Pages

Primjena liofilizacije i granuliranja u povećanju topljivosti djelatne tvari
Primjena liofilizacije i granuliranja u povećanju topljivosti djelatne tvari
Valentino Subotičanec
Lurasidon-hidroklorid je djelatna tvar izrazito male topljivosti u vodenom mediju što otežava njegovu primjenu u liječenju psihičkih poremećaja. S ciljem povećanja njegove topljivosti pripravljeni su granulati djelatne tvari i čvrste disperzije djelatne tvari u matrici hidrofilnog polimera, poli(etilen-glikol) (PEG) procesom liofilizacije. Dobivene čvrste disperzije karakterizirane su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom, rendgenskom difrakcijskom analizom praha i infracrvenom...
Primjena metode ubrzanog stabilitetnog testiranja na aktivnim farmaceutskim supstancama
Primjena metode ubrzanog stabilitetnog testiranja na aktivnim farmaceutskim supstancama
Valnea Sindičić
Ovaj rad izrađen je u PLIVA d.o.o., Hrvatska te zbog poslovne tajnosti nije moguće iznositi točna imena uzoraka i aktivnih farmaceutskih supstanci kao ni njihove karakteristike. Tijekom razvoja aktivnih farmaceutskih supstanci (API-ja) potrebno je provesti nekoliko dugoročnih stabilitetnih testiranja. Rok trajanja, koji se treba odrediti, temelji se na vremenu u kojem API ostaje unutar svojih granica specifikacije tijekom nastanka produkata razgradnje. Osiguravanje stabilnog proizvoda od...
Primjena nano, instant i magnetnog praha za analizu papilarnih linija
Primjena nano, instant i magnetnog praha za analizu papilarnih linija
Aleksander Nikola Zec
Cilj ovog rada je istražiti i usporediti mogućnosti određenih daktiloskopskih (DKT) prahova za izazivanje latentnih otisaka prsta na šest različitih podloga, pri čemu je uzeto u obzir vrijeme od trenutka nanošenja otiska do trenutka izazivanja otiska. U istraživanju primjenjivani su sljedeći prahovi: Instant crni (engl. Instant Black), supranano crni (engl. Supranano Black), fluorescirajući magnetični crveni (engl. Fluorescent Magnetic Red) i supranano fluorescirajući crveni...
Primjena nanofluida u pločastom izmjenjivaču topline
Primjena nanofluida u pločastom izmjenjivaču topline
Marina Samardžija
U smjesu fluida (voda i glicerol) dispergirane se nanočestice aluminijeva (III) oksida (Al2O3), u različitim koncentracijama sa i bez stabilizatora, sa ciljem poboljšanja toplinske vodljivosti. Nakon postizanja stabilnosti suspenzija različitih koncentracija, određeno je njihovo reološko ponašanje, izmjereni su koeficijenti toplinske vodljivosti te specifični toplinski kapacitet pripravljenih nanofluida. Uspoređeni su različiti teoretski modeli sa eksperimentalno dobivenim...
Primjena nanomaterijala u energetici
Primjena nanomaterijala u energetici
Dino Mujkanović
Cilj ovog preglednog rada je prikazati trenutne i potencijalne primjene nanotehnologije u energetici bilo to na izravan ili neizravan način. Prije navođenja primjena, utjecaja i karakteristika nanomaterijala definiran je pojam nanotehnologije te njen cilj. Sedam najznačajnijih polja s istraživačkim i razvojnim aktivnostima su: nanokompoziti, nanoelektrode, nanoprevlake, ugljikovi nanomaterijali, tiskana elektronika, nanokatalizatori te nanofluidi. Uvidom u način korištenja...
Primjena nanosuspenzija u postupku ekstrakcije
Primjena nanosuspenzija u postupku ekstrakcije
Maja Kovačić
U ovom radu istražena je mogućnost primjene ekološki prihvatljivih otapala, ionskih kapljevina, niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u procesu izdvajanja tiofena, piridina i toluena kapljevinskom ekstrakcijom iz modelne otopine koja predstavlja FCC benzin. U tu svrhu odabrane su ionske kapljevine [CH][CIT]-30 i [CH][MA]-30, eutektička otapala CH:EG i CH:MA:30 te nanosuspenzije ([CH][CIT]-30 + Al2O3), ([CH][MA]-30 + Al2O3), (CH:EG + Al2O3) i (CH:MA:30 + Al2O3). ...
