Pages

Optimiranje recepture EPDM izolacijske gumene mješavine s ciljem smanjenja utroška energije potrebne za vulkanizaciju
Optimiranje recepture EPDM izolacijske gumene mješavine s ciljem smanjenja utroška energije potrebne za vulkanizaciju
Matija Bjelobradić
Tijekom reakcije kopolimerizacije etilena s propilenom dodavanjem malih udjela trećeg, dienskog komonomera nastaje EPDM. S obzirom na potpunu zasićenost osnovnog lanca odnosno nedostatak dvostrukih veza, vrlo su postojani na utjecaj kemijskih agensa, posebice kisika i ozona te prema starenju materijala. Područje primjene EPDM-a su posebne brtve izložene atmosferilijama, kablovi, obloge za spremnike i uređaje, a upotrebljava se i kao dodatak prirodnom i SBR-kaučku u proizvodnji...
Optimiranje regulacijskih krugova procesa atmosferske destilacije
Optimiranje regulacijskih krugova procesa atmosferske destilacije
Hrvoje Dorić
Ovaj rad obrađuje optimiranje regulacijskih krugova rafinerijskog procesa atmosferske destilacije nafte. U teorijskom dijelu rada opisan je proces i metode vođenja atmosferske destilacije, a zatim su prikazane metode optimiranja vođenja i razvoja empirijskih modela procesa. Eksperimentalni dio obuhvatio je analizu i optimiranje regulacije razine stripera teškog benzina i stabilizatora primarnog benzina. Na temelju podataka s postrojenja simulirano je dinamičko vladanje regulacijskih...
Optimiranje sastava elektroda s aktivnim ugljikom kao aktivnim materijalom za primjenu u superkondenzatorima
Optimiranje sastava elektroda s aktivnim ugljikom kao aktivnim materijalom za primjenu u superkondenzatorima
Ana Marija Damjanović
Tema ovog diplomskog rada je optimiziranje sastava elektroda s aktivnim ugljikom kao aktivnim materijalom za primjenu u superkondenzatorima. Ovaj rad obuhvaća pripravu samog elektrodnog materijala od osnovnih sastavnih materijala kao što su: aktivni ugljik, acetilensko crnilo i vezivo i elektrokemijsko testiranje pripravljenih superkondenzatora. Optimizacija elektrodnog materijala provedena je tako što su pripravljene elektrode različitog sastava obzirom na udio osnovnih, prethodno...
Optimiranje svojstava polimernih materijala za izradu mikroreaktora
Optimiranje svojstava polimernih materijala za izradu mikroreaktora
Tea Lovrinov
Akrilonitril/butadien/stiren (ABS) je jedan od najčešće korištenih polimera za 3D tisak proizvoda. Cilj ovog rada bio je optimirati svojstva polimernih materijala na osnovi ABS-a za proizvodnju mikroreaktora navedenom tehnologijom. U tu su svrhu pripremljene mješavine ABS-a s polietilenom visoke (PE-HD) i polietilenom niske gustoće (PE-LD) u različitim omjerima. Osim navedenih, ispitane su i mješavine sa silikom te titanijevim dioksidom kao punilom kako bi se dobio uvid u njihov...
Optimiranje uvjeta fotokatalitičke razgradnje azo bojila uz poli(3,4-etilendioksitiofen)/TiO2 fotokatalizator i simulirano Sunčevo zračenje
Optimiranje uvjeta fotokatalitičke razgradnje azo bojila uz poli(3,4-etilendioksitiofen)/TiO2 fotokatalizator i simulirano Sunčevo zračenje
Sanja Topolnik
Otpadne vode industrija proizvodnje i primjene bojila, osim samih bojila sadrže i različite nusprodukte i pomoćne kemikalije koje su slabo biorazgradljive, te često toksične i kancerogene. Takve otpadne vode potrebno je obraditi prije ispusta. Uobičajene tehnologije obrade temeljene na fizikalnim i biološkim metodama često nisu dovoljno djelotvorne. Napredni oksidacijski procesi (AOP) u kojima pod utjecajem kemijske, električne ili energije zračenja, nastaju vrlo reaktivni...
Optimiranje uvjeta indukcije biomase Pseudomonas sp. VLB120ΔC u procesu biotransformacije stirena u (S)-stiren oksid
Optimiranje uvjeta indukcije biomase Pseudomonas sp. VLB120ΔC u procesu biotransformacije stirena u (S)-stiren oksid
Tomislav Rimac
Stiren je monomer koji se koristi u proizvodnji CD kutija, kućanskih aparata, guma, dijelova za brod i mnogih drugih proizvoda, a zbog široke upotrebe u industriji može dospijeti u okoliš. Zbog štetnosti stirena i stiren-oksida velika se važnost pridaje mikroorganizmima koji su ih u mogućnosti ukloniti. Korištenje živih bića za uklanjanje otpada iz okoliša naziva se bioremedijacija. Jedan od organizama koji je u mogućnosti metabolizirati stiren je bakterija Pseudomonas putida....
