Pages

Optimalni procesni parametri kod uklanjanja fenolnih spojeva iz otpadne vegetacijske vode maslina metodom elektrokoagulacije
Optimalni procesni parametri kod uklanjanja fenolnih spojeva iz otpadne vegetacijske vode maslina metodom elektrokoagulacije
Katarina Janžić
Proces obrade otpadne vegetacijske vode masline (OMW) je jedan od glavnih ekoloških problema u Mediteranskim gradovima. Otpadna voda sadrži razne organske spojeve kao što su dugolančane masne kiseline te fenolne komponente, koje imaju negativan utjecaj na okoliš. U ovom radu su povedena ispitivanja uklanjanja fenolnih spojeva iz OMW procesom elektrokoagulacije uz dodatak NaCl (cNaCl=0,25 mol dm^-3). Ovi dodaci povećavaju električnu provodnost otopine te je na taj način smanjena...
Optimiranje ZnO slojeva za fotokatalitičku namjenu
Optimiranje ZnO slojeva za fotokatalitičku namjenu
Marina Ivanko
Cilj ovoga rada bio je optimirati ZnO prevlake za fotokatalitičku namjenu te ispitati utjecaj dobivene strukture na fotokatalitičku aktivnost. Pripravljene su otopine koristeći cinkov acetat dihidrat kao polaznu tvar i metanol kao otapalo. Prevlake su dobivene kemijskim taloženjem iz otopine na staklenim pločicama i na staklenoj mrežici. Dobivene prevlake sušene su na 100 °C te su uzorci žareni na temperaturama od 300 °C i 400 °C da bi se uklonile preostale organske komponente te...
Optimiranje dezintegracije stanica Lactobacillus brevis u svrhu izolacije enzima alkohol dehidrogenaze
Optimiranje dezintegracije stanica Lactobacillus brevis u svrhu izolacije enzima alkohol dehidrogenaze
Antonija Višević
Cilj ovog rada bio je optimirati dezintegraciju stanične stijenke L. brevis primjenom metode odzivnih površina (Design expert) u svrhu dobivanja maksimalne aktivnosti alkohol dehidrogenaze u ekstraktu proteina. Dezintegracija se provodila kombinacijom biološke i mehaničke metode tako da se prvo provodila enzimska razgradnja stanične membrane stanice L. brevis primjenom enzima lizozima, a zatim su se stanice izložile ultrazvučnim vibracijama uz prisutnost staklenih kuglica. Dobiveni...
Optimiranje i modeliranje enzimatske sinteze nanočestica kalcijevog karbonata
Optimiranje i modeliranje enzimatske sinteze nanočestica kalcijevog karbonata
Željka Bućan
Nanočestice kalcijevog karbonata se zbog svojih svojstava primjenjuju u medicini, tekstilnoj, prehrambenoj i ambalažnoj industriji zbog čega je nužan razvoj ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivijih metoda njihove sinteze. U ovom radu provedena je optimizacija procesa biokatalitičke sinteze nanočestica kalcijevog karbonata uz enzim ureazu korištenjem statističke metode Dizajna eksperimenata. Ispitana je kinetika enzima ureaze u reakciji hidrolize uree te je određen utjecaj...
Optimiranje kaskadne reakcije sinteze (3S,4R)-5-[N-(benziloksikarbonil)amino]-5-deoksipent-2-uloze
Optimiranje kaskadne reakcije sinteze (3S,4R)-5-[N-(benziloksikarbonil)amino]-5-deoksipent-2-uloze
Anamarija Slivar
U ovom radu je proučavana sinteza (3S, 4R)-5-[N-(benziloksikarbonil)amino]deoksipent-2-uloze u kaskadnoj reakciji oksidacije etanolamina kataliziranoj alkohol dehidrogenazom koja je izolirana iz konjske jetre uz regeneraciju koenzima kataliziranom NADH oksidazom i aldolne adicije dihidroksiacetona (DHA) na N-Cbz-glicinal kataliziranoj D-fruktoza-6-fosfat aldolazom (FSA A129N) porijeklom iz Escherichia coli. Kinetika reakcije aldolne adicije DHA na N-Cbz-glicinal i oksidacije etanolamina...
Optimiranje odziva pH osjetljivih fluorofora u optičkim senzorima za ione
Optimiranje odziva pH osjetljivih fluorofora u optičkim senzorima za ione
Nika Gazdek
Optički kemijski senzori u proteklih nekoliko godina okupiraju veliku pažnju znanstvenika zbog svoje jednostavnosti, brzine i preciznosti detekcije analita. Optički senzori temeljeni na ionoforima (engl. Ionophore Based Optical Sensors, IBOS) se sve više istražuju zbog širokih mogućnosti odabira funkcionalnih materijala te njihove odgovarajuće kombinacije kojom se postiže selektivnost za točno određeni ion. IBOS sadrže ionofor i fluorofor/kromofor kao indikator. Velik broj...
