Pages

Mehanokemijska sinteza nanočestica ZnO dopiranog kadmijem
Mehanokemijska sinteza nanočestica ZnO dopiranog kadmijem
Ivana Katarina Munda
Istraživano je koliki se udio kadmija može ugraditi u kristalnu rešetku cinkita mehanokemijskom sintezom. Kao prekursori su korišteni metalni kloridi i natrijev karbonat dok je natrijev klorid korišten kao razrjeđivač. Nakon mehanokemijske sinteze uzorci su termički obrađeni pri 600 °C u trajanju 2 sata kako bi se iz ZnCO3 dobio ZnO. Pripremljeni uzorci ispitani su rendgenskom difrakcijom praha (XRD), infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom tehnikom prigušene...
Metode bioloških ispitivanja materijala pogodnih za umjetna tkiva
Metode bioloških ispitivanja materijala pogodnih za umjetna tkiva
Maja Perčić
Strategija inženjerstva tkiva oslanja se na kompleksne interakcije stanica i biomaterijala (nosača) kako bi se ostvarila uspješna regeneracija oštećenog tkiva. U tu svrhu biomaterijali su podvrgnuti ispitivanjima, naročito onima koja se odnose na procjenu biokompatibilnosti, odnosno sposobnosti materijala za obavljanje svoje terapeutske funkcije bez izazivanja nepoželjnih (upalnih) reakcija u tijelu pacijenta. In vitro testiranje je pokušaj simuliranja in vivo okruženja u strogo...
Metode dizajniranja eksperimentalnog postupka
Metode dizajniranja eksperimentalnog postupka
Ana Sertić
U ovom radu izdvojeni su najzastupljeniji dizajni eksperimenta koji se primjenjuju u industriji i znanstvenim laboratorijima. Planiranje eksperimenta povećava kvalitetu produkta i reducira broj potrebitih eksperimenata čime se ostvaruje zamjetna financijska ušteda. Detaljno su opisani potpuni i djelomični faktorski dizajni eksperimenta, metoda odziva površine i Box-Behnkenov dizajn te Taguchijeva metoda pogodna za primjenu kontrole kvalitete.
Metode priprave poroznih skeleta za biomedicinske  primjene
Metode priprave poroznih skeleta za biomedicinske primjene
Marija Posarić
Cilj ovog rada je dati kratki literaturni pregled metoda priprave poroznih skeleta koji se koriste u području inženjerstva tkiva. Inženjerstvo tkiva je interdiscplinarno područje u nastajanju koje primjenjuje načela prirodnih znanosti i inženjerstva za proizvodnju inženjerskog tkiva za popravak i zamjenu oštećenih tkiva i organa. U inženjerstvu tkiva glavnu ulogu imaju skeleti. Skeleti su trodimenzijske strukture napravljene od bioloških materijala i biomaterijala, koji...
Metode procjene topljivosti krutine u kapljevini
Metode procjene topljivosti krutine u kapljevini
Filip Brkić
U ovom radu dana je teorijska i raĉunska osnova ravnoteže krutina-kapljevina. Topljivost se procijenila iz eksperimentalnih podataka za smjese aromatskog ugljikovodika (benzen, naftalen) s alkoholom (metanol, etanol, i-propanol, n-butanol). Parametri su korelirani preko modela koeficijenta aktivnosti: Wilson, NRTL UNIQUAC. Kao rezultat dobiveni su grafovi topljivosti (T/x) za sva tri modela po pojedinoj smjesi.
Metode uklanjanja teških metala iz otpadnih voda
Metode uklanjanja teških metala iz otpadnih voda
Katarina Andlar
Onečišćenje vode teškim metalima danas je postao jedan od najozbiljnijih ekoloških problema u svijetu. Većina teških metala toksična je i kancerogena te predstavlja ozbiljnu prijetnju ljudskom zdravlju i vodenom okolišu. S ciljem zaštite okoliša i ljudi te zbog strogih propisa, primjenom različitih metoda nastoji se postići učinkovito uklanjanje teških metala iz otpadnih voda. U ovom radu opisana je primjena različitih metoda uklanjanja teških metala iz otpadnih voda. Neke...