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u separaciji fenolnih spojeva iz komine masline
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala i nanosuspenzija u separaciji fenolnih spojeva iz komine masline
Anela Udovčić
Komina masline, poznata kao otpad koji zaostaje nakon obrade masline, predstavlja značajnu opasnost za okoliš. Prisutna je najčešće u Mediteranskim zemljama koje klimatski pogoduju uzgoju maslina. Komina sadrži znatnu koncentraciju fenolnih spojeva, lipida i organskih kiselina, koji se tijekom vremena pretvaraju u fitotoksičan materijal, koji predstavlja ključan problem za okoliš. S druge strane, komina masline sadrži vrijedne nutritivne komponente koje se mogu izdvojiti i...
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala u pročišćavanju FCC benzina
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala u pročišćavanju FCC benzina
Tea Barbaro
Obradom sirove nafte moguće je dobiti različite proizvode visoke vrijednosti. Jedan od takvih proizvoda je i motorni benzin dobiven miješanjem više vrsta frakcija, najvećim dijelom FCC benzinom. FCC benzin je frakcija koja znatno doprinosi količini sumpornih spojeva u motornom gorivu koji utječu na smanjenje kvalitete. Osim sumpornih spojeva, motorno gorivo sadrži puno aromata te dušikovih spojeva, pa su ispušni plinovi nastali izgaranjem goriva bogati štetnim SOx i NOx spojevima,...
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala za ekstrakciju polifenola iz biljnog materijala
Primjena niskotemperaturnih eutektičkih otapala za ekstrakciju polifenola iz biljnog materijala
Marijana Perković
U ovom radu cilj je odrediti jesu li odabrana niskotemperaturna eutektička otapala bolja za ekstrakciju polifenola iz biljnog materijala od najčešće korištenih konvencionalnih otapala. Konvencionalna otapala koja pronalaze uporabu u različitim industrijama nastoje se zamijeniti zbog njihove hlapljivosti, toksičnosti, zapaljivosti i cijene. Iz dvije različite biljke (bazga i ružmarin), odnosno iz dva različita dijela tih biljaka (usitnjeni cvijet bazge i usitnjeni list ružmarina)...
Primjena organskog Rankineovog ciklusa na nisko-temperaturne izvore topline
Primjena organskog Rankineovog ciklusa na nisko-temperaturne izvore topline
Ivan Barišić
Organski Rankineov ciklus je posebna vrsta Rankineovog ciklusa u kojem se kao radni medij umjesto vode koristi neki organski fluid niže temperature vrelišta. Zbog tog svojstva može se koristiti za dobivanje električne energije iz obnovljivih izvora kao što su solarna energija, geotermalna energija, otpadna toplina iz industrije i energija iz biomase. U ovom radu izrađen je proračun učinkovitosti za eksploataciju stvarnog primjera nisko-temperaturnog geotermalnog izvora topline....
Primjena polimernih materijala u stomatologiji
Primjena polimernih materijala u stomatologiji
Stipe Barać
U ovom je radu opisana primjena polimernih materijala u stomatologiji. Polimerni materijali široko su zastupljeni kao materijali za punjenje korijenskog kanala, za otiske, privremene krunice i mostove te za izradu proteza i implantata. Najčešće upotrebljavani materijali su na bazi poli(metil-metakrilata), PMMA, gdje polimeri čine organsku matricu u kompozitnim materijalima, a punila su anorganska. Također, opisana je primjena polimernih materijala u fiksnoj i mobilnoj protetici....
Primjena procesne analitičke tehnologije u praćenju kristalizacijskih procesa
Primjena procesne analitičke tehnologije u praćenju kristalizacijskih procesa
Natalija Udovčić
U današnje moderno doba farmaceutske industrije, proces kristalizacije je jedan od najvažnijih procesa prilikom proizvodnje farmaceutika u čvrstom obliku, odnosno u obliku tableta, što je jedan od najpopularnijih oblika uzimanja lijekova. Također je to jedan od najvažnijih načina dobivanja čvrstih tvari u čistom obliku. U tehnologiji se raznovrsni oblici kristala koriste za dobivanje tvari u obliku kristala određenog oblika, boje i svojstava. Iz tog razloga, postoji stalna potreba...

Pages