Pages

Kvantitativni odnosi molekulske strukture i kinetike fotooksidacije prioritetnih onečišćivala
Kvantitativni odnosi molekulske strukture i kinetike fotooksidacije prioritetnih onečišćivala
Maja Samaržija
Zbog sve veće upotrebe farmaceutika i pesticida u svakodnevnom životu, dolazi do sve većeg onečišćenja okoliša. Posebno je izražena njihova povećana koncentracijama u površinskim, podzemnim i pitkim vodama koju nije moguće smanjiti konvencionalnim procesima obrade te se sve više koristite napredni oksidacijski procesi (engl. advanced oxidation processes, AOP). U ovom radu prati se uklanjanje deset farmaceutika korištenjem naprednih oksidacijskih procesa UV/H2O2 i UV/PS....
Kvantnokemijski izračun međudjelovanja adenozin trifosfata s vodom
Kvantnokemijski izračun međudjelovanja adenozin trifosfata s vodom
Lucija Vujević
Svrha ovoga rada je pokazati kako se mogu primjeniti kvantnokemijski izračuni za određivanje međudjelovanja adenozin trifosfata i vode. Ovo međudjelovanje ključno je za opis izmjene energije u biološkim sustavima. Izračuni su izvršeni u programskom paketu "GAUSSIAN 09", uporabom teorije funkcionala gustoće (DFT). Izvršeni izračuni daju dobar opći odnos u energijama reakcija, ali pokazuju znatna odstupanja od eksperimentalnih vrijednosti. Uzrok takvih odstupanja leži u...
Kvantnokemijski izračuni nekih kemijskih i fizikalnih svojstava kvarca
Kvantnokemijski izračuni nekih kemijskih i fizikalnih svojstava kvarca
Dionizije Fa
Kvantnokemijskim izračunima određena su neka fizikalna i kemijska svojstva α-kvarca koji je prirodno najobilniji piezoelektrični kristal. Za izračune je korištena teorija funkcionala gustoće čestica sa hibridnim funkcionalom izmjene i korelacije, PBEsol0. Izračunata termodinamička, dielektrična, optička, elektromehanička i elektronska svojstva uspoređena su sa eksperimentalnim vrijednostima kako bi se ocijenila teorija funkcionala gustoće čestica uz funkcional PBEsol0 na...
Kvantnomehanički opis i tumačenje nanomagneta
Kvantnomehanički opis i tumačenje nanomagneta
Anđela Krišto
Zadatak ovog završnog rada je kvantno-mehanički opis dinamike spina u nanomagnetima, te tumačenje pojava koje se javljaju na nanometarskoj skali magnetskih čestica. Matematički opis dinamike spina sadržava tri glavne teoretske jednadžbe: Bloch jednadžba, Landau-Lifshitz jednadžba, te Landau-Lifshitz-Gilbert jednadžba dinamike spina. Na primjerima jednomolekulskog magneta Mn12-acetata, nanočestica CuFe2O4 i Cu0.5Fe2.5O4, te amorfne nanoslitine Hf57Fe43 objašnjene su pojave...
L-askorbinska kiselina i njezini derivati
L-askorbinska kiselina i njezini derivati
Ines Cazin
Cilj ovog rada bila je regioselektivna sinteza 1,4-disupstituiranih-1,2,3-triazolnih derivata L-askorbinske kiseline (6−17) kao potencijalnih antitumorskih spojeva. U tu svrhu sintetizirani su derivati L-askorbinske kiseline 1, 2, 3 i 4 koji su ključni za sintezu azida L-askorbinske kiseline 5. 1,2,3-triazolni derivati L-askorbinske kiseline pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije s Cu(I) kao katalizatorom. S ciljem dobivanja većeg sveukupnog iskorištenja ciljanih...
Laboratorijska ocjena sustava zaštitnih premaza za primjenu u trafostanicama
Laboratorijska ocjena sustava zaštitnih premaza za primjenu u trafostanicama
Jurica Žerjav
Električna energija ključni je čimbenik za razvoj ljudske civilizacije te je potrebno uz današnji ubrzani razvoj svijeta osigurati pouzdanu opskrbu. Pouzdana opskrba može se postići kvalitetnom izradom elektroenergetskog sustava te uz redovito održavanje sustava. Jednostavan prijenos električne energije bez velikih gubitaka postiže se pomoću transformatora koji pripada u najvažnije dijelove svake trafostanice. Kvalitetna izrada i zaštita transformatora od korozije ključni su za...
