Pages

Elektrokemijska karakterizacija kompozita TiO2/SnS2 i njegova primjena u fotoelektrokatalizi
Elektrokemijska karakterizacija kompozita TiO2/SnS2 i njegova primjena u fotoelektrokatalizi
Mia Tominac
Cilj eksperimenata provedenih u sklopu ovoga rada bio je prikupiti podatke na temelju kojih će se usporediti fotoelektrokatalitička svojstva triju različitih materijala, TiO2, SnS2 i TiO2/SnS2 kompozita. Mjerenja su provedena u vodenim otopinama NaCl koncentracije 0,1 mol dm^-3 bez dodatka i s dodatkom diklofenaka, salicilne kiseline ili memantin hidroklorida u rasponu koncentracija 0,083-0,222 mmol dm^-3. Za fotoaktivaciju elektrodnog materijala upotrijebljeno je UV odnosno LED...
Elektrokemijska karakterizacija tankih fotokatalitičkih filmova
Elektrokemijska karakterizacija tankih fotokatalitičkih filmova
Nicole Mesaroš
Cilj ovog rada bio je elektrokemijski okarakterizirati metalne okside koji se koriste u procesu fotokatalize. Provedeno je ispitivanje nanokompozita TiO2/SnS2 u otopini NaCl, s dodatkom i bez dodatka diklofenaka (DCF) te u otopini Na2SO4, s dodatkom i bez dodatka DCF. Osim toga, provedeno je ispitivanje elektrokemijski formiranog TiO2, koji je dobiven metodom kronoamperometrije na način da je titanska elektroda polarizirana tijekom 120 s na potencijalu od 1 V. Nanokompozitni...
Elektrokemijska ocjena degradiranih industrijskih premaza za zaštitu čeličnih konstrukcija
Elektrokemijska ocjena degradiranih industrijskih premaza za zaštitu čeličnih konstrukcija
David Bakula
Kako bi zaštitili metal od vanjskih utjecaja i pojave korozije jedna od metoda na koju se inženjeri pouzdano oslanjaju je upotreba zaštitnih premaza, najčešće organskog podrijetla. Zavisno o uvjetima kojima je metal izložen prilagođavaju se karakteristike premaza, njihov sastav te način pripreme površine metala za odgovarajući zaštitni sustav. U ovom radu okarakteriziran je izgled te ispitana učinkovitost premaza protiv korozije na čeličnim uzorcima koji su izlagani i...
Elektrokemijska oksidativna degradacija farmaceutika na različitim elektrodnim materijalima
Elektrokemijska oksidativna degradacija farmaceutika na različitim elektrodnim materijalima
Margareta Postonjski
Cilj ovog rada bio je ispitati fotoelektrokemijska svojstva TiO2/SnS2 u vodenoj otopini 0,1 mol/dm^3 NaCl u prisustvu i bez prisustva farmaceutika ciprofloxacin (CIP) koncentracije 0,075 mmol/dm^3 te desvenlafaxine (DSV) i amoxicillin (AMOX) koncentracije 0,1 mmol/dm^3. Kao izvor svjetlosti korištena je LED svjetiljka. Provedena su i elektrokemijska ispitivanja u otopini farmaceutika na elektrodi od staklastog ugljika (GC elektroda). Metode elektrokemijske karakterizacije elektroda...
Elektrokemijska sinteza novih 1,3-benztiazinskih i 1,3-benzoksazinskih soli s potencijalnim afinitetom prema DNK/RNK
Elektrokemijska sinteza novih 1,3-benztiazinskih i 1,3-benzoksazinskih soli s potencijalnim afinitetom prema DNK/RNK
Petra Kovačec
Klasičnoj sintezi organskih spojeva unazad nekoliko desetljeća pridružuje se elektroorganska sinteza. Ona pruža mogućnost ekonomične, brze i ekološki prihvatljive proizvodnje organskih spojeva. Derivati 4H-1,3-benzoksazina i 4H-1,3-benztiazina te njihove soli zanimljive su strukture zbog potencijalnog farmakološkog djelovanja. Neki od njih do danas su sintetizirani elektrokemijskom sintezom, a ovaj je rad svojevrsni nastavak sinteze novih, do sada, nesintetiziranih derivata....
Elektrokemijska svojstva Li-ionskih galvanskih članaka
Elektrokemijska svojstva Li-ionskih galvanskih članaka
Mia Božiković
U ovome radu ispitivana su elektrokemijska svojstva Li-ionskog galvanskog članka kapaciteta 5 Ah elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom (EIS) i metodom diferencijalnog naboja (IC-DV). Primijenjene metode su se pokazale učinkovitima za određivanje stanja zdravlja (SoH) i stanja napunjenosti (SoC) galvanskih članaka, kao i za promatranje odvijanja elektrokemijskih reakcija tijekom rada. Elektrokemijska impedancijska spektroskopija daje tri karakteristična područja u ispitivanom...
