Pages

L-askorbinska kiselina i njezini derivati
L-askorbinska kiselina i njezini derivati
Ines Cazin
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih-1,2,3-triazolnih derivata L-askorbinske kiseline (6−17) kao potencijalnih antitumorskih spojeva. U tu svrhu sintetizirani su derivati L-askorbinske kiseline 1, 2, 3 i 4 koji su ključni za sintezu azida L-askorbinske kiseline 5. 1,2,3-triazolni derivati L-askorbinske kiseline pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije s Cu(I) kao katalizatorom. S ciljem dobivanja većeg sveukupnog iskorištenja ciljanih...
Laboratorijska ocjena sustava zaštitnih premaza za primjenu u trafostanicama
Laboratorijska ocjena sustava zaštitnih premaza za primjenu u trafostanicama
Jurica Žerjav
Električna energija ključni je čimbenik za razvoj ljudske civilizacije te je potrebno uz današnji ubrzani razvoj svijeta osigurati pouzdanu opskrbu. Pouzdana opskrba može se postići kvalitetnom izradom elektroenergetskog sustava te uz redovito održavanje sustava. Jednostavan prijenos električne energije bez velikih gubitaka postiže se pomoću transformatora koji pripada u najvažnije dijelove svake trafostanice. Kvalitetna izrada i zaštita transformatora od korozije ključni su za...
Matematički model aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru
Matematički model aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru
Mario Bohač
U radu je opisana reakcija aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru koja je katalizirana s D-fruktoza-6-fosfat aldolazom (FSA) dobivenom iz E. coli. Ispitana su tri potencijalna enzima kao katalizatora ove reakcije: FSA A129S, FSA A129S/A165G i FSA A129N. Odabran je enzim FSA A129N koji je dao najveću konverziju reaktanta u najkraćem vremenu u reakciji aldolne adicije. Kinetika ove reakcije je ispitana metodom početnih reakcijskih brzina. Ispitan je utjecaj...
Matematički model biokatalitičke sinteze nanočestica
Matematički model biokatalitičke sinteze nanočestica
Mirna Jovičić
U ovom radu provedena je sinteza nanočestica kalcijevog karbonata pomoću produkata biokatalitičke hidrolize uree i enzima ureaze. Uz to ispitivana je kinetika hidrolize uree uz enzim ureazu te je promatran utjecaj kalcijevih (Ca2+) iona na aktivnost enzima. Reakcije su provedene u dva medija – redestiliranoj vodi i 10%-tnoj otopini Tritona x-100, pri dvije temperature, T = 30°C i T = 20°C. Ispitivanje kinetike reakcije provedeno je mjerenjem početne brzine reakcije pri različitim...
Matematički model enzimatske sinteze 6-cijano-4-ketoheksan kiseline
Matematički model enzimatske sinteze 6-cijano-4-ketoheksan kiseline
Tea Sokač
U ovom radu provedena je enzimska reakcija katalizirana enzimom sintaza 2-sukcinil-5-enolpiruvil-6-hidroksi-3-cikloheksen-1-karboksilne kiseline (MenD) uz α-ketoglutarat kao donorski supstrat, akrilonitril kao akceptorski supstrat te uz magnezijev sulfat kao kofaktor i tiamin difosfat kao koenzim. Provedeni su eksperimenti u kotlastom reaktoru radi praćenja stabilnosti α-ketoglutarata i akrilonitrila. Na temelju dobivenih rezultata u programskom paketu Scientist procijenjene su konstante...
Matematički model kaskadne reakcije
Matematički model kaskadne reakcije
Mia Došen
U ovom radu određivana je kinetika oksidoredukcije Cbz-N-3-aminopropanola u Cbz-N-3-aminopropanal katalizirana enzimom alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre (HLADH). Ova reakcija je sastavni dio kaskadne reakcije koja se sastoji od opisane oksidacije alkohola u aldehid, potom aldolne adicije dihidroksiacetona (DHA) na pripadajući aldehid koja je katalizirana enzimom D-fruktoza-6-fosfat aldolazom (FSA) kako bi se dobio odgovarajući aldolni produkt, odnosno...
