Pages

Utjecaj koncentracije oksidansa na strukturu PEDOT vodljivog polimera
Utjecaj koncentracije oksidansa na strukturu PEDOT vodljivog polimera
Klara Murgić
Elektrovodljivi polimeri su organski spojevi koje karakterizira konjugirana dvostruka veza, te zbog toga uz svojstva koje imaju uobičajeni polimeri, kao što su mala težina, otpornost na koroziju i jeftina izrada, imaju i svojstvo električne vodljivosti. Uz konjugirane veze, za postizanje vodljivosti potrebno je da postoje slobodni nositelji naboja što se postiže oksidacijom ili redukcijom polimera. Elektrovodljivi polimeri su našli primjenu u antikorozivnoj zaštiti, elektrostatičkoj...
Utjecaj koncentracije titanijeva dioksida na svojstva poliakrilatnih sustava
Utjecaj koncentracije titanijeva dioksida na svojstva poliakrilatnih sustava
Matija Brkić
Poliakrilati (PAK) su polimeri koji imaju veliku primjenu u zaštiti materijala zbog svojih svojstva pa se koriste kao zaštitni premazi. Dodavanjem određenih nanopunila u polimer, kao što je titanijev dioksid (TiO2), dobiva se nanokompozit znatno boljih svojstva u odnosu na čisti polimer. Cilj ovog rada je utvrditi utjecaj koncentracije TiO2 nanočestica na svojstva poliakrilatnog filma nakon izlaganja ultraljubičastom (UV) zračenju. Filmovi PAK/TiO2 pripremani su na dva načina: in...
Utjecaj koncentracije titanijevog dioksida na svojstva poliakrilatnih sustava
Utjecaj koncentracije titanijevog dioksida na svojstva poliakrilatnih sustava
Petra Ačkar
Poliakrilati su zbog svoje široke primjenjivosti postali vrlo rasprostranjeni materijali u zadnja dva stoljeća. Obogaćivanjem materijala nanopunilima, pri čemu je bitno obratiti pozornost na dobru dispergiranost punila unutar matrice i njihovu kompatibilnost, mogu se kreirati svojstva materijala te dobiti nanokompoziti željenih primjenskih svojstava. Titanijev (IV) oksid je široko primjenjivo, stabilno i netoksično anorgansko nanopunilo koje se odlikuje brojnim korisnim svojstvima. U...
Utjecaj kristalnosti polimera na vodljivost nanokompozita s ugljikovim nanocjevčicama
Utjecaj kristalnosti polimera na vodljivost nanokompozita s ugljikovim nanocjevčicama
Monika Šego
Polimerni nanokompoziti su relativno novi materijali čija svojstva nisu potpuno ispitana niti dokazana. S obzirom da polimeri izolacijski materijali, za dobivanje vodljivih kompozitnih materijala dodaju im se razna nanopunila od kojih su, za ovaj rad, najbitnije ugljikove nanocjevčice. U ovom završnom radu istraživan je učinak kristalnosti polimera na vodljivost nanokompozita sa ugljikovim nanocjevčicama. No, izneseni su i mnogobrojni drugi parametri koji utječu na vodljivost...
Utjecaj limunske kiseline na svojstva TPS/PLA mješavina
Utjecaj limunske kiseline na svojstva TPS/PLA mješavina
Mark Ružić
U težnji za smanjenjem akumulacije sintetske plastike u okolišu, sve se više istražuju i razvijaju novi materijali koji će, nakon što završe u okolišu, biti potpuno razgradljivi. Stoga su u ovom radu pripremljene biorazgradive mješavine termoplastičnog škroba (TPS) i polilaktida (PLA). TPS/PLA polimerne mješavine različitog sastava pojedine komponente, bez i s dodatkom limunske kiseline (LK) pripremljene su umješavanjem u Brabender miješalici. TPS je priređen...
Utjecaj litijevog karbonata na Portland cement
Utjecaj litijevog karbonata na Portland cement
Viktorija Vučko
Brzi razvoj graditeljstva i građevnih materijala zbog ubrzanog suvremenog načina života iziskuje razvoj novih tehnologija i spoznaja te potražnju novih materijala. Zbog sve većih zahtjeva i potražnje o ciljanoj namjeni cementa koriste se različiti aditivi koji modificiraju različita svojstva svježeg i očvrsnutog betona. U ovom radu istraživan je utjecaj litijeva karbonata, Li2CO3, na hidrataciju Portland cementa (PC) određivanjem čvrstoće na tlak i topline hidratacije....
