Pages

Analiza čepova u farmaceutskoj industriji
Analiza čepova u farmaceutskoj industriji
Željka Kašaj
Farmaceutski proizvodi koji se primjenjuju parenteralno su dizajnirani, formulirani i pakirani tako da budu sterilni i da zadržavaju svoju sterilnost. Čepovi i odgovarajući spremnik čine primarnu ambalažu takvih proizvoda. Cilj ovog rada je upoznati se s pojmom gumenih čepova u sterilnoj proizvodnji, njihovim sastavom, čišćenjem, sterilizacijom, silikonizacijom, premazivanjem i njihovom interakcijom s farmaceutskim proizvodom. Eksperimentalni dio rada opisuje analize kojima se...
Apsorpcijski rashladni uređaji s primjenom LiBr i H2O kao radne tvari
Apsorpcijski rashladni uređaji s primjenom LiBr i H2O kao radne tvari
Andreja Žužić
U radu je prikazan povijesni razvoj apsorpcijskih rashladnih uređaja, od prvih eksperimenata u kojima je uočeno da neke kapljevine imaju sposobnost apsorpcije vodene pare i ostalih plinova pa sve do uređaja koji su doživjeli masovnu proizvodnju i postali temeljem za moderne apsorpcijske rashladne sustave. U teorijskom dijelu opisan je apsorpcijski rashladni proces te je dan proračun realnog apsorpcijskog rashladnog uređaja. Cilj rada bio je ispitati primjenjivost teorijskog modela za...
Apsorpcijsko hlađenje pomoću solarnih paraboličkih kolektora
Apsorpcijsko hlađenje pomoću solarnih paraboličkih kolektora
Josip Biondić
U radu je prikazana simulacija modela sustava solarne tehnologije apsorpcijskog hlađenja uz korištenje solarnih paraboličkih kolektora. Proces apsorpcijskog hlađenja temelji se na korištenju sunčeve energije, kao izvora topline, koja se u izmjenivaču topline pretvara u energiju hlađenja. Korištenjem solarnog paraboličnog kolektora omogućava se efikasnost sustava od 60% do 80%. U cilju istraživanja mogućnosti primjene tehnologije apsorpcijskog hlađenja u Hrvatskoj, u radu je...
Asimetrična priprava N,O-acetala s kvaternim stereogenim centrom katalizirana kiralnim fosfornim kiselinama
Asimetrična priprava N,O-acetala s kvaternim stereogenim centrom katalizirana kiralnim fosfornim kiselinama
Ines Bašić
U ovom radu prikazana je asimetrična priprava N,O-acetala s kvaternim stereogenim centrom katalizirana kiralnim fosfornim kiselinama. Istraživanja su pokazala da kiralni N,Oacetali predstavljaju važne funkcionalne skupine u prirodnim spojevim s antiproliferativnim djelovanjem te stabilizirajućim djelovanjem na mikrotubule. Isoindolinonski derivati N,O-acetala poznati su inhibitori MDM2-p53 protein-protein interakcija. Kondenzacijom ftalimida sa fenilmagnezij bromidom, 2-tienil litijem i...
Automatska regulacija  kompresora
Automatska regulacija kompresora
Kristian Bakić
Rad i učinkovitost kompresora važan je za rad svih proizvodnih pogona. Dobra regulacija kompresora nužna je za održavanja stabilnog rada kompresora, a time i sigurnosti postrojenja. U ovom radu analizirane su pojave pumpanje i zastoja na temelju poznavanja osnovnih načela rada kompresora i shodno iskustvu iz prakse. Objašnjeni su procesni uvjeti koji dovode do ovih pojava, njihove karakteristike i posljedice. Analizirana je i dinamika ciklusa pumpanja. Prikazana su moguća rješenja...
BW kao kompatibilizator PCL/PLA mješavina
BW kao kompatibilizator PCL/PLA mješavina
Katarina Mužina
Posljednjih godina, povećanjem brige za okoliš, povećala se i svijest o utjecaju plastičnog otpada na onecišćenje okoliša. Kao najbolja metoda za obradu plastičnog otpada pokazalo se kompostiranje, što je utjecalo na povećanje primjene biorazgradivih polimera. S druge strane, iscrpljivanje fosilnih izvora potaknulo je proizvodnju biopolimera, odnosno polimera na bazi obnovljivih izvora, tj. biomase, za koje se pokazalo i da imaju bolji učinak na okoliš. Unatoč povećanju...
