Pages

Enzimatska sinteza 6-cijano-4-ketoheksan kiseline
Enzimatska sinteza 6-cijano-4-ketoheksan kiseline
Anita Perešin
U ovom radu provedena je enzimska reakcija katalizirana enzimom sintaza 2-sukcinil-5-enolpiruvil-6-hidroksi-3-cikloheksen-1-karboksilne kiseline (MenD) s α-ketoglutaratom kao donorskim supstratom i akrilonitrilom kao akceptorskim supstratom, uz tiamin difosfat kao koenzim i magnezijev ion kao kofaktor. Reakcija je provedena u kotlastom reaktoru tijekom koje je praćena i aktivnost enzima. Osim toga proveden je i ponovljivi šaržni eksperiment. U ovom eksperimentu mjerena je koncentracija...
Enzimatska sinteza 6-cijano-4-ketoheksanske kiseline
Enzimatska sinteza 6-cijano-4-ketoheksanske kiseline
David Lešnjak
Cilj ovog rada bio je istražiti enzimatsku reakciju kataliziranu sintazom 2-sukcinil-5- enolpiruvil-6-hidroksi-3-cikloheksen-1-karboksilne kiseline uz kratkolančani α-ketoglutarat kao donorski supstrat, akrilonitril kao akceptorski supstrat, tiamin difosfat kao koenzim, te magnezijev sulfat kao kofaktor. Istraživan je utjecaj različitih vrijednosti temperature, pH i koncentracije svih reakcijskih komponenti na brzinu reakcije. Iz prikupljenih eksperimentalnih podataka su procijenjeni...
Enzimatska sinteza metalnih nanočestica
Enzimatska sinteza metalnih nanočestica
Saša Braičić
U ovom radu provedena je sinteza nanočestica s ljuskom od zlata, srebra i cinka, te jezgrom od enzima ureaze Sinteza nanočestica zlata i srebra provedena su u dušificiranoj redestiliranoj vodi, sa različitim koncentracijama zlata i srebra pri temperaturi T = 37 °C uz istu koncentraciju ureaze. Sinteza nanočestica cinka se provodila s različitim koncentracijama cinka i uree pri temperaturi T = 25 °C također uz istu koncentraciju ureaze. Tokom eksperimenata praćena je promjena...
Enzimska razgradnja PCL/BW mješavina
Enzimska razgradnja PCL/BW mješavina
Mirna Vujnović
Biorazgradivi materijali su od iznimne je važnosti u inženjerstvu tkiva jer se uklanja potreba za novim kirurškim zahvatom primjenjenog implantata, te osigurava prostor za rast prirodnog tkiva. U procesu razgradnje vrlo je važno postići brzinu koja omogućuje regeneraciju prirodnog tkiva na mjestu oštećenja. Biorazgradivi nosači moraju održavati mehaničku cjelovitost sve dok novo tkivo ne preuzme funkciju i potpuno ih zamijeni. Razgradnju materijala pokreće nekoliko mehanizama,...
Enzimska razgradnja prirodnih polimera pri fiziološkim uvjetima
Enzimska razgradnja prirodnih polimera pri fiziološkim uvjetima
Andrea Lončarević
U današnje vrijeme, prirodni polimeri se sve više istražuju zbog biorazgradivosti koja se temelji na hidrolitičkom ili enzimskom djelovanju na kemijskim vezama u polimerima. Materijali koji imaju svojstvo biokompatibilnosti koriste se za medicinsku primjenu kao nosači lijekova, u inženjerstvu tkiva i kože, pri izradi srčanih zalistaka, proteza krvnih žila itd. Do njihove razgradnje dolazi u kontaktu s tjelesnim fluidima i tkivima, a produkti ne smiju biti toksični. Najčešće...
Evaluation of efficiency of biochemical processes at WWTP Blansko/Boskovice (Czech Republic) using standard analytical methods and on-line measurements
Evaluation of efficiency of biochemical processes at WWTP Blansko/Boskovice (Czech Republic) using standard analytical methods and on-line measurements
Ivona Bošnjak
The aim of the thesis is to evaluate the effectiveness of biochemical processes in the sewage treatment plant situated in the city of Boskovice (Czech Republic) using standard analytical procedures and comparing them with the information capability of online measurements methods. Water as natural resource is a part of huge biogeochemical cycle on Earth; thus, the wastewater treatment is fundamental part of this cycle. To date, many different processes for treatment the wastewater with...
