Pages

Utjecaj različitih ugušćivača na svojstva premaza
Utjecaj različitih ugušćivača na svojstva premaza
Tomislav Jozinović
Organski zaštitni premazi predstavljaju najčešće korišteni mehanizam zaštite drva, metala i drugih materijala od štetnog djelovanja okoliša. Predstavljaju tanke opne između materijala i okoliša kojemu je materijal izložen, a funkcija im može biti zaštitna i dekorativna. Sastoje se od više komponenti, od kojih najvažniju ulogu imaju vezivo i otapalo koje direktno utječe na viskoznost premaza. Ostali dodaci premazima, zajedno s vezivom i otapalom, moraju osigurati...
Utjecaj reaktanata na pripremu manganita reakcijom u čvrstom stanju
Utjecaj reaktanata na pripremu manganita reakcijom u čvrstom stanju
Paulina Kafadar
Cilj ovog rada bio je reakcijom u čvrstom stanju sintetizirati stroncijev manganit (SrMnO3), lanatanov manganit (LaMnO3) i barijev manganit (BaMnO3) pomoću dva strukturno različita manganova (IV) oksida (MnO2) te tako ispitati utjecaj reaktanata na sintezu. Uzorci dobiveni ručnom homogenizacijom žareni su na temperaturama od 1000 i 1200 °C. Za određivanje sastava i strukture sintetiziranih spojeva korištene su rendgenska difrakcijska analiza (XRD) i infracrvena spektroskopija s...
Utjecaj rudarenja zlata na okoliš
Utjecaj rudarenja zlata na okoliš
Dora Katarina Kovač
Elementarno zlato (kemijskog simbola Au) mekani je metal karakteristične žute boje i plošno centrirane kubične strukture. Čisto je zlato na zraku stabilno i općenito vrlo otporno na utjecaje iz okoliša. U prirodi se pojavljuje samo jedan stabilni izotop zlata (197Au) te šesnaest prirodnih radioaktivnih izotopa (198Au). Zlato se u današnje vrijeme koristi u izradi nakita, ukrasnih predmeta i površina (primjerice strop u crkvi), u matičnim pločama elektroničkih računala, a...
Utjecaj sastava i debljine katalitičkog sloja na aktivnost monolitnog katalizatora/reaktora
Utjecaj sastava i debljine katalitičkog sloja na aktivnost monolitnog katalizatora/reaktora
Nikolina Kovačev
Hlapljivi organski spojevi (engl. Volatile organic compounds, VOC) toksični su spojevi koji sudjeluju u onečišćenju zraka te imaju nepovoljan utjecaj na ljudsko zdravlje. Zbog toga su razvijeni različiti postupci i tehnologije za uklanjanje VOC-a iz otpadnih plinova i smanjenje njihovih emisija u okoliš. U novije vrijeme u strategijama zaštite okoliša sve veću važnost poprimaju katalitički postupci. U ovom radu izučavana je katalitička oksidacija toluena. Za tu svrhu...
Utjecaj sastava metalne podloge na formiranje zaštitnog filma dugolančane fosfonske kiseline
Utjecaj sastava metalne podloge na formiranje zaštitnog filma dugolančane fosfonske kiseline
Magdalena Osrečak
Samoorganizirajući monoslojevi (SAM) dugolančanih organskih kiselina nastaju adsorpcijom kiseline na površini oksida metala što dovodi do kiselinsko- bazne reakcije između oksida metala kiseline. Samoorganizacijom alkilnih lanaca stvara se tanak i kompaktni film za površini. Samoorganizirajući monoslojevi su jednostavna i novija metoda zaštite materijala, imaju široku primjenu u biologiji, elektronici, nanoelektromehaničkim i mikroelektromehaničkim sustavima i u elektrokemiji....
Utjecaj sastava mješavina na svojstva gotovih tableta
Utjecaj sastava mješavina na svojstva gotovih tableta
Matija Gretić
Svojstva koja čine tablete jednim od najboljih oblika gotovih lijekova su jednostavan način primjene i mogućnost preciznog doziranja djelatne tvari u tabletu prilikom proizvodnje kao i u liječenju. Kvalitetnim izborom pomoćnih tvari i primjenom tehnoloških postupaka moguće je oblikovati različite vrste farmaceutskih oblika te utjecati na svojstva gotovih tableta. Cilj ovog rada bio je ispitivanje utjecaja sastava mješavina za tabletiranje na svojstva gotovih tableta i ujednačenost...
