Pages

Kromatografske metode za praćenje fotokatalitičke razgradnje hidroksiklorokina
Kromatografske metode za praćenje fotokatalitičke razgradnje hidroksiklorokina
Martina Kocijan
U ovom radu razvijene su metode HPLC-DAD i HPLC-FLD za praćenje farmaceutika hidroksiklorokina u uzorcima vode. U okviru validacije razvijenih metoda ispitana je linearnost, osjetljivost i točnost, te su određene granice detekcije i kvantifikacije i radno područje metoda. Usporedbom izvedbenih značajki obje metode zaključeno je da je metoda HPLC-FLD prihvatljivija za analizu hidroksiklorokina jer omogućava određivanje nižih koncentracija ispitivanog farmaceutika. Obje razvijene...
Ksenobiotici u okolišu
Ksenobiotici u okolišu
Ivana Elizabeta Zelić
Problem onečišćenja okoliša tema je kojoj se u današnje vrijeme posvećuje sve više pažnje. Uslijed naglog industrijskog razvoja i sve većeg broja ljudi koji žive na našem planetu, u okoliš se ispušta sve više onečišćujućih tvari. Danas je sve više pozornost usmjerena na nove onečišćujuće tvari, ksenobiotike, u koje se ubrajaju farmaceutici i pesticidi. Zbog svojih fizikalnih i kemijskih svojstava farmaceutici i pesticidi nakupljaju se u okolišu u sve većim...
Kvaliteta analitičkih mjerenja
Kvaliteta analitičkih mjerenja
Željka Kašaj
Analitička mjerenja prisutna su i iznimno bitna u svim područjima današnjice. Zato je važno pridržavati se svih kriterija potrebnih da se osiguraju pouzdani analitički rezultati, tj. da se osigura kvaliteta analitičkih mjerenja. Cilj ovog rada upravo je upoznati se s pojmom i konceptima kvalitete analitičkih mjerenja. U prvom dijelu navedeni su opći pojmovi vezani za navedenu temu, a to su: analitički sustav, njegove pogreške, reprezentativan uzorak i načini njegove pripreme za...
Kvantifikacija nesigurnosti analitičkih mjerenja
Kvantifikacija nesigurnosti analitičkih mjerenja
Mario Pipunić
Mjerna nesigurnost se definira kao sumnja u valjanost mjernog rezultata. Razlog određivanja mjerne nesigurnosti može biti kalibracija mjernih instrumenata, ocjena uspješnosti provedenog mjernog testa, ali i razumijevanje rezultata dobivenih analizama te poradi podnošenja izvještaja za provedeni test ili mjerenje. Prilikom provođenja eksperimentalnih mjerenja postoji niz faktora koji utječu na točnost konačnog rezultata. Stoga se analizom mjerne nesigurnosti ispituje svaki...
Kvantitativni odnosi molekulske strukture i kinetike fotooksidacije prioritetnih onečišćivala
Kvantitativni odnosi molekulske strukture i kinetike fotooksidacije prioritetnih onečišćivala
Maja Samaržija
Zbog sve veće upotrebe farmaceutika i pesticida u svakodnevnom životu, dolazi do sve većeg onečišćenja okoliša. Posebno je izražena njihova povećana koncentracijama u površinskim, podzemnim i pitkim vodama koju nije moguće smanjiti konvencionalnim procesima obrade te se sve više koristite napredni oksidacijski procesi (engl. advanced oxidation processes, AOP). U ovom radu prati se uklanjanje deset farmaceutika korištenjem naprednih oksidacijskih procesa UV/H2O2 i UV/PS....
Kvantnokemijski izračun međudjelovanja adenozin trifosfata s vodom
Kvantnokemijski izračun međudjelovanja adenozin trifosfata s vodom
Lucija Vujević
Svrha ovoga rada je pokazati kako se mogu primjeniti kvantnokemijski izračuni za određivanje međudjelovanja adenozin trifosfata i vode. Ovo međudjelovanje ključno je za opis izmjene energije u biološkim sustavima. Izračuni su izvršeni u programskom paketu "GAUSSIAN 09", uporabom teorije funkcionala gustoće (DFT). Izvršeni izračuni daju dobar opći odnos u energijama reakcija, ali pokazuju znatna odstupanja od eksperimentalnih vrijednosti. Uzrok takvih odstupanja leži u...
