Pages

Primjena radijacijske tehnologije za zaštitu i očuvanje kulturne baštine od kože
Primjena radijacijske tehnologije za zaštitu i očuvanje kulturne baštine od kože
Helena Berić
Veliki dio kulturne baštine izrađen je od prirodnih materijala koji su sami po sebi vrlo osjetljivi na vanjske uvjete i lako dođe do njihove infestacije te je stoga neophodno takve predmete zaštiti. Radijacijska metoda dezinfestacije pokazala se kao vrlo učinkovita jer se zasniva na elektromagnetskom zračenju iz radioaktivnog 60Co koje uzrokuje kemijsko oštećenje molekula DNK svih bioloških zagađivača. Za razliku od ostalih tretmana gama zrake su visoko prodorne čime djeluju na...
Primjena solar/SnS2/H2O2 procesa za uklanjanje farmaceutika iz vode
Primjena solar/SnS2/H2O2 procesa za uklanjanje farmaceutika iz vode
Ivona Tomljanović
Onečišćenje vode je sveprisutan problem koji izaziva veliku zabrinutost. Osobito veliku zabrinutost izazivaju farmaceutska mikroonečišćivala, koja se u sve većoj mjeri detektiraju u okolišu. Jedan od potencijalno zabrinjavajućih farmaceutika u okolišu je memantin. Koristi se za ublažavanje simptoma Alzheimerove bolesti i njegova fizikalno-kemijska svojstva ukazuju na otpornost hidrolizi i fotolizi te posljedično potencijalnu postojanost u okolišu. U ovome radu istražena je...
Primjena sušenja raspršivanjem u povećanju topljivosti i brzine otapanja lurasidon-hidroklorida
Primjena sušenja raspršivanjem u povećanju topljivosti i brzine otapanja lurasidon-hidroklorida
Dominik Varga
Lurasidon-hidroklorid je djelatna tvar izrazito male topljivosti u vodenom mediju što otežava njegovu primjenu u liječenju psihičkih poremećaja. S ciljem povećanja njegove topljivosti, procesnom tehnologijom sušenja raspršivanjem pripravljene su čvrste disperzije djelatne tvari u matrici hidrofilnog polimera, poli(vinil-pirolidona) (PVP). Dobivene čvrste disperzije karakterizirane su rendgenskom difrakcijskom analizom praha i pretražnom elektronskom mikroskopijom. U pripravi...
Primjena višedimenzionalne kromatografije u analizi okoliša
Primjena višedimenzionalne kromatografije u analizi okoliša
Lana Barić
Značajni izumi i tehnička ostvarenja osmišljena na polju kromatografije unazad nekoliko desetljeća omogućila su nove pristupe kromatografskom razdvajanju, osobito ističući višedimenzionalne kromatografske izvedbe. Porast svjesnosti analitičara o izvedbenim značajkama jednodimenzionalnih kromatografskih tehnika kao i konstantna potreba za analizom sve kompleksnijih analita (štoviše, uz što kraće vrijeme analize i što kvalitetniju separaciju) učinila je višedimenzionalnu...
Primjene Hallovog učinka u znanosti i tehnologiji
Primjene Hallovog učinka u znanosti i tehnologiji
Marko Rukavina
Klasični Hallov učinak otkrio je Edwin H. Hall krajem 19. stoljeća, dok je kvantni učinak 100 godina kasnije otkrio Klaus von Klitzing. Termin Hallov učinak odnosni se na napon, tzv. Hallov napon, koji se javlja na bočnim stranama vodiča ili poluvodiča kada se kroz uzorak koji je postavljen u magnetsko polje propusti električna struja. Nastali potencijal (Hallov napon) proporcionalan je i električnoj struji i magnetskom polju te obrnuto proporcionalan koncentraciji nosioca naboja i...
Primjene grafena u inženjerstvu materijala
Primjene grafena u inženjerstvu materijala
Nikolina Miličević
Ovaj završni rad daje sažet pregled općih svojstava te postupaka nastanka grafena kao i njegove primjene u inženjerstvu materijala. Cilj je primjene grafena poboljšanje svojstava različitih materijala. Grafen je jednoatomski monosloj grafita koji je alotropska modifikacija ugljika, dvodimenzionalna elementarna tvar izuzetno dobrih mehaničkih, toplinskih te električnih svojstava. Postupnim otkrivanjem njegovih fizikalnih svojstava, potencijalne primjene te tržišne perspektive,...
