Pages

Ispitivanje fotokatalitičke djelotvornosti kompozita polipirol/titanijev dioksid pri vidljivom svjetlu
Ispitivanje fotokatalitičke djelotvornosti kompozita polipirol/titanijev dioksid pri vidljivom svjetlu
Jasmina Stjepanović
U radu je provedena sinteza i karakterizacija kompozita polipirol/titanijev dioksid (PPy/TiO2). Kompoziti su sintetizirani reakcijama polimerizacije monomera pirola u prisutnosti TiO2 različite duljine trajanja (90, 180 i 270 minuta). Cilj ovog rada razvoj je polimernih kompozita polipirol/titanijev dioksid (PPy/TiO2) s proširenim fotokatalitičkim djelovanjem, pomaknutim k vidljivom području UV/Vis spektra Sunčeva zračenja, koji bi mogli poslužiti kao fotokatalizatori za razgradnju...
Ispitivanje industrijskih premaznih sustava elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom
Ispitivanje industrijskih premaznih sustava elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom
Karla Ribičić
Korozija i morska voda usko su povezane zbog visokog saliniteta i bioloških čimbenika koji uzrokuju propadanje metalnih odobalnih i industrijskih konstrukcija. U ovom radu obrađeno je 38 čeličnih uzoraka nepoznatog sastava i broja premaza koji su stajali 365 dana u moru. Izmjerena je debljina zaštitnog polimernog sustava svih uzoraka, izbrušen je mali dio premaza kako bi se omogućio direktan električni kontakt i ispitana su antikorozivna svojstva elektrokemijskom impedancijskom...
Ispitivanje kinetike naprednih procesa oksidacije prioritetnih onečišćivala
Ispitivanje kinetike naprednih procesa oksidacije prioritetnih onečišćivala
Mario-Livio Jeličić
Upotreba pesticida i farmaceutika s vremenom postaje sve veća. Pesticidi se koriste u velikim količinama u poljoprivrednoj industriji, a njihovo prekomjerno korištenje rezultira pojavom u površinskim, podzemnim i pitkim vodama. S druge strane farmaceutici se svakodnevno koriste, a nemetabolizirane aktivne komponente izlučuju se i završavaju u vodama. To dovodi do povećanih koncentracija pesticida i farmaceutika u vodi za piće, što kroz duži vremenski period dokazano uzrokuje razne...
Ispitivanje korozijske postojanosti zubnih implantata
Ispitivanje korozijske postojanosti zubnih implantata
Marina Ivanko
Cilj ovoga rada bio je ispitati korozijsku postojanost zubnih implantata, od nehrđajućeg čelika i legure titana, na opću i jamičastu koroziju. Ispitivanja su provedena u umjetnoj slini i u umjetnoj slini i antiseptiku Curaseptu u omjeru 1:1. Da bi što bolje simulirali uvjete usne šupljine mjerenja su provedena na temperaturi od 37 °C ± 2 °C, pH=5,1. Tehnika koja je korištena za praćenje korozijskog ponašanja implantata u pojedinom mediju je ciklička polarizacija. Iz...
Ispitivanje kvalitete premaza za automobilsku industriju
Ispitivanje kvalitete premaza za automobilsku industriju
Anna Poropat
Cilj ovog rada bio je ispitati svojstva poliesterskog premaza kao korozijske zaštite za čelične dijelove vozila i strojeva. Također se željelo utvrditi zadovoljava li ispitivana površinska zaštita zahtjeve propisane odgovarajućim normama. U eksperimentalnom dijelu istražena su svojstva i ponašanje premaza na čeličnim uzorcima slijedećim metodama: - mjerenjem debljine premaza; - elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom; - mjerenjem adhezije premaza metodom zarezivanja...
Ispitivanje mogućnosti namješavanja pirolitičkog ulja iz plastike u motorna goriva
Ispitivanje mogućnosti namješavanja pirolitičkog ulja iz plastike u motorna goriva
Marina Gapit
Sadašnja stopa gospodarskog rasta neodrživa je bez uštede fosilnih goriva poput sirove nafte, prirodnog plina ili ugljena, stoga je potrebno osloniti se na alternativne izvore energije poput biomase, solarne energije, hidroenergije, nuklearne energije te mnogih drugih. Također, gospodarskim rastom dolazi do sve veće proizvodnje i potrošnje plastičnih materijala, a shodno tome i nagomilavanja plastičnog otpada što čini veliki ekološki problem. Procesom pirolize, kemijske razgradnje...
