Pages

Biokatalitička sinteza nanočestica
Biokatalitička sinteza nanočestica
Filip Brleković
Biokatalitička sinteza nanočestica je proces nastanka čestica reda veličine 100nm ili manje, u reakcijama u kojima kao katalizator služi enzim (biokatalizator). U ovome radu sintetizirane su nanočestice kalcijevog karbonata (CaCO3) pomoću produkta biokatalitičke hidrolize uree uz enzim ureazu. Sinteza nanočestica provedena je u redestiliranoj vodi pri temperaturi od T = 30 °C i T = 40 °C dodavanjem soli kalcijevog klorida u otopinu u kojoj se provodi reakcija hidrolize uree uz...
Biokompatibilne nanočestice s povećanom terapeutskom efikasnošću flavonoida
Biokompatibilne nanočestice s povećanom terapeutskom efikasnošću flavonoida
Morana Drušković
U okviru ovog rada provedena je fizičko-kemijska i morfološka karakterizacija magnetskih mezoporoznih čestica uzoraka sljedećim tehnikama: UV/Vis spektrofotometrijom, infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom (FTIR), skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM) i dinamičkim raspršenjem svjetlosti (DLS). Provedena su istraživanja s trima različitim flavonoidima (kvercetin, miricetin i miricitrin) koji su otopljeni u smjesi EtOH/H2O i ugrađeni u Fe3O4 nanočestice....
Biološka aktivnost kalcijevih fosfata u koštanim nadomjestcima: oktakalcijev fosfat kao alternativa hidroksiapatitu
Biološka aktivnost kalcijevih fosfata u koštanim nadomjestcima: oktakalcijev fosfat kao alternativa hidroksiapatitu
Maja Samaržija
U današnjem svijetu velika je potreba za biomaterijalima koji će zamijeniti dijelove i funkcije u ljudskom tijelu. Prednost se daje bioaktivnoj resorbirajućoj keramici na temelju različitih kalcijevih fosfata i njihovih kombinacija. Najstabilnija faza kalcijevih fosfata je hidroksiapatit (HA) koji je svojom kemijskom strukturom sličan anorganskog fazi kostiju. Budući da se stehiometrijski hidroksiapatit pokazao slabo biorazgradiv, sve je veća primjena strukturno sličnog oktakalcijeva...
Biološko uklanjanje fenola iz otpadnih voda
Biološko uklanjanje fenola iz otpadnih voda
Nikolina Janton
U današnje vrijeme konstantan porast emisija industrijskih otpadnih voda predstavlja sve veći problem. Posebno opasnima smatraju se fenolni spojevi, koje većinom sadržavaju otpadne vode nastale na području Mediterana. Jedna od prihvatljivijih obrada otpadnih voda je biološka obrada zbog svoje učinkovitosti te jednostavnosti u primjeni i ekonomskoj isplativosti. Za uklanjanje fenolnih spojeva sve više se koriste kvasci, koji su se pokazali vrlo uspješnima. U ovome radu proveden je...
Biomaterijali u inženjerstvu tkiva temeljeni na kitozanu-literaturni pregled
Biomaterijali u inženjerstvu tkiva temeljeni na kitozanu-literaturni pregled
Nediljko Beus
Kitozan je linaearan, semikristalični polisaharid sastavljen od jedinica N-acetil D-glukozamina i D-glukozamina. Može se lako dobiti djelomičnom deacetilacijom prirodnog polimera hitina. Zahvaljujući amino skupinama D-glukozamina, kitozan je moguće protonirati, čime postaje polikation, što je jedan od uzroka jedinstvenim svojstvima kitozana kao biopolimera, kao što su topljivost u vodi, antibakterijska svojstva, biorazgradnja bez toksičnih otpada i biokompatibilnost. Kitozan je...
Biorazgradivi polimeri i njihova primjena
Biorazgradivi polimeri i njihova primjena
Petra Uglešić
Moderan svijet i moderna industrija uz mnoštvo stvari kojima olakšavaju život današnjeg čovjeka, veliki su onečišćivaći koji svojim nusproduktima proizvodnje ili pak proizvodima nakon njihove uporabe, ostavljaju neizbrisiv štetan utjecaj na okoliš. Otpad i njegovo nagomilavanje bitno smanjuju kvalitetu ljudskog života, a i uzrokuju velike probleme u budućnosti. Biorazgradivi polimeri privlače veliku pažnju kao materijali koji nalaze široku primjenu kao ambalažni materijali,...
