Pages

Vođenje i analiza kontrolabilnosti procesnih postrojenja
Vođenje i analiza kontrolabilnosti procesnih postrojenja
Petra Džono
Prilikom projektiranja kontinuiranih kemijskih procesa želi se osigurati siguran sustav za vođenje koji će omogućiti zadržavanje procesa unutar radne točke i procesnih ograničenja. Također, tijekom projektiranja sustava za vođenje cijelog postrojenja, proces se promatra preko ulaznih (upravljane varijable i poremećaji) i izlaznih (vođenih) varijabli. Stoga je potrebno poznavati kriterije za odabir pojedine vrste varijabli kako bi se maksimizirala dobit željenog produkta. U...
Vođenje procesa destilacije
Vođenje procesa destilacije
Ana-Marija Tomić
Osnovni cilj rada je pregledno prikazati metode vođenja procesa destilacije. U prvom dijelu dane su teorijske osnove toplinskog separacijskog procesa destilacije, kao i metode vođenja šaržnog i kontinuiranog procesa destilacije. U drugom dijelu rada detaljno je opisano i analizirano vođenje procesa atmosferske destilacije u Rafineriji nafte Sisak. Prikazom metoda vođenja nastojala se naglasiti važnost dobro projektiranja i optimiranja regulacije kako bi se ostvari optimalni rad...
Vođenje procesa kristalizacije aktivnih farmaceutskih tvari
Vođenje procesa kristalizacije aktivnih farmaceutskih tvari
Marko Sejdić
Šaržna kristalizacija jedan je od najvažnijih toplinsko-separacijskih procesa kojim se ostvaruje visoka čistoća u proizvodnji specijalnih kemikalija, hrane i farmaceutskih proizvoda. U svrhu poboljšavanja vođenja procesa kristalizacije djelatne tvari, izrađen je program koji na primjeru kalijevog sulfata izračunava temperaturni profil koji, što je bolje moguće, ispunjava funkciju cilja kojom se definira omjer veličina kristala nastalih nukleacijom i onih dodanih cijepljenjem (na...
Vođenje šaržnih procesa
Vođenje šaržnih procesa
Nataša Marolt
U ovom radu dan je pregled i analizirano je vođenje šaržnih procesa. Detaljno su opisani svi koraci potrebni za kvalitetno vođenje šaržnih procesa. Opisane su razine sustava za vođenje, slijedna i logička regulacija, regulacija tijekom provedbe šaržnog procesa, načelo provedbe i i prednosti tzv. run-to-run vođenja procesa te poslovodstvo cjelokupnom šaržnom proizvodnjom. Kroz ogledni primjer SCADA sustava za vođenje šaržnog procesa u pilot postrojenju opisana je praktična...
Zajedničke razdiobe slučajnih varijabli i primjene
Zajedničke razdiobe slučajnih varijabli i primjene
Dora Hećimović
Svaki provedeni pokus daje neki ishod. Svakome se ishodu pokusa može pridružiti određena numerička vrijednost. Pravilo koje svakom pojedinom ishodu promatranog pokusa pridruži neki realni broj naziva se slučajna varijabla. Slučajna varijabla može biti diskretna (čije vrijednost čine konačan ili prebrojiv skup) ili kontinuirana (čije vrijednosti čine beskonačan ili neprebrojiv skup). Svaka slučajna varijabla ima svoju razdiobu vjerojatnosti, distribuciju vjerojatnosti,...
Završni premazi u graditeljstvu s učinkom samočišćenja
Završni premazi u graditeljstvu s učinkom samočišćenja
Lucija Pavić
Premazi su jedan od najstarijih načina obrade površina, a definiraju se kao materijali koji naneseni na podlogu imaju zaštitnu i estetsku ulogu. Nazivaju se kompozitnim materijalima jer njihov složeni sastav čini vezivo kao glavna komponenta koja sve ostale (pigmente, punila, aditive) nastoji povezati. Fasadni premazi su posebice izloženi atmosferilijama koje su neizbježne što zahtjeva njihovu stalnu obnovu radi estetskih i sigurnosnih razloga. Napretkom civilizacije čovjek nastoji...