Elektrokemijska svojstva komercijalnog i pripravljenog superkondenzatora
Elektrokemijska svojstva komercijalnog i pripravljenog superkondenzatora
Dajana Balaić
Zadatak ovog rada je testirati komercijalno dostupan superkondenzator te pripremiti i testirati superkondenzator od aktivnog ugljika. Cilj rada je usporediti ponašanje komercijalno dostupnog superkondenzatora i pripremljenog superkondenzatora te usporediti njihovo ponašanje s ponašanjem idealnog superkondenzatora. Oba superkondenzatora testirala su se cikličkom voltametrijom, galvanostatskim punjenjem/pražnjenjem te elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom. Ciklička voltametrija...
Elektrokemijske metode za određivanje stanja napunjenosti Li-polimer galvanskih članaka
Elektrokemijske metode za određivanje stanja napunjenosti Li-polimer galvanskih članaka
Nika Bilić
Elektrokemijskim metodama određene su značajke i opisano je stanje litij-polimer galvanskog članaka, modela LP402030/190 mAh, te je članak ubrzano degradiran, pa je snimljeno njegovo novo stanje nakon degradacije. Degradacija članka mijenja njegova svojstva te bitno utječe na mogućnost obavljanja rada članka. Stanje napunjenosti (SoC) i stanje zdravlja (SoH) glavni su pokazatelji stanja članka. Cilj rada je bio upoznati karakteristike litij-polimer galvanskog članka te ustanoviti...
Elektrokemijski senzori s primjenom u biomedicini
Elektrokemijski senzori s primjenom u biomedicini
Anja Turkalj
Senzori su uređaji ili naprave kojima je moguće ustanoviti postojanje mjerljivog svojstva te se pomoću njih utvrđuje kvantitativna vrijednost praćene fizikalne veličine. Rad elektrokemijskih senzora temelji se na prepoznavanju analita kroz aktivni sloj materijala koji sačinjava senzor, odnosno elektrokemijski senzori transformiraju učinak elektrokemijske interakcije analit – elektroda u koristan mjerljivi signal. Pregled razvoja analitičke kemije pokazuje kako unutar područja...
Elektrokemijsko određivanje pK vrijednosti molekula stabilizatora adsorbiranih na površini nanočestica srebra
Elektrokemijsko određivanje pK vrijednosti molekula stabilizatora adsorbiranih na površini nanočestica srebra
Vanja Rukavina
Predmet ovog rada bila je sinteza nanočestica srebra te njihova stabilizacija u otopini. Kao molekule stabilizatori homogene suspenzije korištena su dva polimera: poli(akrilna kiselina) (PAA) i poli(metakrilna kiselina) (PMA). Dobivene nanočestice su zatim taložene slabim organskim kiselinama: limunskom, octenom, jantarnom i askorbinskom kiselinom. Dobiveni praškasti produkt korišten je kao baza za pripravu vodljive tinte. Utjecaj taložnog sredstva na stabilnost dobivene formulacije,...
Elektrokemijsko uklanjanje iona metala upotrebom protočne ćelije
Elektrokemijsko uklanjanje iona metala upotrebom protočne ćelije
Ivana Sever
Svrha ovog rada bila je ukloniti bakar iz modelne otopine bakrovih iona elektrokemijskim putem pri čemu je korišten protočni reaktor sa pločastim elektrodama. Elektrodni materijali je odabran na način da su provedena ispitivanja metodama cikličke voltametrije, kronoamperometrije, kronopotenciometrije te rotirajuće disk elektrode uz korištenje troelektrodnog sustava. Nakon ispitivanja kao najbolji katodni materijal se pokazala platina, zlato, olovo i čelik. S obzirom na visoku cijenu...
Elektrokromizam grafenov oksid/polianilin kompozitnih materijala
Elektrokromizam grafenov oksid/polianilin kompozitnih materijala
Anamarija Turković
U ovom radu ispitivala su se elektrokromatska svojstva kompozita grafenovog oksida i polianilina. U tu svrhu pripremale su se dvije vrste elektroda. Kao podloga korišteno je stakalce na kojem je nanesen vodljivi sloj indij kositrevog oksida (ITO staklo). Grafenov oksid korišten u ovom radu sintetiziran je iz grafita Staudenmaier metodom. Kompozitna elektroda pripravljena je nanošenjem sloja grafenovog oksida metodom „spincoating“ na ITO stakalce nakon čega je slijedio postupak...

Pages