Pages

Preparation of chiral [2]paracyclo(5,8)quinolinophane - based cinchonoid analogue organocatalysts for stereoselective syntheses
Preparation of chiral [2]paracyclo(5,8)quinolinophane - based cinchonoid analogue organocatalysts for stereoselective syntheses
Silvija Petković
The aim of this thesis was to synthesize chiral cinchonoid analogues, [2](5,8)quinolinophane and quinoline organocatalysts that could be used in stereoselective syntheses. The presence of the quinoline system makes the molecule of quinolinophane a great "building block" for the synthesis of chiral cinchona analogues as potential organocatalysts. In other words, it would be sufficient to introduce into the molecule a tertiary amino group and a chiral carbon bounded to a hydroxyl group to...
Prijenos topline pri umreženju duromernih smola u modelnim kalupima
Prijenos topline pri umreženju duromernih smola u modelnim kalupima
Ines Hlupić
U ovom radu povedena je analiza očvršćivanja i prijenosa topline nezasićenih poliestera u valjkastom kalupu grijanim toplim zrakom i uljem (glicerol). Vođenje topline kroz kalup ispitivano je mjerenjem temperature u središtu uzorka tijekom očvršćivanja. Prijenos topline sa zraka na stjenku kalupa je konvekcijski, a s ulja na stjenku kalupa kondukcijski. Kinetika reakcije je određena u diferencijalnom pretražnom kalorimetru pri izotermnim i dinamičkim uvjetima rada. Na osnovi...
Prilagodba postrojenja NPK-2 za proizvodnju amonijevog sulfata
Prilagodba postrojenja NPK-2 za proizvodnju amonijevog sulfata
Antonela Čović
U radu je dan pregled osnovnih znanja o gnojivima, podjeli, karakteristikama i upotrebi. Navedeni su postupci proizvodnje različitih vrsta gnojiva s posebnim osvrtom na prilagodbu postrojenja NPK2 za proizvodnju amonijevog sulfata kao gnojiva. Uz odobrenje Uprave Petrokemije omogućeno je upoznavanje postrojenja NPK2 na kojem je provedena prilagodba procesa za proizvodnju amonijevog sulfata. Osnovni cilj je bio osposobiti postojeću opremu prostrojenja FOKI i NPK-2 za proizvodnju...
Primjena IC termografije pri očvršćivanju polimera u kalupima
Primjena IC termografije pri očvršćivanju polimera u kalupima
Martina Pejnović
U ovom radu provedena je analiza procesa očvršćivanja poliesterske smole u valjkastom kalupu grijanim zrakom i mineralnim uljem. Praćen je prijenos topline u uzorku smole eksperimentalno te pomoću matematičkog modela. Eksperimentalno se pratila promjena temperature u centru kalupa s vremenom reakcije te se uzorak podvrgnuo mjerenjima u diferencijalnom pretražnom kalorimetru pri dinamičkim i izotermnim uvjetima. Rezultati pretražne kalorimetrije daju nam ukupnu toplinu reakcije te...
Primjena adheziva u dentalnoj medicini
Primjena adheziva u dentalnoj medicini
Željka Pale
Tehnologija razvoja adheziva za medicinsku primjenu svoj najveći procvat doživljava u području dentalne medicine. Proizvedeni su adhezivi čija je zadaća stvaranje potpune i trajne adhezije za zubna tkiva, kao i antibakterijska zaštita. Ta zadaća nije samo zdravstvene već i estetske prirode. Dentinski adhezivi postaju neizostavni u velikom broju zahvata: izradi kompozitnih ispuna, kompozitnih i keramičkih inlea, reparaciji frakturiranih i proširivanju prirodnih zubi, fiksiranju...
Primjena adijabatskog kotlastog reaktora
Primjena adijabatskog kotlastog reaktora
Katarina Varzić
U adijabatskom kotlastom reaktoru provodi se reakcija hidrolize anhidrida octene kiseline uz sumpornu kiselinu kao katalizator, pri čemu kao produkt nastaje octena kiselina. Reakcija je egzotermna, a oslobođena toplina se prati pomoću temperaturnog osjetila u danim vremenskim razmacima i zapisuje u memoriju računala. Provedeno je deset eksperimenata sa različitim omjerima volumena reaktanata i katalizatora. Dobiveni podaci koriste se prilikom određivanja kinetičke analize ove reakcija...
