Pages

Utjecaj polimernih površinski aktivnih tvari na stabilnost i svojstva nanofluida na bazi transformatorskog ulja
Utjecaj polimernih površinski aktivnih tvari na stabilnost i svojstva nanofluida na bazi transformatorskog ulja
Dino Mujkanović
Cilj izrade ovog rada je bila priprava i karakterizacija nanofluida na osnovi transformatorskog ulja HyVolt III i nanočestica magnetita (Fe3O4) sa površinski aktivnom tvari (PAT) dobivenom kopolimerizacijom dodecil-metakrilata (DDMA) i N,N-dimetilaminoetil-metakrilata (DMAEM). Nanofluidi se razmjerno nova grana nanotehnologije koja se istražuje zbog dokazanih boljih svojstava, odnosno veće toplinske vodljivosti i manje električne vodljivosti u odnosu na čista mineralna transformatorska...
Utjecaj položaja dvostruke veze u masnoj kiselini samoorganiziranoj na bakru na umrežavanje primjenom ionizirajućeg zračenja
Utjecaj položaja dvostruke veze u masnoj kiselini samoorganiziranoj na bakru na umrežavanje primjenom ionizirajućeg zračenja
Nora Čobanov
Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj položaja dvostruke veze u masnoj kiselini samoorganiziranoj na bakru na zaštitna svojstva gama zračenjem umreženih nano prevlaka. Masne kiseline korištene za samoorganizaciju su elaidinska kiselina, EA, C18H34O2, i transvakcenska kiselina, VA, C18H34O2, nezasićene masne kiseline sa 18 C atoma i jednom dvostrukom vezom u trans položaju. EA ima dvostruku vezu na 9. C atomu, a VA na 11. Masene kiseline se spontano samoorganizira na bakru u slojeve...
Utjecaj postupka izdvajanja hitina na njegova svojstva
Utjecaj postupka izdvajanja hitina na njegova svojstva
Josipa Tomljanović
U radu je dan teorijski i literaturni pregled istraživanja različitih postupaka izdvajanja hitina iz otpadnih oklopa rakova te je analizirana učinkovitost procesa kao i njegov utjecaj na svojstva hitina/kitozana, rezultati istraživanja preuzeti su iz referenci navedenih u Metodici. [17, 18] Kemijski proces izdvajanja hitina iz otpadnih oklopa školjki je vrlo učinkovit i ekonomski opravdan. No, nedostatak mu je to što sadrži toksične nusprodukte na kraju procesa, koje je neophodno...
Utjecaj primarnog i sekundarnog katalizatora na emisiju N2O u proizvodnji HNO3
Utjecaj primarnog i sekundarnog katalizatora na emisiju N2O u proizvodnji HNO3
Milica Stevanović
Cilj rada je analizirati proces proizvodnje dušične kiseline, ukazati na probleme uzrokovane emisijom otpadnih plinova te sustavski obraditi tehnološke mogućnosti uklanjanja nastalih problema. U radu je dan osvrt na dušičnu kiselinu, njene karakteristike kao i upotrebu, zatim je dan detaljan pregled postupaka proizvodnje dušične kiseline sa naglašenim prednostima i nedostacima. Najveći problem je nastajanje dušikovih oksida kao nusprodukata u proizvodnji dušične kiseline koji su...
Utjecaj procesnih parametara na granulometrijska svojstva djelatne tvari
Utjecaj procesnih parametara na granulometrijska svojstva djelatne tvari
Domagoj Pastuović
Kako bi se dobio proizvod zadovoljavajuće kvalitete te uspješno proveo proces kristalizacije, potrebno je odabirati odgovarajući sustav i optimalne procesne uvjete. Promjenom različitih procesnih parametara, moguće je utjecati na granulometrijska svojstva djelatne tvari, poput veličine kristala, raspodjele veličina kristala i oblika dobivenih kristala. U ovom diplomskom radu prikazani su rezultati istraživanja utjecaja različitih procesnih parametara kako bi se dobio proizvod...
Utjecaj procesnih parametara na granulometrijska svojstva memantin hidrogen sulfata u procesu šaržne kristalizacije
Utjecaj procesnih parametara na granulometrijska svojstva memantin hidrogen sulfata u procesu šaržne kristalizacije
Ana Čavlina
Zbog nepovoljnog igličastog oblika kristala memantin hidrogen klorida koji je farmaceutski aktivna tvar koja pokazuje aktivnost u liječenju Alzheimerove bolesti, bilo je potrebno naći sol povoljnijeg oblika kristala. Na temelju istraživanja djelovanja i usporedbe s memantin hidrogen kloridom, zbog znatno bolje morfologije kristala i higroskopnosti izabran je memantin hidrogen sulfat. U okviru ovog rada, u procesu šaržne kristalizacije, istražen je utjecaj procesnih parametara te...
