Pages

Primjena nano, instant i magnetnog praha za analizu papilarnih linija
Primjena nano, instant i magnetnog praha za analizu papilarnih linija
Aleksander Nikola Zec
Cilj ovog rada je istražiti i usporediti mogućnosti određenih daktiloskopskih (DKT) prahova za izazivanje latentnih otisaka prsta na šest različitih podloga, pri čemu je uzeto u obzir vrijeme od trenutka nanošenja otiska do trenutka izazivanja otiska. U istraživanju primjenjivani su sljedeći prahovi: Instant crni (engl. Instant Black), supranano crni (engl. Supranano Black), fluorescirajući magnetični crveni (engl. Fluorescent Magnetic Red) i supranano fluorescirajući crveni...
Primjena nanofluida u pločastom izmjenjivaču topline
Primjena nanofluida u pločastom izmjenjivaču topline
Marina Samardžija
U smjesu fluida (voda i glicerol) dispergirane se nanočestice aluminijeva (III) oksida (Al2O3), u različitim koncentracijama sa i bez stabilizatora, sa ciljem poboljšanja toplinske vodljivosti. Nakon postizanja stabilnosti suspenzija različitih koncentracija, određeno je njihovo reološko ponašanje, izmjereni su koeficijenti toplinske vodljivosti te specifični toplinski kapacitet pripravljenih nanofluida. Uspoređeni su različiti teoretski modeli sa eksperimentalno dobivenim...
Primjena nanomaterijala u energetici
Primjena nanomaterijala u energetici
Dino Mujkanović
Cilj ovog preglednog rada je prikazati trenutne i potencijalne primjene nanotehnologije u energetici bilo to na izravan ili neizravan način. Prije navođenja primjena, utjecaja i karakteristika nanomaterijala definiran je pojam nanotehnologije te njen cilj. Sedam najznačajnijih polja s istraživačkim i razvojnim aktivnostima su: nanokompoziti, nanoelektrode, nanoprevlake, ugljikovi nanomaterijali, tiskana elektronika, nanokatalizatori te nanofluidi. Uvidom u način korištenja...
Primjena nanosuspenzija u postupku ekstrakcije
Primjena nanosuspenzija u postupku ekstrakcije
Maja Kovačić
U ovom radu istražena je mogućnost primjene ekološki prihvatljivih otapala, ionskih kapljevina, niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u procesu izdvajanja tiofena, piridina i toluena kapljevinskom ekstrakcijom iz modelne otopine koja predstavlja FCC benzin. U tu svrhu odabrane su ionske kapljevine [CH][CIT]-30 i [CH][MA]-30, eutektička otapala CH:EG i CH:MA:30 te nanosuspenzije ([CH][CIT]-30 + Al2O3), ([CH][MA]-30 + Al2O3), (CH:EG + Al2O3) i (CH:MA:30 + Al2O3). ...
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u separaciji fenolnih spojeva iz komine masline
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u separaciji fenolnih spojeva iz komine masline
Anela Udovčić
Komina masline, poznata kao otpad koji zaostaje nakon obrade masline, predstavlja značajnu opasnost za okoliš. Prisutna je najčešće u Mediteranskim zemljama koje klimatski pogoduju uzgoju maslina. Komina sadrži znatnu koncentraciju fenolnih spojeva, lipida i organskih kiselina, koji se tijekom vremena pretvaraju u fitotoksičan materijal, koji predstavlja ključan problem za okoliš. S druge strane, komina masline sadrži vrijedne nutritivne komponente koje se mogu izdvojiti i...
Primjena organskog Rankineovog ciklusa na nisko-temperaturne izvore topline
Primjena organskog Rankineovog ciklusa na nisko-temperaturne izvore topline
Ivan Barišić
Organski Rankineov ciklus je posebna vrsta Rankineovog ciklusa u kojem se kao radni medij umjesto vode koristi neki organski fluid niže temperature vrelišta. Zbog tog svojstva može se koristiti za dobivanje električne energije iz obnovljivih izvora kao što su solarna energija, geotermalna energija, otpadna toplina iz industrije i energija iz biomase. U ovom radu izrađen je proračun učinkovitosti za eksploataciju stvarnog primjera nisko-temperaturnog geotermalnog izvora topline....
