Pages

Fotokatalitička razgradnja metilenskog plavila na titanatnim nanocjevčicama
Fotokatalitička razgradnja metilenskog plavila na titanatnim nanocjevčicama
Petra Tominac
Istraživana je adsorpcija i fotokatalitički raspad modelnog zagađivala, metilenskog plavila, na pripravljenim i naknadno termički obrađenim titanatnim nanocjevčicama. Utvrđeno je da termička obrada pri 250 °C u trajanju od 2 h poboljšava adsorpcijska i fotokatalitička svojstva titanatnih nanocjevčica. Model pseudo drugog reda pokazao se najprikladnijim za opis kinetike adsorpcije metilenskog plavila na titanatne nanocjevčice. Utvrđeno je da afinitet titanatnih nanocjevčica...
Fotokatalitička razgradnja neonikotinoidnog insekticida u modelnoj otpadnoj vodi
Fotokatalitička razgradnja neonikotinoidnog insekticida u modelnoj otpadnoj vodi
Tatjana Baković
Otpadne vode ekološki su problem zbog prisutnosti različitih organskih spojeva koji negativno utječu na zdravlje ljudi, kao i na ekosustav u cjelini. Stoga se prije ispuštanja u okoliš moraju obraditi primjenom različitih metoda, kao što su mehaničko uklanjanje krutog onečišćenja te fizikalnim, biološkim i kemijskim metodama. Napredni oksidacijski procesi koji, između ostalog, uključuju fotokatalitičke procese pokazuju veliku učinkovitost za obradu otpadnih voda i tema su...
Fotokatalitička razgradnja nitrofurantoina
Fotokatalitička razgradnja nitrofurantoina
Andrea Cafuta
Mnogi farmaceutici i proizvodi za osobnu higijenu prepoznati su kao potencijalna zagađivala okoliša diljem svijeta. Skupina antibiotika, poznata kao nitrofurani (furaltadon, furazolidon, nitrofurantoin (NFT)) mogu se pronaći u okolišu zbog svoje velike proizvodnje i uporabe. Zbog sve veće prisutnosti u vodenim sustavima, primjena naprednih oksidacijskih procesa igra važnu ulogu u uklanjanju farmaceutika iz otpadnih voda. U ovom radu istraživana je fotokemijska razgradnja antibiotika...
Fotokatalitička razgradnja salicilne kiseline s imobiliziranim TiO2
Fotokatalitička razgradnja salicilne kiseline s imobiliziranim TiO2
Ana Štrk
U ovom radu proučavana je fotokatalitička aktivnost titan dioksida, TiO2, za razgradnju salicilne kiseline kao modelnog aromatskog onečišćivala u vodi. Korišten je fotokatalizator TiO2 suspendiran u otopini salicilne kiseline i imobiliziran na mrežice od staklenih vlakana. Sol-gel sintezom pripravljena je TiO2 suspenzija korištena za nanošenje TiO2 na staklene mrežice. Fotokatalitički eksperimenti provedeni su u šaržnom anularnom reaktoru s magnetskim miješanjem u kojem je...
Fotokatalitička razgradnja trimetoprima
Fotokatalitička razgradnja trimetoprima
Katarina Majnarić
S pojavom sve većeg broja farmaceutika u okolišu do izražaja dolazi problem njihove prisutnosti i u vodama te njihovo neučinkovito uklanjanje konvencionalnim metodama obrade voda. Gotovo je nemoguće pratiti gdje sve dospijevaju farmaceutici i u kojim se koncentracijama nalaze. Tako nisu niti u potpunosti ispitani potencijalni negativni utjecaji na ekosustav. Antibiotici su jedna od najvažnijih skupina farmaceutika čijim se akumuliranjem u okolišu pojavljuje problem otpornosti...
Fotokatalitičko uklanjanje antibiotika iz vodenog medija
Fotokatalitičko uklanjanje antibiotika iz vodenog medija
Katarina Kljajić
Među farmaceutike čija prisutnost izaziva zabrinutost u okolišu ubraja se oksitetraciklin (OTC), antibiotik širokog spektra djelovanja. Jedan od razloga za zabrinutost uslijed prisutnosti antibiotika u okolišu općenito, je razvoj rezistentnih sojeva patogenih bakterija. Napredne oksidacijske tehnologije, a osobito fotokatalitički procesi, su perspektivno rješenje za uklanjanje farmaceutskih onečišćivala iz otpadnih voda. Međutim, još nije riješen problem iskorištenja energije...
