Pages

Primjena adijabatskog kotlastog reaktora
Primjena adijabatskog kotlastog reaktora
Katarina Varzić
U adijabatskom kotlastom reaktoru provodi se reakcija hidrolize anhidrida octene kiseline uz sumpornu kiselinu kao katalizator, pri čemu kao produkt nastaje octena kiselina. Reakcija je egzotermna, a oslobođena toplina se prati pomoću temperaturnog osjetila u danim vremenskim razmacima i zapisuje u memoriju računala. Provedeno je deset eksperimenata sa različitim omjerima volumena reaktanata i katalizatora. Dobiveni podaci koriste se prilikom određivanja kinetičke analize ove reakcija...
Primjena click-kemije u sol-gel materijalima
Primjena click-kemije u sol-gel materijalima
Lucija Višić
U ovom radu predstavljen je pregled najvažnijih literaturno dostupnih radova o primjeni click-kemije u pripravi sol-gel materijala. Click-kemija je pojam kojeg je 2001. godine Karl Barry Sharpless uveo u područje organske kemije, navodeći da su to sintetske reakcije vrlo visokog iskorištenja i širokog opsega primjene. Click reakcije su stereospecifične, provode se u blagim laboratorijskim uvjetima i ekološki prihvatljivim otapalima. Iako se ovaj sintetski postupak primarno razvio u...
Primjena dizalice topline u industrijskom procesu
Primjena dizalice topline u industrijskom procesu
Tomislav Horvat
Ovaj rad promatra mogućnosti primjene dizalica topline u industrijskim procesima. Promatra se proces destilacijske kolone (deizopentanizera) te integraciju dizalice topline u taj proces. Razmatra se integracija više vrsta dizalica topline, prvenstveno dizalica topline s vanjskim radnim medijem (korištenjem više vrsta radnih medija) te dizalica topline s rekompresijom vršnih para. Cilj je odrediti toplinski koeficijent pumpi te odrediti ima li ekonomske računice kod integracije dizalica...
Primjena elektrokemijske impedancijske spektroskopije u dijagnostici i praćenju stanja napunjenosti litij-ionskih galvanskih članaka
Primjena elektrokemijske impedancijske spektroskopije u dijagnostici i praćenju stanja napunjenosti litij-ionskih galvanskih članaka
Ena Peričić
Zahtjevi unapređenja spremnika energije potaknuli su razvoj Li-ionskih galvanskih članaka. Velika gravimetrijska i volumetrijska gustoća energije i niska brzina samopražnjenja razlog su sve veće primjene ovog tipa članka. Osim toga, iz navedenih razloga Li-ionski galvanski članci su najozbiljniji kandidati za primjenu u električnim vozilima. Degradacija litij-ionskih galvanskih članaka je kompleksan proces koji je uzrokovan različitim mehanizmima. Sustav za nadzor rada baterija...
Primjena eutektičkih otapala u ekstrakciji prirodnih produkata
Primjena eutektičkih otapala u ekstrakciji prirodnih produkata
Nikolina Malekinušić
Ovaj pregled ističe neka od jedinstvenih svojstava eutektičkih otapala te primjene istih u ekstrakciji prirodnih produkata. Ona su, kao novi tip ekološki prihvatljivih otapala, privukla povećanu pažnju u kemiji u svrhu ekstrakcije i odvajanja ciljanih spojeva iz različitih uzoraka. Rad daje sažeti pristup primjene eutektičkih otapala u svrhu ekstrakcije kafeina iz kave, hesperidina i limonena iz naranče te miricetina i amentoflavona iz Japanskog čempresa. Eutektička otapala...
Primjena eutektičkih smjesa u separacijskim procesima
Primjena eutektičkih smjesa u separacijskim procesima
Mihael Antonije Košćak
Zbog rastuće potrebe za energijom odnosno gorivom i zbog sve strožih zakona zaštite okoliša u svrhu smanjenja emisije stakleničkih plinova i ispunjavanja obveza Kyoto protokola, uz neobnovljive izvore energije (fosilna goriva) sve više se počinju razvijati i koristiti obnovljiva ili alternativna goriva kao biodizel. Biodizel se proizvodi od biljnih ulja, recikliranog otpadnog jestivog ulja ili životinjske masti, procesom transesterifikacije, pri čemu kao sporedni produkt nastaje...
