Pages

Priprava ZnO nanočestica sol-gel postupkom
Priprava ZnO nanočestica sol-gel postupkom
Lorena Kifer
Iz literature je poznato da listići cinkova oksida imaju dobru katalitičku aktivnost. Stoga je u ovom radu teorijski obrađena primjena ZnO nanočestica za katalizu te različite metode pripreme ZnO nanočestica. Cilj eksperimentalnog dijela rada bio je dobiti različite oblike morfologije ZnO na staklenoj pločici. Izlaganjem pločice stabilnoj otopini cinkova acetata dihidrata u metanolu dobiveni su slojevi listićave strukture, za koje je infracrvena spektroskopija pokazala da su...
Priprava aditiva za goriva na temelju stearinske kiseline
Priprava aditiva za goriva na temelju stearinske kiseline
Darija Benić
U ovom radu pripravljeni su aditivi za goriva na temelju stearinske kiseline uz primjenu različitih alkohola. Aditivi su sintetizirani reakcijom esterifikacije koja se odvijala u uljnoj kupelji pri 60 °C tijekom 3,5 h. Kao katalizator korištena je sumporna kiselina te kloroform kao otapalo. Alkoholi odabrani za provedbu sinteze su benzil alkohol, furfuril alkohol te oktanol. Nakon provedene esterifikacije, sintetizirani aditivi pročišćavani su na rotacijskom uparivaču i vakuumskom...
Priprava antibakterijskog elektroispredenog nosača za uzgoj stanica kože
Priprava antibakterijskog elektroispredenog nosača za uzgoj stanica kože
Matea Večerić
U ovom radu istražena je uloga i primjena titanijevog dioksida kao punila u elektroispredenom vlaknastom PCL/TiO2 nosaču. Titanij dioksid naknadno je nanesen pomoću ultrazvučne kupelji, na već elektroispredeni polimerni mat čistog PCL-a i mat PCL-a čija je površina tretirana s NaOH. Proces modifikacije površine elektroispredenog vlaknastog nosača od poli(ε-kaprolaktona) (PCL-a) proveden je kako bi se ostvarila bolja interakcija površine PCL-a s česticama TiO2. Korišten je...
Priprava asimetričnih α-acilamido fosfonata katalizirana kiralnim Brønstedovim kiselinama
Priprava asimetričnih α-acilamido fosfonata katalizirana kiralnim Brønstedovim kiselinama
Petra Ros
Priprava asimetričnih α-acilamido fosfonata katalizirana kiralnim Brønstedovim kiselinama Cilj ovog rada bio je razvoj metodologije za enantioselektivnu pripravu kiralnih α–acilamido fosfonata. α–Acilamido fosfonati su derivati prirodnih aminokiselina sa širokim spektrom biološkog djelovanja, kao što su antibakterijsko djelovanje te sposobnost inhibicije enzima (serinske proteaze, fosfataze) i HIV–1 virusa. Dobivanje α–acilamido fosfonata se u jednom sintetskom koraku...
Priprava biorazgradljivih polimernih mikrosfera
Priprava biorazgradljivih polimernih mikrosfera
Dorina Vidović
Kitozan je biorazgradljiv, netoksičan i biokompatibilan materijal koji se često koristi u inženjerstvu tkiva i biomedicini. Do danas, mali se broj radova usredotočio na istraživanje mikrosfera kompleksa kitozana i metalnih iona. S toga je cilj ovog rada proizvesti mikrosfere kompleksa metalnih iona i kitozana različitih stupnjeva deacetilacije metodom elektroštrcanja te ispitati utjecaj jakosti električnog polja na veličinu, oblik i mikrostrukturu mikrosfera. Za proizvodnju...
Priprava dozirnih oblika s čvrstim disperzijama poli(etilen-glikola)
Priprava dozirnih oblika s čvrstim disperzijama poli(etilen-glikola)
Iva Andrić
Lurasidon-hidroklorid (LRS HCl) je djelatna tvar izrazito male topljivosti u vodenom mediju što otežava njegovu primjenu u liječenju psihičkih poremećaja. S ciljem povećanja njegove topljivosti, procesnom tehnologijom sušenja raspršivanjem pripravljene su čvrste disperzije djelatne tvari u matrici hidrofilnih polimera, poli(vinil-pirolidona) (PVP) i poli(etilen-glikola) (PEG). Dobivene čvrste disperzije karakterizirane su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom i rendgenskom...