Bioanalitičke metode praćenja farmaceutika u okolišu
Bioanalitičke metode praćenja farmaceutika u okolišu
Josipa Papac
Farmaceutici se dugi niz godina koriste u medicinske terapijske svrhe i time se nekontrolirano unose u okoliš, bilo putem staničnih izlučevina, neodgovarajućim odlaganjem ili ispuštanjem u okoliš prilikom neadekvatne obrade otpadnih voda. Prepoznati su kao potencijalni onečišćivaći i zato se nazivaju "novim zagađivalima". O njima još uvijek ne postoji dovoljno podataka da bi se dobio uvid u njihovo ponašanje i utjecaj na okoliš. Zbog toga se sve više ulaže u razvoj...
Biogoriva treće generacije
Biogoriva treće generacije
Viktorija Vučko
Suvremeni stil života podrazumijeva sve veću upotrebu energije u svrhu povećanja učinkovitosti i komfora, što rezultira povećanom potrošnjom energije. U drugoj polovici 20. stoljeća dolazi do tehnološkog razvoja što rezultira i porastom potrošnje energije. Ubrzani tehnološki razvoj dovodi do razvoja industrije i povećane uporabe fosilnih goriva. To je dovelo do povećane emisije štetnih plinova u okoliš, te do ozbiljnih ekoloških problema kao što su onečišćenje tla, vode,...
Biokatalitička redukcija acetaldehida
Biokatalitička redukcija acetaldehida
Ivana Bukarica
U ovom radu ispitivana je kinetika reakcije redukcije acetaldehida uz biokatalizator ketoreduktazu koja za svoju aktivnost zahtijeva uporabu koenzima nikotinamid-adenin dinukleotid fosfata. Kinetika je mjerena metodom početnih brzina variranjem koncentracija supstrata (acetaldehida) i koenzima (NADPH) te su procijenjeni kinetički parametri Michaelis-Menteničine kinetike. Ispitivan je i utjecaj produkata na brzinu reakcije, te aktivnost enzima u povratnoj reakciji oksidacije etanola....
Biokatalitička sinteza (R)-3-hidroksi-4,4-dimetilpentan nitrila
Biokatalitička sinteza (R)-3-hidroksi-4,4-dimetilpentan nitrila
Jelena Jelačić
U ovom radu obrađena je tematika biokatalitičke sinteze kiralnih molekula, odnosno (R)-3-hidroksi-4,4-dimetilpentan nitrila iz 3,3-dimetil-1,2-epoksibutana pomoću enzima halogenhidrin-dehalogenaze. Sinteza optički čistih tvari izuzetno je važan dio farmaceutske industrije s obzirom da dva enantiomera mogu imati potpuno različita svojstva, a nerijetko jedan od njih može pokazivati štetno i toksično biološko djelovanje. Epoksidi su visoko vrijedni spojevi u organskoj sintezi zbog...
Biokatalitička sinteza nanočestica
Biokatalitička sinteza nanočestica
Filip Brleković
Biokatalitička sinteza nanočestica je proces nastanka čestica reda veličine 100nm ili manje, u reakcijama u kojima kao katalizator služi enzim (biokatalizator). U ovome radu sintetizirane su nanočestice kalcijevog karbonata (CaCO3) pomoću produkta biokatalitičke hidrolize uree uz enzim ureazu. Sinteza nanočestica provedena je u redestiliranoj vodi pri temperaturi od T = 30 °C i T = 40 °C dodavanjem soli kalcijevog klorida u otopinu u kojoj se provodi reakcija hidrolize uree uz...
Biokompatibilne nanočestice s povećanom terapeutskom efikasnošću flavonoida
Biokompatibilne nanočestice s povećanom terapeutskom efikasnošću flavonoida
Morana Drušković
U okviru ovog rada provedena je fizičko-kemijska i morfološka karakterizacija magnetskih mezoporoznih čestica uzoraka sljedećim tehnikama: UV/Vis spektrofotometrijom, infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom (FTIR), skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM) i dinamičkim raspršenjem svjetlosti (DLS). Provedena su istraživanja s trima različitim flavonoidima (kvercetin, miricetin i miricitrin) koji su otopljeni u smjesi EtOH/H2O i ugrađeni u Fe3O4 nanočestice....

Pages