Pages

Matematički model enzimatske sinteze 6-cijano-4-ketoheksan kiseline
Matematički model enzimatske sinteze 6-cijano-4-ketoheksan kiseline
Tea Sokač
U ovom radu provedena je enzimska reakcija katalizirana enzimom sintaza 2-sukcinil-5-enolpiruvil-6-hidroksi-3-cikloheksen-1-karboksilne kiseline (MenD) uz α-ketoglutarat kao donorski supstrat, akrilonitril kao akceptorski supstrat te uz magnezijev sulfat kao kofaktor i tiamin difosfat kao koenzim. Provedeni su eksperimenti u kotlastom reaktoru radi praćenja stabilnosti α-ketoglutarata i akrilonitrila. Na temelju dobivenih rezultata u programskom paketu Scientist procijenjene su konstante...
Matematički model kaskadne reakcije
Matematički model kaskadne reakcije
Mia Došen
U ovom radu određivana je kinetika oksidoredukcije Cbz-N-3-aminopropanola u Cbz-N-3-aminopropanal katalizirana enzimom alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre (HLADH). Ova reakcija je sastavni dio kaskadne reakcije koja se sastoji od opisane oksidacije alkohola u aldehid, potom aldolne adicije dihidroksiacetona (DHA) na pripadajući aldehid koja je katalizirana enzimom D-fruktoza-6-fosfat aldolazom (FSA) kako bi se dobio odgovarajući aldolni produkt, odnosno...
Matematički model procesa kodigestije sirutke i goveđe gnojovke
Matematički model procesa kodigestije sirutke i goveđe gnojovke
Martin Gojun
Anaerobna razgradnja (digestija) učinkovita je i ekološki prihvatljiva tehnologija oporabe energije iz biorazgradivog organskog otpada. Osnovni produkt procesa anaerobne razgradnje je bioplin, a proces se u pravilu provodi tako da se kao izvor biorazgradivog organskog otpada upotrebljavaju dva ili više različitih supstrata te u tom slučaju govorimo o kodigestiji. Uobičajeni supstrati u procesu anaerobne digestije koja se provodi u svrhu proizvodnje bioplina su poljoprivredni otpad,...
Matematički model za predviđanje potrošnje temperaturno ovisnih potrošača prirodnog plina
Matematički model za predviđanje potrošnje temperaturno ovisnih potrošača prirodnog plina
Tea Pendić
Prirodni plin jedan je od najvažnijih energetskih izvora današnjice, a njegova potrošnja uključuje različite aspekte ljudskog života, posebno u kućanstvima gdje se koristi uglavnom za grijanje prostora i vode te u plinskim štednjacima. Osim potrošnje u domaćinstvu, prirodni plin je pronašao svoju primjenu u industriji kao sirovina ili energent, u poljoprivredi, toplanama, kotlovnicama i prometu kao gorivo. Temperaturno ovisni potrošači prirodnog plina su oni čija potrošena...
Matematički opis reakcija terpolimerizacije metakrilatnih kopolimera
Matematički opis reakcija terpolimerizacije metakrilatnih kopolimera
Josip Sacher
Cilj ovog rada bio je izraditi MATLAB program za procjenu parametara (omjera kopolimerizacijskih rektivnosti) za slučajeve terpolimerizacija i izvršiti procjenu parametara za dva terpolimerizacijska sustava. Za izradu programa kao model procesa korištene su modificirane Alfrey-Goldfingerove jednadžbe dok je optimizacijski algoritam napravljen korištenjem modela grešaka u varijablama i genetičkog algoritma. Na oba sustava primijenjen je dizajn eksperimenata pri procjeni parametara a...
Matematičko modeliranje aldolne adicije u različitim tipovima reaktora
Matematičko modeliranje aldolne adicije u različitim tipovima reaktora
Tea Sokač
U ovom radu je numerički na temelju razvijenog modela implementiranog u programu SCIENTIST, ispitivana aldolna adicija dihidroksiacetona na N-Cbz-3-aminopropanala koju katalizira enzim D – fruktoza – 6 – fosfat aldolaza (FSA). Isto tako je istraživana ova reakcija spojena s oksidacijom N-Cbz-3-aminopropanola u N-Cbz-3-aminopropanala u kaskadnu reakciju. Oksidacija alkohola koju katalizira alkohol dehidrogenaza (ADH), je provedena uz regeneraciju koenzima NAD+ s enzimom NADH...