Primjena click-kemije u sol-gel materijalima
Primjena click-kemije u sol-gel materijalima
Lucija Višić
U ovom radu predstavljen je pregled najvažnijih literaturno dostupnih radova o primjeni click-kemije u pripravi sol-gel materijala. Click-kemija je pojam kojeg je 2001. godine Karl Barry Sharpless uveo u područje organske kemije, navodeći da su to sintetske reakcije vrlo visokog iskorištenja i širokog opsega primjene. Click reakcije su stereospecifične, provode se u blagim laboratorijskim uvjetima i ekološki prihvatljivim otapalima. Iako se ovaj sintetski postupak primarno razvio u...
Primjena dizalice topline u industrijskom procesu
Primjena dizalice topline u industrijskom procesu
Tomislav Horvat
Ovaj rad promatra mogućnosti primjene dizalica topline u industrijskim procesima. Promatra se proces destilacijske kolone (deizopentanizera) te integraciju dizalice topline u taj proces. Razmatra se integracija više vrsta dizalica topline, prvenstveno dizalica topline s vanjskim radnim medijem (korištenjem više vrsta radnih medija) te dizalica topline s rekompresijom vršnih para. Cilj je odrediti toplinski koeficijent pumpi te odrediti ima li ekonomske računice kod integracije dizalica...
Primjena elektrokemijske impedancijske spektroskopije u dijagnostici i praćenju stanja napunjenosti litij-ionskih galvanskih članaka
Primjena elektrokemijske impedancijske spektroskopije u dijagnostici i praćenju stanja napunjenosti litij-ionskih galvanskih članaka
Ena Peričić
Zahtjevi unapređenja spremnika energije potaknuli su razvoj Li-ionskih galvanskih članaka. Velika gravimetrijska i volumetrijska gustoća energije i niska brzina samopražnjenja razlog su sve veće primjene ovog tipa članka. Osim toga, iz navedenih razloga Li-ionski galvanski članci su najozbiljniji kandidati za primjenu u električnim vozilima. Degradacija litij-ionskih galvanskih članaka je kompleksan proces koji je uzrokovan različitim mehanizmima. Sustav za nadzor rada baterija...
Primjena eutektičkih otapala u ekstrakciji prirodnih produkata
Primjena eutektičkih otapala u ekstrakciji prirodnih produkata
Nikolina Malekinušić
Ovaj pregled ističe neka od jedinstvenih svojstava eutektičkih otapala te primjene istih u ekstrakciji prirodnih produkata. Ona su, kao novi tip ekološki prihvatljivih otapala, privukla povećanu pažnju u kemiji u svrhu ekstrakcije i odvajanja ciljanih spojeva iz različitih uzoraka. Rad daje sažeti pristup primjene eutektičkih otapala u svrhu ekstrakcije kafeina iz kave, hesperidina i limonena iz naranče te miricetina i amentoflavona iz Japanskog čempresa. Eutektička otapala...
Primjena eutektičkih smjesa u separacijskim procesima
Primjena eutektičkih smjesa u separacijskim procesima
Mihael Antonije Košćak
Zbog rastuće potrebe za energijom odnosno gorivom i zbog sve strožih zakona zaštite okoliša u svrhu smanjenja emisije stakleničkih plinova i ispunjavanja obveza Kyoto protokola, uz neobnovljive izvore energije (fosilna goriva) sve više se počinju razvijati i koristiti obnovljiva ili alternativna goriva kao biodizel. Biodizel se proizvodi od biljnih ulja, recikliranog otpadnog jestivog ulja ili životinjske masti, procesom transesterifikacije, pri čemu kao sporedni produkt nastaje...
Primjena fluorescentnih derivata benzimidazola u funkcionalnim materijalima
Primjena fluorescentnih derivata benzimidazola u funkcionalnim materijalima
Vedran Vučić
Cilj ovog rada je razvoj novih funkcionalnih materijala temeljenih na derivatima benzimidazola. Pripravljen je novi ireverzibilni kemijski optički senzor (optoda) - kemodozimetar za detekciju žive, čiji se mehanizam rada temelji na fluorescentnom odgovoru derivata benzimidazola 2-N-piperidinilbenzimidazol[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila imobiliziranog u plastificiranu polimernu matricu. Funkcija optode se zasniva na stvaranju ionskih parova odabranog benzimidazolnog derivata i lipofilne...

Pages