Pages

Fluorescencijski kemijski senzori temeljeni na kumarinu
Fluorescencijski kemijski senzori temeljeni na kumarinu
Katarina Majnarić
Kumarini su se zadnjih godina pokazali kao obećavajuće strukture u dizajnu i sintezi novih kemosenzorskih molekula zbog svojih fluorescentnih svojstava, a otkrićem click-kemije predstavljen je novi način sinteze spojeva jednostavnim i brzim postupcima. Ovim načinom sinteze dizajnirani su mnogobrojni kemosenzori, a u radu je dan pregled dosad istraženih kemijskih senzora za metalne ione i pH temeljenih na derivatima kumarina i triazola. Cilj rada bila je sinteza i spektroskopska...
Fluorescentna bojila temeljena na naftilimidu kao molekulski senzori za pH i ione teških metala
Fluorescentna bojila temeljena na naftilimidu kao molekulski senzori za pH i ione teških metala
Marlena Grbić
Kemijski senzori su uređaji koji kvalitativno ili kvantitativno određuju analite pretvarajući kemijsku informaciju o koncentraciji komponente uzorka u analitički koristan signal. Kod fluorescencijskih senzora mjeri se radijativni raspad, tj. emisija fluorofora. Rad senzora temelji se na selektivnom gašenju ili pojačanju intenziteta fluorescencije u dodiru s analitom (On-Off efekt). 4-amino-1,8-naftalimidi i njihovi derivati poznata su fluorescentna bojila. Postali su raznolika...
Fluorescentni pi-konjugirani heterociklički kemosenzori temeljeni na 1,2,3-triazolu: sinteza i optička svojstva
Fluorescentni pi-konjugirani heterociklički kemosenzori temeljeni na 1,2,3-triazolu: sinteza i optička svojstva
Matej Perković
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih derivata benzazola (benzimidazola, benzotiazola i benzoksazola) koji sadrže triazolnu jezgru radi utvrđivanja potencijalne senzorske primjene. Spojevi 4 i 5 uspješno su sintetizirani reakcijama klasične organske sinteze i click reakcijom terminalnog alkina i azida. Strukture svih priređenih spojeva potvrđene su spektroskopskom metodom 1H-NMR. Ispitivani spojevi su okarakterizirani pomoću UV-vidljive apsorpcijske i...
Fosfonske kiseline kao promotori adhezije vodorazrjedivog premaza
Fosfonske kiseline kao promotori adhezije vodorazrjedivog premaza
Tea Kokot
Premazi na bazi organskih otapala često se koriste u zaštiti metala od korozije, međutim otkriveno je da oni predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i okoliš zbog isparavanja toksičnih hlapljivih organskih spojeva. Stoga su ekološki prihvatljivi vodorazrjedivi premazi danas stekli značajnu pažnju zbog njihovog smanjenog udjela hlapljivih organskih spojeva. Problem sa čistim vodorazrjedivim premazima je što oni sadrže hidrofilne skupine i surfaktante zbog čega korozivni ioni i...
Fotoelektrokemijska karakterizacija TiO2/SnS2 kompozita uz svjetleću diodu kao izvor zračenja
Fotoelektrokemijska karakterizacija TiO2/SnS2 kompozita uz svjetleću diodu kao izvor zračenja
Tihana Bošnjak
Cilj ovog rada bio je ispitati elektrokemijska i fotokatalitička svojstva TiO2, TiO2/GO, SnS2, SnS2/GO, TiO2/SnS2 i TiO2/SnS2/GO u vodenoj otopini 0,1 mol/dm^3 NaCl u prisustvu i bez prisustva različitih koncentracija DCF. Ispitivani fotokatalizatori su imobilizirani na FTO elektrodi te su provedena elektrokemijska ispitivanja uz zračenje i bez zračenja svjetla iz područja vidljivog dijela spektra. Metode karakterizacije elektroda korištene u ovom radu su linearna polarizacija,...
Fotofizička svojstva novih benzimidazol-1,2,3-triazol bis-heterocikla
Fotofizička svojstva novih benzimidazol-1,2,3-triazol bis-heterocikla
Igor Lukanović
Bakrom(I)-katalizirana azid-alkin cikloadicija najviše je primjenjivana click reakcija u različitim područjima poput kemije, medicine i znanosti o materijalima. Cilj ovog rada je sinteza i fotofizička karakterizacija novih benzimidazol-1,2,3-triazol bis-heterocikla kao potencijalnih senzorskih molekula. Spojevi 1 i 2 uspješno su sintetizirani click reakcijom odgovarajućeg azida i dialkina katalizirano bakrovim(I) ionom dobivenim redukcijom bakrovog(II) sulfata natrijevim askorbatom u...
