Pages

Priprava i karakterizacija biokompozita na osnovi polietilena niske gustoće ojačanih rižinim ljuskicama
Priprava i karakterizacija biokompozita na osnovi polietilena niske gustoće ojačanih rižinim ljuskicama
Mijo Grbavac
Zbog sve većih problema s odlaganjem otpada nastoje se pronaći učinkovita rješenja zbrinjavanja plastičnog otpada. U ovom radu iz taljevine su pripremljeni biokompoziti na osnovi polietilena niske gustoće (LDPE) i lignoceluloze (rižinih ljuskoca, RLJ) u cilju dobivanja biokompozita za primjenu kao ambalažnog materijala. Biokompoziti LDPE i RLJ uz različite udjele RLJ (10, 20, 30, 40 and 50 mas %) pripremljeni su u Brabender gnjetilici. Ispitan je utjecaj RLJ i njihovog udjela na...
Priprava i karakterizacija kompozita MnO2/grafen za primjenu u superkondenzatorima
Priprava i karakterizacija kompozita MnO2/grafen za primjenu u superkondenzatorima
Alen Lutvica
U ovome radu su pripremljene i okarakterizirane elektrode grafena i kompozita grafen/manganov oksid. Grafen je pripremljen redukcijom grafen oksida s NaBH4. Dobiveni produkt je nanesen na površinu staklastog ugljika sam (GBV1, GBV2) ili u kombinaciji s vezivom (GV2, GV3). Količina grafena koja je nanesena je varirala s ciljem da se utvrdi ovisnost svojstva elektrode o količini nanesenog materijala. Ispitivanje grafenom modificirane elektrode je provedeno metodom cikličke votametrije u...
Priprava i karakterizacija kompozitnog materijala od visokoporozne hidroksiapatitne keramike i kitozana
Priprava i karakterizacija kompozitnog materijala od visokoporozne hidroksiapatitne keramike i kitozana
Denis Žagar
Principi inženjerstva koštanog tkiva temelje se na razvoju 3D struktura, okosnica, koje služe kao predložak za adheziju i proliferaciju stanica, odnosno stvaranje novog koštanog tkiva. Ugrađena u tijelo, takva okosnica se povezuje s okolnim koštanim tkivom i na taj način obnavlja ili zamjenjuje oštećenu kost. Da bi oponašala prirodno koštano tkivo okosnica mora ispuniti niz zahtjeva, stoga je izuzetno važan odabir materijala okosnice te se kao rješenje, po uzoru na prirodnu...
Priprava i karakterizacija kompozitnog skeleta za potencijalnu primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva
Priprava i karakterizacija kompozitnog skeleta za potencijalnu primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva
Andrija Hanžek
Cilj rada bila je priprava bioaktivnog i biorazgradivog skeleta na temelju hidroksiapatita (HA), kitozana (CHT) i polilaktidnog (PLA) nosača za potencijalne primjene u inženjerstvu koštanog tkiva. Napredak inženjerstva tkiva omogućen je primjenom biomaterijala trodimenzijskih struktura na kojima se, prije samog presađivanja, uzgajaju koštane stanice. Biorazgradivi polimerni materijali služe kao podloga (nosač) za širenje stanica te daju mehaničku čvrstoću novonastalom tkivu. U...
Priprava i karakterizacija mikročestica hitozana
Priprava i karakterizacija mikročestica hitozana
Ana-Maria Đumbir
U ovom radu je istraženo kako procesni uvjeti i vrsta hitozana utječu na morfologiju mikročestica hitozana. Korištene su dvije vrste hitozana – srednje i male molekulske mase. Ispitivanja su provedena u sušioniku s raspršivanjem s ciljem dobivanja što sferičnijih i veličinski ujednačenih čestica proizvoda. Pripravljene su otopine hitozana masene koncentracije 0,5 %. Otopine su sušene u sušioniku s raspršivanjem pri različitim protocima zraka za raspršivanje (40%, 50 % i...
Priprava i karakterizacija mješavina sirovih nafti
Priprava i karakterizacija mješavina sirovih nafti
Krunoslav Šlogar
U radu su istražena i ispitana svojstva dviju sirovih nafta i 7 mješavina (engl. blends) različitih udjela lakše sirove nafte s nižim sadržajem sumpora „CPC blend“ i teže sirove nafte s višim sadržajem sumpora „E.B.C.O. of Iraqi Origin“. Namiješavanja su provedena u reaktoru, s vremenom miješanja od 30 minuta pri sobnoj temperaturi i tlaku. Pripravljenim uzorcima blendova određena su sljedeća svojstva: gustoća, viskoznost, tecište, udio sumpora, gubitak mase...
