Pages

Analiza i modeliranje fotorazgradnje neonikotinoidnog insekticida pod utjecajem UVA-LED zračenja
Analiza i modeliranje fotorazgradnje neonikotinoidnog insekticida pod utjecajem UVA-LED zračenja
Filip Kurt
U današnje vrijeme zbog naglog rasta populacije raste potreba za hranom što je dovelo do povećanja proizvodnje i primjene pesticida u svijetu. Pesticidi su postojana organska onečišćivala koja uzrokuju značajne probleme u okolišu, pogotovo u vodama. S obzirom da ih je teško ukloniti iz voda konvencionalnim tehnikama obrade, prednost se daje naprednim oksidacijskim procesima s naglaskom na heterogenu fotokatalizu. U ovom radu ispitivana je fotokatalitička razgradnja neonikotinoidnog...
Analiza i modeliranje fotorazgradnje neonikotinoidnog insekticida u pločastom fotoreaktoru s imobiliziranim slojem fotokatalizatora
Analiza i modeliranje fotorazgradnje neonikotinoidnog insekticida u pločastom fotoreaktoru s imobiliziranim slojem fotokatalizatora
Laura Šoić
U posljednjih nekoliko godina naglo je porasla primjena i proizvodnja pesticida u svijetu. Cilj ovog rada je analiza i modeliranje fotokatalitičke razgradnje neonikotinoidnog insekticida imidakloprida (1-(6-klor-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamin). Imidakloprid se primjenjuje kao djelatna tvar u brojnim komercijalnim insekticidima s ciljem uništavanja i sprječavanja štetnika usjeva. Fotokatalitička razgradnja provedena je u pločastom fotoreaktoru s recirkulacijom...
Analiza i optimiranje vođenja procesa u koloni za regeneraciju otapala
Analiza i optimiranje vođenja procesa u koloni za regeneraciju otapala
Filip Taradi
U ovom radu analizirano je postrojenje za regeneraciju acetona u farmaceutskoj proizvodnji. Na temelju analize provedena je simulacija rada rektifikacijske kolone radi optimizacije vođenja procesa. U teorijskom dijelu rada opisan je proces destilacije i njegove primjene. Prikazana su osnova načela rada i načini provedbe destilacije otapala. Opisan je postupak regeneracije acetona. Eksperimentalni dio rada obuhvatio je analizu i optimiranje rada kolone za rektifikaciju acetonskih lugova....
Analiza i simulacija procesa kristalizacije
Analiza i simulacija procesa kristalizacije
Ivan Vrban
Zbog iznimne važnosti i utjecaja raspodjele veličine čestica na procese koji slijede nakon kristalizacije (filtracija i sušenje) u farmaceutskoj proizvodnji razvijaju se nove tehnologije za in situ praćenje raspodjele veličine čestica tijekom procesa kristalizacije. U radu se pratila linijska raspodjela veličina čestica primjenom sonde za mjerenje refleksije usredotočene zrake na temelju čega je izveden model neuronske mreže za korelaciju linijske raspodjele veličine čestica s...
Analiza kemoterapeutika u okolišu kromatografskim metodama
Analiza kemoterapeutika u okolišu kromatografskim metodama
Jelena Perčić
Kemoterapeutici su kemijske tvari koje se koriste u liječenju bolesti. Mnogi kemoterapeutici prepoznati su kao potencijalna zagađivala okoliša diljem svijeta. Kemoterapeutici se mogu pronaći u okolišu zbog svoje velike proizvodnje i uporabe. Posljednjih godina njihova potrošnja se povećala zbog čega postaju sve veći problem jer mogu završiti u podzemnim i površinskim vodama, tlu i sedimentu. Na taj način mogu utjecati na zdravlje ljudi i na organizme u vodama. Najčešće se...
Analiza legure iz arheološkog nalazišta tankoslojnom kromatografijom nakon anodnog uzorkovanja
Analiza legure iz arheološkog nalazišta tankoslojnom kromatografijom nakon anodnog uzorkovanja
Ivan Kelava
Analiza slitina, kao i svaka druga kemijska analiza započinje uzorkovanjem. Metode uzorkovanja slitina uglavnom uključuju destruktivne metode kao što su struganje, svrdlanje i rezanje, a dobiveni komadi slitina otapaju se u jakim anorganskim kiselinama. Otopine takvih uzoraka najčešće se analiziraju atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (AAS) ili optičkom emisijskom spektrometrijom sa pobudom u induktivno spregnutoj plazmi (ICP – OES). U slučajevima ograničenih količina uzoraka...
