Pages

Određivanje razgradnih produkata lidokaina spektrometrijom masa visoke razlučivosti
Određivanje razgradnih produkata lidokaina spektrometrijom masa visoke razlučivosti
Mihaela Gluhak
U ovom diplomskom radu razvijena je učinkovita metoda tekućinske kromatografije ultra visoke djelotvornosti (UHPLC) za analizu onečišćenja i razgradnih produkata lidokaina. Razvoj metode uključivao je testiranje različitih nepokretnih faza, modifikatora pokretnih faza i različite omjere otapala u pokretnoj fazi. Razvijenom metodom uspješno su odijeljeni pikovi lidokaina, onečišćenja i razgradnih produkata. Na temelju nastalih fragmenata pretpostavljene su strukture razgradnih...
Određivanje sastava eteričnog ulja nekih vrsta roda Artemisia L. plinskom kromatografijom
Određivanje sastava eteričnog ulja nekih vrsta roda Artemisia L. plinskom kromatografijom
Vesna Petrović
Šest uzoraka eteričnog ulja vršnih dijelova pelina ubranih u Hrvatskoj (A. alba, A. annua (dva uzorka), A. maritima, A. verlotiorum i A. vulgaris) izolirano je destilacijom vodenom parom. Dobiven je različit sadržaj eteričnog ulja u uzorcima (0,4-0,9 mL/kg). Kemijski sastav dobivenih eteričnih ulja analiziran je plinskom kromatografijom vezanom sa spektrometrijom masa (GC-MS). Identificirano je 87 komponenata, a dobivene su velike razlike među uzorcima u kvalitativnom i...
Određivanje sastava pepela biomase drvne sječke
Određivanje sastava pepela biomase drvne sječke
Kristina Bezina
Čvrsta biogoriva kao obnovljivi izvor energije su danas sve više u upotrebi kao gorivo u bio elektranama. Tijekom njihovog izgaranja nastaje pepeo koji je potrebno dalje koristiti kao sirovinu ili zbrinjavati na odlagališta, pri čemu je sastav pepela jako bitan jer sadržaj pojedinih oksida znatno utječe na moguće daljnje korištenje pepela. Određivanje sastava pepela obuhvaća određivanje sadržaja oksida: Na2O, K2O, CaO, MgO, Al2O3, Fe2O3 i SiO2. Za njihovo određivanje najčešće...
Određivanje sastavnica mjerne nesigurnosti i validacija korozijskog ispitivanja u slanoj komori
Određivanje sastavnica mjerne nesigurnosti i validacija korozijskog ispitivanja u slanoj komori
Emina Mehić
Osiguranje kvalitete rezultata korozijskih ispitivanja podrazumijeva validaciju uređaja kojim se provodi ispitivanje te procjenu mjerne nesigurnosti. Validacija je zapravo proces donošenja ispravne odluke je li neki mjerni postupak prikladan za određenu svrhu, a opširnost validacijskog eksperimenta bitna je kako bi se istražilo ponašanje metode u svim realnim radnim uvjetima. Cilj rada bio je istražiti probleme koji se odnose na kvalitetu podataka dobivenih mjerenjem brzine korozije u...
Određivanje toksičnosti antiparazitika i antibiotika u vodi bakterijama Vibrio fischeri
Određivanje toksičnosti antiparazitika i antibiotika u vodi bakterijama Vibrio fischeri
Klara Perović
Rast ljudske potrošnje iz godine u godinu uzrokuje i povećanje upotrebe farmaceutika u svakodnevnom životu. To izrazito nepovoljno djeluje na okoliš, prije svega onaj vodni, uzrokujući njegovo onečišćenje. Problem se javlja pri nastojanju obrade takvih otpadnih voda jer se voda onečišćena farmaceuticima vrlo teško obrađuje klasičnim metodama obrade. Sve te činjenice, kao i nepostojanje zakonskih regulativa koje propisuju maksimalno dopuštene koncentracije farmaceutika u...
Određivanje toksičnosti azitromicina nakon naprednih oksidacijskih procesa
Određivanje toksičnosti azitromicina nakon naprednih oksidacijskih procesa
Klara Perović
Azitromicin (AZM) je makrolidni antibiotik širokog spektra djelovanja čije je prisustvo detektirano u vodnom okolišu. Pripada skupini „novih onečišćujućih tvari“ te se vrlo teško uklanja konvencionalnim metodama obrade otpadnih voda. Iako su farmaceutici u okolišu općenito prisutni u niskim koncentracijama, njihovo dugoročno ispuštanje može ostaviti neizbrisive posljedice na sve okolišne sastavnice, ali i na ljudsko zdravlje. Kako bi se spriječio njihov ulazak u okoliš,...
