Pages

Funkcionalni optički materijali temeljeni na novim derivatima iminokumarina
Funkcionalni optički materijali temeljeni na novim derivatima iminokumarina
Štefica Kamenić
Svrha ovog rada je optička karakterizacija novih derivata imonokumarina imobiliziranih u različite polimerne matrice s ciljem razvoja novih funkcionalnih optičkih materijala, odnosno optičkih pH senzora. U radu su istraženi utjecaj prirode supstituenata, vrste matrica i vrijednosti pH na svojstva imobiliziranih spojeva te je procijenjena njihova primjenjivost u pH senzorima. Ispitivani spojevi 2-imino-3-(2-N-metilbenzimidazolil) kromen (IM1),...
Globalni trendovi u tehnologijama desalinacije
Globalni trendovi u tehnologijama desalinacije
Filip Plešić
Rad pruža pregled različitih membranskih sustava koji se danas primjenjuju u obradi voda i uklanjanju zagađivala iz voda. Navedene su moguće konfiguracije, najčešće korišteni materijali u proizvodnji, čimbenici koji utječu na performanse, postupci čišćenja membrana i rukovanja otpadnim vodama. Membranski sustavi na principu napredne osmoze koriste razna osmotska sredstva za provođenje procesa. Modificiranjem PVDF-g-PSSA membrane je postignuta stabilnost u punom pH području....
Granuliranje agrikulturne tvari prevrtanjem na kosom disku
Granuliranje agrikulturne tvari prevrtanjem na kosom disku
Iva Petrić
U ovome radu sagledano je mokro granuliranje prevrtanjem kao moguća procesna tehnologija za pripravu pogodne formulacije agrikulturne tvari Agrocal® za poboljšanje svojstava tla. Testovi šaržnog granuliranja provedeni su prevrtanjem praškaste tvari na kosom disku u laboratorijskom mjerilu. U fizičkoj pretvorbi tvari dodatno je korišten zrak i vezivo, vodena otopina kukuruznog škroba čiji je kolektiv kapljica dodavan gornjim raspršivanjem. Studij fenomena okrupnjavanja u...
Granuliranje agrikulturne tvari prevrtanjem na kosom disku: modeliranje procesa pristupom populacijske bilance
Granuliranje agrikulturne tvari prevrtanjem na kosom disku: modeliranje procesa pristupom populacijske bilance
Valentina Domitrović
U ovome je radu sagledano mokro granuliranje prevrtanjem kao moguća procesna tehnologija za pripravu pogodne formulacije agrikulturne tvari Agrocal® u svrhu dobivanja sustava dobrih primjenskih svojstava. Testovi šaržnog granuliranja provedeni su prevrtanjem praškaste tvari u procesnoj geometriji kosog diska u laboratorijskom mjerilu. U fizičkoj pretvorbi tvari dodatno je korišten zrak i vezivo, vodena otopina kukuruznog škroba čiji je kolektiv kapljica dodavan raspršivanjem. ...
Granuliranje pjenom
Granuliranje pjenom
Martin Šumanovac
Ovaj rad proizlazi iz teoretskog istraživanja postojećih znanja o procesu granuliranja pjenom. Opisuje se granuliranje pjenom kao rastuća znanstvena disciplina s ciljem razvoja procesa i obećavajućom primjenom u industriji. Sažet pregled znanja započinje s koncepcijskim iskorakom kojim se empirizam nužno zamjenjuje s mehanističkim pristupom u svrhu boljeg poimanja fenomena granuliranja na svim razinama procesa. Opisuje se podjela granuliranja sa stajališta postizanja stohastičkog...
Granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije prevrtanjem na kosom disku
Granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije prevrtanjem na kosom disku
Iva Gavran
U ovome je radu sagledano mokro granuliranje prevrtanjem kao moguća procesna tehnologija za pripravu pogodne formulacije farmaceutske tvari saharoze u svrhu dobivanja tableta dobrih primjenskih svojstava pri procesnoj tehnologiji tabletiranja. Testovi šaržnog granuliranja provedeni su prevrtanjem praškaste tvari u procesnoj geometriji kosog diska u laboratorijskom mjerilu. U fizičkoj pretvorbi tvari dodatno je korišten zrak i vezivo, vodena otopina polivinilpirolidona čiji je kolektiv...
Granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije u fluidiziranom sloju s taljenjem
Granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije u fluidiziranom sloju s taljenjem
Katarina Imbrišić
U ovom radu sagledano je okrupnjavanje pomoćne farmaceutske tvari laktoze monohidrata primjenom tehnologije granuliranja u fluidiziranom sloju s taljenjem u svrhu dobivanja tableta ciljanih primjenskih svojstava. Testovi granuliranja su provedeni u granulatoru s fluidiziranim slojem uz primjenu vezivnog sredstva polietilen glikola u čvrstom obliku. Prva faza istraživanja obuhvaća provedbu testova granuliranja s ciljem određivanja procesnih uvjeta (temperatura ulaznog zraka, mase...
Granuliranje u fluidiziranom sloju taljenjem: usporedni studij in-situ metode i metode raspršivanjem
Granuliranje u fluidiziranom sloju taljenjem: usporedni studij in-situ metode i metode raspršivanjem
Ivana Zorić
U sklopu ovog istraživanja provedeno je okrupnjavanje praškaste mješavine saharoze (pomoćna tvar) i azitromicin dihidrata (djelatna tvar), primjenom tehnologije granuliranja u fluidiziranom sloju taljenjem. Eksperimenti granuliranja provedeni su primjenom dviju metoda doziranja veziva: metodom raspršivanja (engl. spray-on method) s gornjeg i donjeg položaja te in-situ metodom. Vezivna tvar korištena u okviru ovog istraživanja je gliceril monostearat (GMS). Studij fenomena...
Heterociklički donorsko-akceptorski sustavi: odnos struktura - fotofizička svojstva
Heterociklički donorsko-akceptorski sustavi: odnos struktura - fotofizička svojstva
Lucija Rebrović
Push-pull sustavi su molekulske strukture u kojima se naboj prenosi s elektron-donorske jedinice na elektron-akceptorsku preko poveznice. Takvi sustavi mogu biti korišteni kao optički senzori. Aromatski triazoli često se upotrebljavaju kao π-konjugirane poveznice u procesima intramolekularnog prijenosa naboja unutar push-pull molekulskih struktura. U ovom radu dan je pregled heterocikličkih push-pull kromofora s 1,2,3-triazolnom poveznicom i kumarinskom skupinom. Da bi se omogućilo...
Hidratacija cementa s dodatkom pepela dobivenog od spaljivanja drvne biomase
Hidratacija cementa s dodatkom pepela dobivenog od spaljivanja drvne biomase
Zita Turk
U ovom radu istražena je kemija hidratacije cementa uz dodatak letećeg pepela koji nastaje kao nusprodukt pri spaljivanju drvne biomase. Leteći pepeo sadrži relativno veliki udio slobodnog kalcij oksida (CaO), larnita (β-C2S) i brownmillerita (C4AF), minerala karakterističnih za portland cement. S ciljem priprave novih ekoloških veziva istražen je utjecaj dodatka letećeg pepela na hidrataciju i svojstva pripravljenih cementnih materijala metodama XRD, TGA i kalorimetrije te je...
Hidrofobizacija površine polimera
Hidrofobizacija površine polimera
Viktorija Katušić
Svrha rada bila je istražiti mogućnost modifikacije površine polimera njihovom obradom komercijalnim sredstavima koja su dostupna u svakodnevnoj upotrebi. Modificirane su površine sljedećih polimera: polietilen niske gustoće (PE-LD), polietilen visoke gustoće (PE-HD), polilaktid (PLA), cikloolefinski kopolimer (COC), te materijali koji služe za izradu oblika aditivnom proizvodnjom, a nalaze se u obliku filamenata: poli(etilen-tereftalat)-glikol (PET-G) proizvođača Devil Design, F41...
Hidrolitička i fotolitička razgradnja hidroksiklorokina u okolišu
Hidrolitička i fotolitička razgradnja hidroksiklorokina u okolišu
Ines Topalović
Proizvodnja i potrošnja farmaceutika raste, a zbog toga je i njihova koncentracija u okolišu sve veća. Pod utjecajem različitih čimbenika iz okoliša te ovisno o fizikalno-kemijskim svojstvima samih farmaceutika, dolazi do njihove razgradnje pri čemu mogu nastati toksični produkti. Stoga je veoma bitno promatrati razgradnju farmaceutika u okolišu. Cilj ovoga rada bio je proučiti hidrolitičku i fotolitičku razgradnju hidroksiklorokina koje pripadaju abiotičkim procesima. Tijek...

Pages