Optimiranje polimernih mikroreaktora izrađenih aditivnom proizvodnjom
Optimiranje polimernih mikroreaktora izrađenih aditivnom proizvodnjom
Tin Rahelić
Cilj ovoga rada je bio ispitati mogućnosti aditivnih tehnologija, taložnog očvršćivanja i stereolitografije u svrhu izrade funkcionalnih mikroreaktora. Drugi glavni cilj je bio osmisliti način spajanja mikroreaktora s teflonskim cijevima malog promjera kako bi se u mikroreaktor mogli dovoditi reaktanti i odvoditi produkti. Osnovni zahtjevi koje spoj mora ispuniti su da je nepropustan, pouzdan, lako rastavljiv i sastavljiv te kemijski inertan. Kako bi se istražio utjecaj dimenzija...
Optimiranje postupka obrade površine polimera silanima
Optimiranje postupka obrade površine polimera silanima
Viktorija Katušić
Cilj rada bio je istražiti mogućnost modifikacije površine pojedinih polimera i stakla silanima. Silani, kao silicijevi spojevi, imaju različitu primjenu. Prvenstveno se koriste kao vezujuća sredstva, sredstva za umrežavanje te kao modifikatori površinskih svojstava nekih materijala. Ovisno o tome koji su atomi vezani na centralni atom silicija, razlikujemo silane, organosilane i polisilane. Za navedene primjene najčešće se koriste organosilani koji mogu reagirati i s anorganskim i...
Optimiranje postupka pripreme polimernih materijala za izradu mikroreaktora
Optimiranje postupka pripreme polimernih materijala za izradu mikroreaktora
Nikola Vugrinec
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati svojstva polimernih mješavina akrilonitril-butadien-stirena i polietilena niske gustoće (ABS/PE-LD) i akrilonitril-butadien-stirena i polietilena visoke gustoće (ABS/PE-HD) kao i svojstva čistih komponenata, tj. čistog akrilonitril-butadien-stirena (ABS), polietilena niske gustoće (PE-LD) i polietilena visoke gustoće (PE-HD). Uzorci su pripremljeni ekstruzijom. Ispitana su njihova mehanička i toplinska svojstva, te morfologija uzoraka. Na...
Optimiranje priprave kalcijevog manganita
Optimiranje priprave kalcijevog manganita
Filip Brleković
U ovome radu optimirana je priprava kalcijevog manganita, pri čemu je ispitano nekoliko metoda sinteze: mehanokemijska, Pechinijeva, modificirana Pechinijeva te ručna homogenizacija. Dobiveni uzorci su kalcinirani na temperaturama 400 – 1200 °C radi dobivanja kristalnog kalcijevog manganita. Sastav prašaka sintetiziranih navedenim metodama ispitan je rendgenskom difrakcijskom analizom, infracrvenom spektroskopijskom analizom, te kombiniranom diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom...
Optimiranje procesa pripreme punjenih polimernih sustava
Optimiranje procesa pripreme punjenih polimernih sustava
Ivona Lovriša
Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj različitih udjela polietilena (PE) na toplinska i mehanička svojstva, te morfologiju polimernih mješavina na osnovi polilaktida (PLA). Svrha miješanja PE s PLA bila je dobivanje biorazgradive polimerne mješavine sa što manjim udjelom petrokemijske sintetske komponente te sniženje cijene krajnjeg polimernog proizvoda. Kao druga komponenta u mješavinama na osnovi PLA korišteni su polietileni različitih gustoća, polietilen niske gustoće i...
Optimiranje procesa proizvodnje biodizela iz otpadnih ulja upotrebom novih gvanidinskih katalizatora
Optimiranje procesa proizvodnje biodizela iz otpadnih ulja upotrebom novih gvanidinskih katalizatora
Marko Racar
Kako bi se unaprijedila proizvodnja biodizela s ekonomskog i ekološkog gledišta potrebno je istražiti primjenu novih katalizatora, ekološki prihvatljivijih i ekonomski isplativijih sirovina te optimirati proces s istima. Konvencionalni katalizatori poput NaOH i KOH kada se primjenjuju na biljna ulja s većim sadržajem slobodnih masnih kiselina i vode dovode do saponifikacije koja bitno otežava separaciju produkata i povećava proizvodnju otpadne vode. U isto vrijeme primjena biljnih...

Pages