Pages

Validacija HPLC metode za određivanje sadržaja i onečišćenja u piracetam aktivnoj supstanci
Validacija HPLC metode za određivanje sadržaja i onečišćenja u piracetam aktivnoj supstanci
Blanka Gabrić
Piracetam je ljekovita tvar iz skupine nootropika. Nootropici su lijekovi koji podržavaju kognitivne procese: učenje, pamćenje, pažnju i svijest. Na tržištu je prisutan u obliku kapsula Oikamid 400 mg, proizvođač Pliva Hrvatska. Svrha ovog rada je opisati postupak validacije za određivanje sadržaja i onečišćenja u piracetam aktivnoj supstanci. Cijeli validacijski postupak izveden je u laboratorijima Kontrole kvalitete, Pliva Hrvatska prema internim propisima i pod GMP uvjetima....
Validacija HPLC-PDA metode za određivanje ciprofloksacina u vodi
Validacija HPLC-PDA metode za određivanje ciprofloksacina u vodi
Martina Vuković
Nakon razvitka pojedine metode prvi slijedeći korak jest validacija iste. Validacija analitičke metode definira se kao postupak dokazivanja odnosno utvrđivanja je li metoda prikladna za uporabu u željenu svrhu. Procesu validacije metode pristupa se laboratorijskim ispitivanjima pri čemu je nužno ispitivanje izvedbenih karakteristika: selektivnosti/specifičnosti metode, linearnosti, radnoga područja, preciznosti, istinitosti, granica kvantifikacije i detekcije te robusnosti. Primarni...
Validacija LC-MS/MS metode za određivanje N-nitrozo-hidroklorotiazida u hidroklorotiazid aktivnoj supstanci
Validacija LC-MS/MS metode za određivanje N-nitrozo-hidroklorotiazida u hidroklorotiazid aktivnoj supstanci
Marino Tropčić
Validacija je važan korak u stvaranju analitičke metode nakon njenog razvitka, te se validacija definira kao postupak dokazivanja je li metoda prikladna za namjeravanu upotrebu. Validacija analitičke metode izvodi se u laboratoriju provođenjem ispitivanja izvedbenih karakteristika metode kao što su selektivnost/specifičnost, linearnost, preciznost, točnost, granica detekcije i kvantifikacije, radno područje te robusnost. Ovisno o namjeni analitičke metode ne moraju se nužno...
Validacija kromatografske metode za određivanje cefdinira
Validacija kromatografske metode za određivanje cefdinira
Ines Štrkalj
Svakodnevna primjena farmaceutika dovela je do njihove konstantne prisutnosti u okolišu, pogotovo u površinskim vodama te tlu i sedimentu. Čak iako su prisutni u niskim koncentracijama mogu značajno poremetiti ekološku ravnotežu, zbog toga je vrlo bitno razviti analitičke metode koje će omogućavati njihovo praćenje u okolišu. Svaka analitička metoda mora osigurati pouzdane rezultate, a upravo to se postiže validacijom metode. U ovom radu validirana je metode tekućinske...
Validacija kromatografske metode za određivanje metoklopramida
Validacija kromatografske metode za određivanje metoklopramida
Luka Vučemilović Šimunović
Validacija analitičke metode je nužan korak u osiguravanju kvalitete u analitičkoj kemiji. To je postupak koji obuhvaća definiranje zahtjeva, eksperimentalno ispitivanje izvedbenih karakteristika metode te davanje izjave o zadovoljavanju postavljenih zahtjeva. Kako bi se u potpunosti validirao sustav moraju se ispitati sve izvedbene karakteristike metode, a one su: specifičnost/selektivnost, linearnost, točnost, istinitost, preciznost, granica detekcije i kvantifikacije, radno...
Validacija metode HPLC-DAD za kvantitativno određivanje nitrofurantoina
Validacija metode HPLC-DAD za kvantitativno određivanje nitrofurantoina
Marta Boričević
Validacija analitičkih metoda ima važnu ulogu u osiguravanju usluge ili proizvoda zadovoljavajuće i pouzdane kvalitete uvjetovane definiranim normama. Ona omogućuje dobivanje korisnih analitičkih podataka visoke točnosti i pouzdanosti nekog mjernog sustava. Cilj ovog rada bio je validirati metodu za kvantitativno određivanje nitrofurantoina tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti uz detektor s nizom dioda. Da bi saznali kako se nitrofurantoin ponaša u okolišu, ispitivanja...