Matematički model procesa kodigestije sirutke i goveđe gnojovke
Matematički model procesa kodigestije sirutke i goveđe gnojovke
Martin Gojun
Anaerobna razgradnja (digestija) učinkovita je i ekološki prihvatljiva tehnologija oporabe energije iz biorazgradivog organskog otpada. Osnovni produkt procesa anaerobne razgradnje je bioplin, a proces se u pravilu provodi tako da se kao izvor biorazgradivog organskog otpada upotrebljavaju dva ili više različitih supstrata te u tom slučaju govorimo o kodigestiji. Uobičajeni supstrati u procesu anaerobne digestije koja se provodi u svrhu proizvodnje bioplina su poljoprivredni otpad,...
Matematičko modeliranje aldolne adicije u različitim tipovima reaktora
Matematičko modeliranje aldolne adicije u različitim tipovima reaktora
Tea Sokač
U ovom radu je numerički na temelju razvijenog modela implementiranog u programu SCIENTIST, ispitivana aldolna adicija dihidroksiacetona na N-Cbz-3-aminopropanala koju katalizira enzim D – fruktoza – 6 – fosfat aldolaza (FSA). Isto tako je istraživana ova reakcija spojena s oksidacijom N-Cbz-3-aminopropanola u N-Cbz-3-aminopropanala u kaskadnu reakciju. Oksidacija alkohola koju katalizira alkohol dehidrogenaza (ADH), je provedena uz regeneraciju koenzima NAD+ s enzimom NADH...
Matematičko modeliranje enzimske oksidacije amino alkohola u različitim tipovima reaktora
Matematičko modeliranje enzimske oksidacije amino alkohola u različitim tipovima reaktora
Tanja Zmijanac
U ovom radu razvijen je matematički model oksidacije amino alkohola katalizirane enzimom alkohol dehidrogenazom (ADH) i matematičkog modela kaskadne reakcije u kojoj je oksidacija spojena s aldolnom adicijom. Reakcija oksidacije amino alkohola u amino aldehid provodi se uz koenzim NAD(H), a reakcija je katalizirana enzimom ADH. Koenzim NAD(H) je skup i nije ga ekonomično dodavati u proces u stehiometrijskim količinama već je potrebna njegova učinkovita regeneracija. U ovoj reakciji...
Materijali za izradu mikroreaktora
Materijali za izradu mikroreaktora
Tomislav Horvat
U radu su navedeni neki materijali koji se koriste za izradu mikroreaktora. Među njima se nalaze polimeri, keramika, staklo te metali. Navedena su fizikalna, mehanička i toplinska svojstva te kemijska reaktivnost odnosno inertnost. Kemijska obilježja bitna su zbog toga što nam ukazuju na to koji materijal je najbolje upotrijebiti ukoliko imamo agresivne reaktante. U uvodu kratko je objašnjen koncept budućih postrojenja koja bi primjenjivale mikroreaktore za sintezu kemijskih spojeva...
Mehanička i električna svojstva PE/MWCNT nanokompozita
Mehanička i električna svojstva PE/MWCNT nanokompozita
Nina Stančić
Polimerni kompoziti istražuju se u svrhu dobivanja materijala poboljšanih svojstava u odnosu na klasične polimerne materijale. Ugljikove nanocjevčice koriste se kao nanopunilo polimernim matricama u svrhu poboljšanja fizičkih i mehaničkih svojstava. U ovom radu cilj je bio istražiti utjecaj ugljikovih nanocjevčica na mehanička i električna svojstva polietilena visoke gustoće (PE-HD) i polietilena niske gustoće (PE-LD). Uzorci polimernih matrica, nanokompozita PE-HD+MWCNT i...
Mehanička svojstva polimera
Mehanička svojstva polimera
Ivona Dolčić
Pri uporabi polimera potrebno je poznavati njihova mehanička svojstva. Mehanička svojstva polimera izravno ovise o njihovoj molekularnoj strukturi. U ovom radu ispitana su mehanička svojstva polistirena (PS), polistirena visoke udarne žilavosti (HIPS), polietilena niske gustoće (PE-LD), polietilena visoke gustoće (PE-HD), polikaprolaktona (PCL), polilaktida (PLA) i poliuretana (PUR) i povezana su s njihovom strukturom. Rastezna svojstva ispitana su testom jednoosnog naprezanja, a...

Pages