Određivanje toksičnosti farmaceutika u okolišu
Određivanje toksičnosti farmaceutika u okolišu
Tea Borojević
Stres, loša prehrana, nedovoljno kretanja i sjedilački način života uzrok su sve više oboljenja. Uz porast broja oboljelih, raste i broj različitih novih bolesti što rezultira povećanom konzumacijom farmaceutika. Rast potrošnje farmaceutika raste iz godine u godinu, tim više što u farmaceutike spadaju i sredstva za osobnu njegu koja se kontinuirano koriste u velikim količinama. Sve te tvari prije ili kasnije završe u okolišu i onečišćuju ga. Najviše farmaceutika završava u...
Određivanje toksičnosti i biorazgradivosti prioritetnih onečišćivala
Određivanje toksičnosti i biorazgradivosti prioritetnih onečišćivala
Marcela Puljiz
Usporedno s razvojem društva i tehnologije razvija se i kemijska industrija. Sjedilački način života, stres i loša prehrana rezultiraju povećanim brojem oboljelih, pa potreba za lijekovima i njihova konzumacija sve više raste. Svakodnevna uporaba farmaceutskih proizvoda dovodi do izlučivanja nemetaboliziranih aktivnih supstanci koje na kraju završavaju u vodenom okolišu. Uz farmaceutike raste i uporaba pesticida čije prekomjerno korištenje u poljoprivredi dovodi do njihove...
Određivanje toksičnosti i biorazgradivosti tijekom razgradnje prioritetnih onečišćivala UV-C/H2O2 i UV-C/S2O82- procesima
Određivanje toksičnosti i biorazgradivosti tijekom razgradnje prioritetnih onečišćivala UV-C/H2O2 i UV-C/S2O82- procesima
Ana Marija Bogdan
Prisutnost organskih onečišćujućih tvari u vodenom okolišu, koje se obično nalaze u koncentracijama u tragovima, između ng/L i μg/L, u posljednjih je nekoliko desetljeća postao sve naglašeniji problem. Razlog tome je teško uklanjanje takvih tvari konvencionalnim postupcima obrade vode. Zbog toga raste primjena naprednih oksidacijskih procesa, AOP-a (engl. Advanced Oxidation Processes, AOP). Takvi procesi su UV-C/H2O2 i UV-C/S2O82− procesi, u kojima se koriste jaki oksidansi i...
Određivanje toksičnosti kemoterapeutika u vodi bakterijama Vibrio fischeri
Određivanje toksičnosti kemoterapeutika u vodi bakterijama Vibrio fischeri
Maja Halužan
U posljednje se vrijeme farmaceutska industrija sve više širi, te je broj farmaceutski aktivnih komponenti (PhAC) na tržištu svakodnevno sve veći. One dospijevaju u okoliš na razne načine, na primjer, putem otpadnih sirovina za proizvodnju istih, putem biološkog otpada izlučenog iz organizma konzumenta, te kao neiskorišteni višak na tržištu. Farmaceutski aktivne komponente i njihovi metaboliti nerijetko štete ekosustavu u kojem se u konačnici nađu. Stoga je bitno provoditi...
Odstupanje od idealnog strujanja u cijevnim reaktorima
Odstupanje od idealnog strujanja u cijevnim reaktorima
Željka Kuzmić
U ovom radu istraživano je odstupanje od idealnog strujanja u modelnim cijevima. Provedeni su eksperimenti u tri cijevi: praznoj kratkoj cijevi, cijevi sa slojem staklenih kuglica i dugoj spiralnoj cijevi. Dobivene krivulje raspodjele vremena zadržavanja poslužile su za izračunavanje srednjeg vremena zadržavanja i disperzijskog broja. Eksperimentalne RVZ krivulje uspoređene su s analitičkim rješenjem disperzijskog modela strujanja uz definirane rubne uvjete za sustave...
Okolišni aspekti primjene nanokompozitnih fotokatalizatora uz simulirano Sunčevo zračenje za uklanjanje farmaceutika iz vode
Okolišni aspekti primjene nanokompozitnih fotokatalizatora uz simulirano Sunčevo zračenje za uklanjanje farmaceutika iz vode
Petra Orehovački
Farmaceutici su spojevi koji se upotrebljavaju za liječenje ili sprječavanje bolesti ljudi i životinja te kao promotori rasta u veterinarskoj medicini. Zbog raširene uporabe nađeni su u ispustima nakon obrade otpadnih voda, površinskim vodama, tlu i vodovodnoj vodi. Jedan od najčešće detektiranih farmaceutskih spojeva u okolišu je diklofenak (DCF), nesteroidni protuupalni lijek, koji se lako bioakumulira u tkivima vodenih organizama. Kako bi se spriječio daljnji štetan utjecaj...

Pages