Matematičko modeliranje biokatalitičkih reakcija
Matematičko modeliranje biokatalitičkih reakcija
Karlo Vojtkuf
Kombinacijom prirodnih znanosti poput matematike i kemije omogućava se primjena metoda koje pristupaju znanosti na jedan novi, „zeleniji“ način. Društvo, kao i sama industrija nastoje težiti primjeni ekonomičnih, održivih i prirodnih tvari koje neće štetiti okolišu. Primjenom biokatalitičkih procesa to je moguće i ostvariti. U ovom radu opisani su enzimi, njihova klasifikacija, prednosti i mane kao katalizatora te njihova primjena. Također, dan je prikaz matematičkog...
Matematičko modeliranje enzimske oksidacije amino alkohola u različitim tipovima reaktora
Matematičko modeliranje enzimske oksidacije amino alkohola u različitim tipovima reaktora
Tanja Zmijanac
U ovom radu razvijen je matematički model oksidacije amino alkohola katalizirane enzimom alkohol dehidrogenazom (ADH) i matematičkog modela kaskadne reakcije u kojoj je oksidacija spojena s aldolnom adicijom. Reakcija oksidacije amino alkohola u amino aldehid provodi se uz koenzim NAD(H), a reakcija je katalizirana enzimom ADH. Koenzim NAD(H) je skup i nije ga ekonomično dodavati u proces u stehiometrijskim količinama već je potrebna njegova učinkovita regeneracija. U ovoj reakciji...
Matematičko modeliranje enzimski katalizirane kaskadne reakcije
Matematičko modeliranje enzimski katalizirane kaskadne reakcije
Karlo Borović
U ovom radu razvijeni su matematički modeli kaskadne enzimske reakcije sinteze (3S, 4R)-6-[(benziloksikarbonil)amino]-5,6-dideoksiheks-2-uloze u kotlastom reaktoru i kotlastom reaktoru s dotokom supstrata. Sinteza produkta sastoji se od tri reakcije, reakcije oksidacije Cbz-N-3-aminoporopanola u Cbz-N-3-aminoporopanal katalizirane enzimom alkohol dehidrogenazom iz konjske jetre (HLADH), reakcije aldolne adicije dihidroksiacetona (DHA) na Cbz-N-3-aminoporopanal katalizirane enzimom...
Matematičko modeliranje kaskadne reakcije
Matematičko modeliranje kaskadne reakcije
Karla Grošić
U ovom radu određena je kinetika oksidacije etanola u acetaldehid koja je katalizirana enzimom alkohol dehidrogenazom (ADH). Kinetički parametri procijenjeni su iz eksperimentalnih podataka ovisnosti početne brzine reakcije oksidacije etanola o koncentraciji etanola i NAD+. Ispitivana reakcija je sporedna reakcija u kaskadnoj reakciji koja se sastoji od oksidacije alkohola u aldehid te aldolne adicije acetaldehida na aldehid pri čemu nastaje konačni produkt laktol. Ova kaskadna reakcija...
Matematičko modeliranje proizvodnje optički aktivnog diola korištenjem višeenzimskog sustava
Matematičko modeliranje proizvodnje optički aktivnog diola korištenjem višeenzimskog sustava
Tatjana Baković
U području biokatalize, kaskadne višeenzimske reakcije su važan pristup za proizvodnju optički aktivnih spojeva. Navedeni pristup je vrlo obećavajući s ekološke i ekonomske točke gledišta, jer se time postižu veće konverzije i produktivnosti, troši se manje kemikalija, izbjegava se izolacija međuprodukata, a na industrijskoj razini se smanjuju troškovi otpada i proizvodnje. Sinteza kiralnih spojeva uvijek predstavlja izazov u području organske kemije, posebice proizvodnja...
Materijali na temelju kitozana kao kelatni agensi
Materijali na temelju kitozana kao kelatni agensi
Andrea Lončarević
Do sada, mali broj istraživanja posvećen je utjecaju dvovalentnih metalnih iona na strukturu i svojstva hidrogelova kitozana. S toga je cilj ovog rada pokazati kako se dodatkom dvovalentnih metalnih iona u dozvoljenim granicama toksičnosti može manipulirati strukturom, fizikalnim i biološkim svojstvima hidrogelova kitozana. Kitozan je netoksičan, biokompatibilan i biorazgradivi polimer koji se može koristiti kao nosač u području tkivnog inženjerstva. Ovisno o stupnju deacetilacije...

Pages