Utjecaj sastava niskotemperaturnog eutektičkog otapala na učinkovitost ekstrakcije
Utjecaj sastava niskotemperaturnog eutektičkog otapala na učinkovitost ekstrakcije
Luka Posavac
U radu su određena fizikalno-kemijska svojstva (gustoća, viskoznost, indeks loma, pH vrijednost i električna provodnost) prirodnog niskotemperaturnog otapala, pripravljenog od jabučne kiseline, fruktoze, glicerola (oznaka - Ma-Fru-Gly) uz dodatak različitih udjela vode. Pripravljena otapala korištena su za ekstrakciju polifenola iz komine masline te je određen utjecaj vode u NADES-u na učinkovitost ekstrakcije polifenola. Najbolja djelotvornost ekstrakcije dobivena je s najmanjim...
Utjecaj sastava supstrata na proces biorazgradnje
Utjecaj sastava supstrata na proces biorazgradnje
Dominik Knapić
Otpad je jedan od najvećih problema zaštite okoliša u današnje vrijeme. Rastom ljudskog stanovništva planeta Zemlje, proporcinalno raste i količina nastalog otpada. Biološkom obradom smanjuje se količina biorazgradivog otpada koji se zbrinjava odlaganjem. Kompostiranjem se biootpad pomoću mikroorganizama prevodi u stabilan produkt kompost, prilikom čega nastaju CO2, NH3, H2O i toplina. Iz biorazgradivog otpada, u odlagalištu i tijekom procesa kompostiranja, nastaje procjedna voda...
Utjecaj sastava vode na fotolitičku razgradnju hidroksiklorokina
Utjecaj sastava vode na fotolitičku razgradnju hidroksiklorokina
Elena Josić
Sve većom upotrebom farmaceutika povećava se njihova prisutnost u okolišu gdje se, zbog različitih fizikalno-kemijskih svojstava, mogu nalaziti u vodama ili se vežu na tlo i sediment. Kada dođu u okoliš, farmaceutici podliježu različitim procesima: biološkoj razgradnji, te hidrolizi i fotolizi. Za farmaceutike koji nisu podložni biološkoj razgradnji ni hidrolizi, najznačajniji put razgradnje predstavlja direktna i indirektna fotoliza. Rezultat navedenih procesa vodi smanjenju...
Utjecaj smjese dizela i biodizela na karakteristike rada motora
Utjecaj smjese dizela i biodizela na karakteristike rada motora
Paula Huzjak
Biodizel je vrsta goriva koja predstavlja potencijalnu zamjenu konvencionalnom dizelskom gorivu. U ovom radu, u svrhu ispitivanja utjecaja smjese biodizela i dizelskog goriva na karakteristike rada dizelskog motora, sintetizirani su metilni (FAME), propilni (FAPRE), butilni (FABE), pentilni (FAPE) i heksilni (FAHE) esteri masnih kiselina iz otpadnog ulja reakcijom transesterifikacije, nakon čega su pročišćavani i namiješavani u dvokomponentne smjese s konvencionalnim dizelskim gorivom....
Utjecaj soli zemnoalkalijskih metala na portland cement
Utjecaj soli zemnoalkalijskih metala na portland cement
Silvia Dratibi
Kako bi se odredio utjecaj klorida zemnoalkalijskih metala (CaCl2∙2H2O, MgCl2∙6H2O, SrCl2∙6H2O) na svojstva modificiranog hidrauličnog veziva, pripremljeni su uzorci portland cementa PC sa dodatkom ispitivanih soli u masenim udjelima od 1-5 % na masu cementa. Pripravljeni uzorci karakterizirani su mjerenjem vremena vezanja, čvrstoće na tlak i brzine razvoja topline hidratacije. Vrijeme vezanja pripravljenog materijala određeno je Vicatovim aparatom. Čvrstoća na tlak mjerena je na...
Utjecaj staklenih vlakana na svojstva poliamida
Utjecaj staklenih vlakana na svojstva poliamida
Andreja Kišić
Sukladno potrebi za brzom obradom, razvojem, kvalitetom poliamidnih proizvoda i ekološkom prihvatljivošću tehnika njihove obrade već nekoliko godina tehnologija 3D printanja privlači posebnu pozornost. Glavnu prednost tehnologije 3D printanja predstavlja činjenica da se u vrlo kratko vrijeme mogu proizvesti složeni proizvodi uz uporabu širokog spektra materijala (polimeri, metal, staklo). Jedna od mogućih tehnika 3D printanja je selektivno lasersko sinteriranje (SLS, eng. Selective...

Pages