Pages

Laboratorijska ocjena sustava zaštitnih premaza za primjenu u trafostanicama
Laboratorijska ocjena sustava zaštitnih premaza za primjenu u trafostanicama
Jurica Žerjav
Električna energija ključni je čimbenik za razvoj ljudske civilizacije te je potrebno uz današnji ubrzani razvoj svijeta osigurati pouzdanu opskrbu. Pouzdana opskrba može se postići kvalitetnom izradom elektroenergetskog sustava te uz redovito održavanje sustava. Jednostavan prijenos električne energije bez velikih gubitaka postiže se pomoću transformatora koji pripada u najvažnije dijelove svake trafostanice. Kvalitetna izrada i zaštita transformatora od korozije ključni su za...
Lateks nanokompoziti
Lateks nanokompoziti
Marija Fucak
Nanokompoziti su materijali s komponentama nanometarskih dimenzija koje pridonose novim svojstvima koja ne posjeduju klasični kompoziti. Polimerni nanokompoziti se sastoje od punila ili ojačavala nanometarskih dimenzija raspršenih u polimernoj matrici. Nova svojstva koja pokazuju nanokompoziti su povišeni moduli i čvrstoća, poboljšana postojanost na otapala i toplinu, smanjena zapaljivost i propusnost za plinove. Cilj ovog rada je utvrditi i usporediti svojstva polimernih kompozita...
Litij-polimer galvanski članci: elektrokemijska svojstva i degradacija
Litij-polimer galvanski članci: elektrokemijska svojstva i degradacija
Ivan Petric
U ovom radu testiran je litij-polimer galvanski članak, komercijalni članak LP402030 / 190 mAh. Za testiranje korištene su elektrokemijske metode. Stanje članka se određivalo na početku, kada je članak nov, te nakon degradacije. Također, pratilo se stanje napunjenosti (SoC) članka te stanje zdravlja (SoH). Glavni cilj rada je ukazati na karakteristike članka, ali i promjene tih karakteristika koje se javljaju zbog degradacije. Također, cilj je otkriti koji su uzroci degradacijskih...
Ljuskice od jaja - prirodni katalizatori u procesu proizvodnje biodizela
Ljuskice od jaja - prirodni katalizatori u procesu proizvodnje biodizela
Dora Horvat
Biodizel predstavlja obećavajuću i održivu alternativu za konvencionalna mineralna goriva. Uobičajeni katalizatori za proizvodnju biodizela su homogeni bazični katalizatori koji omogućuju najpovoljnije reakcijske uvjete uz najveće iskorištenje, ali su povezani s višestrukim faktorima koji uzrokuju onečišćenje okoliša. Stoga je istraživanje heterogenih katalizatora, koji su ekološki prihvatljivi i imaju mogućnost regeneracije, bilo presudno. Kalcijev oksid CaO smatra se...
MBO procesi obrade komunalnog otpada
MBO procesi obrade komunalnog otpada
Leonora Rivić
Porast životnog standarda, modernizacija i sve veća kupovna moć stanovništva stvaraju sve više otpada kojeg je važno kontinuirano i adekvatno zbrinjavati jer upravo njegovo deponiranje na odlagalištima postaje sve rizičnije i ekonomski neodrživo. U neposrednoj okolini naselja i gradova, odlažu se velike količine otpada koji ima izrazito nepovoljan učinak na zdravlje ljudi i kvalitetu života na tim prostorima. Problem otpada nije samo njegovo zbrinjavanje, već i niz čimbenika...
Magnetska svojstva nekih polimernih nanokompozita
Magnetska svojstva nekih polimernih nanokompozita
Lucija Kisić
Ovaj diplomski rad istražuje magnetska svojstva i utjecaj magneta na odabrane polimerne nanokompozite. Polimerni nanokompoziti dobiveni su postupkom u Brabender mješalici, te su obrađeni na dimenzije za daljnja ispitivanja magnetskih svojstva. Mjerenja su izvedena na uzorcima poliamida, poliamida sa ugljikovim nanočesticama, poliamida sa nanočesticama i COOH i poliamida sa dodatkom TiO2. Uzorci su mjereni dvjema eksperimentalnim tehinikama od kojih je jedna AC susceptibilnost metoda...