Pripema i karakterizacija mješavina na osnovi fibroina svile i poliuretana
Pripema i karakterizacija mješavina na osnovi fibroina svile i poliuretana
Luka Benić
Termoplastični poliuretan (TPU) je vrlo poželjan materijal za medicinsku primjenu zbog njegove fleksibilnosti, trajnosti i otpornosti na ulja i kemikalije. S druge strane, fibroin svile je jedinstveni i obećavajući prirodni materijal dobiven iz dudovog svilca te zbog svoje biokompatibilnosti, biorazgradivosti i netoksičnosti ima veliki potencijal za primjenu kao biomedicinski materijal. Cilj ovoga rada bio je pripremiti i karakterizirati fizikalna, toplinska i mehanička svojstva...
Priprava Al2O3 sintezom sagorijevanjem
Priprava Al2O3 sintezom sagorijevanjem
Emina Ema Alić
Istraživani su procesi do kojih dolazi tijekom kristalizacije prašaka pripravljenih sintezom sagorijevanjem. Kao prekursori pri sintezi sagorijevanjem korišteni su aluminijev nitrat nonahidrat kao oksidans i alanin kao gorivo. Provedene su sinteze sa različitim omjerima goriva i oksidansa (siromašne gorivom, stehiometrijska i bogate gorivom). Prašci pripravljeni sintezom sagorijevanjem istraživani su diferencijalnom toplinskom i termogravimetrijskom analizom (DTA/TGA), pretražnom...
Priprava CdSe kvantnih točaka
Priprava CdSe kvantnih točaka
Aleksandar Bajrović
Cilj ovog rada bio je provesti sintezu kadmij-selenidnih (CdSe) kvantnih točaka, te pokazati ovisnost zabranjene zone materijala o rastu čestica tj. o trajanju reakcije. Prethodno pripremljene prekursorske otopine selenija i kadmija istovremeno se dodaju u otopinu za rast, vrući oktadecen, čime trenutačno započinje proces nastajanja i rasta kvantnih točaka. Kinetičkom analizom na temelju spektroskopskih podataka određeni su parametri rasta nanočestica. Reakcijska smjesa uzorkovana...
Priprava ZnO nanočestica sol-gel postupkom
Priprava ZnO nanočestica sol-gel postupkom
Lorena Kifer
Iz literature je poznato da listići cinkova oksida imaju dobru katalitičku aktivnost. Stoga je u ovom radu teorijski obrađena primjena ZnO nanočestica za katalizu te različite metode pripreme ZnO nanočestica. Cilj eksperimentalnog dijela rada bio je dobiti različite oblike morfologije ZnO na staklenoj pločici. Izlaganjem pločice stabilnoj otopini cinkova acetata dihidrata u metanolu dobiveni su slojevi listićave strukture, za koje je infracrvena spektroskopija pokazala da su...
Priprava aditiva za goriva na temelju stearinske kiseline
Priprava aditiva za goriva na temelju stearinske kiseline
Darija Benić
U ovom radu pripravljeni su aditivi za goriva na temelju stearinske kiseline uz primjenu različitih alkohola. Aditivi su sintetizirani reakcijom esterifikacije koja se odvijala u uljnoj kupelji pri 60 °C tijekom 3,5 h. Kao katalizator korištena je sumporna kiselina te kloroform kao otapalo. Alkoholi odabrani za provedbu sinteze su benzil alkohol, furfuril alkohol te oktanol. Nakon provedene esterifikacije, sintetizirani aditivi pročišćavani su na rotacijskom uparivaču i vakuumskom...
Priprava antibakterijskog elektroispredenog nosača za uzgoj stanica kože
Priprava antibakterijskog elektroispredenog nosača za uzgoj stanica kože
Matea Večerić
U ovom radu istražena je uloga i primjena titanijevog dioksida kao punila u elektroispredenom vlaknastom PCL/TiO2 nosaču. Titanij dioksid naknadno je nanesen pomoću ultrazvučne kupelji, na već elektroispredeni polimerni mat čistog PCL-a i mat PCL-a čija je površina tretirana s NaOH. Proces modifikacije površine elektroispredenog vlaknastog nosača od poli(ε-kaprolaktona) (PCL-a) proveden je kako bi se ostvarila bolja interakcija površine PCL-a s česticama TiO2. Korišten je...

Pages