Utjecaj procesnih uvjeta na fotorazgradnju imidakloprida
Utjecaj procesnih uvjeta na fotorazgradnju imidakloprida
Antonija Lazinica
Naglim porastom broja stanovništva te razvojem industrije dolazi do sve većeg onečišćenja voda, ali i drugih sastavnica okoliša. Zbog sve većih potreba za hranom potrebno je osigurati sredstva koja će pomoći pri očuvanju kvantitete i kvalitete usjeva u poljoprivredi. Iz tog razloga svjedoci smo sve češćoj upotrebi pesticida. S obzirom da je onečišćenje okoliša poprimilo velike razmjere, pred čovječanstvo je stavljen izazov suzbijanja kako pesticida, tako i ostalih vrsta...
Utjecaj procesnih uvjeta na razgradnju neonikotinoida na TiO2/perlit fotokatalizatoru
Utjecaj procesnih uvjeta na razgradnju neonikotinoida na TiO2/perlit fotokatalizatoru
Tea Kapustić
Neonikotinoidni insekticidi su skupina pesticida koji se koriste kao proizvodi za suzbijanje štetnih insekata čija primarna hrana su biljke u uzgoju. Nakon primjene, pesticidi završavaju u površinskim ili podzemnim vodama jer se teže adsorbiraju na čestice tla. U vodama su relativno postojani te predstavljaju zdravstveni rizik za ljude i životinje pa ih je potrebno na adekvatan i siguran način ukloniti. Kao alternativa klasičnim postupcima obrade nameću se napredni oksidacijski...
Utjecaj punila na svojstva polivinilpirolidona
Utjecaj punila na svojstva polivinilpirolidona
Paula Božek
Polivinilpriolidon (PVP) je polimer koji od otkrića (Reppe, 1939.) pa sve do danas privlači veliku pažnju zbog svojih iznimnih svojstava. Posjeduje jedinstvenu kombinaciju fizikalnih i kemijskih svojstava kao što su biokompaktibilnost, netoksičnost, kemijska stabilnost, dobra topljivost u vodi i mnogim drugim organskim otapalima, afinitet prema kompleksnim hidrofilnim i hidrofobnim tvarima. Odličan je za stvaranje filma koji je čvrst, transparentan i sjajan, a zbog netoksičnosti i...
Utjecaj punila na svojstva toplo-taljivih adheziva
Utjecaj punila na svojstva toplo-taljivih adheziva
Miro Mabić
Etilen-vinil acetat (EVA) je kopolimer etilena i vinil acetata i najčešće korišteni bazni polimer u toplo taljivim adhezivima opće namjene. Svojstva polimera etilena i vinil acetata daju ovom kopolimeru široku primjenu i zbog svoje pouzdanosti i trajnosti, toplo taljiva EVA ljepila koriste se u raznim industrijama, za različite primjene. Punila koja su korištena prilikom ovog rada su silicijev dioksid, SiO2 i titanijev dioksid, TiO2, koji su u novije vrijeme jedni od najčešće...
Utjecaj radnih uvjeta na fotorazgradnju acetamiprida u rotacijskom fotoreaktoru
Utjecaj radnih uvjeta na fotorazgradnju acetamiprida u rotacijskom fotoreaktoru
Sara Barukčić
Jedan od najvećih problema današnjice je veliko onečišćenje okoliša koje je uzrokovano neželjenim emisijama postojanih organskih spojeva u različite dijelove ekosustava. Postojane organske onečišćujuće tvari obuhvaćaju veliki broj spojeva koji se uglavnom mogu svrstati u nekoliko karakterističnih skupina kao što su pesticidi, industrijske kemikalije te nenamjerno nastali/proizvedeni sporedni produkti nepotpunog izgaranja goriva, termičke obrade otpada te ostalih antropogenih...
Utjecaj različitih metoda ekstrakcije na sastav bioaktivnih spojeva propolisa
Utjecaj različitih metoda ekstrakcije na sastav bioaktivnih spojeva propolisa
Ivana Zorić
U okviru ovog rada uspoređivani su ekstrakti dobiveni različitim metodama ekstrakcije propolisa te njihov sastav i antioksidativna svojstva. Prema ranijim istraživanjima dokazana su razna biološka djelovanja propolisa te se on od davnina koristi u ljekovite svrhe. Propolis je ekstrahiran u različitim otapalima pri različitim reakcijskim uvjetima. Sastav ekstrakata određen je spregnutom metodom plinska kromatografija – masena spektrometrija (GC-MS), dok su ukupni polifenoli određeni...

Pages