Biorazgradnja antiparazitika u vodi
Biorazgradnja antiparazitika u vodi
Josipa Papac
Uporaba farmaceutika je svakim danom u porastu te stoga kontinuirano dospijevaju u otpadne vode. Zbog složene kemijske strukture i postojanosti, iako prisutni u niskim koncentracijama podliježu procesu nagomilavanja u okolišu (akumulacije) te zaostaju u vodi nakon obrade u klasičnom komunalnom postrojenju Upitan je njihov štetan utjecaj na okoliš, a definirani su kao „nove onečišćujuće tvari“. Potrebno je razvijati i primijenjivati osjetljive analitičke i bioanalitičke metode...
Biorazgradnja lignoceluloznog otpada procesom kompostiranja
Biorazgradnja lignoceluloznog otpada procesom kompostiranja
Denija Krivičić
U današnje vrijeme jedan od ključnih ekoloških problema je otpad. Od posebne važnosti je agroindustrijski otpad koji predstavlja opasnost za okoliš ako se njime ne gospodari na odgovarajući način. Duhanski otpad i komina maslina kategorizirani su kao agroindustrijski otpad koji sadrže visoke količine organske tvari, visoke koncentracije nikotina i fenola te ih zato nije moguće odložiti u okoliš bez prethodne obrade. Također, navedeni otpad sadrži visoke koncentracije složenih...
Bioremedijacijski potencijal aktivnog mulja u obradi farmaceutske otpadne vode
Bioremedijacijski potencijal aktivnog mulja u obradi farmaceutske otpadne vode
Nikolina Janton
Povećanje svjetske populacije i urbanizacija, posebno u zemljama u razvoju, dovodi do nastajanja veće količine otpadnih voda. U današnje vrijeme, emisija industrijskih otpadnih voda predstavlja sve veći problem. Posebno se ističu farmaceutske otpadne vode koje su visoko opterećene i toksičnete. Prije ispuštanja u okoliš potrebno ih je obraditi u svrhu sprječavanja negativnih učinaka na okoliš. Jedan od učinkovitih načina obrade je biološka obrada. Bioremedijacija je postupak...
Biosorpcijski potencijal aktivnog mulja u obradi farmaceutskih otpadnih voda
Biosorpcijski potencijal aktivnog mulja u obradi farmaceutskih otpadnih voda
Petra Vukić
Iako su farmaceutici prisutni u okolišu već desetljećima njihova se razina počela kvantificirati posljednjih 15 godina te predstavljaju „nove onečišćujuće tvari“ u okolišu. Farmaceutici u otpadnim vodama predstavljaju problem jer su farmakološki aktivni, otporni na razgradnju i imaju dugi vijek trajanja. Biološka obrada je najprihvatljiviji način uklanjanje farmaceutika iz otpadnih voda. U ovom radu proveden je proces bisorpcije farmaceutske otpadne vode s aktivnim muljem u...
Biotransformacija fenola lakazom u sustavima voda-organsko otapalo u mikroreaktoru
Biotransformacija fenola lakazom u sustavima voda-organsko otapalo u mikroreaktoru
Tin Rahelić
Mikroreaktori sa svojim tipičnim dimenzijama mikrokanala u području 10 μm – 500 μm karakterizirani su mnogo većom međufaznom površinom u odnosu na konvencionalne reaktorske sustave. Posljedično se zbog ovoga ostvaruje intenzivniji prijenos tvari i topline što doprinosi povećanju konverzije te nastajanje manje količine sporednih produkata. Također su zbog malog reaktorskog volumna za provedbu eksperimenta potrebne male količine kemikalija. Osim ovoga upotrebom mikroreaktora...
Biotransformacija stirena u stiren oksid in vitro
Biotransformacija stirena u stiren oksid in vitro
Milan Vukšić
U ovom radu provedena je in vitro biotransformacija stirena u stiren oksid pročišćenim stanicama genetski modificirane bakterije Pseudomonas putida. Pokusima na tresilici ispitan je utjecaj početne koncentracije stirena i koncentracije biomase na volumnu produktivnost enzima stiren monooksigenaze i konverziju. Parametri kinetičkog modela procesa biotransformacije stirena u stiren oksid procijenjeni su na temelju rezultata pokusa provedenih u kiveti. Pri procjeni parametara kinetičkog...

Pages