Lateks nanokompoziti
Lateks nanokompoziti
Marija Fucak
Nanokompoziti su materijali s komponentama nanometarskih dimenzija koje pridonose novim svojstvima koja ne posjeduju klasični kompoziti. Polimerni nanokompoziti se sastoje od punila ili ojačavala nanometarskih dimenzija raspršenih u polimernoj matrici. Nova svojstva koja pokazuju nanokompoziti su povišeni moduli i čvrstoća, poboljšana postojanost na otapala i toplinu, smanjena zapaljivost i propusnost za plinove. Cilj ovog rada je utvrditi i usporediti svojstva polimernih kompozita...
Magnetska svojstva nekih polimernih nanokompozita
Magnetska svojstva nekih polimernih nanokompozita
Lucija Kisić
Ovaj diplomski rad istražuje magnetska svojstva i utjecaj magneta na odabrane polimerne nanokompozite. Polimerni nanokompoziti dobiveni su postupkom u Brabender mješalici, te su obrađeni na dimenzije za daljnja ispitivanja magnetskih svojstva. Mjerenja su izvedena na uzorcima poliamida, poliamida sa ugljikovim nanočesticama, poliamida sa nanočesticama i COOH i poliamida sa dodatkom TiO2. Uzorci su mjereni dvjema eksperimentalnim tehinikama od kojih je jedna AC susceptibilnost metoda...
Matematički model aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru
Matematički model aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru
Mario Bohač
U radu je opisana reakcija aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru koja je katalizirana s D-fruktoza-6-fosfat aldolazom (FSA) dobivenom iz E. coli. Ispitana su tri potencijalna enzima kao katalizatora ove reakcije: FSA A129S, FSA A129S/A165G i FSA A129N. Odabran je enzim FSA A129N koji je dao najveću konverziju reaktanta u najkraćem vremenu u reakciji aldolne adicije. Kinetika ove reakcije je ispitana metodom početnih reakcijskih brzina. Ispitan je utjecaj...
Matematički model aldolne adicije katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom
Matematički model aldolne adicije katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom
Dino Skendrović
U ovom radu je proučavana aldolna adicija formaldehida i propanala katalizirana enzimom D-fruktoza-6-fosfat aldolazom. Pri tome su korištene tri varijante enzima od kojih je za Var I provedena ekspresija u transformiranim stanicama bakterije Escherichia coli M15. Određena je kinetika aldolne adicije formaldehida i propanala u aldolni produkt 3-hidroksi-2-metilpropanal katalizirana sa tri varijante enzima D-fruktoza-6-fosfat aldolaze, te su na osnovu toga procijenjeni kinetički parametri...
Matematički model biokatalitičke sinteze nanočestica
Matematički model biokatalitičke sinteze nanočestica
Mirna Jovičić
U ovom radu provedena je sinteza nanočestica kalcijevog karbonata pomoću produkata biokatalitičke hidrolize uree i enzima ureaze. Uz to ispitivana je kinetika hidrolize uree uz enzim ureazu te je promatran utjecaj kalcijevih (Ca2+) iona na aktivnost enzima. Reakcije su provedene u dva medija – redestiliranoj vodi i 10%-tnoj otopini Tritona x-100, pri dvije temperature, T = 30°C i T = 20°C. Ispitivanje kinetike reakcije provedeno je mjerenjem početne brzine reakcije pri različitim...
Matematički model dinamičke kinetičke rezolucije katalizirane halogenhidrin dehalogenazom
Matematički model dinamičke kinetičke rezolucije katalizirane halogenhidrin dehalogenazom
Nevena Milčić
Optički čiste tvari su vrijedni prekursori u farmaceutskoj industriji i industriji finih kemikalija, stoga pretvorba racemičnih smjesa u enantiomerno čiste produkte predstavlja izazov. Jedna od metoda deracemizacije je dinamička kinetička rezolucija (DKR) koja se zasniva na kinetičkoj rezoluciji u kombinaciji s in situ racemizacijom sporije reagirajućeg enantiomera supstrata. Halogenhidrin dehalogenaze (HHDH) u metaboličkim putovima kataliziraju reverzibilnu dehalogenaciju...

Pages