Matematički model aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru
Matematički model aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru
Mario Bohač
U radu je opisana reakcija aldolne adicije dihidroksiacetona na N-Cbz-glicinal u kotlastom reaktoru koja je katalizirana s D-fruktoza-6-fosfat aldolazom (FSA) dobivenom iz E. coli. Ispitana su tri potencijalna enzima kao katalizatora ove reakcije: FSA A129S, FSA A129S/A165G i FSA A129N. Odabran je enzim FSA A129N koji je dao najveću konverziju reaktanta u najkraćem vremenu u reakciji aldolne adicije. Kinetika ove reakcije je ispitana metodom početnih reakcijskih brzina. Ispitan je utjecaj...
Matematički model aldolne adicije katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom
Matematički model aldolne adicije katalizirane D-fruktoza-6-fosfat aldolazom
Dino Skendrović
U ovom radu je proučavana aldolna adicija formaldehida i propanala katalizirana enzimom D-fruktoza-6-fosfat aldolazom. Pri tome su korištene tri varijante enzima od kojih je za Var I provedena ekspresija u transformiranim stanicama bakterije Escherichia coli M15. Određena je kinetika aldolne adicije formaldehida i propanala u aldolni produkt 3-hidroksi-2-metilpropanal katalizirana sa tri varijante enzima D-fruktoza-6-fosfat aldolaze, te su na osnovu toga procijenjeni kinetički parametri...
Matematički model biokatalitičke sinteze nanočestica
Matematički model biokatalitičke sinteze nanočestica
Mirna Jovičić
U ovom radu provedena je sinteza nanočestica kalcijevog karbonata pomoću produkata biokatalitičke hidrolize uree i enzima ureaze. Uz to ispitivana je kinetika hidrolize uree uz enzim ureazu te je promatran utjecaj kalcijevih (Ca2+) iona na aktivnost enzima. Reakcije su provedene u dva medija – redestiliranoj vodi i 10%-tnoj otopini Tritona x-100, pri dvije temperature, T = 30°C i T = 20°C. Ispitivanje kinetike reakcije provedeno je mjerenjem početne brzine reakcije pri različitim...
Matematički model biotransformacije akrilne kiseline
Matematički model biotransformacije akrilne kiseline
Stjepan Bičanić
U ovom radu ispitan je utjecaj osjetljivosti kinetičkih parametara u enzimskoj reakciji između α-ketoglutarne i akrilne kiseline kataliziranoj enzimom 2-sukcinil-5-enolpiruvil-6-hidroksi-3-cikloheksen-1-karboksilne kiseline (MenD) uz tiamin difosfat kao koenzim i magnezijev ion kao kofaktor. Osim produkta, u ovoj reakciji nastaje i nepoznati nusprodukt. Kemijski identitet nusprodukta nije poznat, ali njegovo nastajanje je potrebno uzeti u obzir prilikom razvoja matematičkog modela....
Matematički model dinamičke kinetičke rezolucije katalizirane halogenhidrin dehalogenazom
Matematički model dinamičke kinetičke rezolucije katalizirane halogenhidrin dehalogenazom
Nevena Milčić
Optički čiste tvari su vrijedni prekursori u farmaceutskoj industriji i industriji finih kemikalija, stoga pretvorba racemičnih smjesa u enantiomerno čiste produkte predstavlja izazov. Jedna od metoda deracemizacije je dinamička kinetička rezolucija (DKR) koja se zasniva na kinetičkoj rezoluciji u kombinaciji s in situ racemizacijom sporije reagirajućeg enantiomera supstrata. Halogenhidrin dehalogenaze (HHDH) u metaboličkim putovima kataliziraju reverzibilnu dehalogenaciju...
Matematički model dinamičke kinetičke rezolucije katalizirane halogenhidrin-dehalogenazom
Matematički model dinamičke kinetičke rezolucije katalizirane halogenhidrin-dehalogenazom
Ana-Katarina Marić
Optički čiste tvari imaju veliku važnost u farmaceutskoj industriji, a mogu se dobiti enantioselektivnom biokatalizom čije su dvije metode kinetička rezolucija i asimetrična sinteza. Konverzija početnih spojeva u optički čiste produkte pri kinetičkoj rezoluciji iznosi do 50 %. Ovaj nedostatak se rješava dinamičkom kinetičkom rezolucijom (DKR) koja se temelji na kinetičkoj rezoluciji kombiniranoj s in situ racemizacijom sporije reagirajućeg enantiomera. Pri odgovarajućim...

Pages