskop Tiepie HS3, te je titranje uzorka...
Izrada i baždarenje aprature za određivanje toplinskih svojstava materijala
Izrada i baždarenje aprature za određivanje toplinskih svojstava materijala
Šejla Zukić
Ispitivanje toplinskih svojstava materijala često se provodi metodama koje su dugotrajne i većinom nepristupačne. Cilj ovog rada je bio osmisliti aparaturu pomoću koje će se na jednostavan način utvrditi neko toplinsko svojstvo materijala. Osnovna aparatura korištena u eksperimentu nadograđena je verzija aparature koja je korištena u prethodnim istraživanjima na Zavodu za anorgansku tehnologiju i nemetale, odnosno korišten je još jedan Peltierov element. Rezultati mjerenja su...

Pages