Pages

Korelacija DRS-UV-VIS i ATR-FTIR spektroskopija kobaltom dopiranog ganita
Korelacija DRS-UV-VIS i ATR-FTIR spektroskopija kobaltom dopiranog ganita
Adriana Katavić
U okviru ovog rada pripravljen je kobaltom dopiran ganit. Prikladna spinelna struktura ganita omogućila je dopiranje, odnosno uklapanje kobalta kao strane ionske vrste u kristalnu rešetku ganita, u širokom području sastava, s ciljem priprave različitih pigmenata. Ganit je kao pigment osobito prikladan na temelju netoksičnosti i velike termičke i kemijske stabilnosti. Dopiranjem već i vrlo male količine kobalta u strukturu ganita mogu se dobiti estetski ugodne i intenzivne boje....
Korelacije in vitro-in vivo za farmaceutske alternative dronedaron-hidroklorida
Korelacije in vitro-in vivo za farmaceutske alternative dronedaron-hidroklorida
Matea Vučetić
Glavni cilj tijekom razvoja dozirnih oblika u farmaceutskoj industriji je dobro razumijevanje in vitro i in vivo ponašanja dozirnih oblika. Jedan od izazova tijekom istraživanja je i koreliranje in vitro ponašanja lijeka različitih formulacija s in vivo profilom – izrada in vitro–in vivo korelacija (IVIVK). Razvoj takvog alata smanjuje vrijeme razvoja lijeka, ekonomizira resurse i omogućava bolju kvalitetu proizvoda. Sve veća upotreba IVIVK govori o njihovom velikom značaju za...
Korozijska zaštita ugljičnog čelika fosfonskim kiselinama
Korozijska zaštita ugljičnog čelika fosfonskim kiselinama
Doroteja Novosel
Cilj ovog rada bio je ispitati mogućnost zaštite ugljičnog čelika C45E od korozije u umjetnoj morskoj vodi primjenom zaštitnog filma oktadecilfosfonske kiseline (ODPA). On je formiran postupkom uranjanja čelika u alkoholne otopine fosfonske kiseline različitih koncentracija: 10^-2 M, 5*10^-3 M, 10^-3 M te u otopini CeCl3 * 7 H2O koncentracije 2mM, a potom u otopini ODPA koncentracije 10^-2 M. Rezultati su pokazali da je čelik uranjan u otopinu oktadecilfosfonske kiseline najmanje...
Kristalna struktura hidroksiapatita (literaturni pregled)
Kristalna struktura hidroksiapatita (literaturni pregled)
Helena Paun
Biološki hidroksiapatiti karakterizirani su slabom kristalnosti i nestehiometrijom jer u svojoj strukturi sadrže i ione koji imaju važnu ulogu u organizmu sisavaca. Zato su pojedinačno istraživane moguće supstitucije iona u kristalnoj rešetki hidroksiapatita te svojstva koje pojedini supstituent donosi. U ovom radu objašnjena je kristalna struktura hidroksiapatita, karakteristike koje ga čine jedinstvenim materijalom te načini njegove sinteze u laboratoriju. Objašnjena je i...
Kriteriji vrednovanja goriva iz otpada
Kriteriji vrednovanja goriva iz otpada
Hrvoje Donđivić
Problem gospodarenja otpadom, u novije vrijeme, od rastućeg je značaja. Svjetsko i europsko zakonodavstvo sve se više okreće ka održivom pristupu strogo se držeći sad već uvriježene hijerarhije gospodarenja otpadom. Jedno od rješenja problema sve veće generacije otpada nalazimo u energetskoj oporabi otpada. Prema podatcima iz 2018. godine, u svijetu postoji otprilike 1180 postrojenja za energetsku oporabu otpada. Većina postrojenja nalazi se u Europi, Sjevernoj Americi te...
Kromatografska analiza psihoaktivnih supstanci
Kromatografska analiza psihoaktivnih supstanci
Viktorija Prevarić
Psihoaktivne tvari su spojevi koji konzumacijom utječu na djelovanje centralnog živčanog sustava, ilegalne su, odnosno njihovo posjedovanje i konzumacija su zakonom zabranjeni (uz iznimke). Svrha provođenja analiza nad takvim supstancama je dokazivanje odnosno opovrgavanje postojanja psihoaktivnih komponenti u uzorcima zbog provođenja zakona, ili zbog dokazivanja mogućih toksikoloških trovanja organizma. Kromatografske tehnike su vrlo široko primjenjivane tehnike analize tvari....
