Pages

Novi 1,2,3-triazolni derivati kumarina: sinteza Pd-kataliziranim i "klik" reakcijama, spektroskopska svojstva i antitumorska aktivnost
Novi 1,2,3-triazolni derivati kumarina: sinteza Pd-kataliziranim i "klik" reakcijama, spektroskopska svojstva i antitumorska aktivnost
Mia Krnić
U ovom je radu prikazana sinteza, spektroskopska karakterizacija i in silico analiza C-3 supstituiranih 1,2,3-triazolnih i alkinilnih derivata kumarina (3-22). Početni spoj za „klik“ reakcije, 3-azido-7-hidroksikumarin (2) pripravljen je Perkinovom reakcijom. U položaj C-3 kumarinskog prstena uvedeni su 1,2,3-triazolni supstituenti mikrovalovima potpomognutim „klik“ reakcijama s odgovarajućim terminalnim alkinima uz Cu katalizator pri čemu su sintetizirani spojevi (3-20)....
Novi amidino supstituirani konjugati benzimidazola kao potencijalni antitumorski agensi
Novi amidino supstituirani konjugati benzimidazola kao potencijalni antitumorski agensi
Emina Mehić
U okviru ovog rada provedena je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amidino supstituiranih derivata benzimidazola 17˗28, 5-cijano-N-supstituiranih 38˗41 i N-supstituiranih 55˗58 2-aminobenzimidazola te Schiffovih baza benzimidazola 42˗47. Ciljani spojevi pripravljeni su klasičnim reakcijama organske sinteze te mikrovalovima potpomognutom sintezom. Amidino supstituirani 1,2-fenilendiamini 10˗13 kao glavni prekursori za sintezu amidino supstituiranih derivata benzimidazola...
Novi biološki aktivni amino, amidino i amido supstituirani derivati fenantrena
Novi biološki aktivni amino, amidino i amido supstituirani derivati fenantrena
Valentina Rep
Cilj ovog rada bio je sintetizirati nove amido 26, 27, amidino 28, 29 i amino 30, 31, 32 i 33 supstituirane derivate fenantrena i amido 46, 47, amidino 48, 49 i amino 50 supstituirane derivate nafto[2,1-b]tiofena. Za pripravu ciljnih spojeva korištene su klasične metode organske sinteze, sinteze potpomognute mikrovalnim zračenjem i fotokemijske sinteze. Sinteza amido 26, 27 i amidino 28, 29 derivata fenantrena, te amido 47 i amidino 48 derivata nafto[2,1-b]tiofena nije bila uspješna....
Novi cementni kompoziti
Novi cementni kompoziti
Tamara Grgić
U ovom radu istraživan je utjecaj klorida alkalijskih metala, zemnoalkalijskih metala i klorida prijelaznih elemenata na vrijeme početka vezanja aluminatnog cementa (AC) s ciljem priprave novih cementnih kompozita. Korišten je komercijalni aluminatni cement (AC) Istra 40, proizvođača "Istra Cement International" iz Pule, Hrvatska. Vrijeme početka vezanja određivano je standardnim Vicatovim testom.
Novi derivati 5-azacitozina i 6-azauracila: sinteza i strukturna karakterizacija
Novi derivati 5-azacitozina i 6-azauracila: sinteza i strukturna karakterizacija
Robert Ostrički
U ovom radu prikazana je sinteza i strukturna karakterizacija novih derivata 5-azacitozina i 6-azauracila u svrhu ispitivanja njihovog biološkog djelovanja protiv tumorskih staničnih linija porijeklom iz čovjeka. N-3 propargilirani derivat 5-azacitozina (1) te N-1 propargilirani (5) i N,N-1,3 dipropargilirani derivati 6-azauracila (6) sintetizirani su reakcijom N-alkiliranja 5-azacitozina i 6-azauracila uz NaH kao bazu i propargil-bromid kao alkilirajući reagens. Reakcijom...
Novi derivati 7-deazapurina: organometalna sinteza i strukturna karakterizacija
Novi derivati 7-deazapurina: organometalna sinteza i strukturna karakterizacija
Petra Orehovački
Cilj ovog rada bio je sintetizirati nove N-1 triazolilne i C-5 alkinilne derivate citozina i 7-deazapurina, u svrhu ispitivanja njihove antitumorske aktivnosti protiv tumorskih staničnih linija porijeklom iz čovjeka (Raji, K564, HeLa, CaCo-2). Reakcijom jodiranja N-4-benzoilcitozina pripravljen je N-4-benzoil-5-jodcitozin (1) koji je podvrgnut reakciji N-alkiliranja s propargil-bromidom i NaH kao bazom te je dobiven N-1 alkinilni derivat citozina 2. „Click“ reakcijom kataliziranom...
