Pages

Kokristali u farmaceutskoj industriji
Kokristali u farmaceutskoj industriji
Matea Lilić
Na farmaceutskom tržištu postoje lijekovi različitih oblika,sastava i namjena. Poboljšavanje njihovih fizikalno-kemijskih svojstva glavni je cilj istraživanja u farmaceutskoj industriji. Vodeći problemi jesu loša topljivost lijekova i njihova slaba bioraspoloživost, zbog kojih na tržište dospije manje od 1 % djelatnih farmaceutskih tvari. Moguće rješenje nudi se u primjeni kokristalizacije u kristalnom inženjerstvu kojom se omogućuje modificiranje i poboljšavanje...
Kombinirani procesi s integriranim rasplinjavanjem krutog goriva
Kombinirani procesi s integriranim rasplinjavanjem krutog goriva
Kristijan Mrkalj
U radu je teoretski obrađen princip rada kombiniranog procesa s integriranim rasplinjavanjem krutog goriva. U poglavlju vezanom za rasplinjavanje, navedene su osnovne kemijske reakcije i fizikalne transformacije kroz koje prolazi sirovina namijenjena za rasplinjavanje, a u poglavlju vezanom za pročišćavanje, u kraćim su crtama objašnjeni elementarni koraci u obradi plina dobivenog rasplinjavanjem. Poseban je naglasak stavljen na ekološki utjecaj IGCC tehnologije, a dane su i usporedbe...
Kompleksni brojevi
Kompleksni brojevi
Filip Majsec
Brojevi nam koriste u opisivanju svijeta koji nas okružuje. Kompleksni brojevi se pojavljuju kao logično proširenje skupa realnih brojeva i samim time zaslužuju pažnju. Napretkom shvaćanja našeg okruženja dolazimo do poteškoća u opisivanju složenih pojava, kakve susrećemo u znanosti i inženjerstvu. Pokazuje da se kompleksni brojevi, koliko se god isprva apstraktni i nerazumljivi činili, itekako imaju primjenu, često u vrlo različitim kontekstima i situacijama. U ovom radu...
Kompoziti na temelju titana i hidroksiapatita u medicinskim primjenama
Kompoziti na temelju titana i hidroksiapatita u medicinskim primjenama
Dominik Horvat
Rast svjetske populacije vodi prema povećanoj potražnji za medicinskim implantatima pomoću kojih je moguća zamjena kostiju oštećenih bolešću (poput artritisa ili raka) ili ozljedama. Prirodno tkivo, poput koštanog tkiva, posjeduje jedinstvenu strukturu i mehanička svojstva zbog čega popravak ili izmjena takvog tkiva predstavlja veliki izazov. Biokeramike su prvi puta predstavljene kao novi materijal za medicinske implantate u šezdesetim godinama dvadesetog stoljeća i od tada se...
Kompoziti polietilena sa željezovim oksidima
Kompoziti polietilena sa željezovim oksidima
Filip Petric
Kompoziti polietilena i željezovih oksida polimerni su materijali koji su slabije istraživani u odnosu na druge kompozite s polietilenskom matricom. U ovom radu pripremljeni su kompoziti polietilena niske gustoće s akaganeitom te kompoziti polietilena s hematitom u različitim udjelima. Na dobivenim su kompozitima provedena ispitivanja različitih svojstava kako bi se na temelju rezultata mogla odrediti moguća potencijalna primjena pripremljenih kompozita. Akaganeit je sintetiziran iz...
Kompoziti s obnavljanjem svojstava
Kompoziti s obnavljanjem svojstava
Nicol Šorgo
Kompoziti s obnavljanjem svojstava su kompozitni materijali koji imaju mogućnost automatskog obnavljanja svojih svojstava pri raznim oštećenjima. Razvijeni su u posljednjih petnaest godina inspirirani dizajnom prirodnih sustava (ljudi, životinje, biljke) koji pokazuju sposobnost samoobnavljanja odnosno zacjeljivanja. Ovaj se rad temelji na dvije vrste samoobnovljivih kompozita: kapsulirani i vaskularni samoobnovljivi kompoziti te prikazuje pregled najbitnijih dostignuća i napretka u...