Priprava i karakterizacija nanofluida na osnovi transformatorskog ulja i čestica magnetita
Priprava i karakterizacija nanofluida na osnovi transformatorskog ulja i čestica magnetita
Aleksandra Putnik
Cilj ovog rada je priprava i karakterizacija nanofluida od kojeg se očekuje dugotrajna stabilnost i visoka toplinska vodljivost. U odnosu na mineralno transformatorsko ulje koje se upotrebljava kao izolacijski materijal u transformatorima, nanofluid se pokazao kao puno bolji izolacijski materijal. U istraživanju koje se provodilo, nanofluid je smjesa transformatorskog ulja u kojemu se nalaze različiti molarni omjeri površinski aktivnih tvari te nanočesice magnetita. Eksperimentalni dio...
Priprava i karakterizacija polimernih kompozita s celulozom
Priprava i karakterizacija polimernih kompozita s celulozom
Kristijan Mrkalj
Zbog velike kristalne savršenosti, toplinske stabilnosti te poželjnih mehaničkih svojstava, ali i izražene polarnosti, nanoceluloza se postavila kao potencijalno ojačavalo polimetakrilatnih matrica. Svrha ovog rada bila je ispitati utjecaj nanoceluloznog punila (celuloznih nanokristala) na raspodjelu molekulskih masa pripadajućih matrica, njihove toplinske prijelaze (temperature staklastog prijelaza), toplinsku stabilnost, svojstva površine (kontaktni kut) te mehanička svojstva...
Priprava i karakterizacija polimetakrilatnih kompozita s celulozom
Priprava i karakterizacija polimetakrilatnih kompozita s celulozom
Matea Vučetić
U ovom su radu provedena istraživanja utjecaja mikro celuloze kao punila u različitim masenim udjelima (1, 2,5 i 5 %) u polimernu maticu homopolimera poli(metil-metakrilata) i kopolimera poli(metil-metakrilat-ko-(dimetilamino)etil-metakrilata). Uzorci su sintetizirani radikalskom (ko)polimerizacijom u otapalu toluenu. Sintetizirani polimeri i pripadni kompoziti su osušeni i prešani, nakon čega su analizirani kromatografijom na propusnom gelu (GPC), diferencijalnom pretražnom...
Priprava i karakterizacija prevlaka na bazi TiO2 dopiranog rijetkim zemljama
Priprava i karakterizacija prevlaka na bazi TiO2 dopiranog rijetkim zemljama
Marija Ivezić
U ovom radu prikazano je istraživanje utjecaja dopanata, samarija i neodimija, na strukturu i svojstva TiO2. Istraživanje je provedeno prvenstveno za primjenu prevlaka TiO2 u bojom senzibiliziranim solarnim ćelijama (DSSC). TiO2 je poluvodič širokog energijskog procjepa, a njegova fizikalno-kemijska svojstva čine ga pogodnim za vodljivi sloj radne elektrode u DSSC. Dopiranjem ionima rijetkih zemalja dodatne razine unutar energijskog procjepa dozvoljavaju TiO2 da sudjeluje i kao aktivan...
Priprava i karakterizacija silicijem dopiranog visokoporoznog hidroksiapatit-kitozan kompozitnog materijala
Priprava i karakterizacija silicijem dopiranog visokoporoznog hidroksiapatit-kitozan kompozitnog materijala
Marija Posarić
Cilj rada bila je priprava visokokoporoznog silicijem dopiranog hidroksiapatit-kitozan kompozitnog materijala za potencijalnu primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva. Inženjerstvo tkiva je interdiscplinarno područje koje primjenjuje načela prirodnih znanosti i inženjerstva usmjereno razvoju bioloških nadomjestaka za obnovu, održavanje ili unaprjeđenje funkcije oštećenog tkiva. U inženjerstvu koštanog tkiva koriste se biorazgradljivi polimerni materijali i bioaktivna keramika, kao...
Priprava i karakterizacija supstituiranog hidroksiapatita
Priprava i karakterizacija supstituiranog hidroksiapatita
Dominik Horvat
Cilj ovog rada bio je provedba hidrotermalne sinteze hidroksiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2, HAp) iz sipine kosti uz prisustvo metalnih iona stroncija (Sr2+) te karakterizacija uzoraka različitim instrumentalnim metodama (XRD, FTIR i TGA) kako bi se procijenila uspješnost ugradnje iona u strukturu hidroksiapatita. Ionske supstitucije utječu na različite parametre poput veličine kristalne rešetke, veličine kristalita ili morfologije što se odražava u promjeni svojstava HAp-a, a samim time...

Pages