Pages

Modeliranje sinteze intermedijera statina katalizirane 2-deoksiriboza-5-fosfat aldolazom
Modeliranje sinteze intermedijera statina katalizirane 2-deoksiriboza-5-fosfat aldolazom
Jelena Čulig
Statini su heterogena skupina lijekova koji se primjenjuju u prevenciji i liječenju bolesti kardiovaskularnog sustava. U radu je provedena sinteza (3R,5R)-6-kloro-3,5-dihidroksi heksanala (laktona), važnog prekursora u dobivanju statina. Sinteza je provedena u reakciji aldolne kondenzacije kloroacetaldehida i acetaldehida katalizirane enzimom 2-deoksiriboza-5-fosfat aldolazom (DERA). Ispitana je stabilnost i aktivnost enzima DERA-e pri različitim temperaturama i puferima pri različitim...
Modeliranje svojstava mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Modeliranje svojstava mješavina komponenti za namješavanje naftnih motornih goriva s biobutanolom
Marija Sigurnjak
Primjena biogoriva sve se intenzivnije istražuje i širi zahvaljujući europskoj i međunarodnoj politici zaštite okoliša. Biogoriva mogu pridonijeti cilju smanjenja emisija CO2 koje su postavljene Kyotskim protokolom. Biobutanol je interesantna opcija kao gorivo za dizelske motore zbog dobre mješljivosti s dizelskim gorivom te smanjenja emisija stakleničkih plinova što se postiže namješavanjem u dizelsko gorivo. U ovom radu ispitana su niskotemperaturna svojstva mješavina...
Modifikacija brončanih površina dugolančanim fosfonskim kiselinama
Modifikacija brončanih površina dugolančanim fosfonskim kiselinama
Evelina Mustapić
Metalne materijale od kojih su građena brojna umjetnička djela nužno je zaštiti od posljedica djelovanja korozijskih procesa. Ako materijali nisu adekvatno zaštićeni može doći do kroničnog propadanja materijala što uzrokuje materijalne troškove popravka ili zamjene te do onečišćenja okoliša što može imati značajne posljedice na čovjeka i okoliš. Onečišćenje zraka (plinovi SO2, O3, NOX) i meteorološki uvjeti (temperature, relativna vlažnost zraka, kisele kiše) igraju...
Modifikacija celuloznog papira za transformatore
Modifikacija celuloznog papira za transformatore
Mateja Benić
Unutarnji dijelovi energetskog transformatora koji su pod naponom, izolirani su pomoću papirne izolacije i uronjeni su u izolacijsko ulje. Stoga se izolacijsko ulje i papirna izolacija ispituju prvi kad se jave problemi u radu energetskog transformatora. Stanje izolacije u energetskom transformatoru važan je pokazatelj preostalog životnog vijeka. Poboljšanja u obliku toplinski otpornijeg papira i uporaba biljnog ulja kao alternativa mineralnom, nose probleme vezane za praćenje sustava...
Modifikacija grafenova oksida aromatskim aminima
Modifikacija grafenova oksida aromatskim aminima
Ivan Spajić
U ovom radu provedena je modifikacija grafenova oksida (GO) aromatskima aminima, anilinom i o-fenilendiaminom, s ciljem dobivanja GO-elektroda poboljšanih kapacitivnih svojstava. Sinteza GO-a provedena je iz grafita prema Hofmann-ovoj metodi, te je dobiveni GO nanešen na zlatom prevučenu kvarcnu elektrodu metodom spin coatinga. Tanki sloj GO-a modificiran je u različitim sustavima otopina anilina i o-PDA na način da su GO-elektrode uranjane u otopine tijekom 24 sata (inkubacija). Za...
Modifikacija letećeg pepela kao nosača polimernih fotokatalitičkih nanokompozita
Modifikacija letećeg pepela kao nosača polimernih fotokatalitičkih nanokompozita
Antonija Tomić
Leteći pepeo (FA) modificiran je različitim postupcima: klorovodičnom kiselinom te duljim termičkim tretiranjem kao i sumpornom kiselinom uz prisutnost tetraetilortosilikata (TEOS) i polietilenglikola (PEG).Tako pripremljenim uzorcima modificiranog letećeg pepela dodane su nanočestice čistog titanijeva dioksida (TiO2 ) u iznosu od 10 mas% čime je pripremljena druga serija fotokatalizatora (FA-Ti). Različitim modifikacijama dolazi do promjene specifične površine i volumena...
