Pages

Karakterizacija izolacijskog papira starenog u sintetskom izolacijskom ulju
Karakterizacija izolacijskog papira starenog u sintetskom izolacijskom ulju
Irma Kremer
Kontinuirano praćenje svojstava izolacije transformatora, koja zbog različitih utjecaja stari, vrlo je važno kako bi se osigurala pouzdana opskrba električnom energijom koja je neophodna u industriji i svakodnevnom životu. Provođenjem laboratorijskih eksperimenata starenja izolacijskih materijala i analizom njihovih fizikalno–kemijskih svojstava omogućuje se procjena preostalog vijeka trajanja transformatora i trenutnog stanja njegove izolacije. Bitno je pratiti i održavati...
Karakterizacija metalurškog i petrokemijskog koksa kao punila za anode u sustavu katodne zaštite
Karakterizacija metalurškog i petrokemijskog koksa kao punila za anode u sustavu katodne zaštite
Dino Bubaš
Cilj ovog rada je karakterizacija električnih svojstava dvije vrste koksa (metalurški i petrokemijski) različitog porijekla, te njihovih mješavina, sa svrhom usporedbe zaštitne djelotvornosti koksnog punila za inertne MMO anode u sustavu katodne zaštite s vanjskim izvorom struje. Metalurški koks (MET) je konačni produkt dobiven suhom destilacijom kamenog ugljena u anaerobnim uvjetima, tj. bez pristupa zraka, a petrokemijski koks (PET) se dobiva kao sporedni produkt rafinerijskog...
Karakterizacija nepokretnih faza u kromatografiji reverznih faza ultravisoke djelotvornosti
Karakterizacija nepokretnih faza u kromatografiji reverznih faza ultravisoke djelotvornosti
Tea Škrinjar
Tema diplomskog rada sastojala se od proučavanja eksces adsorpcijskih izotermi organskih otapala acetonitrila i metanola iz vode, Korišteno je pet komercijalno dostupnih kemijski vezanih stacionarnih faza tj. pet kromatografskih kolona (Kinetex™ kolone, Phenyl-Hexyl, Biphenyl, C18, XB C18 i PFP tvrtke Phenomenex®). Te kolone karakteriziraju različite funkcionalne skupine. Eksces adsorpcijske izoterme mjerene su metodom malih poremećaja pod UPLC uvjetima. Dobivene izoterme pružaju...
Karakterizacija otpadnog mulja nastalog biološkom obradom farmaceutskih otpadnih voda
Karakterizacija otpadnog mulja nastalog biološkom obradom farmaceutskih otpadnih voda
Igor Jajčinović
Nastanak sve većih količina otpadnog mulja posljedica je izgradnje postrojenja za biološku obradu otpadnih voda. Svrha obrade mulja je smanjenje njegove količine i troškova zbrinjavanja. Anaerobnom digestijom se stabilizira otpadni mulj i proizvodi bioplin, obnovljivi izvor energije. U ovom radu je provedena karakterizacija otpadnog mulja nastalog aerobnom obradom farmaceutskih otpadnih voda. Kako bi se odredio potencijal dobivanja bioplina, provedeni su BMP testovi u omjerima...
Karakterizacija poliamidnih reverzno osmotskih membrana
Karakterizacija poliamidnih reverzno osmotskih membrana
Evelina Mustapić
Porastom svjetske populacije te razvojem industrije javlja se potražnja za čistom, pitkom vodom. Budući da je rast broja stanovnika doveo do nestašice resursa pitke vode što je rezultiralo većom njezinom cijenom, poboljšanje učinkovitosti troškova obrade vode je postao glavni izazov za budućnost. Prema nekim procjenama na zemlji ima oko 1,4·10^9 km3 vode, od čega 97 % otpada na morsku vodu. Upravo taj resurs se danas koristi u membranskim procesima za desalinizaciju vode te je...
Karakterizacija polimorfnih formi odabrane aktivne farmaceutske supstance
Karakterizacija polimorfnih formi odabrane aktivne farmaceutske supstance
Marijana Pavišić
U sklopu ovog rada prikazane su metode fizikalne karakterizacije i pretraživanja polimorfnih formi aktivne farmaceutske supstance (eng. Active Pharamaceutical Ingredient) te određena stabilnost, higroskopna i morfološka svojstva. Zbog politike tvrtke Pliva Hrvatska d.o.o., kroz rad se ne navodi točan naziv aktivne farmaceutske supstance, već se koristi skraćenica API. Za potrebe fizikalne karakterizacije API-ja primijenjene su rendgenska difrakcijska analiza, diferencijalna pretražna...