Fotokatalitičko uklanjanje bisfenola A kompozitnim katalizatorom na bazi elektrovodljivog polimera PEDOT
Fotokatalitičko uklanjanje bisfenola A kompozitnim katalizatorom na bazi elektrovodljivog polimera PEDOT
Mihovil Turniški
Otpadne vode ekološki su problem jer su vrlo često opterećene nepoželjnim, često i toksičnim organskim spojevima. Zbog toga ih je prije ispuštanja u okoliš potrebno obraditi različitim metodama. U današnje doba se sve više uz klasične mehaničke, fizikalne i biološke metode koriste napredni oksidacijski procesi. Fotokataliza, jedan od naprednih oksidacijskih procesa zasniva se na razgradnji onečišćavala uz prisutnost katalizatora čije djelovanje aktivira svjetlost. Kao...
Fotokataliza u zaštiti okoliša i proizvodnji energije
Fotokataliza u zaštiti okoliša i proizvodnji energije
Karla Zadro
Fotokatalitički procesi u posljednjim desetljećima imaju sve veću ulogu u zaštiti okoliša. Iako je fotokataliza relativno nova metoda i još uvijek je u razvoju, njen velik potencijal potiče znanstvenike na daljnja intenzivna istraživanja. Heterogena fotokataliza posebno je zanimljiva zbog brojnih prednosti vezanih uz primjenu u realnim sustavima. Cilj ovog rada bio je pregled osnovnih značajki fotokatalitičkih procesa koji imaju potencijalnu primjenu u zaštiti okoliša i...
Fotokemija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Fotokemija 3- i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina
Antonija Husak
U cilju proučavanja utjecaja heterocikličke jezgre kao supstituenta na fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava, Wittigovom reakcijom sintetizirani su novi piridinski derivati butadiena 3-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridin (1) i 4-[4-(2-vinilfenil)buta-1,3-dienil]piridina (2) kao smjese geometrijskih izomera. Iz smjesa geometrijskih izomera uspješno su izolirani cis,trans-1 i trans,trans-1 te cis,trans-2 i trans,trans-2. Novosintetizirani derivati 1 i 2 podvrgnuti...
Fotokemijske i termičke transformacije butadienskih derivata
Fotokemijske i termičke transformacije butadienskih derivata
Mirela Pašičko
S ciljem proučavanja utjecaja supstituenata na termičko ponašanje para-supstituiranih metoksi-derivata dibutadiena, Wittigovom reakcijom sintetiziran je novi derivat 16, koji je zatim podvrgnut termičkim reakcijama. Produkti dobiveni prethodnim istraživanjem na sličnim strukturama u ovom slučaju nisu dobiveni. U svrhu proučavanja fotokemijskog ponašanja dibutadiena, Wittigovom reakcijom je sintetiziran nesupstituirani dibutadienski derivat 28. Kao glavni produkt dobiven je...
Fotokemijske i termičke transformacije diklor-supstituiranog butadienskog derivata
Fotokemijske i termičke transformacije diklor-supstituiranog butadienskog derivata
Iva Horvat
U cilju proučavanja utjecaja klora kao supstituenta na termičko i fotokemijsko ponašanje konjugiranih butadienskih sustava, Wittigovom reakcijom sintetiziran je novi diklor derivat butadiena 1. Novosintetizirani spoj podvrgnut je termičkim i fotokemijskim reakcijama u smislu priprave novih neistraženih produkata. Očekivano je dobivanje novih složenih policikličkih struktura ovisno o elektronskom i steričkom utjecaju dva klorova atoma kao supstituenta u molekuli vezanih u...
Fotokemijske i termičke transformacije monotiofenskih derivata o-divinilbenzena
Fotokemijske i termičke transformacije monotiofenskih derivata o-divinilbenzena
Marina Galić
Cilj ovog rada je proučavanje fotokemijskih i termičkih transformacija derivata β-supstituiranog 5-klortiofenskog derivata o-divinilbenzena 1 te β-supstituiranog 5-metiltiofenskog derivata o-divinilbenzena 2. Početni spojevi sintetizirani su Wittigovom reakcijom difosfonijeve soli α,α'-o-ksilendibromida s odgovarajućim aldehidom kao smjese cis- i trans- izomera u omjeru 4:6 nakon čega su podvrgnuti fotokemijskim ispitivanjima u kiselom mediju s ciljem dobivanja novih policikličkih...

Pages