Kompozitne okosnice na temelju hidroksiapatita i biorazgradivih polimera u inženjerstvu koštanog tkiva - literaturni pregled
Kompozitne okosnice na temelju hidroksiapatita i biorazgradivih polimera u inženjerstvu koštanog tkiva - literaturni pregled
Arijana Plavanjac
Cilj ovog rada je dati kratki literaturni pregled kompozitnih okosnica na temelju hidroksiapatita i biorazgradivih polimera u inženjerstvu koštanog tkiva. Inženjerstvo tkiva je interdisciplinarno područje inženjerskih i biomedicinskih znanosti usmjereno razvoju bioloških nadomjestaka za obnovu, održavanje i unaprjeđenje funkcije oštećenog tkiva. U inženjerstvu koštanog tkiva najvažniju ulogu imaju trodimenzionalne okosnice (engl. scaffold) kojima je uloga oponašati strukturna...
Koncept zgrade približno nulte energije
Koncept zgrade približno nulte energije
Bruna Babić
S ciljem poboljšavanja energetske učinkovitosti zgrada u Uniji donesena je Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada prema kojoj je zgrada približno nulte energije zgrada koja ima vrlo visoku energetsku učinkovitost i ta približno nulta odnosno vrlo niska količina energije trebala bi se u značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora. Cilj ovoga rada je analizirati definiciju za zgrade približno nulte energije, okvir za izračun energije i karakteristike zgrade...
Kontrola kristalizacije i analiza svojstava čestica aktivne farmaceutske tvari
Kontrola kristalizacije i analiza svojstava čestica aktivne farmaceutske tvari
Mirna Filakovac
Kristalizacija je jedan od najvažnijih procesa u farmaceutskoj industriji jer se većina API-ja nalazi u čvrstom obliku. Odabirom povoljnih procesnih uvjeta može se utjecati na čistoću, veličinu te oblik dobivenih kristala. Oblik i veličina bitni su za formuliranje čvrstih dozirnih oblika lijeka, a morfologija za miješanje i kompaktnost. Budući da API-ji često postoje u različitim polimorfnim oblicima, važno je odrediti termodinamički najstabilniju formu kako bi se izbjegle...
Kontrola oblika kristala u postupku šaržne kristalizacije
Kontrola oblika kristala u postupku šaržne kristalizacije
Marija Ždrakić
Kristalizacija kao jedan od važnijih procesa farmaceutske industrije podliježe razvitku novih tehnika u dizajnu čestica. Kao jedno od područja aktivnog istraživanja farmaceutske industrije pojavila se sferična kristalizacija zbog činjenice da omogućuje istovremenu aglomeraciju kristala i kristalizaciju. U ovom radu, u okviru šaržne kristalizacije, istraživan je utjecaj sustava (otapalo, antiotapalo, sredstvo za premošćivanje) na granulometrijska svojstva (veličinu i oblik) i...
Kontrolirano otpuštanje antibiotika u elektroispredenom  polikaprolaktonskom vlaknastom nosaču
Kontrolirano otpuštanje antibiotika u elektroispredenom polikaprolaktonskom vlaknastom nosaču
Ivona Rajić
Elektropredenje kao relativno novija tehnika i pojavom nanotehnologije nalazi sve veću primjenu u odnosu na konvencionalne metode dobivanja vlakana. Elektroispredeni vlaknasti materijali nalaze primjenu u biomedicini i kao nosači lijekova, stoga imaju potencijalni doprinos učinkovitijem i uspješnijem liječenju različitih bolesti. U radu je istražen utjecaj antibiotika Cefuroxim na svojstva elektroispredenog polikaprolaktona (PCL) u cilju sprečavanju infekcija oka nakon kirurškog...
Kopolimerizacijska reaktivnost 2-(tert-butilamino)etil metakrilata
Kopolimerizacijska reaktivnost 2-(tert-butilamino)etil metakrilata
Rea Veseli
U ovom radu se istraživala kopolimerizacijska reaktivnost 2-(tert-butilamino) etil metakrilata (TBAEMA) u procesima radikalske kopolimerizacije do niskih masenih konverzija (<10 %) s metil-metakrilatom (MMA), stirenom (ST) i oktadecil-metakrilatom (ODMA). Svaki sustav kopolimeriziran je u različitim sastavima, odnosno različitih molnih udjela monomera (90/10, 80/20, 70/30, 60/40, 50/50, 40/60, 30/70, 20/80 i 10/90). Dobiveni kopolimeri karakterizirani su različitim metodama te im je...

Pages