Pages

Mezoporozni SiO2
Mezoporozni SiO2
Petra Blazinić
Istraživanja o mezoporoznim materijalima i njihovoj biomedicinskoj i biološkoj primjeni doživjela su veliki porast tijekom posljednjih nekoliko godina. Razvijaju se različite metode pripreme i modifikacije mezoporoznog SiO2 jer kontrolirana sinteza ima veliki utjecaj na njegova svojstva i primjenu. Na području bioaplikacije mezoporozni SiO2 ima veliki potencijal u dostavi lijekova, oslikavanju stanica, optičkim i elektrokemijskim biosenzorima, imobilizaciji enzima, sorpciji i...
Mikrobiološke i enzimatske metode uklanjanja herbicida iz voda
Mikrobiološke i enzimatske metode uklanjanja herbicida iz voda
Kata Šipić
U radu su opisane mikrobiološke te enzimatske metode uklanjanja bentazona, pendimetalina i terbutilazina. Odabrani herbicidi nalaze se u tri različite kemijske skupine jer se razlikuju po mehanizmu djelovanja. Bentazon se ubraja u benzotiadiazinone, pendimetalin u dinitroaniline, a terbutilazin u triazine. Benzotiadiazinoni i triazini inhibitori su fotosinteze, dok su dinitroanilini inhibitori diobe biljnih stanica. Razgradnja terbutilazina u tlu ovisi i o temperaturi te se brže...
Mikroinkapsuliranje djelatne tvari
Mikroinkapsuliranje djelatne tvari
Maja Krakić
U farmaceutskoj industriji se velika pozornost počela obraćati na odgođeno otpuštanje lijeka. Većina aktivnih tvari se otpušta odmah iz lijeka te je njihovo djelovanje trenutno, zbog toga se nastoji pronaći formulacija koja će kontrolirano otpuštati aktivnu tvar i tako djelovati kroz duže vrijeme u tijelu. Bitno je i da je lijek stabilan i otpušta aktivnu tvar na točno određenom području. U ovom radu je ispitana djelotvornost mikroinkapsuliranja dronedaron hidroklorida s...
Mikrokalorimetrijsko istraživanje hidratacije gipsa
Mikrokalorimetrijsko istraživanje hidratacije gipsa
Biljana Šandor
Istražena je dehidratacija otpadnog gipsa s ciljem njegove oporabe tj. recikliranja. Uzorci otpadnog gipsa iz tvornice TONDACH d.o.o. iz Đakova, obrađeni su u hidrotermalnom reaktoru na temperaturama od 150, 160, 170, 180 i 190 °C tijekom 24 h (zatvoreni i otvoreni sustav). Pripravljeni uzorci pokazuju gubitak mase u skladu s reakcijom djelomične ili potpune dehidratacije CaSO4×2H2O. Morfologija nastalog produkta određena je elektronskom mikroskopijom, te uzorci pripravljeni pod...
Mikrokapsuliranje dronedaron hidroklorida
Mikrokapsuliranje dronedaron hidroklorida
Marija Talajić
U posljednje vrijeme sve više raste interes za tehnikama mikrokapsuliranja, naročito u farmaceutskoj industriji. Jedan od glavnih razloga primjene mikrokapsuliranja je što mikrokapsule omogućuju kontrolirano otpuštanje lijeka. Kontrolirano otpuštanje može se postići tako da se djelatna tvar postepeno propušta kroz polimernu ovojnicu mikrokapsule. Na taj način omogućuje se isporuka optimalne količine lijeka u organizam, u određeno vrijeme. Cilj ovog istraživanja bio je proučiti...
Mikrorazinski studij fenomena granuliranja primjenom parametara međupovršine prašak-vezivo
Mikrorazinski studij fenomena granuliranja primjenom parametara međupovršine prašak-vezivo
Ivona Košić
U ovome je radu sagledano granuliranje dviju pomoćnih tvari farmaceutske industrije u fluidiziranom sloju s taljenjem sa stajališta mikrorazine procesa. Testovi šaržnog granuliranja provedeni su prethodnim istraživanjem u procesnoj geometriji fluidiziranog sloja u laboratorijskom mjerilu. U fizičkoj pretvorbi tvari korišteno je vezivo, praškasti polietilen glikol koji taljenjem osigurava nužna kapljevita premoštenja. Mikrorazinski studij fenomena granuliranja usmjeren je k...