Optimiranje uvjeta izvlačenja prozirnih prevlaka iz sola
Optimiranje uvjeta izvlačenja prozirnih prevlaka iz sola
Mateja Kolenić
Cilj ovog rada je ispitati kako pojedini parametri utječu na stvaranje ZnO prevlaka. Pripremljeni su solovi cinkova acetata dihidrata, koristeći dietanolamin ili heksametilentetraamin kao stabilizator te destiliranu vodu, izopropanol ili 1-metoksi-2-propanol kao otapalo. Ispitivan je utjecaj različitih otapala, amina, koncentracija cinkovog acetata te različitih omjera amina i cinkovog acetata. Uzorci pripravljenih solova ostavljeni su da stoje na sobnoj temperaturi do prelaska u čvrsto...
Optički nanosenzori dopirani fluorescentnim pH osjetljivim bojilima
Optički nanosenzori dopirani fluorescentnim pH osjetljivim bojilima
Mario Posavec
Cilj ovog rada jest priprava funkcionalnih nanočestica dopiranih fluorescentnim pH osjetljivim bojilima u svrhu razvoja novih optičkih nanosenzorskih sustava. Kao fluorescentna bojila korišteni su Rhodamin B, lipofilizirano Nile Blue bojilo i 2-piperidinilbenzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitril (spoj 1). Kao nosioci navedenih bojila, korištene su silika i polimerne nanočestice. Pripravljene su 3 vrste silika nanočestica (čestice 1, 2 i 3) modificiranom Stöberovom metodom. Čestice 1...
Optički senzori za određivanje iona teških metala temeljeni na benzimidazolu i benztiazolu
Optički senzori za određivanje iona teških metala temeljeni na benzimidazolu i benztiazolu
Leo Dorogi
Optički kemijski senzori za određivanje iona teških metala vrlo su bitni i atraktivni za znanost i industriju. Mogućnost njihove jednostavne i brze upotrebe na terenu te visoka selektivnost i preciznost, osnovne su karakteristike takvih senzora. Molekule temeljene na benzimidazolu i benztiazolu često se koriste u optičkim senzorima kao kromofori i / ili receptori za teške metale, jer mnoge pokazuju optičku aktivnost, kao i specifično vezanje nekih iona. U ovom radu predstavljeni su...
Organometalna sinteza i spektroskopska svojstva novih derivata 2H-kromen-2-ona
Organometalna sinteza i spektroskopska svojstva novih derivata 2H-kromen-2-ona
Sanja Barić
U ovom radu prikazana je sinteza, strukturna karakterizacija i in silico analiza derivata 2H-kromen-2-ona (1-4) supstituiranih u položaju 6 bromom, u položaju 3 nitro skupinom ili u položaju 4 arilpropinilnim supstituentima u svrhu ispitivanja njihovog antitumorskog djelovanja. Sonogashira-inom reakcijom 4-klormetil-7-metilkumarina s odgovarajućim arilnim terminalnim alkinima uz Pd-katalizator i CuI kao kokatalizator te uz bazu Et3N sintetizirani su derivati kumarina supstituirani u...
Organometalna sinteza novih derivata hidroksikumarina s potencijalnim antioksidativnim i citostatskim djelovanjem
Organometalna sinteza novih derivata hidroksikumarina s potencijalnim antioksidativnim i citostatskim djelovanjem
Mateja Toma
U ovom radu prikazana je sinteza, spektroskopska karakterizacija i in silico analiza derivata kumarina supstituiranih u položaju 3 ariletinilnim (1-3), alkiletinilnim (4-7), arilnim (11-14) ili 1,2,3-triazolnim supstituentima (21-24) te 3-azido kumarinskih derivata (18-20). Sonogashira-inom reakcijom 7-hidroksi-3-klor-4-metilkumarina s odgovarajućim arilnim ili alkilnim terminalnim alkinima uz Pd-katalizator sintetizirani su derivati kumarina supstituirani u položaju 3 (1-7) ariletinilnim...
Otpuštanje djelatne tvari iz tableta dobivenih postupkom mokrog granuliranja
Otpuštanje djelatne tvari iz tableta dobivenih postupkom mokrog granuliranja
Lucija Vuković
Zbog jednostavne primjene i mogućnosti preciznog doziranja djelatne tvari, tablete su najčešće korišteni oblik gotovog lijeka. Kvalitetnim izborom pomoćnih tvari, modifikacijom sadržaja tableta te različitim tehnologijama izrade moguće je oblikovati različite vrste farmaceutskih oblika te utjecati na svojstva gotovih tableta. Cilj ovog rada bio je ispitati kako svojstva mješavina za tabletiranje utječu na svojstva gotovih tableta i na ujednačenost sadržaja djelatne tvari te...

Pages