Pages

Ispitivanje UV stabilnosti kompozita polietilen niske gustoće/akaganeit
Ispitivanje UV stabilnosti kompozita polietilen niske gustoće/akaganeit
Nina Novosel
Unatoč činjenici da zbog svojih svojstava polimerni materijali pronalaze široku primjenu, ponekad oni ne ispunjavaju uvjete za primjenu u određenom području. Polietilen (PE) jedan je od najčešće primjenjivanih polimera zbog odličnih mehaničkih, toplinskih i optičkih svojstava te kemijske inertnosti. Svojstva različitih vrsta PE variraju, a polietilen niske gustoće (LDPE) najvažniji je materijal za proizvodnju ambalaže. Polimerni materijali, kao jedni od najšire primjenjivanih...
Ispitivanje UV stabilnosti kompozita polietilen niske gustoće/hematit
Ispitivanje UV stabilnosti kompozita polietilen niske gustoće/hematit
Filip Raguž
Cilj ovog rada bio je utvrditi učinkovitost zaštite polietilena niske gustoće od ultraljubičastog (UV) zračenja dodatkom hematita (α-Fe2O3) i utjecaj njegovog udjela (0,5 phr, 1,0 phr i 2,0 phr) na strukturu i svojstva polimerne matrice. Uzorci su stareni u UV komori 10 dana, a nakon toga uslijedilo je analiziranje i uspoređivanje rezultata dobivenih infracrvenom spektroskopijom s Fourierovim transformacijama, termogravimetrijskom analizom i vlačnim ispitivanjima. Utvrđeno je da...
Ispitivanje antimikrobnog djelovanja kompozita polietilen niske gustoće/hematit
Ispitivanje antimikrobnog djelovanja kompozita polietilen niske gustoće/hematit
Danijela Ivandić
Polimerni materijali imaju široku primjenu radi svoje pristupačnosti, niske cijene te mogućnosti lake prerade. Takvi materijali koriste se u svakodnevnoj upotrebi, kao što je ambalaža za različite proizvode, ali i u medicini, građevini, automobilskoj industriji i drugim područjima. Polietilen je jedan od najčešće korištenih polimernih materijala u izradi ambalaže s obzirom na prikladna svojstva, laku preradu i nisku cijenu. Prilikom pripreme polimernih materijala, nužan je...
Ispitivanje djelotvornosti zaštite premazima primijenjenim nestandardnim i/ili inovativnim postupcima
Ispitivanje djelotvornosti zaštite premazima primijenjenim nestandardnim i/ili inovativnim postupcima
Mia Dubravić
U ovom radu obrađena je površinska zaštita metala od korozije pomoću IC sušivih premaza, te ustanovljena razlika u brzini sušenja premaza, svojstvima premaza te količini HOS-a koja se ispušta prilikom sušenja premaza putem IC-a u odnosu na konvencionalno sušenje premaza na sobnoj temperaturi. Jedan od ciljeva ispitivanja je također bio odrediti kako udaljenost od izvora IC zračenja utječe na brzinu sušenja premaza. Za ispitivanje i karakterizaciju takvih premaza korištena je...
Ispitivanje efikasnosti PEDOT/TiO2 kompozitnog fotokatalizatora pri različitim koncentracijama katalizatora tijekom razgradnje Acid Blue 25 bojila
Ispitivanje efikasnosti PEDOT/TiO2 kompozitnog fotokatalizatora pri različitim koncentracijama katalizatora tijekom razgradnje Acid Blue 25 bojila
Nikolina Nascimento Mrakovčić
Otpadne vode ekološki su problem zbog različitih organskih spojeva čija prisutnost nije poželjna. Stoga se prije ispuštanja u okoliš moraju obraditi različitim metodama i procesima – mehaničkim uklanjanjem onečišćenja, fizikalnim, biološkim i kemijskim metodama. Napredni oksidacijski procesi (AOP) jedna su od mogućnosti obrade otpadnih voda. Među njima je i fotokataliza, koja uključuje razgradnju onečišćenja katalizatorima pod utjecajem svjetla. Kako TiO2 ima ograničeno...
Ispitivanje efikasnosti PEDOT/TiO2 kompozitnog fotokatalizatora pri različitom opterećenju voda onečišćenih Acid Blue 25 bojilom
Ispitivanje efikasnosti PEDOT/TiO2 kompozitnog fotokatalizatora pri različitom opterećenju voda onečišćenih Acid Blue 25 bojilom
Tina Posedi
Fotokataliza je jedna od kemijskih metoda obrade otpadnih voda koje su često opterećene raznim organskim spojevima. Proces fotokatalize uključuje razgradnju onečišćenja uz prisutnost fotokatalizatora pod utjecajem svjetlosti. Jedan od najčešćih fotokatalizatora je TiO2, ali zbog široke zabranjene zone aktivan je samo pod UV svjetlom. Kao aktivatori TiO2 koriste se elektrovodljivi polimeri koji imaju malu širinu zabranjene zone i zbog toga apsorbiraju vidljivi dio zračenja te...