Faktorski plan pokusa i analiza varijance pri miješanju prašaka
Faktorski plan pokusa i analiza varijance pri miješanju prašaka
Ema Vukelić
Farmaceutske industrija ulaže u istraživanja usmjerena na izučavanje i optimiranje proizvodnje tableta i smanjenje troškova. Cilj je ovog rada utvrditi utjecaj brzine miješanja praškastih pripravaka i udjela magnezijeva stearata na kvalitetu tablete. Miješane su tri komponente: granulirana PanExcea, saharoza i magnezijev stearat. Plan pokusa je proveden pomoću programskog paketa Design-Expert® 6 (Stat-Ease Inc.). Napravljen je faktorski plan s dvije varijable na dvije razine, s...
Fenomeni sudara kapi u procesu oblaganja Wurster tehnologijom
Fenomeni sudara kapi u procesu oblaganja Wurster tehnologijom
Tanja Havaić
Ovo se istraživanje bavi mehanizmima sudara između kapljica i krutih čestica tijekom oblaganja tableta u laboratorijskoj izvedbi uređaja za oblaganje s Wursterovom cijevi. Žarište istraživanja su fenomeni koji se preferirano pojavljuju tijekom sudara kapljice otopine za oblaganje i površine tablete. Na ishode sudara pojedine kapljice s površinom tablete moguće je utjecati promjenom određenih procesnih uvjeta (tlak zraka, brzina strujanja otopine, temperatura i položaj Wursterove...
Fizikalna svojstva i primjena eutektičkih smjesa
Fizikalna svojstva i primjena eutektičkih smjesa
Linda Kuzmanovski
Zbog problematike korištenja hlapljivih organskih otapala u procesima proizvodnje, sve se veća pažnja posvećuje eutektičkim smjesama kao ekološki prihvatljivim otapalima, sličnim ionskim kapljevinama po mnogim karakteristikama i svojstvima. U ovom radu teoretski se obrađuju pojam i klasifikacija eutektičkih smjesa te njihova primjena i fizikalna svojstva. Eksperimentalni dio rada obuhvaća karakterizaciju prirodnih eutektičkih smjesa (NADES, Natural deep eutectic solvents) koje se...
Fluorescentni pi-konjugirani heterociklički kemosenzori temeljeni na 1,2,3-triazolu: sinteza i optička svojstva
Fluorescentni pi-konjugirani heterociklički kemosenzori temeljeni na 1,2,3-triazolu: sinteza i optička svojstva
Matej Perković
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih derivata benzazola (benzimidazola, benzotiazola i benzoksazola) koji sadrže triazolnu jezgru radi utvrđivanja potencijalne senzorske primjene. Spojevi 4 i 5 uspješno su sintetizirani reakcijama klasične organske sinteze i click reakcijom terminalnog alkina i azida. Strukture svih priređenih spojeva potvrđene su spektroskopskom metodom 1H-NMR. Ispitivani spojevi su okarakterizirani pomoću UV-vidljive apsorpcijske i...
Fotokatalitička aktivnost nanokompozita polipirol/cinkov oksid
Fotokatalitička aktivnost nanokompozita polipirol/cinkov oksid
Sniježana Šuka
U ovom je radu istražena fotokatalitička aktivnost sintetiziranih kompozita vodljivog polimera polipirola i cinkovog oksida (PPy/ZnO). Cilj rada bio je ispitati fotokatalitičku aktivnost kompozita PPy/ZnO pod ultraljubičastim (UV) te simuliranim Sunčevim zračenjem pri razgradnji azo-bojila Reactive Red 45 u otpadnim vodama. Uzorci su pripremljeni polimerizacijom iz monomera pirola (Py) u prisustvu cinkovog oksida te oksidansa željezova (III) klorida (FeCl3); uz molarni omjer monomera...
Fotokatalitička oksigenacija bicikličkog skeleta uz Mn(III)-porfirin kao katalizator
Fotokatalitička oksigenacija bicikličkog skeleta uz Mn(III)-porfirin kao katalizator
Ana Lekić
U svrhu sinteze novih policikličkih struktura, priređeni su β-(3-furil)-o-divinilbenzen (1) i 1-(o-vinilfenil)-4-fenilbutadien (8). Dobiveni biciklički produkti 3 i 9 podvrgnuti su reakcijama fotokatalitičke oksigenacije pri pH 10. U oba slučaja pokazalo se da promjena pH i prisustvo heteroatoma imaju veliki utjecaj na tijek same reakcije. U slučaju 3-furilnog derivata 1, kao glavni produkt dobiven je hidroksi-derivat 5, dok spoj 9 ne daje niti jedan oksidacijski produkti u...

Pages