Kromatografska separacija stroncija i olova iz kompleksnih uzoraka praćena izotopskom analizom
Kromatografska separacija stroncija i olova iz kompleksnih uzoraka praćena izotopskom analizom
Maja Šuša
Cilj ovog rada je ispitivanje mogućnosti kromatrografske izolacije stroncija i olova iz kompleksnih smjesa pomoću izmjenjivaču SerdolitTM CG-400 I koji je uveden kao zamjena za Amberlite CG-400. Ispitivan je utjecaj sastava otopine na vezanje kationa, polarnosti alkohola, koncentracije dušične i klorovodične kiseline te udio vode u otopinama. Određena je krivulja prodora i eluiranja stroncija i olova na kolonama punjenim izmjenjivačima Amberlite CG-400 i SerdolitTM CG-400 I te je...
Kromatografske metode za praćenje fotokatalitičke razgradnje hidroksiklorokina
Kromatografske metode za praćenje fotokatalitičke razgradnje hidroksiklorokina
Martina Kocijan
U ovom radu razvijene su metode HPLC-DAD i HPLC-FLD za praćenje farmaceutika hidroksiklorokina u uzorcima vode. U okviru validacije razvijenih metoda ispitana je linearnost, osjetljivost i točnost, te su određene granice detekcije i kvantifikacije i radno područje metoda. Usporedbom izvedbenih značajki obje metode zaključeno je da je metoda HPLC-FLD prihvatljivija za analizu hidroksiklorokina jer omogućava određivanje nižih koncentracija ispitivanog farmaceutika. Obje razvijene...
Ksenobiotici u okolišu
Ksenobiotici u okolišu
Ivana Elizabeta Zelić
Problem onečišćenja okoliša tema je kojoj se u današnje vrijeme posvećuje sve više pažnje. Uslijed naglog industrijskog razvoja i sve većeg broja ljudi koji žive na našem planetu, u okoliš se ispušta sve više onečišćujućih tvari. Danas je sve više pozornost usmjerena na nove onečišćujuće tvari, ksenobiotike, u koje se ubrajaju farmaceutici i pesticidi. Zbog svojih fizikalnih i kemijskih svojstava farmaceutici i pesticidi nakupljaju se u okolišu u sve većim...
Kulometrija visoke preciznosti u primjeni za dijagnostiku stanja Li-ion galvanskih članaka
Kulometrija visoke preciznosti u primjeni za dijagnostiku stanja Li-ion galvanskih članaka
Petra Ćurković
U ovome radu praćeno je ponašanje Li-ion galvanskih članaka tijekom cikliranja metodama kulometrije visoke preciznosti i elektrokemijske impedancijske spektroskopije (EIS). Ove metode pokazale su se uspješnima za predviđanje životnog vijeka članaka, te praćenja stanja zdravlja i stanja napunjenosti. Određene su i grafički prikazane kulonska učinkovitost tijekom 10 ciklusa, te impedancija članka prije cikliranja i nakon završetka cikliranja. Usporedba impedancijskih krivulja...
Kvaliteta analitičkih mjerenja
Kvaliteta analitičkih mjerenja
Željka Kašaj
Analitička mjerenja prisutna su i iznimno bitna u svim područjima današnjice. Zato je važno pridržavati se svih kriterija potrebnih da se osiguraju pouzdani analitički rezultati, tj. da se osigura kvaliteta analitičkih mjerenja. Cilj ovog rada upravo je upoznati se s pojmom i konceptima kvalitete analitičkih mjerenja. U prvom dijelu navedeni su opći pojmovi vezani za navedenu temu, a to su: analitički sustav, njegove pogreške, reprezentativan uzorak i načini njegove pripreme za...
Kvantifikacija nesigurnosti analitičkih mjerenja
Kvantifikacija nesigurnosti analitičkih mjerenja
Mario Pipunić
Mjerna nesigurnost se definira kao sumnja u valjanost mjernog rezultata. Razlog određivanja mjerne nesigurnosti može biti kalibracija mjernih instrumenata, ocjena uspješnosti provedenog mjernog testa, ali i razumijevanje rezultata dobivenih analizama te poradi podnošenja izvještaja za provedeni test ili mjerenje. Prilikom provođenja eksperimentalnih mjerenja postoji niz faktora koji utječu na točnost konačnog rezultata. Stoga se analizom mjerne nesigurnosti ispituje svaki...

Pages