Pages

Izvedba pH senzora ink-jet printanjem
Izvedba pH senzora ink-jet printanjem
Rafaela Matanović
Cilj ovog rada bio je dizajnirati pH senzor na vodljivom supstratu. Elektroda na vodljivom supstratu izvedena je srebrnim nanočesticama tehnologijom ink-jet printanja. Tako pripravljena elektroda modificirana je vodljivim polimerom na bazi polianilina (PANI), kako bi se ostvario pH osjetljiv sloj. Provedeno je i mjerenje pH osjetljivosti klasičnih disk elektroda, zlatne elektrode (Au) i elektrode od staklastog ugljika (GC). Elektrode su oslojene vodljivim polimerom (PANI) te je testirana...
Izvori i svojstva NOx spojeva
Izvori i svojstva NOx spojeva
Viktoria Babić
U radu je napravljen pregled spojeva dušika s kisikom, navedene su njihove strukture te njihova kemijska i fizikalna svojstva. Navedeni su glavni izvori spojeva te mehanizmi njihovog nastajanja pri procesima izgaranja. Naveden je njihov utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
Kapacitivna svojstva grafena dobivenog upotrebom ekološki prihvatljivih reducensa
Kapacitivna svojstva grafena dobivenog upotrebom ekološki prihvatljivih reducensa
Matea Vrdoljak
Svrha ovog rada bila je pripraviti grafen (rGO) iz grafenova oksida (GO) uporabom ekološki prihvatljivog reducensa te ispitati kapacitivna svojstva dobivenog produkta. Tijekom provedbe redukcije cilj je postići što veći stupanj redukcije te pronaći uvjete u kojima neće biti izražena aglomeracija produkta. Određivanje kapacitivnih svojstava dobivenog produkta može dati uvid u uspješnost provedbe samog procesa. Redukcija GO proveden je kemijskim putem kod pH=7 i pH= 10 pri 80˚C...
Karakterizacija 2-deoksiriboze-5-fosfat aldolaze u reakciji sinteze bočnog lanca statina
Karakterizacija 2-deoksiriboze-5-fosfat aldolaze u reakciji sinteze bočnog lanca statina
Milica Stevanović
Statini su heterogena skupina lijekova koja se koristi pri snižavanju kolesterola te sprečavanju pojave kardiovaskularnih bolesti. Strukturno svi statini posjeduju 3,5-dihidroksi kiselinski bočni lanac s dva kiralna centra kojeg je teško sintetizirati zbog potrebe za visokom kemijskom i stereokemijskom čistoćom. U radu je provedena sinteza (3R,5R)-6-kloro-3,5-dihidroksiheksanala (laktola), prekursora za dobivanje statina. Sinteza se provela dvostrukom aldolnom adicijom acetaldehida i...
Karakterizacija 3D elektroispredenih materijala s različitom geometrijom
Karakterizacija 3D elektroispredenih materijala s različitom geometrijom
Nikolina Mrkonjić
Elektroispredanje je tehnika koja koristi elektrostatske sile za dobivanje vlakana promjera raspona od 2 nm do nekoliko mikrometara iz polimernih otopina ili talina. Posljednjih desetljeća sve je veće istraživanje ove tehnike zbog primjene nanovlaknastih struktura kao nosača u tkivnom inženjerstvu. Strategija tkivnog inženjerstva temelji se na popravku i regeneraciji oštećenih tkiva na način da se najprije biopsijom stanice uzimaju iz pacijenta, potom izoliraju i zasijavaju na 3D...
Karakterizacija PAK/TiO2 emulzija pripravljenih in situ polimerizacijom
Karakterizacija PAK/TiO2 emulzija pripravljenih in situ polimerizacijom
Mateja Grbac
Nanomaterijali posljednjih godina imaju sve veću primjenu u poboljšanju svojstava svih vrsta materijala. Preduvjet za postizanje dobrih svojstava nanokompozita je homogena disperzija nanopunila u polimernoj matrici. U ovom radu sintetizirana je poliakrilatna (PAK) emulzija te PAK/TiO2 emulzije postupkom in situ emulzijske polimerizacije i emulzije pripravljene ex situ načinom; miješanjem PAK emulzije i punila titanijevog dioksida (TiO2) u rasponu koncentracija TiO2 0.5-2.0 % prema masi...
