Pages

Utjecaj obrade površine nano-SiO2 na svojstva poliakrilata
Utjecaj obrade površine nano-SiO2 na svojstva poliakrilata
Petra Štefanec
Emulzije se definiraju kao termodinamički nestabilne disperzije, međusobno nemješljivih dviju ili više tekućina. Dodatak nanopunila polimernim matricama ili polimerima može poboljšati mehanička svojstva, reološka svojstva, adhezijska svojstva, toplinska svojstva, električna i optička svojstva krajnjeg proizvoda. Proces priprave nanokompozita provodi se miješanjem u otopini, miješanjem u talini i in situ polimerizacijom polimerne ili anorganske faze. Postupkom emulzijske...
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PCL kompozita
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PCL kompozita
Kristina Havidić
Polikaprolakton je biorazgradivi, semikristalni polimer niske temperature taljenja koja omogućava jednostavnu preradu. Jednostavnost prerade, dobra svojsta te jeftina cijena razlog su njegove široke primjene. Najčešće se koristi u biomedici za obnovu tkiva, zatvaranje rana te kontrolirani prijenos lijekova. Iako posjeduje izuzetna biološka i fizikalna svojstva, mehanička i toplinska svojstva su mu relativno loša. Ekološki prihvatljiv i učinkoviti način poboljšanja svojstava PCL-a...
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PLA kompozita
Utjecaj obrade površine nano-silike na svojstva PLA kompozita
Ana Peranić
U novije vrijeme sve je veći interes za pronalazak materijala koji bi konkurirali na tržištu svojim dobrim svojstvima, biodegradaciji i proizvodnji iz obnovljivih izvora energije. Biopolimeri se danas sve češće koriste kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš koji imaju polimeri. Jedan od poznatih biorazgradivih polimera je polilaktid. Dodatakom sintetskih ili prirodnih anorganskih materijala polimernoj matrici moguće je poboljšati svojstva polimernih materijala i sniziti...
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida
Matea Šako
U ovom radu istražen je utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida. Višestjenčane ugljikove nanocjevčice modificirane su s COOH skupinama (uzorak MWCNT-COOH). Ovaj uzorak modifikacijom je preveden u MWCNT-COOC12H25. PLA/MWCNT nanokompoziti (0-5 % mas punila) pripravljeni su postupkom iz taline u Brabender gnjetilici i prešanjem granulata na preši. Kinetika izotermne kristalizacije nanokompozita istražena je tehnikom diferencijalne pretražne...
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na strukturu i svojstva polilaktida
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na strukturu i svojstva polilaktida
Ana Kazalac
Novi trendovi u istraživanjima su pronalazak materijala koji bi konkurirali na tržištu svojim dobrim svojstvima, biodegradabilnosti i proizvodnji iz obnovljivih izvora energije. Polilaktid je jedan od takvih materijala, koji s dodatkom ugljikovih nanocjevčica može konkurirati na tržištu. U ovom radu provedena su istraživanja utjecaja dodatka različitih masenih udjela funkcionaliziranih ugljikovih nanocjevčica (MWCNT-COOH; MWCNT-COOC12H25) u polilaktid. Uzorci su zamiješani na...
Utjecaj organske tvari na sorpciju memantina, cefdinira i prazikvantela
Utjecaj organske tvari na sorpciju memantina, cefdinira i prazikvantela
Helena Prskalo
Farmaceutici su poznati po svojem velikom djelovanju i primjeni u liječenju i suzbijanju različitih bolesti, ali su prepoznati kao i nova vrsta zagađivala. Stoga je svrha ovog rada istražiti utjecaj organske tvari, kao jednog od parametara koji utječu na vezanje tvari na čvrstu fazu, na sorpciju triju različitih farmaceutika, u ovom slučaju memantina, cefdinira i prazikvantela na pet različitih vrsta tala i sedimenata s područja Hrvatske. Pomoću modela sorpcijskih izotermi opisani...
Utjecaj otapala na svojstva samoorganizirajućeg monosloja organske kiseline
Utjecaj otapala na svojstva samoorganizirajućeg monosloja organske kiseline
Vedrana Katić
Razvojem industrije i društvenih zajednica povećava se čovjekov utjecaj na okoliš. Jedan od procesa koji se svakodnevno odvija oko nas i uzrokuje propadanje metala, a može dovesti do onečišćenja okoliša jest korozija. Kako bi se produljio vijek trajanja metalnih konstrukcija, često se primjenjuju različite tehnike zaštite od korozije. Jedna od njih je i modificiranje površine metala samoorganizirajućim monoslojem (SAM) organske kiseline. Molekule koje imaju sposobnost...