Analiza molekulskih deskriptora u kvantitativnim odnosima strukture i topljivosti tvari
Analiza molekulskih deskriptora u kvantitativnim odnosima strukture i topljivosti tvari
Valnea Sindičić Đuretec
Upotreba kvantitativnih odnosa strukture i svojstava tvari (QSPR) jedna je od glavnih ekonomskih alternativa u eksperimentalnom testiranju molekulskih svojstava, kao što je topljivost tvari u vodi, log S. U ovom radu, izrađeni su QSPR modeli primjenjujući algoritme strojnog učenja, stabala odluke i nasumičnih šuma, koristeći programski jezik Python. Modeli su rađeni na setu od 1311 molekula; koristili su se različiti molekulski deskriptori i molekulski otisci. Usporedbom modela...
Analiza parametara za industrijsku primjenu procesa ultrazvukom potpomognute oksidacijske desulfurizacije
Analiza parametara za industrijsku primjenu procesa ultrazvukom potpomognute oksidacijske desulfurizacije
Romana Zovko
Uz prirodni plin i vodu, nafta će još dugo vremena biti jedan od glavnih izvora energije. Danas nafta i njeni derivati čine oko 37 % ukupne svjetske potrošnje energije. Izgaranjem goriva sumporovi spojevi, koji su uvijek nazočni u nafti i njenim proizvodima, pretvaraju se u sumporne okside koji u doticaju s vodom iz zraka stvaraju ekološki vrlo štetne kisele kiše, te čestice sulfata koje mogu uzrokovati dišne probleme. Dakle, smanjenje sumpornih spojeva u nafti poboljšat će javno...
Analiza rada cijevnog reaktora za proizvodnju amonijevog sulfata u postrojenju NPK-2
Analiza rada cijevnog reaktora za proizvodnju amonijevog sulfata u postrojenju NPK-2
Igor Kultan
U ovom radu provedena je analiza rada cijevnog reaktora za proizvodnju amonijeva sulfata u postrojenju NPK-2 u Petrokemiji d.d. iz Kutine. U teorijskom dijelu rada dan je pregled vrsti, karakteristika te procesa proizvodnje gnojiva s naglaskom na amonijev sulfat. Uz to, opisano je djelovanje mineralnih gnojiva u primjeni te njihovo značenje u modernoj poljoprivredi. Poseban naglasak stavljen je na primjenu i djelovanje amonijeva sulfata. Cilj rada bilo je proučiti sintezu amonijeva sulfata...
Analiza realnih uzoraka vode ionskom kromatografijom
Analiza realnih uzoraka vode ionskom kromatografijom
Dajana Malenica
Kromatografija je jedna od najvažnijih metoda u analitičkoj kemiji budući da ima veliku moć separacije, čak i kada se radi o kompleksnim uzorcima, te istovremeno omogućuje odjeljivanje, identifikaciju i kvantitativno određivanje sastojaka u uzorcima. Ukoliko se u uzorku nalaze ionske čestice i/ili polarne molekule, koristi se ionska kromatografija (eng. ion chromatography, IC) u kojoj se odjeljivanje uglavnom temelji na razlici u afinitetu sastojaka uzorka prema ionskoj izmjeni na...
Analiza termodinamičkog procesa s realnim radnim tvarima
Analiza termodinamičkog procesa s realnim radnim tvarima
Robert Bedoić
U radu se ispituje utjecaj vrste radnih tvari i promjene režima rada na karakteristične veličine procesa u dizalici topline u režimu grijanja. Koristeći eksperimentalne podatke s geotermalne dizalice topline provjerava se točnost i primjenjivost tabličnog modela proračuna uz korištenje REFPROP baze termodinamičkih parametara za realne fluide. Nadalje, iz eksperimentalnih podataka analizira se prijelaz topline s tla na sekundarni fluid u bušotinskom izmjenjivaču topline, te...
Analiza termodinamičkog procesa s realnim radnim tvarima
Analiza termodinamičkog procesa s realnim radnim tvarima
Luka Vlašić
U radu se obrađuje proces ukapljivanja helija, točnije, prati se kružni proces ukapljivanja helija u Kochovom ukapljivaču koji se zapravo temelji na Collinsovom kružnom procesu. Koristeći eksperimentalne podatke iz Kochova ukapljivača, provode se daljnji proračuni vezani uz bilance tvari i energije, kao i određivanja ostalih značajki procesa (iskorištenje ekspandera, iscrpak itd.) pomoću računalnog programa REFPROP, baze termodinamičkih parametara za realne radne tvari....

Pages