Pages

Ispitivanje reoloških svojstava kozmetičkih proizvoda
Ispitivanje reoloških svojstava kozmetičkih proizvoda
Sanja Povrženić
Zbog snažnog razvoja kozmetičke industrije i potrebe za konstantnim inovacijama i poboljšanjima proizvoda potrebno je pronaći što prihvatljivija rješenja. Da bi to bilo moguće potrebno je poznavati reološka svojstva kozmetičkih proizvoda i modele po kojima se ponašaju. Ako je to poznato, onda su poznati i parametri određenih modela te kako se na njih može utjecati da bi se dobili proizvodi željenih fizikalnih i kemijskih svojstava. Za dobivanje željenih svojstava koriste se...
Ispitivanje sadržaja i brzine otpuštanja djelatne tvari iz farmaceutskih oblika
Ispitivanje sadržaja i brzine otpuštanja djelatne tvari iz farmaceutskih oblika
Marina Štokić
Cilj farmaceutskih istraživanja jest ujednačen sadržaj tableta kako bi im se poboljšala kvaliteta i svojstva te smanjili troškovi proizvodnje. Ujednačenost pripravaka uključuje homogenost mase i ujednačenost sadržaja. Određivanje sadržaja djelatnih tvari u pojedinoj tableti provodi se u cilju kontrole kakvoće pripravka i njegove postojanosti i stabilnosti. Tableta mora otpuštati djelatnu tvar na željeno mjesto učinka u pravilnoj dozi, optimalnom vremenu te smanjiti nepoželjna...
Ispitivanje sinergističkog djelovanja smjesa netoksičnih korozijskih inhibitora
Ispitivanje sinergističkog djelovanja smjesa netoksičnih korozijskih inhibitora
Tena Gvozdanović
Cilj ovog rada bio je ispitati djelovanje smjese netoksičnih korozijskih inhibitora na koroziju čelika. Kao korozijski inhibitori upotrijebljeni su propolis, tanin, škrob, natrij benzoat i polietilen glikol (PEG400) i heksamin. Djelovanje je ispitivano monitoringom korozijske brzine na LPR probi te elektrokemijskom metodom linearne polarizacije. Također, su izmjereni FTIR spektri čisti tvari i sloja s elektrode te su napravljeni pregled površine elektroda SEM-om i EDX analiza. Korozija...
Ispitivanje smjese mineralnog i esterskog ulja električnim i toplinskim metodama
Ispitivanje smjese mineralnog i esterskog ulja električnim i toplinskim metodama
Ivana Vilić
Izolacijska ulja koja se koriste u transformatorima često se nazivaju transformatorska ulja ili trafo ulja, a proizvedena su s ciljem osiguranja sigurnog rada tijekom radnog vijeka transformatora. Primjenjuju se u dvije osnovne svrhe, kao izolacijski materijal i medij za hlađenje. Danas se za izoliranje dijelova pod naponom najčešće koristi mineralno ulje kojem se već dugi niz godina, zbog dobrih toplinskih i električnih svojstava, daje prednost u primjeni. Međutim, kako ono ima i...
Ispitivanje stabilnosti amidino supstituiranih derivata benzotiazola spektrometrijom masa visoke razlučivosti
Ispitivanje stabilnosti amidino supstituiranih derivata benzotiazola spektrometrijom masa visoke razlučivosti
Ivan Lukač
Uz nezamjenjivu ulogu koju farmaceutici imaju u medicini važno je imati na umu često negativni efekt koji njihova proizvodnja i ispuštanje imaju na okoliš. Nepoznati spojevi koji predstavljaju potencijalne nove farmaceutske proizvode je s toga važno proučavati s obzirom na nedostatak eksperimentalnih podataka koji postoje o njihovoj mogućoj štetnosti za okoliš i zdravlje ljudi. Kako bi se maksimalno zaštitili okoliš i ljudsko zdravlje pri proizvodnji, uporabi i zbrinjavanju...
Ispitivanje stabilnosti amino supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina spektrometrijom masa visoke razlučivosti
Ispitivanje stabilnosti amino supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina spektrometrijom masa visoke razlučivosti
Mia Gotovuša
Znanstvena istraživanja u području organske kemije i biokemije u novije su vrijeme usmjerena pronalaženju odgovarajućih sintetskih mehanizama kojima bi se dobili spojevi poželjne biološke aktivnosti. Potencijalnim kemoterapeuticima pokazali su se heterociklički spojevi, konkretno u ovom radu ispitivani derivati spojeva iz skupine benzimidazola. Ovi spojevi posjeduju biološki aktivna svojstva uslijed mehanizma interkalacije kojem podliježu u reakcijama s biološkim makromolekulama,...