Validacija metode i procjena mjerne nesigurnosti kromatografskog određivanja trimetoprima
Validacija metode i procjena mjerne nesigurnosti kromatografskog određivanja trimetoprima
Ines Štrkalj
Globalna upotreba farmaceutika dovela je do njihove konstantne prisutnosti u okolišu. Njihova prisutnost čak i u niskim koncentracijama može značajno utjecati na ekološku ravnotežu te se stoga razvijaju analitičke metode koje će omogućavati njihovo praćenje u okolišu. Svaka analitička metoda mora osigurati pouzdane rezultate, a upravo to se postiže validacijom metode i procjenom mjerne nesigurnosti rezultata ispitivanja. U ovom radu validirana je metode tekućinske...
Validacija modela biokatalitičke sinteze (R)-2-azido-1-(4-trifluorometil-fenil)-etanola u šaržnom reaktoru
Validacija modela biokatalitičke sinteze (R)-2-azido-1-(4-trifluorometil-fenil)-etanola u šaržnom reaktoru
Emanuel Tomljenović
Enzimi su biološki katalizatori koji su prisutni u živim stanicama i neophodni su za život kakav poznajemo. Reakcije u kojima su prisutni enzimi potrebno je dobro istražiti i okarakterizirati kako bi se mogle provoditi u industrijskim mjerilima. Prednost uporabe enzima u biokatalitičkim reakcijima leži u činjenici da su djelotvnorni i pri vrlo blagim uvjetima, puno blažim od kemijskih katalizatora. Potrebno je obratiti pažnju i na aktivnost enzima u različitim reakcijskim uvjetima...
Validacija određivanja antiparazitika i pesticida u aktivnom mulju MAE-HPLC-DAD metodom
Validacija određivanja antiparazitika i pesticida u aktivnom mulju MAE-HPLC-DAD metodom
Josip Gudelj
U današnje vrijeme, uporaba farmaceutika je u stalnom porastu. Nakon konzumacije farmaceutici iz tijela ljudi i životinja izlaze kao smjesa metabolita i djelomično izvorne aktivne tvari te tako dospijevaju u okoliš. Naime, klasična postrojenja za obradu otpadnih voda ne uklanjaju tako male molekule iz otpadnih voda. Veliki problem su antiparazitici koji imaju vrlo široku primjenu u veterinarskoj medicini. Složene su kemijske strukture, slabo topljivi u vodi, skloni su kristalizaciji...
Validacija spektrofotometrijske metode određivanja nitrata u vodi
Validacija spektrofotometrijske metode određivanja nitrata u vodi
Ivana Bandić
Nitrati su prisutni u vodi, stoga je potrebno pratiti njihovu razinu u vodi za ljudsku potrošnju budući da velika koncentracija može imati negativan utjecaj na ljudsko zdravlje. Validaciju je potrebno provesti kako bi se utvrdilo je li metoda prikladna namijeni, a može biti potpuna ili djelomična, ovisno o zahtjevima korisnika i namjeni metode. U ovom radu provedena je validacija spektrofotometrijske metode za određivanja nitrata u vodi, a ispitane karakteristike su: linearnost,...
Validacija spektrofotometrijske metode za određivanje ciprofloksacina
Validacija spektrofotometrijske metode za određivanje ciprofloksacina
Nina Karlović
Validacija analitičkih metoda prvi je korak ka osiguravanju pouzdanosti i točnosti analitičkih podataka. Validacijom dokazujemo da naša metoda služi svrsi koja joj je namijenjena i njome se pruža mogućnost akreditacije metode. Ona je regulatorni zahtjev kao i profesionalna odgovornost analitičara. Za validaciju analitičke metode potrebno je provesti vrednovanje svih parametara metode: specifičnost/selektivnost, linearnost, preciznost, istinitost, točnost, granica detekcije,...
Validacija ultrazvučne ekstrakcije farmaceutika iz aktivnog mulja
Validacija ultrazvučne ekstrakcije farmaceutika iz aktivnog mulja
Kristina Bule
Farmaceutici su kemijski spojevi koji se upotrebljavaju najčešće u farmaceutskoj industriji. Koriste se za liječenje ili sprječavanje bolesti ljudi i životinja. Nazivaju se novim onečišćivačima jer do sada nisu posebno proučavani, niti postoji zakonska regulativa o njihovu ispuštanju u okoliš. U posljednje vrijeme ispuštaju se u okoliš u sve većim količinama i predstavljaju potencijalnu opasnost za živi svijet. Iako do sad nismo sa sigurnošću upoznati s načinom njihovog...

Pages