Ispitivanje fotokatalitičke djelotvornosti kompozita polipirol/titanijev dioksid pri vidljivom svjetlu
Ispitivanje fotokatalitičke djelotvornosti kompozita polipirol/titanijev dioksid pri vidljivom svjetlu
Jasmina Stjepanović
U radu je provedena sinteza i karakterizacija kompozita polipirol/titanijev dioksid (PPy/TiO2). Kompoziti su sintetizirani reakcijama polimerizacije monomera pirola u prisutnosti TiO2 različite duljine trajanja (90, 180 i 270 minuta). Cilj ovog rada razvoj je polimernih kompozita polipirol/titanijev dioksid (PPy/TiO2) s proširenim fotokatalitičkim djelovanjem, pomaknutim k vidljivom području UV/Vis spektra Sunčeva zračenja, koji bi mogli poslužiti kao fotokatalizatori za razgradnju...
Ispitivanje industrijskih premaznih sustava elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom
Ispitivanje industrijskih premaznih sustava elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom
Karla Ribičić
Korozija i morska voda usko su povezane zbog visokog saliniteta i bioloških čimbenika koji uzrokuju propadanje metalnih odobalnih i industrijskih konstrukcija. U ovom radu obrađeno je 38 čeličnih uzoraka nepoznatog sastava i broja premaza koji su stajali 365 dana u moru. Izmjerena je debljina zaštitnog polimernog sustava svih uzoraka, izbrušen je mali dio premaza kako bi se omogućio direktan električni kontakt i ispitana su antikorozivna svojstva elektrokemijskom impedancijskom...
Ispitivanje kinetike naprednih procesa oksidacije prioritetnih onečišćivala
Ispitivanje kinetike naprednih procesa oksidacije prioritetnih onečišćivala
Mario-Livio Jeličić
Upotreba pesticida i farmaceutika s vremenom postaje sve veća. Pesticidi se koriste u velikim količinama u poljoprivrednoj industriji, a njihovo prekomjerno korištenje rezultira pojavom u površinskim, podzemnim i pitkim vodama. S druge strane farmaceutici se svakodnevno koriste, a nemetabolizirane aktivne komponente izlučuju se i završavaju u vodama. To dovodi do povećanih koncentracija pesticida i farmaceutika u vodi za piće, što kroz duži vremenski period dokazano uzrokuje razne...
Ispitivanje korozijske postojanosti zubnih implantata
Ispitivanje korozijske postojanosti zubnih implantata
Marina Ivanko
Cilj ovoga rada bio je ispitati korozijsku postojanost zubnih implantata, od nehrđajućeg čelika i legure titana, na opću i jamičastu koroziju. Ispitivanja su provedena u umjetnoj slini i u umjetnoj slini i antiseptiku Curaseptu u omjeru 1:1. Da bi što bolje simulirali uvjete usne šupljine mjerenja su provedena na temperaturi od 37 °C ± 2 °C, pH=5,1. Tehnika koja je korištena za praćenje korozijskog ponašanja implantata u pojedinom mediju je ciklička polarizacija. Iz...
Ispitivanje kvalitete premaza za automobilsku industriju
Ispitivanje kvalitete premaza za automobilsku industriju
Anna Poropat
Cilj ovog rada bio je ispitati svojstva poliesterskog premaza kao korozijske zaštite za čelične dijelove vozila i strojeva. Također se željelo utvrditi zadovoljava li ispitivana površinska zaštita zahtjeve propisane odgovarajućim normama. U eksperimentalnom dijelu istražena su svojstva i ponašanje premaza na čeličnim uzorcima slijedećim metodama: - mjerenjem debljine premaza; - elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom; - mjerenjem adhezije premaza metodom zarezivanja...
Ispitivanje mogućnosti namješavanja pirolitičkog ulja iz plastike u motorna goriva
Ispitivanje mogućnosti namješavanja pirolitičkog ulja iz plastike u motorna goriva
Marina Gapit
Sadašnja stopa gospodarskog rasta neodrživa je bez uštede fosilnih goriva poput sirove nafte, prirodnog plina ili ugljena, stoga je potrebno osloniti se na alternativne izvore energije poput biomase, solarne energije, hidroenergije, nuklearne energije te mnogih drugih. Također, gospodarskim rastom dolazi do sve veće proizvodnje i potrošnje plastičnih materijala, a shodno tome i nagomilavanja plastičnog otpada što čini veliki ekološki problem. Procesom pirolize, kemijske razgradnje...

Pages