Ispitivanje stabilnosti polifenola u niskotemperaturnom eutektičkom otapalu
Ispitivanje stabilnosti polifenola u niskotemperaturnom eutektičkom otapalu
Marija Komljen
Proizvodnjom maslinova ulja nastaje velika količina otpada što predstavlja veliki problem u mediteranskim zemljama koji su najveći prozvođač maslinovog ulja. Osim prijetnje okolišu, otpad koji nastaje u velikim količinama (maslinova komina, lišće te otpadna voda) nakon proizvodnje, vrijedni je izvor antioksidativnih polifenola. Iako je komina masline štetna jer inhibira rasta biljaka, ona u sebi nakon proizvodnje maslinovog ulja, zadržava čak 98 % polifenola koji se izdvojeni...
Ispitivanje sustava Mn-Al-Zn-oksida kao sorbensa za primjenu u procesu visoko-temperaturne desulfurizacije plina
Ispitivanje sustava Mn-Al-Zn-oksida kao sorbensa za primjenu u procesu visoko-temperaturne desulfurizacije plina
Amanda Čavar
Sumporovodik (H2S) je bezbojni plin karakterističnog neugodnog mirisa po pokvarenim jajima te je vrlo otrovan, kiseo, korozivan i zapaljiv. S obzirom na ekološku neprihvatljivost i korozivnost, njegovo uklanjanje je od posebnog interesa u sustavima za proizvodnju energije, kao što je kombinirani proces s integriranim uplinjavanjem (IGCC). Naime, pri prevođenju ugljena u sintetski plin nastaju određene količine sumporovodika te potencijalno uzrokuju koroziju uređaja, utječu na njihov...
Ispitivanje trajnosti mlaznih betona
Ispitivanje trajnosti mlaznih betona
Milan Bijelić
Mlazni betoni su kompozitni materijali sa vrlo kratkim vremenom vezanja, od svega nekoliko minuta, te se u praksi koriste za sprječavanje prodora vode i stabilizaciju stijena pri izradi tunela. Od uobičajenih cementnih veziva razlikuju se po vrlo kratkom vremena vezanja i nanošenjem na površinu prskanjem u mlazu, tzv. torkretiranjem. U ovome radu istraživana je hidratacija Portland cementa (PC) i Portland cementa uz različite masene dodatke titanil sulfata (TiOSO4) odnosno...
Ispitivanje ubrzivača za aluminatni cement
Ispitivanje ubrzivača za aluminatni cement
Tamara Grgić
U ovom radu istražen je utjecaj litij nitrata na hidrataciju aluminatnog cementa. Pri određenim vremenima, hidratacija je prekinuta usitnjavanjem uzorka s acetonom. U tako pripravljenom uzorku određena je količina ukupne vode, vezane vode i gustoća, te je izračunata poroznost materijala. Izmjerena čvrstoća na tlak brzovezujućeg i brzootvrdnjavajućeg materijala i poroznost opisane su Ryshkewitchevim modelom, te je parametar a povezan s vodocementnim omjerom uporabljenim za pripravu...
Ispitivanje utjecaja aktivacijskih agensa na uspješnost procesa imobilizacije enzima na mezoporoznu siliku
Ispitivanje utjecaja aktivacijskih agensa na uspješnost procesa imobilizacije enzima na mezoporoznu siliku
Ivana Bukarica
U ovom radu provedena je kovalentna imobilizacija biokatalizatora DERA na MCF mezoporoznu siliku funkcionaliziranu APTES-om, te aktiviranu benzokinonom u svrhu povećanja njegove stabilnosti. Mezoporozna silika sintetizirana je sol – gel metodom. Aktivnost biokatalizatora ispitana je u reakciji dvostruke aldolne adicije acetaldehida i kloroacetaldehida koja kao produkt daje laktol, važan prekursor u sintezi statina. Ispitao se utjecaj procesa aktivacije nosioca na uspješnost...
Ispitivanje utjecaja procesa aktivacije nosioca na efikasnost imobilizacije
Ispitivanje utjecaja procesa aktivacije nosioca na efikasnost imobilizacije
Marina Punčec
DERA (deoksiriboza-5-fosfat aldolaza) je enzim iz skupine aldolaza, izoliran iz životinjskog tkiva i mikroorganizama. Katalizira reakciju sinteze (3R, 5R)-6-kloro-3,5-dihidroksi heksanala (laktola), prekursora u proizvodnji statina, aldolnom adicijom dvije molekule acetaldehida i jedne molekule kloroacetaldehida. U navedenoj reakciji, znatno je izražena deaktivacija enzima, uzrokovana visokim koncentracijama aldehida u sustavu. Cilj ovog rada bio je imobilizirati enzim DERA-u na magnetske...

Pages