Pages

Izrada i ispitivanje rada elektro-filtera
Izrada i ispitivanje rada elektro-filtera
Sandra Trstenjak
U ovom radu prikazana je izrada laboratorijskog cijevnog elektrostatskog filtera jednostavne izvedbe. Uključen je literaturni pregled osnova elektrostatske precipitacije i mjerenja masenog protoka plina te opis ispitivanja elektrofiltera definiranih dimenzija. Uspješnost rada uređaja ocjenjuje se masom prikupljenih čestica i sigurnim načinom rada. Provedena ispitivanja uključuju karakterizaciju praškastog sustava čestica, određivanje kritičnog napona, mjerenja masenog protoka...
Izrada i karakterizacija superkondenzatora s grafenom kao aktivnim materijalom
Izrada i karakterizacija superkondenzatora s grafenom kao aktivnim materijalom
Nataša Stankir
U ovom radu cilj je bio ispitati svojstva grafena i mogućnost upotrebe grafena kao aktivnog materijala u superkondenzatoru. U prvom koraku ovog rada provedena je redukcija grafen oksida (GO) u grafen (rGO) s NaBH4 kod pH=8 i pri 80°C. Dobiveni rGO je nanesen na elektrodu od staklastog ugljika (Elektroda11 i Elektroda12) te su ispitana kapacitivna svojstva ovako priređenih elektroda metodom cikličke voltametrije u otopini 0,5 mol dm-3 Na2SO4. Dobiven kapacitet za Elektrodu11 iznosi 17,56...
Izvedba pH senzora ink-jet printanjem
Izvedba pH senzora ink-jet printanjem
Rafaela Matanović
Cilj ovog rada bio je dizajnirati pH senzor na vodljivom supstratu. Elektroda na vodljivom supstratu izvedena je srebrnim nanočesticama tehnologijom ink-jet printanja. Tako pripravljena elektroda modificirana je vodljivim polimerom na bazi polianilina (PANI), kako bi se ostvario pH osjetljiv sloj. Provedeno je i mjerenje pH osjetljivosti klasičnih disk elektroda, zlatne elektrode (Au) i elektrode od staklastog ugljika (GC). Elektrode su oslojene vodljivim polimerom (PANI) te je testirana...
Izvori i svojstva NOx spojeva
Izvori i svojstva NOx spojeva
Viktoria Babić
U radu je napravljen pregled spojeva dušika s kisikom, navedene su njihove strukture te njihova kemijska i fizikalna svojstva. Navedeni su glavni izvori spojeva te mehanizmi njihovog nastajanja pri procesima izgaranja. Naveden je njihov utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
Kapacitivna svojstva grafena dobivenog upotrebom ekološki prihvatljivih reducensa
Kapacitivna svojstva grafena dobivenog upotrebom ekološki prihvatljivih reducensa
Matea Vrdoljak
Svrha ovog rada bila je pripraviti grafen (rGO) iz grafenova oksida (GO) uporabom ekološki prihvatljivog reducensa te ispitati kapacitivna svojstva dobivenog produkta. Tijekom provedbe redukcije cilj je postići što veći stupanj redukcije te pronaći uvjete u kojima neće biti izražena aglomeracija produkta. Određivanje kapacitivnih svojstava dobivenog produkta može dati uvid u uspješnost provedbe samog procesa. Redukcija GO proveden je kemijskim putem kod pH=7 i pH= 10 pri 80˚C...
Karakterizacija 2-deoksiriboze-5-fosfat aldolaze u reakciji sinteze bočnog lanca statina
Karakterizacija 2-deoksiriboze-5-fosfat aldolaze u reakciji sinteze bočnog lanca statina
Milica Stevanović
Statini su heterogena skupina lijekova koja se koristi pri snižavanju kolesterola te sprečavanju pojave kardiovaskularnih bolesti. Strukturno svi statini posjeduju 3,5-dihidroksi kiselinski bočni lanac s dva kiralna centra kojeg je teško sintetizirati zbog potrebe za visokom kemijskom i stereokemijskom čistoćom. U radu je provedena sinteza (3R,5R)-6-kloro-3,5-dihidroksiheksanala (laktola), prekursora za dobivanje statina. Sinteza se provela dvostrukom aldolnom adicijom acetaldehida i...
