Pages

Bioremedijacijski potencijal aktivnog mulja u obradi farmaceutske otpadne vode
Bioremedijacijski potencijal aktivnog mulja u obradi farmaceutske otpadne vode
Nikolina Janton
Povećanje svjetske populacije i urbanizacija, posebno u zemljama u razvoju, dovodi do nastajanja veće količine otpadnih voda. U današnje vrijeme, emisija industrijskih otpadnih voda predstavlja sve veći problem. Posebno se ističu farmaceutske otpadne vode koje su visoko opterećene i toksičnete. Prije ispuštanja u okoliš potrebno ih je obraditi u svrhu sprječavanja negativnih učinaka na okoliš. Jedan od učinkovitih načina obrade je biološka obrada. Bioremedijacija je postupak...
Biosorpcijski potencijal aktivnog mulja u obradi farmaceutskih otpadnih voda
Biosorpcijski potencijal aktivnog mulja u obradi farmaceutskih otpadnih voda
Petra Vukić
Iako su farmaceutici prisutni u okolišu već desetljećima njihova se razina počela kvantificirati posljednjih 15 godina te predstavljaju „nove onečišćujuće tvari“ u okolišu. Farmaceutici u otpadnim vodama predstavljaju problem jer su farmakološki aktivni, otporni na razgradnju i imaju dugi vijek trajanja. Biološka obrada je najprihvatljiviji način uklanjanje farmaceutika iz otpadnih voda. U ovom radu proveden je proces bisorpcije farmaceutske otpadne vode s aktivnim muljem u...
Biotransformacija fenola lakazom u sustavima voda-organsko otapalo u mikroreaktoru
Biotransformacija fenola lakazom u sustavima voda-organsko otapalo u mikroreaktoru
Tin Rahelić
Mikroreaktori sa svojim tipičnim dimenzijama mikrokanala u području 10 μm – 500 μm karakterizirani su mnogo većom međufaznom površinom u odnosu na konvencionalne reaktorske sustave. Posljedično se zbog ovoga ostvaruje intenzivniji prijenos tvari i topline što doprinosi povećanju konverzije te nastajanje manje količine sporednih produkata. Također su zbog malog reaktorskog volumna za provedbu eksperimenta potrebne male količine kemikalija. Osim ovoga upotrebom mikroreaktora...
Biotransformacija stirena u stiren oksid in vitro
Biotransformacija stirena u stiren oksid in vitro
Milan Vukšić
U ovom radu provedena je in vitro biotransformacija stirena u stiren oksid pročišćenim stanicama genetski modificirane bakterije Pseudomonas putida. Pokusima na tresilici ispitan je utjecaj početne koncentracije stirena i koncentracije biomase na volumnu produktivnost enzima stiren monooksigenaze i konverziju. Parametri kinetičkog modela procesa biotransformacije stirena u stiren oksid procijenjeni su na temelju rezultata pokusa provedenih u kiveti. Pri procjeni parametara kinetičkog...
Bis(benzimidazol-triazolil)benzeni kao potencijalni kemijski senzori u koordiniranju iona metala
Bis(benzimidazol-triazolil)benzeni kao potencijalni kemijski senzori u koordiniranju iona metala
Ines Leženić
Triazoli su peteročlani heterociklički prsteni koji sadrže tri dušikova atoma. Benzimidazoli su biciklički prsteni koji u strukturi posjeduju dva dušikova atoma. Obje molekule su zbog svojih spektralnih svojstava i mogućnosti da koordiniraju različite metalne ione, česte funkcionalne jedinice u kemosenzorskim molekulama. Cilj ovog rada bio je ispitati potencijalnu primjenu novih derivata 1,3- i 1,4-bis(1,2,3-triazolil-benzimidazolil)benzena kao potencijalnih kemijskih optičkih...
Blokiranje nanofiltracijskih membrana - testiranje modela
Blokiranje nanofiltracijskih membrana - testiranje modela
Jelena Šetinc
Nanofiltracija (NF) je separacijski proces koji ima široku primjenu u industriji. Međutim, blokiranje membrana jedan je od najvećih izazova njene primjene. Ne uzme li se u obzir i ne ispita li se prije primjene, dovodi do neočekivanih povećanih troškova i smanjene kvalitete permeata. Prema tome, dobar opis samog formiranja/procesa blokiranja omogućio bi bolju procjenu očekivanih svojstava membrane pa time i samih procesnih troškova. U ovom je radu ispitivana primjenjivost...