Mikrovalna ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa
Mikrovalna ekstrakcija polifenolnih spojeva iz kožice grožđa
Marija Gavranić
Polifenolni spojevi su sekundarni metaboliti sadržani u biljkama. Obuhvaćaju veliki broj spojeva koji imaju aromatske prstenove s jednom ili više hidroksilnih skupina. Polifenoli imaju učinak na ljudsko zdravlje: antibakterijsko, protuupalno, antioksidativno i antikancerogeno. Biološke funkcije polifenola pripisuju se njihovoj izvanrednoj antioksidacijskoj i antiradikalskoj aktivnosti. Bobica grožđa predstavlja osnovno mjesto gdje se odvija biosinteza sekundarnih metabolita koji su od...
Mjerenje i regulacija protoka plinova
Mjerenje i regulacija protoka plinova
Matko Vencl
U ovom radu dan je pregled metoda i opisana su mjerila protoka plinova koja se primjenjuju u procesnoj kemijskoj industriji, laboratorijima te pri transportu i prodaji plina. Protok je procesna varijabla koja se u kemijskoj procesnoj industriji mjeri najviše. Mjerenjem protoka omogućava se kvalitetno vođenje procesa, smanjuje se potrošnja energije i održava željena kvaliteta proizvoda. Mjerenje protoka također je izuzetno važno pri dostavi i prodaji plina. Opisana su mjerna načela,...
Mjerenje protoka
Mjerenje protoka
Krešimir Štahan
U ovom radu dan je pregled i opis metoda mjerenja protoka koja se primjenjuju u industrijskoj praksi i laboratorijima. Prikazana su osnovna načela rada mjerila protoka, njihova podjela zatim prednosti i nedostaci pojedinih mjerila te način odabira prikladnog mjerila. Mjerenjem protoka omogućava se kvalitetno vođenje procesa, smanjuje se potrošnja energije i održava željena kvaliteta proizvoda.
Mjerenje sile kompresije u tabletiranju
Mjerenje sile kompresije u tabletiranju
Josip Vinčić
U ovom radu obrađena je literatura potrebna za mjerenje sile kompresije u tabletiranju. Teoretski su obrađena svojstva, oblici i namjena tableta, postupak tabletiranja, značajke mjernih pretvornika, prijenos sila i mjerenje sile. Objašnjena je primjena rasteznih osjetila, te odabir položaja i vrste rasteznog osjetila, kao i njihovo spajanje u Wheatstoneov most. Istaknute su poteškoće koje se najčešće javljaju tijekom mjerenja sile kompresije.
Modeli kvantitativne povezanosti strukture i svojstva
Modeli kvantitativne povezanosti strukture i svojstva
Ljubica Nikolaš
Preliminarna procjena određenih kemijskih svojstava bez direktne sinteze spoja igra vrlo važnu ulogu u modernoj kemiji. Takva evaluacija smanjuje troškove razvoja novih spojeva potiskujući teoretski neuspješne kandidate koji bi morali biti pripremljeni i ispitani u laboratoriju. Molekulsko modeliranje je vrlo moćan alat za procjenu i unaprijeđenje različitih molekulskih svojstava. Posljednjih desetljeća je došlo do velikog napretka u proučavanju i razvoju modela kvantitativne...
Modeliranje aldolne adicije  katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom A129G
Modeliranje aldolne adicije katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom A129G
Sanja Ivanušić
U ovom radu proučavana je reakcija aldolne adicije dihidroksiacetona (DHA) na N-Cbz-3-aminopropanal katalizirana D-fruktoza-6-fosfat aldolazom A129G, čiji produkt je prekursor za sintezu D-fagomina, prirodnog iminošećera izvanrednih bioloških svojstava te je iz tog razloga reakcija od interesa. Za ovu reakciju napravljeni su modeli u kotlastom, cijevnom i protočno kotlastom reaktoru. Pomoću tih modela predviđene su konverzije, pri različitim procesnim uvjetima u reaktorima. Kao...

Pages