Utjecaj ljuskica riže i TiO2 na svojstva linearnog polietilena niske gustoće
Utjecaj ljuskica riže i TiO2 na svojstva linearnog polietilena niske gustoće
Anja Macan
Svijest i briga o utjecajima industrije polimernih materijala na okoliš glavni su čimbenici koji ubrzavaju razvoj novih biorazgradivih materijala. Upravo taj ekološki aspekt materijala rezultirao je time da prirodna vlakna postaju sve atraktivnijim predmetom istraživanja u kemijskom inženjerstvu, zbog svog velikog potencijala da zamjene klasična vlakna koja se koriste kao punila i ojačavala u polimernim kompozitima. Zbog svoje niske cijene i relativno dobrih mehaničkih svojstava te...
Utjecaj magnetskog polja na adsorpciju olova iz otpadnih voda
Utjecaj magnetskog polja na adsorpciju olova iz otpadnih voda
Marko Rukavina
Cilj ovog rada bila je usporedba utjecaja magnetskog polja na učinkovitost adsorpcije Pb2+ i separacije na različitim kompozitima Fe3O4, objašnjenje adsorpcije te ključnih pojmova vezanih za olovo i magnetizam.
Utjecaj magnetskog polja na modul elastičnosti nekih krutina
Utjecaj magnetskog polja na modul elastičnosti nekih krutina
Dario Tomić
Različiti materijali ponašaju se na različite načine, kada se na njih djeluje nekim vanjskim magnetskim poljem. Kod paramagnetika, dijamagnetika i feromagnetika dolazi do magnetizacije, koja nije kod svih jednaka. Do najsnažnije magnetizacije dolazi kod feromagneta jer je kod njih prisutna pojava spontane magnetizacije, odnosno materijal posjeduje magnetizaciju i prije nego što se podvrgne magnetskom polju. Magnetski momenti spontano se raspodjele u različite regije koje se nazivaju...
Utjecaj magnetskog polja na površinsku napetost nekih tekućina
Utjecaj magnetskog polja na površinsku napetost nekih tekućina
Lucija Kisić
Površinska napetost je fizikalna veličina koja opisuje svojstvo površine tekućine zbog kojega se ploština (površina) slobodne površine tekućine smanjuje. Uzrok je površinske napetosti asimetrični raspored među molekularnih sila na granici faza. Kako bi vidjeli kako magnetsko polje utječe na površinsku napetost zadanih tekućina, radi se niz mjerenja, da bi se rezultati mogli usporediti. U istraživanju smo koristili dvije polarne tekućine, redestiliranu vodu i formamid i jednu...
Utjecaj materijala plitica na učinkovitost kontinuiranog pročišćavanja biodizela
Utjecaj materijala plitica na učinkovitost kontinuiranog pročišćavanja biodizela
Patricija Hršak
Povećano iscrpljivanje postojećih zaliha fosilnih goriva i s time povezano pogoršanje stanja okoliša doveli su do potrebe za razvojem alternativnih, ekološki prihvatljivih i ekonomski isplativih izvora energije. Kao potencijalno rješenje tih problema javljaju se biogoriva proizvedena iz održivih sirovina, poput biljnih ulja i životinjskih masti. Biodizel se posebno ističe kao čista i učinkovita zamjena za dizel na bazi nafte. Međutim, prije upotrebe kao krajnjeg proizvoda,...
Utjecaj matice vode na uklanjanje pesticida s UF/NF/RO membranama
Utjecaj matice vode na uklanjanje pesticida s UF/NF/RO membranama
Ivana Grbin
Uklanjanje pesticida iz vode postalo je jedno od prioritetnih istraživanja u posljednjih nekoliko godina zbog sve većeg utjecaja pesticida na okoliš i zdravlje. U ovom radu ispitivano je uklanjanje tri pesticida (klotianidin, acetamiprid i tiakloprid) membranskim separacijskim procesima. Ovi pesticidi pripadaju skupini neonikotinoida i poznati su po svojoj dugotrajnoj prisutnosti u biljkama. Klotianidin i tiakloprid vrlo su otrovni stoga je Europska unija zabranila njihovu upotrebu....

Pages