Utjecaj pH na sorpciju albendazola
Utjecaj pH na sorpciju albendazola
Antonija Glavač
Albendazol je antihelmintik širokog spektra djelovanja koji se koristi za uklanjanje parazita iz domaćina. Upotrebljava se samostalno ili u kombinaciji s drugim lijekovima. Upotreba ovog lijeka je velika i raširena, a problem leži u njegovu učinku na okoliš. Velik dio farmaceutski aktivnih tvari nakon njihove upotrebe za namijenjenu svrhu biva ispušten u otpadne vode nepromijenjen ili u obliku razgradnih produkata koji se često vrlo teško uklanjaju. Da bi saznali kakav je utjecaj...
Utjecaj pH vrijednosti na mehanizam uklanjanja farmaceutika RO/NF membranama
Utjecaj pH vrijednosti na mehanizam uklanjanja farmaceutika RO/NF membranama
Anita Puškarić
U ovom radu ispitivan je utjecaj pH otopine (pH = 4, 7 i 10) na mehanizam membranskog uklanjanja odabranih farmaceutika: prazikvantela, enrofloksacina i sulfadiazina. Istraživanje je provedeno s komercijalnim reverzno osmotskim i nanofiltracijskim (RO/NF) membranama: XLE, UTC-70HA, BW30, NF, NF90 i NF270. Zadržavanje farmaceutika analizirano je na osnovu njihove veličine molekula, naboja i hidrofilnosti u odnosu na karakteristike membrana. S povećanjem pH vrijednost otopine, povećava se...
Utjecaj pH vrijednosti na redukciju grafen-oksida fenolnim spojevima iz vegetacijske vode masline
Utjecaj pH vrijednosti na redukciju grafen-oksida fenolnim spojevima iz vegetacijske vode masline
Gabrijela Radić
Cilj ovog rada bila je priprema grafena redukcijom grafenova oksida fenolnim spojevima iz vegetacijske vode masline kod različitih pH vrijednosti. Provedena je redukcija grafenova oksida (GO) u grafen (rGO) pri pH vrijednostima 7 i 10 na 80°C korištenjem otopine ekstrakta lista masline (ELM) i vegetacijske vode masline (OMW). Vrijeme redukcije u sva tri slučaja iznosilo je pet sati, a dobiveni su produkti rGO(ELM, pH=7), rGO(ELM, pH=10) i rGO(OMW, pH=10). Tijek redukcije praćen je...
Utjecaj pH vrijednosti na veličinsku raspodjelu pora RO/NF membrana
Utjecaj pH vrijednosti na veličinsku raspodjelu pora RO/NF membrana
Nevena Milčić
Reverzna osmoza (RO) i nanofiltracija (NF) su tlačni membranski procesi koji se primjenjuju u širokom spektru industrijskih djelatnosti. Membranska karakterizacija je nužna za povezivanje poroznosti sa separacijskim svojstvima membrane. Veličinska raspodjela pora (VRP krivulja) daje kvantitativni opis raspona veličina pora u određenoj membrani i time pruža informaciju o veličini čestica koja može biti zadržana. U ovom radu je ispitivan utjecaj pH vrijednosti 4, 7 i 10 na VRP...
Utjecaj pandemije SARS-CoV-2 na građevinski sektor i investicije
Utjecaj pandemije SARS-CoV-2 na građevinski sektor i investicije
Martina Ćurić
Globalna zdravstvena kriza uzrokovana virusom SARS-CoV-2 jedinstven je primjer u dosadašnjoj gospodarskoj povijesti brzog i dubokog utjecaja na svjetsko gospodarstvo. Građevinarstvo je jedna od važnijih gospodarskih aktivnosti u svakoj državi, pa tako i Hrvatskoj. U ovom radu obrađena je tematika snažnog utjecaja pandemije SARS-CoV-2 u Hrvatskoj s nekoliko različitih aspekata. Prikazani su svi nastali problemi, ali i moguća rješenja. Detaljno je obrađen utjecaj na cijelo društvo,...

Pages