Pages

Utjecaj modifikacije višestijenih ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliuretana
Utjecaj modifikacije višestijenih ugljikovih nanocjevčica na svojstva poliuretana
Martina Zeljko
U ovom radu prvo su karakterizirane višestijene ugljikove nanocjevčice (MWCNT) te MWCNT modificiranih –COOH skupinama. Karakterizacija MWCNT, MWCNT-COOH provedena je Ramanovom spektroskopijom, termogravimetrijskom analizom, zatim pomoću pretražne elektronske mikroskopije, mjerenjem kontaktnog kuta, te određivanjem disperzivnosti u različitim otapalima. Zatim je istraživan učinak dodatka MWCNT te MWCNT–COOH u rasponu udjela od 0-4% mas. na svojstva poliuretana. Uzorci...
Utjecaj molne mase polimernog aditiva na sniženje tecišta motornog ulja
Utjecaj molne mase polimernog aditiva na sniženje tecišta motornog ulja
Lucija Lovreškov
U ovom radu istraživana su svojstva polimernih aditiva mazivih ulja na osnovi poli(metil-metakrilat-co-dodecil-metakrilat-co-oktadecil-metakrilata) različitih sastava. Sinteza polimernih aditiva provela se kopolimerizacijom triju monomera radikalskim mehanizmom uz monofunkcionalni peroksidni inicijator i n-dodecil merkaptan kao prijenosnik rasta lanca, u otopini mineralnog baznog ulja, pri izotermnim uvjetima (91 °C). Udjel monomera u otopini bio je u 50 mas. %. Polimerizacije su...
Utjecaj morfologije punila na svojstva PVC-a
Utjecaj morfologije punila na svojstva PVC-a
Pamela Židić
PVC, poli(vinil-klorid) je jedan od toplinski najnestabilnijih polimera. Među velikim brojem dodataka koji su potrebni PVC-u za njegovu uspješnu preradu, značajno mjesto zauzimaju anorganski materijali tj. punila. Od posebnog je interesa istraživanje dodatka nano i mikropunila te njihov utjecaj na svojstva kompozita. U ovom radu ispitivana je morfologija, mehanička i toplinska svojstva poli(vinil-klorida) uz dodatak različitih masenih udjela punila. Korišteno je prirodno punilo perlit...
Utjecaj mravlje kiseline na fotokatalitičku razgradnju diklofenaka u vodi
Utjecaj mravlje kiseline na fotokatalitičku razgradnju diklofenaka u vodi
Kristina Gašpar
Diklofenak je često korišten nesteroidni, protuupalni, antipiretički lijek dostupan u nizu komercijalnih pripravaka u obliku tableta ili gela. Nakon korištenja, lijek dospijeva u komunalne otpadne vode iz kojih ga je nemoguće u potpunosti ukloniti klasičnim metodama obrade te dospijeva u okoliš zbog čega se nastoje pronaći metode koje bi ga u potpunosti uklonile i time spriječile onečišćavanje okoliša. Fotokatalitički procesi pokazali su se učinkovitima za uklanjanje...
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida
Matea Šako
U ovom radu istražen je utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na kinetiku kristalizacije polilaktida. Višestjenčane ugljikove nanocjevčice modificirane su s COOH skupinama (uzorak MWCNT-COOH). Ovaj uzorak modifikacijom je preveden u MWCNT-COOC12H25. PLA/MWCNT nanokompoziti (0-5 % mas punila) pripravljeni su postupkom iz taline u Brabender gnjetilici i prešanjem granulata na preši. Kinetika izotermne kristalizacije nanokompozita istražena je tehnikom diferencijalne pretražne...
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na strukturu i svojstva polilaktida
Utjecaj obrade ugljikovih nanocjevčica na strukturu i svojstva polilaktida
Ana Kazalac
Novi trendovi u istraživanjima su pronalazak materijala koji bi konkurirali na tržištu svojim dobrim svojstvima, biodegradabilnosti i proizvodnji iz obnovljivih izvora energije. Polilaktid je jedan od takvih materijala, koji s dodatkom ugljikovih nanocjevčica može konkurirati na tržištu. U ovom radu provedena su istraživanja utjecaja dodatka različitih masenih udjela funkcionaliziranih ugljikovih nanocjevčica (MWCNT-COOH; MWCNT-COOC12H25) u polilaktid. Uzorci su zamiješani na...
