Pages

Fotorazgradnja imidakloprida na suspendiranom fotokatalizatoru u prisutnosti permanentnog magneta
Fotorazgradnja imidakloprida na suspendiranom fotokatalizatoru u prisutnosti permanentnog magneta
Karlo Sklepić
Teorijska i eksperimentalna istraživanja provedena u okviru ovog rada odnose se na primjenu kemije i kemijskog inženjerstva te metodologije intenzifikacije procesa s ciljem razvoja naprednih fotokatalitičkih procesa. Cilj ovog rada je ispitati mogućnost intenzifikacije fotokatalitičkih procesa primjenom permanentnog magneta. Tijekom eksperimentalnog dijela rada praćena je fotokatalitička razgradnja izabranog neonikotinoidnog insekticida u vodenoj otopini u kojoj se nalazio...
Fotorazgradnja neonikotinoida u prisutnosti sulfatnih radikala
Fotorazgradnja neonikotinoida u prisutnosti sulfatnih radikala
Ana Grčić
Od početka 1990-ih neonikotinoidni pesticidi imaju široku primjenu kao učinkovita sredstva protiv insekata štetnih za biljke. Zbog bioakumulacije i niske biorazgradivosti neki od neonikotinoida često se mogu pronaći u površinskim i podzemnim vodama, što predstavlja opasnost za ljude i okoliš. Zbog toga se javlja potreba za razvojem i primjenom naprednih tehnologija za njihovu razgradnju ili drugi oblik uklanjanja iz okoliša. Dostignuća u području heterogene fotokatalize značajno...
Fototransformacije spojeva prisutnih u eteričnim uljima
Fototransformacije spojeva prisutnih u eteričnim uljima
Ana Škunca
Dobra topljivost eteričnih ulja u drugim biljnim uljima i laka apsorpcija kroz kožu omogućuje im primjenu u medicinskoj masaži i aromaterapiji. Komponente eteričnih ulja male su molekulske mase s 10-15 ugljikovih atoma u molekuli. Najvećim dijelom se sastoje od terpena (monoterpeni i seskviterpeni) i fenilpropanskih derivata. Glavnu grupu terpena u eteričnom ulju jele, bora i kleke čine monoterpeni, kod eteričnog ulja lovora to su oksigenirani monoterpeni, dok se eterično ulje...
Fraktali
Fraktali
Marina Jukić
Prirodu je nemoguće opisati pomoću standardnih geometrijskih likova kao što su kvadrati, krugovi i sl. Za opisivanje složenih struktura koje pronalazimo u prirodi (planine, oblaci, korijenje biljaka) koristimo fraktale i fraktalnu geometriju. Ovaj dio matematike, koji se počeo naglo razvijati tek krajem 20. stoljeća, našao je svoju primjenu u znanosti, tehnologiji, medicini pa čak i astronomiji, premda se očekuje još veći razvoj. U ovom radu je obrađen pojam fraktala kao i neki...
Funkcionalizacija 5-(4-klorstiril)oksazola i 8-klornafto[1,2-d]oksazola Buchwald-Hartwigovom aminacijom benzilnim aminima
Funkcionalizacija 5-(4-klorstiril)oksazola i 8-klornafto[1,2-d]oksazola Buchwald-Hartwigovom aminacijom benzilnim aminima
Josipa Hodak
U cilju nastavka proučavanja biološke aktivnosti 5-(ariletenil)oksazola razvijena je sinteza novih amino-supstituiranih derivata (2-17). Oni u svojoj strukturi imaju oksazolsku podjedinicu i amino-skupinu, koje su odgovorne za farmakološku aktivnost tih spojeva. Buchwald-Hartwigova reakcija aminacije korištena je za sintezu ove serije novih spojeva upotrebom niza različitih benzilnih-amina, piridinskih-amina i furfurilni-amin. Ispitano je nekoliko različitih uvjeta ove reakcije te je...
Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijama supstitucije
Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijama supstitucije
Ivana Puček
U cilju funkcionalizacije benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta provedene su reakcije supstitucije, točnije Buchwald-Hartwigove reakcije. U tim reakcijama, supstitucijom na početnom klorovom derivatu endo-1 biciklo[3.2.1]oktadienske strukture, s nizom primarnih benzilnih amina, sintetizirani su novi derivati endo-2-16 i 17-19. Sve reakcije provedene su u dioksanu kao otapalu, s paladijem kao katalizatorom i BrettPhos ligandom, a korištena baza bila je kalijev tert-butoksid....
Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta reakcijom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Mia Dubravić
U cilju funkcionalizacije benzobiciklo[3.2.1]oktadienskog skeleta, provedene su reakcije fotokatalitičke oksigenacije. Reakcije oksigenacije provedene su na tiofenskom derivatu 1 i bicikličkom spoju 2, pri različitim eksperimentalnim uvjetima u smjesi aceton-voda, uz kationski/anionski Mn(III)-porfirin kao katalizator, te propuhivanjem kisikom/zrakom. Po uzoru na prethodna istraživanja reakcije su provedene u lužnatom mediju, pri čemu su dobiveni potpuno različiti rezultati u odnosu...
Funkcionalizacija bicikličkog skeleta primjenom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Funkcionalizacija bicikličkog skeleta primjenom fotokatalitičke oksigenacije u lužnatom mediju
Matej Lukač
U svrhu analize novih funkcionaliziranih derivata koji sadrže [3.2.1]oktadiensku strukturu, priređeni su butadienski i tiofenski derivati o-divinilbenzena 1 i 2. Navedeni spojevi dobiveni su Wittigovom reakcijom u obliku smjese geometrijskih izomera te su u nastavku podvrgnuti fotokemijskim reakcijama, čime su priređeni benzobiciklo[3.2.1]oktadienski derivati 5 i 6. U nastavku istraživanja spojevi su korišteni za sintezu novih funkcionaliziranih derivata benzobiciklo[3.2.1]oktadiena...
Funkcionalizacija celuloze
Funkcionalizacija celuloze
Martina Budimir
Celuloza posjeduje tri hidroksilne skupine na svakom glukopiranoznom prstenu na kojima se u povoljnim uvjetima može odviti kemijska reakcija. Naime, intramolekulske i intermolekulske vodikove veze treba dovesti do pucanja, što može omogućiti otapanje celuloze i vođenje željene reakcije. Celuloza je u ovome radu funkcionalizirana s oleinskom kiselinom u homogenim i heterogenim uvjetima, uz promjenjive omjere reaktanata. Za postizanje homogenih uvjeta kao otapalo celuloze korišten je...
Funkcionalizacija heterocikličkih benzobiciklo[3.2.1]oktadienskih sustava
Funkcionalizacija heterocikličkih benzobiciklo[3.2.1]oktadienskih sustava
Matej Lukač
Fotokatalitičke oksigenacije predstavljaju tip homogene fotokatalitičke reakcije pomoću kojih se molekularni kisik na vrlo jednostavan način uz pomoć svjetlosti ugrađuje u produkte. U ovome radu ispitan je utjecaj naboja Mn(III) porfirina, koncentracije kisika te položaja heteroatoma u prstenu na tijek i mehanizam reakcija fotokatalitičke oksigenacije na tiofenskim derivatima koji sadrže biciklo[3.2.1]oktadiensku strukturu, koja je kostur brojnih važnih biološki aktivnih prirodnih...
Funkcionalizacija metakrilatnog aditiva s masnim kiselinama
Funkcionalizacija metakrilatnog aditiva s masnim kiselinama
Franka Barbarić
Procesom radikalske polimerizacije sintetizirana su 4 terpolimera. Reakcije polimerizacije provodile su se pri 95 °C uz dodavanje monofunkcionalnog peroksidnog inicijatora. Kao monomeri u reakcijama polimerizacije koristili su se MMA, DDMA, ODMA i HPMA. Pritom su dobivena dva komercijalna polimera i dva funkcionalizirana polimera. Funkcionalizacija se provodila pomoću reakcija esterifikacije sa stearinskom kiselinom. Polimer D dobiven je funkcionalizacijom polimera B koji je prethodno...
Funkcionalna bojila za visoke tehnologije
Funkcionalna bojila za visoke tehnologije
Mihovil Turniški
Zadnjih desetak godina bilježi se nezapamćeni razvoj i porast primjene bojila za napredne tehnologije kao što su: elektrofotografija (fotokopiranje i laser ispis), termički ispis, tintni ispis; „nevidljivo“ oslikavanje korištenjem IR absorbera u optičkoj pohrani podataka, prenošenje slike s kompjutera direktno na tiskarsku ploču (computer-to-plate), sigurnosni tisak; zasloni (ekrani) kao što su zasloni s tekućim kristalima i noviji emitivni zasloni kao što su uređaji koji...

Pages