Metodologija izračuna emisije ugljičnog dioksida
Metodologija izračuna emisije ugljičnog dioksida
Dražen Tumara
U radu je dan pregled zakonodavnog okvira vezanog uz problem klimatskih promjena, posebno onog dijela koji je bitan za razvoj metodologije izračuna emisija ugljikovog dioksida. Definirana je uloga metodologija izračuna emisija ugljikovog dioksida u smanjenju ukupnih emisija u sklopu Kyoto protokola. Jedna od obveza članica potpisnica Kyoto protokola je uspostavljanje Nacionalnog inventara stakleničkih plinova. Radi se o godišnjem proračunu emisija stakleničkih plinova na definiranom...
Mezoporozni SiO2
Mezoporozni SiO2
Petra Blazinić
Istraživanja o mezoporoznim materijalima i njihovoj biomedicinskoj i biološkoj primjeni doživjela su veliki porast tijekom posljednjih nekoliko godina. Razvijaju se različite metode pripreme i modifikacije mezoporoznog SiO2 jer kontrolirana sinteza ima veliki utjecaj na njegova svojstva i primjenu. Na području bioaplikacije mezoporozni SiO2 ima veliki potencijal u dostavi lijekova, oslikavanju stanica, optičkim i elektrokemijskim biosenzorima, imobilizaciji enzima, sorpciji i...
Mikrobiološke i enzimatske metode uklanjanja herbicida iz voda
Mikrobiološke i enzimatske metode uklanjanja herbicida iz voda
Kata Šipić
U radu su opisane mikrobiološke te enzimatske metode uklanjanja bentazona, pendimetalina i terbutilazina. Odabrani herbicidi nalaze se u tri različite kemijske skupine jer se razlikuju po mehanizmu djelovanja. Bentazon se ubraja u benzotiadiazinone, pendimetalin u dinitroaniline, a terbutilazin u triazine. Benzotiadiazinoni i triazini inhibitori su fotosinteze, dok su dinitroanilini inhibitori diobe biljnih stanica. Razgradnja terbutilazina u tlu ovisi i o temperaturi te se brže...
Mikroinkapsuliranje djelatne tvari
Mikroinkapsuliranje djelatne tvari
Maja Krakić
U farmaceutskoj industriji se velika pozornost počela obraćati na odgođeno otpuštanje lijeka. Većina aktivnih tvari se otpušta odmah iz lijeka te je njihovo djelovanje trenutno, zbog toga se nastoji pronaći formulacija koja će kontrolirano otpuštati aktivnu tvar i tako djelovati kroz duže vrijeme u tijelu. Bitno je i da je lijek stabilan i otpušta aktivnu tvar na točno određenom području. U ovom radu je ispitana djelotvornost mikroinkapsuliranja dronedaron hidroklorida s...
Mikrokalorimetrijsko istraživanje hidratacije gipsa
Mikrokalorimetrijsko istraživanje hidratacije gipsa
Biljana Šandor
Istražena je dehidratacija otpadnog gipsa s ciljem njegove oporabe tj. recikliranja. Uzorci otpadnog gipsa iz tvornice TONDACH d.o.o. iz Đakova, obrađeni su u hidrotermalnom reaktoru na temperaturama od 150, 160, 170, 180 i 190 °C tijekom 24 h (zatvoreni i otvoreni sustav). Pripravljeni uzorci pokazuju gubitak mase u skladu s reakcijom djelomične ili potpune dehidratacije CaSO4×2H2O. Morfologija nastalog produkta određena je elektronskom mikroskopijom, te uzorci pripravljeni pod...
Mikrokapsuliranje dronedaron hidroklorida
Mikrokapsuliranje dronedaron hidroklorida
Marija Talajić
U posljednje vrijeme sve više raste interes za tehnikama mikrokapsuliranja, naročito u farmaceutskoj industriji. Jedan od glavnih razloga primjene mikrokapsuliranja je što mikrokapsule omogućuju kontrolirano otpuštanje lijeka. Kontrolirano otpuštanje može se postići tako da se djelatna tvar postepeno propušta kroz polimernu ovojnicu mikrokapsule. Na taj način omogućuje se isporuka optimalne količine lijeka u organizam, u određeno vrijeme. Cilj ovog istraživanja bio je proučiti...

Pages