Karakterizacija sirove naftenske nafte "Križ"
Karakterizacija sirove naftenske nafte "Križ"
Franko Palčić
Provedena je karakterizacija sirove nafte „Križ“ i naftalana kako bi se istražila mogućnost korištenja navedene sirove nafte kao sirovine za proizvodnju naftalana. Karakterizacija je provedena određivanjem osnovnih fizikalno-kemijskih svojstava normiranim metodama te uz pomoć termogravimetrijske analize, NMR i FTIR spektroskopije. Karakterizacijom sirove nafte „Križ“, utvrđeno je da se radi o teškoj, srednjesumpornoj nafti s velikim udjelom vezane vode. Naftalan je definiran...
Katalitička oksidacija BTEX u monolitnom reaktoru
Katalitička oksidacija BTEX u monolitnom reaktoru
Ivana Elizabeta Zelić
Onečišćenje okoliša problem je kojem se u današnje vrijeme posvećuje sve veća pažnja. Uslijed naglog industrijskog razvoja te sve većeg inteziteta antropogenih aktivnosti u okoliš dospijeva sve veći broj onečišćujućih tvari. Hlapljivi organski spojevi koji pri normalnim uvjetima tlaka i temperature vrlo lako isparavaju predstavljaju jednu od najznačajnijih skupina spojeva koji uvjetuju onečišćenje atmosfere. Postoje brojne metode kojima se nastoji spriječiti emisija...
Katalitička oksidacija toluena na dopiranim CeO2 praškastim katalizatorima
Katalitička oksidacija toluena na dopiranim CeO2 praškastim katalizatorima
Petra Kolesarić
Emisija hlapljivih organskih spojeva u atmosferu predstavlja jedan od najznačajnijih izvora globalnog onečišćenja zraka, a povezuje se s klimatskim promjenama zbog njihovog sudjelovanja u fotokemijskim reakcijama koje rezultiraju nastajanjem organskih aerosola, ozona i smoga. Najvažniji antropogeni izvori emisija hlapljivih organskih spojeva u okoliš su brojne kemikalije, farmaceutici, biomasa, postrojenja za proizvodnju energije, kao i sredstva za čišćenje, uredska oprema i sl....
Katalitička oksidacija toluena na keramičkim monolitnim katalizatorima
Katalitička oksidacija toluena na keramičkim monolitnim katalizatorima
Lucija Ivanjko
Katalitička oksidacija hlapljivih organskih spojeva (VOC), poput benzena, toluena i ksilena, je u posljednjih dvadeset godina predmet brojnih istraživanja, ponajviše zbog njihove toksične i kancerogene prirode. Također, VOC indirektno djeluju kao prekursori nastajanja prizemnog ozona i smoga. Katalitička oksidacija pokazala se kao jedna od najučinkovitijih i ekološki prihvatljivih metoda koja uspješno zadovoljava stroge zakonske regulative vezane uz dopuštene emisije VOC-a u...
Katalitički procesi u proizvodnji finih kemikalija
Katalitički procesi u proizvodnji finih kemikalija
Mariana Klepić
Proizvodnja finih kemikalija, uključujući farmaceutike, agrokemikalije, boje i pigmente, arome i mirise, kao i proizvode posebne namjene ima izuzetno važnu ulogu u gospodarstvu neke zemlje i predstavlja područje ljudske djelatnosti koje se kontinuirano razvija. U usporedbi s masovnom proizvodnjom kemikalija, proizvodnja finih kemikalija kao konačan produkt ima proizvod visoke kvalitete koji se proizvodi u relativno malim količinama, a dobiva se nizom reakcija kojima se mora osigurati...
Katalitičko spaljivanje toluena na Mn-Ni/monolitnim katalizatorima
Katalitičko spaljivanje toluena na Mn-Ni/monolitnim katalizatorima
Mario Šantolić
Potreba za smanjenjem emisija hlapljivih organskih spojeva (VOC) u okoliš dovela je do razvoja brojnih tehnologija. Postupci naknadne obrade otpadnih plinova uglavnom se dijele u dvije velike skupine, tj. na postupke oporabe (apsorpcija, adsorpcija, kondenzacija, membranska separacija) i postupke razgradnje (oksidacija i biorazgradnja). Katalitička oksidacija ubraja se u napredne tehnologije oksidacije, a pokazala se kao najučinkovitija metoda za uklanjanje malih koncentracija neželjenih...

Pages