Novi derivati citozina: sinteza "klik" reakcijom, strukturna karakterizacija, in silico analiza i antitumorska ispitivanja
Novi derivati citozina: sinteza "klik" reakcijom, strukturna karakterizacija, in silico analiza i antitumorska ispitivanja
Moris Mihovilović
Cilj ovog istraživanja bio je pripraviti derivate N-4-benzoilcitozinas 1,2,3-triazolnim supstituentima u položajima N-1 i N-3 radi njihovih citostatskih ispitivanja in vitro na staničnim linijama zloćudnih tumorskih linija porijeklom iz čovjeka: HeLa (adenokarcinom vrata maternice), CaCo-2 (adenokarcinom debelog crijeva), Raji (Burkittov limfom) i K562 (kronična mijeloidna leukemija u blastičnoj krizi). N-1 propargilirani i N,N-1,3-dipropargilirani derivati N-4-benzoilcitozina (2, 4 i...
Novi derivati kumarina: sinteza domino-reakcijama i strukturna karakterizacija
Novi derivati kumarina: sinteza domino-reakcijama i strukturna karakterizacija
Marin Raić
U ovom radu prikazana je sinteza i strukturna karakterizacija derivata kumarina (1-3) i 5-feniletinil-2-hidroksibenzaldehida (4). Domino reakcijom pripravljen je, iz 3-acetamido-2-okso-2H-kromen-7-il acetata (1) nastalog u prvom koraku Perkinovom reakcijom, 3-azido-7-hidroksi-2H-kromen-2-on (2). Mikrovalovima potpomognutom „click“ reakcijom 3-azido-7-hidroksi-2H-kromen-2-ona (2) s (4-bromfenil)acetilenom uz Cu kao katalizator sintetiziran je 1,2,3-triazolni derivat kumarina 3....
Novi donorsko-akceptorski konjugati s triazolnom poveznicom kao potencijalne pH probe i kemijski senzori za metalne ione
Novi donorsko-akceptorski konjugati s triazolnom poveznicom kao potencijalne pH probe i kemijski senzori za metalne ione
Mario Vitek
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih elektron donorsko-akceptorskih 1,3- i 1,4-bis(kumarin-triazolil) derivata benzena kao potencijalnih pH probi i senzora za metalne ione. Spojevi 3 i 4 uspješno su sintetizirani reakcijama klasične organske sinteze i click reakcijom alkina i azida. Strukture svih priređenih spojeva potvrđene su 1H-NMR spektroskopijom. Ciljani spojevi su okarakterizirani UV-vidljivom apsorpcijskom i fluorescencijskom spektrofotometrijom....
Novi heteroaromatski kromofori za primjenu u optičkim kemijskim sustavima
Novi heteroaromatski kromofori za primjenu u optičkim kemijskim sustavima
Lucija Vujević
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih derivata benzimidazola, koji u svojoj strukturi sadrže 1,2,3-triazolni prsten i imino skupinu, u svrhu određivanja njihove senzorske aktivnosti. Imino derivati, Schiffove baze 3, 8 i 10 su uspješno pripravljeni reakcijama klasične sintetske kemije te su njihove strukture potvrđene 1H-NMR i 13C-NMR spektroskopijom. Navedeni spojevi su korišteni kao polazne molekule za sintezu triazolnih derivata 6 i 11 metodama click kemije....
Novi hibridi benzazola i benzena premošteni akrilonitrilom: sinteza Pd-kataliziranim reakcijama i spektroskopska karakterizacija
Novi hibridi benzazola i benzena premošteni akrilonitrilom: sinteza Pd-kataliziranim reakcijama i spektroskopska karakterizacija
Petra Koprivnjak
U ovom radu je opisana sinteza novih hibrida benzazola i benzena premoštenih akrilonitrilom te njihova strukturna karakterizacija 1H-NMR spektroskopijom. Paladijem kataliziranom Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog povezivanja 4-klor- odnosno 4-brombenzaldehida s terminalnim alkinima pripravljeni su 4-alkinilni derivati benzaldehida 1-3, 5 i 7. Stille-ovom reakcijom 4-klor- ili 4-brombenzaldehida s organokositrovim spojevima sintetizirani su spojevi 8 i 9 koji su nadalje reakcijom...
Novi hibridi nukleobaza i ferocena: sinteza, strukturna karakterizacija i elektrokemija
Novi hibridi nukleobaza i ferocena: sinteza, strukturna karakterizacija i elektrokemija
Livia Kurajica
U ovom radu opisana je sinteza novih hibrida nukleobaza i ferocena te njihova strukturna karaktrizacija i elektrokemijska ispitivanja. Reakcijom N-alkiliranja uracilnog ili citozinskog prstena sintetizirani su N-1 i/ili N-3 derivati s propargilnim ili butenilnim supstituentima na uracilnom (1, 4, 7, 8 i 19-21) ili citozinskom (15-17) prstenu koji su nadalje uz natrijev azid prevedeni u 4-azidobutenilne derivate 5, 9, 10 i 23. Paladijem kataliziranom Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog...

Pages