Priprava elektrokemijskog superkondenzatora temeljenog na električnom dvosloju i određivanje njegovih svojstava
Priprava elektrokemijskog superkondenzatora temeljenog na električnom dvosloju i određivanje njegovih svojstava
Marko Božurić
Svrha ovoga rada je bila pripremiti ugljikovu elektrodu te sastaviti superkondenzator temeljen na električnom dvosloju i ispitati njegova svojstva metodom cikličke voltametrije a zatim ispitati svojstva komercijalnog superkondenzatora Eaton PowerStor® HB Series HB0830-2R5605-R prema zadanoj normi HRN EN 62576 te metodom elektrokemijske impedancijske spektroskopije (EIS). Elektrodni materijal pripremljen na bazi aktivnog ugljika Norit® DLC Super 30 u formi paste sa dodatkom vodljivog...
Priprava filamenata za izradu farmaceutskih dozirnih oblika 3D-tiskanjem
Priprava filamenata za izradu farmaceutskih dozirnih oblika 3D-tiskanjem
Ema Vukelić
Razvoj medicinskih saznanja i farmaceutskog tržišta doveo je do prepoznavanja potrebe za okretanjem proizvodnje k pacijentu. 3D-pisač omogućio je proizvodnju novih personaliziranih dozirnih oblika. Razvoj takvih dozirnih oblika pretpostavlja u prvom koraku razvoj filamenata koji sadrže djelatnu tvar. Stoga je cilj ovog rada priprema filamenata koji će sadržavati dronedaron-hidroklorid (DNR), djelatnu tvar za liječenje srčane aritmije te omogućiti tiskanje tableta. U pripremi...
Priprava grafenov oksid/o-fenilen diamin kompozitnih elektroda
Priprava grafenov oksid/o-fenilen diamin kompozitnih elektroda
Albina Glibo
Cilj ovog rada bila je istražiti mogućnost modifikacije grafenovog oksida (GO) molekulama o-feniliendiamina (o-PDA) te naknadne polimerizacije vezanog o-PDA koja bi rezultirala nastankom oligomernih ili polimernih lanaca. U radu se također pratio utjecaj medija na vezanje o-PDA na GO elektrodu te je modifikacija provođena inkubacijom iz otopina različitih pH vrijednosti. Modifikacija grafenova oskida molekulama o-PDA se može odvijati putem različitih mehanizama koji uključuju...
Priprava i karakterizacija 2,2'-(metandialdisulfinil)diacetamida
Priprava i karakterizacija 2,2'-(metandialdisulfinil)diacetamida
Valentina Domitrović
Onečišćenja u aktivnim farmaceutskim supstancama su neželjene tvari koje zaostaju iz proizvodnog postupka ili nastaju skladištenjem aktivne tvari. Svaki sastojak ljekovite tvari koji sam po sebi nije definiran kao ljekovita tvar te svaki sastojak farmaceutskog proizvoda koji nije ljekovita ili pomoćna tvar u proizvodu smatra se onečišćenjem, a njihova prisutnost problematična je zbog neželjenih farmakoloških učinaka, toksičnih svojstava te smanjene učinkovitosti samog lijeka....
Priprava i karakterizacija N-[2-kloro-6-metilfenil]-2-[[6-[4-(2-hidroksietil)-1-piperazinil]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolkarboksiamid N-oksida
Priprava i karakterizacija N-[2-kloro-6-metilfenil]-2-[[6-[4-(2-hidroksietil)-1-piperazinil]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolkarboksiamid N-oksida
Dženita Šola
U ovom radu provedena je sinteza N-[2-kloro-6-metilfenil]-2-[[6-[4-(2-hidroksietil)-1-piperazinil]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolkarboksiamid N-oksida oksidacijom N-[2-kloro-6-metilfenil]-2-[[6-[4-(2-hidroksietil)-1-piperazinil]-2-metil-4-pirimidinil]amino]-5-tiazolkarboksiamida vodikovim peroksidom u ledenoj octenoj kiselini, N-metil pirolidonu te u smjesi otapala, tj. N-metil pirolidonu i metanolu. Cilj rada bio je postizanje visoke kromatografske čistoće dobivenog spoja (<99%),...
Priprava i karakterizacija PLA kompozita
Priprava i karakterizacija PLA kompozita
Ivana Mršić
U ovom radu istraživali su se kompozitni materijali biorazgradivog polilaktida (PLA) ojačani s mineralnim punilima - Schwerspatom (S) i Glimmerom POS (GL). Umješavanjem u Brabender gnjetalici i prešanjem pripremili su se kompoziti s 0,1; 0,5; 1 i 5 mas. % punila, a iz otopine i prešanjem s 0,1 i 1 mas. % punila. Određivala su se i uspoređivala mehanička i toplinska svojstva dobivenih materijala i čistog polimera. Ispitivanjima univerzalnom kidalicom dobiven je uvid u mehanička...

Pages