Fotokatalitička aktivnost hidrotermalno pripravljenih ZnO struktura
Fotokatalitička aktivnost hidrotermalno pripravljenih ZnO struktura
Maja Lipovski
Cilj rada bio je sintetizirati cinkov oksid karakteristične listićave strukture hidrotermalnom metodom te ispitati njegovu fotokatalitičku aktivnost. Ispitivan je utjecaj različitih čimbenika sinteze cinkova oksida na strukturu krajnjeg produkta: temperature i vremena sinteze, te koncentracije tvari u polaznoj otopini. Iz polazne vodene otopine cinkova acetata uz dodatak heksametilentetramina (HMTA) i natrijeva citrata uspješno su sintetizirani slojevi listićave strukture, čija je...
Fotokatalitička aktivnost nanokompozita polipirol/cinkov oksid
Fotokatalitička aktivnost nanokompozita polipirol/cinkov oksid
Sniježana Šuka
U ovom je radu istražena fotokatalitička aktivnost sintetiziranih kompozita vodljivog polimera polipirola i cinkovog oksida (PPy/ZnO). Cilj rada bio je ispitati fotokatalitičku aktivnost kompozita PPy/ZnO pod ultraljubičastim (UV) te simuliranim Sunčevim zračenjem pri razgradnji azo-bojila Reactive Red 45 u otpadnim vodama. Uzorci su pripremljeni polimerizacijom iz monomera pirola (Py) u prisustvu cinkovog oksida te oksidansa željezova (III) klorida (FeCl3); uz molarni omjer monomera...
Fotokatalitička obrada farmaceutskih mikroonečišćivala pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Fotokatalitička obrada farmaceutskih mikroonečišćivala pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Dora Crmarić
Porast ljudske populacije i globalni razvoj rezultiraju rastućom potrošnjom vode, a time i povećanjem količine otpadnih voda. Neadekvatno obrađene otpadne vode, dospijećem u prirodne prijamnike, pridonose onečišćenju vode. Posebno su zabrinjavajuća farmaceutska mikroonečišćivala detektirana u vodama diljem svijeta, za čije uklanjanje nisu dostatni konvencionalni postupci obrade voda. Nesteroidni protupalni lijek diklofenak ubraja se u farmaceutska onečišćivala. Diklofenak iz...
Fotokatalitička obrada voda onečišćenih farmaceuticima višekomponentnim fotokatalizatorima aktivnim pod Sunčevim zračenjem
Fotokatalitička obrada voda onečišćenih farmaceuticima višekomponentnim fotokatalizatorima aktivnim pod Sunčevim zračenjem
Kristina Miškić
Onečišćenja voda farmaceuticima te nemogućnosti njihovog uklanjanja tradicionalnim metodama obrade vode, potakla je istraživanje naprednih oksidacijskih procesa, kao rješenja za navedenu problematiku. Ideja naprednih metoda jest stvaranje reaktivnih radikala koji će razgraditi postojanu organsku tvar. U svrhu boljeg razumijevanja procesa fotokatalize i čimbenika koji na nju utječu, izrađene su mnogobrojne studije, no proces i dalje nije u potpunosti implementiran u industrijska...
Fotokatalitička oksidacija furo- i tienostilbena upotrebom mangan-porfirina u mikroreaktoru
Fotokatalitička oksidacija furo- i tienostilbena upotrebom mangan-porfirina u mikroreaktoru
Matea Bačić
Fotokemija uključuje procese u kojima svjetlost uz fotokatalizatore rezultira sintezom različitih fotokemijskih proizvoda. Posebno su interesantne fotokemijske reakcije u kojima se kao katalizatori koriste kompleksi porfirina s određenim metalima (najčešće porfirin mangana). Korištenjem tih katalizatora pod utjecajem svjetlosti, reaktivna dvostruka veza supstrata puca što rezultira stvaranjem novih produkata fotooksidacije, koji se često karakteriziraju kao epoksidi, alkoholi ili...
Fotokatalitička oksigenacija bicikličkog skeleta uz Mn(III)-porfirin kao katalizator
Fotokatalitička oksigenacija bicikličkog skeleta uz Mn(III)-porfirin kao katalizator
Ana Lekić
U svrhu sinteze novih policikličkih struktura, priređeni su β-(3-furil)-o-divinilbenzen (1) i 1-(o-vinilfenil)-4-fenilbutadien (8). Dobiveni biciklički produkti 3 i 9 podvrgnuti su reakcijama fotokatalitičke oksigenacije pri pH 10. U oba slučaja pokazalo se da promjena pH i prisustvo heteroatoma imaju veliki utjecaj na tijek same reakcije. U slučaju 3-furilnog derivata 1, kao glavni produkt dobiven je hidroksi-derivat 5, dok spoj 9 ne daje niti jedan oksidacijski produkti u...

Pages