Karakterizacija 3D elektroispredenih materijala s različitom geometrijom
Karakterizacija 3D elektroispredenih materijala s različitom geometrijom
Nikolina Mrkonjić
Elektroispredanje je tehnika koja koristi elektrostatske sile za dobivanje vlakana promjera raspona od 2 nm do nekoliko mikrometara iz polimernih otopina ili talina. Posljednjih desetljeća sve je veće istraživanje ove tehnike zbog primjene nanovlaknastih struktura kao nosača u tkivnom inženjerstvu. Strategija tkivnog inženjerstva temelji se na popravku i regeneraciji oštećenih tkiva na način da se najprije biopsijom stanice uzimaju iz pacijenta, potom izoliraju i zasijavaju na 3D...
Karakterizacija PAK/TiO2 emulzija pripravljenih in situ polimerizacijom
Karakterizacija PAK/TiO2 emulzija pripravljenih in situ polimerizacijom
Mateja Grbac
Nanomaterijali posljednjih godina imaju sve veću primjenu u poboljšanju svojstava svih vrsta materijala. Preduvjet za postizanje dobrih svojstava nanokompozita je homogena disperzija nanopunila u polimernoj matrici. U ovom radu sintetizirana je poliakrilatna (PAK) emulzija te PAK/TiO2 emulzije postupkom in situ emulzijske polimerizacije i emulzije pripravljene ex situ načinom; miješanjem PAK emulzije i punila titanijevog dioksida (TiO2) u rasponu koncentracija TiO2 0.5-2.0 % prema masi...
Karakterizacija ZW-1 ultrafiltracijske membrane i primjena u obradi otpadne vode
Karakterizacija ZW-1 ultrafiltracijske membrane i primjena u obradi otpadne vode
Ivan Barišić
S povećanjem broja stanovništva i klimatskim promjenama raste i potreba za čistom vodom. Imajući to u vidu, potreban je sveobuhvatan i odgovoran pristup prema upravljanju dostupnim vodnim resursima. U tome mogu pomoći napredne tehnike obrade vode u koje spadaju membranske tehnologije. Cilj ovog rada je karakterizacija ultrafiltracijskog membranskog modula ZW-1 i njegova primjena u obradi realnog uzorka komunalne otpadne vode (KOV). Karakterizacija je provedena metodom određivanja MWCO...
Karakterizacija cinkova alumotitanata
Karakterizacija cinkova alumotitanata
Maja Lovrić
Sumporovodik jedan je od čestih zagađivača iz ispušnih plinova u postrojenjima kojeg je potrebno ukloniti prije ispuštanja u okolinu. Procesi desulfurizacije odnosno uklanjanja sumporovih spojeva iz ispušnih plinova provode se zbog usklađenosti s ekološkim zahtjevima, ali i zbog sprječavanja korozije i abrazije turbina i druge procesne opreme. Ovisno o kemijskom spoju koji je potrebno ukloniti, odabire se odgovarajući sorbens, a najčešće su korišteni metalni oksidi. U ovom su...
Karakterizacija emulzija teškog loživog ulja i vode
Karakterizacija emulzija teškog loživog ulja i vode
Kristina Miškić
U radu su istraženi stabilnost i reološka svojstva emulzija vode u loživom ulju. S obzirom na široku upotrebu loživog ulja i mogućnost povećanja njegove energetske učinkovitosti miješanjem s vodom, važno je znati kako se emulzije ponašaju u različitim uvjetima. Ispitivani materijali bili su čisto loživo ulje, emulzija s 10 mas. % vode i emulzija s 20 mas. % vode. Emulzije su pripravljene kavitacijskim namješavanjem, bez dodanih površinski aktivnih tvari. Od uzoraka s...
Karakterizacija interakcije metala u tragovima s organskim ligandima UV/Vis spektrometrijom
Karakterizacija interakcije metala u tragovima s organskim ligandima UV/Vis spektrometrijom
Saša Marcinek
Metali u tragovima su u prirodnim vodama raspodijeljeni u različite kemijske vrste (specije). Određivanje njihove raspodjele (specijacija) ključno je za bolje razumijevanje biogeokemijskog ciklusa i utjecaja u vodenom ekosustavu. Mnogi metali su većinom vezani u vrlo stabilne komplekse s organskim ligandima. U ovom radu interakcija metala u tragovima s organskim ligandima ispitana je UV/Vis spektrometrijom, na primjeru interakcije bakra s EDTA kao poznatim sintetskim organskim ligandom,...

Pages