Zaštita bakrenih spomenika kulture od urbane gradske atmosfere prevlakama umreženih primjenom gama-zračenja
Zaštita bakrenih spomenika kulture od urbane gradske atmosfere prevlakama umreženih primjenom gama-zračenja
Anja Marković
Urbana gradska atmosfera kao uzročnik ubrzane korozije je glavni „neprijatelj“ očuvanju spomenika kulture. U svrhu zaštite od korozije bakrenih spomenika, istraživanja se sve češće okreću kompaktnim i uređenim samoorganizirajućim monoslojevima (SAM) organskih tvari u ulozi zaštitnih slojeva na površini bakra. Cilj ovog rada bio je ispitati mogućnost korištenja SAM-ova linolelaitične kiseline kao oblika korozijske zaštite, te mogućnost umrežavanja formiranog sloja...
Zaštita korodiralih površina dugolančanim organskim kiselinama
Zaštita korodiralih površina dugolančanim organskim kiselinama
Marija Raspor
Cilj ovog rada je bio ispitati mogućnost zaštite korodiralih površina pomoću dugolančanih organskih kiselina. Eksperiment se proveo u simuliranoj morskoj vodi, odnosno 3%-tnoj otopini NaCl. Ispitivane su Cu/Ni elektrode koje su najprije bile izložene korozivnom mediju a potom se formirao film dugolančanih organskih kiselina uranjanjem u etanolne otopine 0,01M stearinske odnosno oktadecilfosfonske (ODPA) kiseline. Rezultati korozijskih ispitivanja provedenih linearnom polarizacijom,...
Zaštita metala prevlakama umreženih primjenom ionizirajućeg zračenja
Zaštita metala prevlakama umreženih primjenom ionizirajućeg zračenja
Kristijan Vesić
Cilj ovog rada bio je sintetizirati zaštitnu polimernu prevlaku nano-debljine na bakrenu elektrodu primjenom gama-zračenja. Prevlaka je rađena umrežavanjem samoorganizirajućih monoslojeva linolelaitične kiseline. Samoorganizirani monoslojevi su nanošeni na površinu bakrene elektrode metodom uranjanja. Uspoređivala se učinkovitost različitih prevlaka na bakru: oksidni sloj, odnosno prirodna zaštita bakra, samoorganizirani monosloj i monoslojevi umreženi različitim apsorbiranim...
Zaštita čelika inhibitorima korozije
Zaštita čelika inhibitorima korozije
Toni Alar
Cilj ovog rada bio je utvrditi mogućnost primjene dvaju derivata imidazola: 2-amino-5(6) – nitrobenzimidazola (1) i 2-aminobenzimidazola (2) kao inhibitora korozije u zaštiti ugljičnog čelika oznake C45E u kiselom i neutralnom kloridnom mediju. Ispitivanja su provedena u 0,5 M otopini HCl-a i neutralnoj 0,5 M otopini NaCl-a, sa i bez inhibitora, pri različitim koncentracijama 2-amino-5(6) – nitrobenzimidazola kako bi se utvrdila optimalna koncentracija. Primijenjene koncentracije...
Zaštitne prevlake za metale na osnovi PCL/nano-ZnO
Zaštitne prevlake za metale na osnovi PCL/nano-ZnO
Doroteja Novosel
Visoka hidrofobnost organskog alifatskog polimera PCL-a i antibakterijska svojstva anorganskog ZnO punila nano veličine omogućavaju dobivanje materijala specifičnih svojstava. U ovom radu istražena su svojstva nanokompozita na osnovi poli(ε-kaprolaktona) i nano-ZnO punila kao prevlaka za metale. PCL matrica i PCL/ZnO nanokompoziti pripravljeni su zamiješavanjem različitih koncentracija punila u otopini uz otapalo kloroform. Ispitivanja su provedena na metalnim pločicama: čelika,...
Zelena kemija primijenjena u tehnologiji obrade voda
Zelena kemija primijenjena u tehnologiji obrade voda
Laura Šoić
Danas milijuni ljudi u velikim dijelovima svijeta nemaju pristup vodama da zadovolje svoje osnovne potrebe. Industrijski postupci koriste značajnu količinu vode koja zahtijeva obradu prije ispuštanja u površinske vode. Komunalni sustavi za pročišćavanje otpadnih voda ispuštaju svoje efluente koji često utječu na vodene organizme. Zelena kemija može pružiti alate za zaštitu kvalitete vode s obzirom na sve veće globalne pritiske na smanjenje onečišćenja vode. Cilj ovoga rada...

Pages