Primjena polimernih materijala u stomatologiji
Primjena polimernih materijala u stomatologiji
Stipe Barać
U ovom je radu opisana primjena polimernih materijala u stomatologiji. Polimerni materijali široko su zastupljeni kao materijali za punjenje korijenskog kanala, za otiske, privremene krunice i mostove te za izradu proteza i implantata. Najčešće upotrebljavani materijali su na bazi poli(metil-metakrilata), PMMA, gdje polimeri čine organsku matricu u kompozitnim materijalima, a punila su anorganska. Također, opisana je primjena polimernih materijala u fiksnoj i mobilnoj protetici....
Primjena procesne analitičke tehnologije u praćenju kristalizacijskih procesa
Primjena procesne analitičke tehnologije u praćenju kristalizacijskih procesa
Natalija Udovčić
U današnje moderno doba farmaceutske industrije, proces kristalizacije je jedan od najvažnijih procesa prilikom proizvodnje farmaceutika u čvrstom obliku, odnosno u obliku tableta, što je jedan od najpopularnijih oblika uzimanja lijekova. Također je to jedan od najvažnijih načina dobivanja čvrstih tvari u čistom obliku. U tehnologiji se raznovrsni oblici kristala koriste za dobivanje tvari u obliku kristala određenog oblika, boje i svojstava. Iz tog razloga, postoji stalna potreba...
Primjena solar/SnS2/H2O2 procesa za uklanjanje farmaceutika iz vode
Primjena solar/SnS2/H2O2 procesa za uklanjanje farmaceutika iz vode
Ivona Tomljanović
Onečišćenje vode je sveprisutan problem koji izaziva veliku zabrinutost. Osobito veliku zabrinutost izazivaju farmaceutska mikroonečišćivala, koja se u sve većoj mjeri detektiraju u okolišu. Jedan od potencijalno zabrinjavajućih farmaceutika u okolišu je memantin. Koristi se za ublažavanje simptoma Alzheimerove bolesti i njegova fizikalno-kemijska svojstva ukazuju na otpornost hidrolizi i fotolizi te posljedično potencijalnu postojanost u okolišu. U ovome radu istražena je...
Primjena višedimenzionalne kromatografije u analizi okoliša
Primjena višedimenzionalne kromatografije u analizi okoliša
Lana Barić
Značajni izumi i tehnička ostvarenja osmišljena na polju kromatografije unazad nekoliko desetljeća omogućila su nove pristupe kromatografskom razdvajanju, osobito ističući višedimenzionalne kromatografske izvedbe. Porast svjesnosti analitičara o izvedbenim značajkama jednodimenzionalnih kromatografskih tehnika kao i konstantna potreba za analizom sve kompleksnijih analita (štoviše, uz što kraće vrijeme analize i što kvalitetniju separaciju) učinila je višedimenzionalnu...
Primjene grafena u inženjerstvu materijala
Primjene grafena u inženjerstvu materijala
Nikolina Miličević
Ovaj završni rad daje sažet pregled općih svojstava te postupaka nastanka grafena kao i njegove primjene u inženjerstvu materijala. Cilj je primjene grafena poboljšanje svojstava različitih materijala. Grafen je jednoatomski monosloj grafita koji je alotropska modifikacija ugljika, dvodimenzionalna elementarna tvar izuzetno dobrih mehaničkih, toplinskih te električnih svojstava. Postupnim otkrivanjem njegovih fizikalnih svojstava, potencijalne primjene te tržišne perspektive,...
Priprava Al2O3 sintezom sagorijevanjem
Priprava Al2O3 sintezom sagorijevanjem
Emina Ema Alić
Istraživani su procesi do kojih dolazi tijekom kristalizacije prašaka pripravljenih sintezom sagorijevanjem. Kao prekursori pri sintezi sagorijevanjem korišteni su aluminijev nitrat nonahidrat kao oksidans i alanin kao gorivo. Provedene su sinteze sa različitim omjerima goriva i oksidansa (siromašne gorivom, stehiometrijska i bogate gorivom). Prašci pripravljeni sintezom sagorijevanjem istraživani su diferencijalnom toplinskom i termogravimetrijskom analizom (DTA/TGA), pretražnom...

Pages