Ispitivanje otpuštanja konstituenata mikroplastike u vodenom mediju
Ispitivanje otpuštanja konstituenata mikroplastike u vodenom mediju
Filip Mikuličić
Već nekoliko desetljeća mikroplastika se zamjećuje u okolišu u koji dospijeva putem otpadnih voda ili u njemu nastaje degradacijom plastičnog otpada pod utjecajem fizikalnih ili kemijskih sila. Prilikom proizvodnje plastike koriste se razni aditivi i katalizatori koji mogu biti otpušteni u okoliš tijekom procesa degradacije čestica plastike i kao takvi predstavljaju moguće onečišćenje okoliša. Zbog značajne količine proizvedene plastike u svijetu potrebno je istražiti...
Ispitivanje polimernih ovojnica za kontrolirano otpuštanje aktivne tvari
Ispitivanje polimernih ovojnica za kontrolirano otpuštanje aktivne tvari
Igor Lukanović
Mineralna gnojiva osiguravaju hranjive tvari usjevima i pospješuju njihov rast te istovremeno igraju važnu ulogu u reguliranju pH i plodnosti tla. No, nekontrolirana uporaba mineralnih gnojiva može dovesti do neželjenih efekata kod biljaka. Zbog toga, posljednjih desetljeća sve se više pridaje važnost proizvodnji i uporabi gnojiva sa sporim ili kontroliranim otpuštanjem aktivne tvari što predstavlja poboljšanje u gospodarenju hranjivim tvarima za biljke. Upotreba takvog gnojiva...
Ispitivanje primjenjivosti tehnika korozijskog monitoringa u različitim korozijskim okolišima
Ispitivanje primjenjivosti tehnika korozijskog monitoringa u različitim korozijskim okolišima
Duje Karaman
U ovom diplomskom radu ispitivana je mogućnost primjene dvije tehnike korozijskog monitoringa, metodom korozijskih kupona i LPR metodom. Mediji u kojima su provođena ispitivanja metodom korozijskih kupona bili su: talog sirove nafte, sirova nafta, granica faza sirove nafte i plinovite faze iznad sirove nafte, te plinovita faza iznad sirove nafte. LPR metoda koja je primjenjiva u vodljivom mediju ispitana je u 3,5% otopini NaCl. U svim je medijima ispitano djelovanje tri vrste inhibitora...
Ispitivanje proizvoda od elektrokeramike elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom
Ispitivanje proizvoda od elektrokeramike elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom
Hrvoje Trinki
Cilj ovog rada bio je ispitati metodom elektrokemijske impedancijske spektroskopije utjecaje različitih uvjeta proizvodnje i uporabe na električne karakteristike komercijalnih termistora – proizvoda od elektrokeramike. Snimanjem elektrokemijskih impedancijskih spektara na sobnoj temperaturi i temperaturi od 120 °C određene su frekvencije na kojima će se pobliže promatrati proces zagrijavanja prilikom kojeg dolazi do eksponencijalnog porasta otpora termistora. Elektrokemijskim...
Ispitivanje rada senzora za kontinuirano praćenje djelotvornosti zaštitnog premaza
Ispitivanje rada senzora za kontinuirano praćenje djelotvornosti zaštitnog premaza
Dajana Balaić
U ovom radu bilo je potrebno ispitati i usporediti svojstva Hempaprime Multi 500 i Hempadur Mastic 4588W premaza sušenih infracrvenim zračenjem (IC) i premaza osušenih na sobnoj temperaturi. Uz to, cilj ovog rada bio je ispitati rad ReCorr QCQ senzora za kontinuirano praćenje djelotvornosti zaštitnog premaza. Kroz period od 23 dana, ReCorr QCQ uređajem provodila se EIS metoda kojom se mjerila impedancija premaza, a radi usporedbe rezultata, premazi su se testirali DSC uređajem kojim...
Ispitivanje raspodjele potencijala u sustavu katodne zaštite u ovisnosti o specifičnom otporu elektrolita
Ispitivanje raspodjele potencijala u sustavu katodne zaštite u ovisnosti o specifičnom otporu elektrolita
Matea Večerić
U ovom radu ispitivana je raspodjela potencijala u ovisnosti o specifičnom otporu elektrolita za sustav katodne zaštite bazena izrađenog od niskougljičnog čelika pomoću titanske anode prevučene slojem miješanih oksida plemenitih metala kružnog presijeka. Za potrebe ispitivanja potencijala pomoću referentne Cu/CuSO4 elektrode izrađena je Lugginova kapilara koja se pokazala vrlo učinkovitom. Usporedbom raspodjele potencijala za konstantnu struju od 0,7A u tri različite...

Pages