Bojom senzibilizirane solarne ćelije na osnovi ZnO i TiO2
Bojom senzibilizirane solarne ćelije na osnovi ZnO i TiO2
Anita Dergez
U ovom radu dan je teorijski pregled o bojom senzibiliziranim solarnim ćelijama (DSSC), s posebnim osvrtom na utjecaj načina priprave na njihova svojstva. DSSC sastoje se od poluvodičkog sloja, obično TiO2 ili ZnO, čija se osjetljivost u vidljivom području spektra poboljšava dodavanjem boja. Molekule boje apsorbiraju vidljivi dio svjetlosti i tu energiju predaju poluvodičkom sloju. Poluvodiči u DSSC su u obliku nanokristalnog sloja, s obzirom da je potrebna velika površina radi...
Brzovezujuća anorganska veziva na osnovi gipsa
Brzovezujuća anorganska veziva na osnovi gipsa
Kristina Jazvo
Otpadni gips, CaSO4×2H2O, hidrotermalno je transformiran pri temperaturama od 120-160 °C u reaktorskom sustavu otvorenom i zatvorenom prema atmosferi. Pri temperaturama od 130-160 °C, rendgenskom difrakcijom ustanovljeno je da nakon 24 h gotovo nestaje gips, a nastaje hemihidrat, CaSO4×½H2O, anhidrit, CaSO4, te rijetko spominjana faza CaSO4×0.67H2O. Ovi su rezultati u suglasju s rezultatima infracrvene spektroskopije. Ustanovljen je utjecaj hidrotermalne obrade na morfologiju kristala...
CO2 kao otapalo za prirodne pesticide
CO2 kao otapalo za prirodne pesticide
Rea Veseli
U ovom su radu procijenjene topljivosti prirodnih pesticida – složenih organskih spojeva (triterpenoidi azadirahtin, nimbin i salanin dobiveni iz nima te piretrini piretrin I i II, cinerin I i II i jasmolin I i II dobiveni iz cvjetova različitih vrsti krizantema) – u smjesama nadkritičnog CO2 i etanola. Potrebni parametri za procjenu topljivosti dobiveni su raspoloživim empirijskim metodama, odnosno Peng-Robinsonovom jednadžbom stanja. Ravnotežni tlakovi sublimacije procijenjeni...
Celulozni hidrogelovi
Celulozni hidrogelovi
Ivan Antonio Mihalak
U ovom radu istraživala su se svojstva celuloznih hidrogelova dobivenih iz mikrokristalične celuloze. Hidrogelovi su trodimenzionalne polimerne mreže nabubrene s velikom količinom vode, a mogu se pripraviti fizikalnim ili kemijskim umreživanjem. Otapanje mikrokristalične celuloze provedeno je u vodenoj otopini NaOH/urea. Pripremljene su otopine s masenim udjelom celuloze od 1, 3, 5 i 7 mas.%. Metoda umreživanja celuloze bila je fizikalna što znači da se među molekulama celuloze...
Chemical characterization of freshwater sediments in central Italy: a tool to discriminate between anthropogenic pollution and natural geogenic sources
Chemical characterization of freshwater sediments in central Italy: a tool to discriminate between anthropogenic pollution and natural geogenic sources
Bernarda Damianić
Sediments in rivers represent tanks of contaminants and one class of the most harmful pollutants are heavy metals because of their toxicity, bioaccumulation, persistence and the impact on the ecosystem and the human body. Heavy metals are released into the environment from natural sources and anthropogenic activities like industrial processes, traffic, agricultural activities and sewerage system etc. The aim of the present Thesis work has been to determine chemical parameters (i.e. heavy...
Dehidracija bioetanola pomoću destilacije u koloni s razdjelnom stijenkom
Dehidracija bioetanola pomoću destilacije u koloni s razdjelnom stijenkom
Marko Blažanović
U ovom radu razmatrana je mogućnost korištenja kolone s razdjelnom stijenkom (KRS) za tri proizvoda kao alternativa klasičnoj destilacijskoj koloni za dehidraciju bioetanola. Kolone s razdjelnom stijenkom imaju mogućnost provođenja separacije pod jednim plaštom i na taj način mogu se ostvariti znatne uštede prilikom proizvodnje. Radu se pristupilo na način da se prvo simuliralo i optimiziralo osnovno stanje. Nakon što je simulacija konvergirala, proračun se koristio za...

Pages