Primjena ferata (VI) za uklanjanje prioritetnih tvari u vodi
Primjena ferata (VI) za uklanjanje prioritetnih tvari u vodi
Stefani Majdandžić
Onečišćenje voda organskim, anorganskim tvarima ili mikroorganizmima sve je veći problem. Listom prioritetnih tvari u vodama obuhvaćena su neka od tzv. novih onečišćivala u koje se ubrajaju i farmaceutici. Uobičajeni komunalni sustav za obradu otpadnih voda nije adekvatan za uklanjanje takvih komponenata budući da je detektirana njihova prisutnost i nakon procesa obrade. Stoga se u posljednje vrijeme ubrzano radi na istraživanju novih metoda pročišćavanja otpadnih voda. Jedna...
Primjena fluorescentnih derivata benzimidazola u funkcionalnim materijalima
Primjena fluorescentnih derivata benzimidazola u funkcionalnim materijalima
Vedran Vučić
Cilj ovog rada je razvoj novih funkcionalnih materijala temeljenih na derivatima benzimidazola. Pripravljen je novi ireverzibilni kemijski optički senzor (optoda) - kemodozimetar za detekciju žive, čiji se mehanizam rada temelji na fluorescentnom odgovoru derivata benzimidazola 2-N-piperidinilbenzimidazol[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila imobiliziranog u plastificiranu polimernu matricu. Funkcija optode se zasniva na stvaranju ionskih parova odabranog benzimidazolnog derivata i lipofilne...
Primjena hidroksiapatitne keramike u katalizi
Primjena hidroksiapatitne keramike u katalizi
Ivana Vilić
Hidroksiapatit (HAP) je najstabilnija kalcij fosfatna sol koja privlači veliku pozornost posljednih nekoliko desetljeća zbog svoje izvrsne biokompatibilnosti, biološke aktivnosti te fleksibilnosti i stabilnosti strukture. Iako se hidroksiapatit najviše upotrebljava kao biomaterijal, u ovom radu naglasak će biti stavljen na njegovu primjenu u katalizi, koja je također uvelike važna. Prikazana je primjena hidroksiapatita kao nosača katalitički aktivne tvari, u reakcijama oksidacije i...
Primjena ionizirajućeg zračenja za zaštitu predmeta kulturne baštine
Primjena ionizirajućeg zračenja za zaštitu predmeta kulturne baštine
Mateja Grbac
Pomoću izvora gama zračenja u Laboratoriju za radijacijsku kemiju i dozimetriju (LRKD) Instituta Ruđer Bošković (IRB) tretiran je pribor za pušenje iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt. U ovom radu opisana je primjena radijacijske metode u svrhu dezinsekcije i dezinfekcije u zaštiti predmeta kulturne baštine od biodegradacije. Biocidni učinak zračenja zasniva se na svojstvu zračenja da uzrokuje kemijsko oštećenje molekula DNK bioloških zagađivača u svim stadijima životnog...
Primjena ionskih kapljevina u procesima desulfurizacije i denitrifikacije goriva
Primjena ionskih kapljevina u procesima desulfurizacije i denitrifikacije goriva
Maja Lovrić
Svakodnevna upotreba fosilnih goriva uzrokuje sve veće ekološke probleme ispuštanjem sumporovih i dušikovih oksida u atmosferu. Zakonskim regulativama je ograničena dopušena količina ispuštenog sumpora. Kako bi se ispoštovali propisi, neophodni su procesi uklanjanja sumporovih i dušikovih spojeva iz goriva. Hidrosulfurizacija, adsorpcijska, ekstrakcijska, oksidacijska i biodesulfurizacija te hidrodenitrifikacija, korištene za uklanjanje ovih spojeva, imaju nedostatke i...
Primjena metode ubrzanog stabilitetnog testiranja na aktivnim farmaceutskim supstancama
Primjena metode ubrzanog stabilitetnog testiranja na aktivnim farmaceutskim supstancama
Valnea Sindičić
Ovaj rad izrađen je u PLIVA d.o.o., Hrvatska te zbog poslovne tajnosti nije moguće iznositi točna imena uzoraka i aktivnih farmaceutskih supstanci kao ni njihove karakteristike. Tijekom razvoja aktivnih farmaceutskih supstanci (API-ja) potrebno je provesti nekoliko dugoročnih stabilitetnih testiranja. Rok trajanja, koji se treba odrediti, temelji se na vremenu u kojem API ostaje unutar svojih granica specifikacije tijekom nastanka produkata razgradnje. Osiguravanje stabilnog proizvoda od...

Pages