Modifikacija površine grafen-oksidnih elektroda molekulama anilina
Modifikacija površine grafen-oksidnih elektroda molekulama anilina
Marija Filip
U ovom radu pripremljene su i ispitane dvije elektrode od grafenovog oksida. Na zlatom prevučene kvarcne elektrode procesom "spin coatinga" nanesen je grafenov oksid, a zatim je provedena modifikacija površine grafen-oksidnih elektroda molekulama anilina s ciljem dobivanja elektroda s boljim kapacitivnim ponašanjem i boljom vodljivošću za potencijalnu primjenu u superkondenzatorima. Elektrode se razlikuju prema načinu vezanja anilina na funkcionalne skupine grafenovog oksida, a u to...
Modifikacija toplinskih svojstava TPU dodatkom biorazgradivog PCL
Modifikacija toplinskih svojstava TPU dodatkom biorazgradivog PCL
Hrvoje Donđivić
Cilj ovog rada bio je pripremiti i karakterizirati TPU/ PCL mješavine te odrediti mješljivost TPU i PCL u mješavina različitih masenih omjera. Mješavine termoplastičnog poliuretana (TPU) i polikaprolaktona (PCL) u različitim omjerima (100/0, 80/20, 60/40, 50/50, 40/60, 20/80 i 0/100 mas %) pripravljene su umješavanjem u Brabender gnjetilici. Uzorci mješavina dobiveni su prešanjem na hidrauličkoj preši. Za karakterizaciju čistih TPU, PCL i TPU/PCL mješavina koristila se tehnika...
Mogućnost oporabe čvrstog otpada iz termoelektrane
Mogućnost oporabe čvrstog otpada iz termoelektrane
Valentina Sertić
U ovom radu proučen je zakonski okvir o održivom gospodarenju otpadom koji se odnosi na kruti otpad nastao pri redovnom radu termoenergetskih postrojenja loženih ugljenom. Kemijska analiza krutog otpada u potpunosti zadovoljava Zakonom propisane granične vrijednosti. Kruti je otpad, lebdeći pepeo i gips moguće oporabiti kao dodatak cementu, što se provodi u praksi, te za pripravu proizvoda sa novom dodanom vrijednošću, što je u fazi istraživanja. Opraba cjelokupne količine krutog...
Mokro granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije u fluidiziranom sloju
Mokro granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije u fluidiziranom sloju
Josip Bodrožić
Ovim istraživanjem sagledano je mokro granuliranje mikrokristalne celuloze u fluidiziranom sloju s raspršivanjem kao nužan procesni korak u osiguravanju željene funkcionalnosti mješavine za tabletiranje. Dodatne ulazne struje materijala u procesu su zrak i vezivo, otopina polivinilpirolidona čiji je kolektiv kapljica dodavan različitim geometrijama raspršivanja. Studij fenomena okrupnjavanja u laboratorijskom mjerilu usmjeren je k pronalaženju uvjeta provedbe procesa, geometrije...
Mokro usitnjavanje zeolita u planetarnom mlinu
Mokro usitnjavanje zeolita u planetarnom mlinu
Marija Talajić
Cilj ovog rada bio je usitniti uzorak zeolita klinoptilolita do veličina manjih od mikrometra. Mikroniziranjem zeolita povećava mu se specifična površina, a time i adsorpcijski kapacitet i kapacitet ionske izmjene. Usitnjavanje je provedeno u planetarnom kugličnom mlinu pri različitim brojevima okretaja (300, 400 i 500 o/min) u vremenskim periodima od 10, 20, 30 i 60 minuta. Eksperimenti su provedeni u dvije različite posude mlina pri 500 o/min. Raspodjela veličina čestica...
Molekulski senzori za metalne ione temeljeni na fluoroforima s benzimidazolnom jedinicom
Molekulski senzori za metalne ione temeljeni na fluoroforima s benzimidazolnom jedinicom
Nika Gazdek
Optički senzori su u proteklih nekoliko godina privukli veliku pažnju znanstvenika u svrhu istraživanja i unaprijeđivanja postojećih senzorskih sustava. Primjena optičkih senzora je najviše zastupljena u kemijskim industrijama te zdravstvu. Odlikuje ih velika preciznost, brza upotreba te selektivnost što su važna svojstva za rano otkrivanje tvari koje su štetne za ljudski organizam ili okoliš. Molekule temeljene na benzimidazolu u zadnjih nekoliko godina često se koriste u...

Pages