Karakterizacija cinkova alumotitanata
Karakterizacija cinkova alumotitanata
Maja Lovrić
Sumporovodik jedan je od čestih zagađivača iz ispušnih plinova u postrojenjima kojeg je potrebno ukloniti prije ispuštanja u okolinu. Procesi desulfurizacije odnosno uklanjanja sumporovih spojeva iz ispušnih plinova provode se zbog usklađenosti s ekološkim zahtjevima, ali i zbog sprječavanja korozije i abrazije turbina i druge procesne opreme. Ovisno o kemijskom spoju koji je potrebno ukloniti, odabire se odgovarajući sorbens, a najčešće su korišteni metalni oksidi. U ovom su...
Karakterizacija interakcije metala u tragovima s organskim ligandima UV/Vis spektrometrijom
Karakterizacija interakcije metala u tragovima s organskim ligandima UV/Vis spektrometrijom
Saša Marcinek
Metali u tragovima su u prirodnim vodama raspodijeljeni u različite kemijske vrste (specije). Određivanje njihove raspodjele (specijacija) ključno je za bolje razumijevanje biogeokemijskog ciklusa i utjecaja u vodenom ekosustavu. Mnogi metali su većinom vezani u vrlo stabilne komplekse s organskim ligandima. U ovom radu interakcija metala u tragovima s organskim ligandima ispitana je UV/Vis spektrometrijom, na primjeru interakcije bakra s EDTA kao poznatim sintetskim organskim ligandom,...
Karakterizacija izolacijskog papira starenog u sintetskom izolacijskom ulju
Karakterizacija izolacijskog papira starenog u sintetskom izolacijskom ulju
Irma Kremer
Kontinuirano praćenje svojstava izolacije transformatora, koja zbog različitih utjecaja stari, vrlo je važno kako bi se osigurala pouzdana opskrba električnom energijom koja je neophodna u industriji i svakodnevnom životu. Provođenjem laboratorijskih eksperimenata starenja izolacijskih materijala i analizom njihovih fizikalno–kemijskih svojstava omogućuje se procjena preostalog vijeka trajanja transformatora i trenutnog stanja njegove izolacije. Bitno je pratiti i održavati...
Karakterizacija metalurškog i petrokemijskog koksa kao punila za anode u sustavu katodne zaštite
Karakterizacija metalurškog i petrokemijskog koksa kao punila za anode u sustavu katodne zaštite
Dino Bubaš
Cilj ovog rada je karakterizacija električnih svojstava dvije vrste koksa (metalurški i petrokemijski) različitog porijekla, te njihovih mješavina, sa svrhom usporedbe zaštitne djelotvornosti koksnog punila za inertne MMO anode u sustavu katodne zaštite s vanjskim izvorom struje. Metalurški koks (MET) je konačni produkt dobiven suhom destilacijom kamenog ugljena u anaerobnim uvjetima, tj. bez pristupa zraka, a petrokemijski koks (PET) se dobiva kao sporedni produkt rafinerijskog...
Karakterizacija nepokretnih faza u kromatografiji reverznih faza ultravisoke djelotvornosti
Karakterizacija nepokretnih faza u kromatografiji reverznih faza ultravisoke djelotvornosti
Tea Škrinjar
Tema diplomskog rada sastojala se od proučavanja eksces adsorpcijskih izotermi organskih otapala acetonitrila i metanola iz vode, Korišteno je pet komercijalno dostupnih kemijski vezanih stacionarnih faza tj. pet kromatografskih kolona (Kinetex™ kolone, Phenyl-Hexyl, Biphenyl, C18, XB C18 i PFP tvrtke Phenomenex®). Te kolone karakteriziraju različite funkcionalne skupine. Eksces adsorpcijske izoterme mjerene su metodom malih poremećaja pod UPLC uvjetima. Dobivene izoterme pružaju...
Karakterizacija otpadnog mulja nastalog biološkom obradom farmaceutskih otpadnih voda
Karakterizacija otpadnog mulja nastalog biološkom obradom farmaceutskih otpadnih voda
Igor Jajčinović
Nastanak sve većih količina otpadnog mulja posljedica je izgradnje postrojenja za biološku obradu otpadnih voda. Svrha obrade mulja je smanjenje njegove količine i troškova zbrinjavanja. Anaerobnom digestijom se stabilizira otpadni mulj i proizvodi bioplin, obnovljivi izvor energije. U ovom radu je provedena karakterizacija otpadnog mulja nastalog aerobnom obradom farmaceutskih otpadnih voda. Kako bi se odredio potencijal dobivanja bioplina, provedeni su BMP testovi u omjerima...

Pages