Kvantnomehanički opis i tumačenje nanomagneta
Kvantnomehanički opis i tumačenje nanomagneta
Anđela Krišto
Zadatak ovog završnog rada je kvantno-mehanički opis dinamike spina u nanomagnetima, te tumačenje pojava koje se javljaju na nanometarskoj skali magnetskih čestica. Matematički opis dinamike spina sadržava tri glavne teoretske jednadžbe: Bloch jednadžba, Landau-Lifshitz jednadžba, te Landau-Lifshitz-Gilbert jednadžba dinamike spina. Na primjerima jednomolekulskog magneta Mn12-acetata, nanočestica CuFe2O4 i Cu0.5Fe2.5O4, te amorfne nanoslitine Hf57Fe43 objašnjene su pojave...
L-askorbinska kiselina i njezini derivati
L-askorbinska kiselina i njezini derivati
Ines Cazin
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih-1,2,3-triazolnih derivata L-askorbinske kiseline (6−17) kao potencijalnih antitumorskih spojeva. U tu svrhu sintetizirani su derivati L-askorbinske kiseline 1, 2, 3 i 4 koji su ključni za sintezu azida L-askorbinske kiseline 5. 1,2,3-triazolni derivati L-askorbinske kiseline pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije s Cu(I) kao katalizatorom. S ciljem dobivanja većeg sveukupnog iskorištenja ciljanih...
Laboratorijska ocjena sustava zaštitnih premaza za primjenu u trafostanicama
Laboratorijska ocjena sustava zaštitnih premaza za primjenu u trafostanicama
Jurica Žerjav
Električna energija ključni je čimbenik za razvoj ljudske civilizacije te je potrebno uz današnji ubrzani razvoj svijeta osigurati pouzdanu opskrbu. Pouzdana opskrba može se postići kvalitetnom izradom elektroenergetskog sustava te uz redovito održavanje sustava. Jednostavan prijenos električne energije bez velikih gubitaka postiže se pomoću transformatora koji pripada u najvažnije dijelove svake trafostanice. Kvalitetna izrada i zaštita transformatora od korozije ključni su za...
Matematički model aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru
Matematički model aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru
Mario Bohač
U radu je opisana reakcija aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru koja je katalizirana s D-fruktoza-6-fosfat aldolazom (FSA) dobivenom iz E. coli. Ispitana su tri potencijalna enzima kao katalizatora ove reakcije: FSA A129S, FSA A129S/A165G i FSA A129N. Odabran je enzim FSA A129N koji je dao najveću konverziju reaktanta u najkraćem vremenu u reakciji aldolne adicije. Kinetika ove reakcije je ispitana metodom početnih reakcijskih brzina. Ispitan je utjecaj...
Matematički model aldolne adicije katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom
Matematički model aldolne adicije katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom
Dino Skendrović
U ovom radu je proučavana aldolna adicija formaldehida i propanala katalizirana enzimom D-fruktoza-6-fosfat aldolazom. Pri tome su korištene tri varijante enzima od kojih je za Var I provedena ekspresija u transformiranim stanicama bakterije Escherichia coli M15. Određena je kinetika aldolne adicije formaldehida i propanala u aldolni produkt 3-hidroksi-2-metilpropanal katalizirana sa tri varijante enzima D-fruktoza-6-fosfat aldolaze, te su na osnovu toga procijenjeni kinetički parametri...
Matematički model biokatalitičke sinteze nanočestica
Matematički model biokatalitičke sinteze nanočestica
Mirna Jovičić
U ovom radu provedena je sinteza nanočestica kalcijevog karbonata pomoću produkata biokatalitičke hidrolize uree i enzima ureaze. Uz to ispitivana je kinetika hidrolize uree uz enzim ureazu te je promatran utjecaj kalcijevih (Ca2+) iona na aktivnost enzima. Reakcije su provedene u dva medija – redestiliranoj vodi i 10%-tnoj otopini Tritona x-100, pri dvije temperature, T = 30°C i T = 20°C. Ispitivanje kinetike reakcije provedeno je mjerenjem početne brzine reakcije pri različitim...

Pages