Utjecaj otapala na svojstva samoorganizirajućeg monosloja organske kiseline
Utjecaj otapala na svojstva samoorganizirajućeg monosloja organske kiseline
Vedrana Katić
Razvojem industrije i društvenih zajednica povećava se čovjekov utjecaj na okoliš. Jedan od procesa koji se svakodnevno odvija oko nas i uzrokuje propadanje metala, a može dovesti do onečišćenja okoliša jest korozija. Kako bi se produljio vijek trajanja metalnih konstrukcija, često se primjenjuju različite tehnike zaštite od korozije. Jedna od njih je i modificiranje površine metala samoorganizirajućim monoslojem (SAM) organske kiseline. Molekule koje imaju sposobnost...
Utjecaj pH na sorpciju albendazola
Utjecaj pH na sorpciju albendazola
Antonija Glavač
Albendazol je antihelmintik širokog spektra djelovanja koji se koristi za uklanjanje parazita iz domaćina. Upotrebljava se samostalno ili u kombinaciji s drugim lijekovima. Upotreba ovog lijeka je velika i raširena, a problem leži u njegovu učinku na okoliš. Velik dio farmaceutski aktivnih tvari nakon njihove upotrebe za namijenjenu svrhu biva ispušten u otpadne vode nepromijenjen ili u obliku razgradnih produkata koji se često vrlo teško uklanjaju. Da bi saznali kakav je utjecaj...
Utjecaj pH vrijednosti na mehanizam uklanjanja farmaceutika RO/NF membranama
Utjecaj pH vrijednosti na mehanizam uklanjanja farmaceutika RO/NF membranama
Anita Puškarić
U ovom radu ispitivan je utjecaj pH otopine (pH = 4, 7 i 10) na mehanizam membranskog uklanjanja odabranih farmaceutika: prazikvantela, enrofloksacina i sulfadiazina. Istraživanje je provedeno s komercijalnim reverzno osmotskim i nanofiltracijskim (RO/NF) membranama: XLE, UTC-70HA, BW30, NF, NF90 i NF270. Zadržavanje farmaceutika analizirano je na osnovu njihove veličine molekula, naboja i hidrofilnosti u odnosu na karakteristike membrana. S povećanjem pH vrijednost otopine, povećava se...
Utjecaj pH vrijednosti na redukciju grafen-oksida fenolnim spojevima iz vegetacijske vode masline
Utjecaj pH vrijednosti na redukciju grafen-oksida fenolnim spojevima iz vegetacijske vode masline
Gabrijela Radić
Cilj ovog rada bila je priprema grafena redukcijom grafenova oksida fenolnim spojevima iz vegetacijske vode masline kod različitih pH vrijednosti. Provedena je redukcija grafenova oksida (GO) u grafen (rGO) pri pH vrijednostima 7 i 10 na 80°C korištenjem otopine ekstrakta lista masline (ELM) i vegetacijske vode masline (OMW). Vrijeme redukcije u sva tri slučaja iznosilo je pet sati, a dobiveni su produkti rGO(ELM, pH=7), rGO(ELM, pH=10) i rGO(OMW, pH=10). Tijek redukcije praćen je...
Utjecaj pH vrijednosti na veličinsku raspodjelu pora RO/NF membrana
Utjecaj pH vrijednosti na veličinsku raspodjelu pora RO/NF membrana
Nevena Milčić
Reverzna osmoza (RO) i nanofiltracija (NF) su tlačni membranski procesi koji se primjenjuju u širokom spektru industrijskih djelatnosti. Membranska karakterizacija je nužna za povezivanje poroznosti sa separacijskim svojstvima membrane. Veličinska raspodjela pora (VRP krivulja) daje kvantitativni opis raspona veličina pora u određenoj membrani i time pruža informaciju o veličini čestica koja može biti zadržana. U ovom radu je ispitivan utjecaj pH vrijednosti 4, 7 i 10 na VRP...
Utjecaj primarnog i sekundarnog katalizatora na emisiju N2O u proizvodnji HNO3
Utjecaj primarnog i sekundarnog katalizatora na emisiju N2O u proizvodnji HNO3
Milica Stevanović
Cilj rada je analizirati proces proizvodnje dušične kiseline, ukazati na probleme uzrokovane emisijom otpadnih plinova te sustavski obraditi tehnološke mogućnosti uklanjanja nastalih problema. U radu je dan osvrt na dušičnu kiselinu, njene karakteristike kao i upotrebu, zatim je dan detaljan pregled postupaka proizvodnje dušične kiseline sa naglašenim prednostima i nedostacima. Najveći problem je nastajanje dušikovih oksida kao nusprodukata u proizvodnji dušične kiseline koji su...

Pages