Pages

Mehanokemijska sinteza cerijeva fosfata
Mehanokemijska sinteza cerijeva fosfata
Vanesa Mihajlović
Ovaj rad bavi se mehanokemijskom sintezom nanočestica, novog potencijalnog UV filtra, cerijeva (III) fosfata. Radi se o obećavajućem materijalu za primjenu u formulacijama za zaštitu od Sunca, zbog dobrih svojstava aspsorpcije UV dijela spektra, niskog indeksa loma, relativne prozirnosti za vidljivo svjetlo te kemijske inertnosti. U tu svrhu, nanočestice CePO4 sintetizirane su u planetarnom mlinu iz različitih prekursora (natrijeva fosfata dodekahidrata, natrijeva dihidrogenfosfat...
Mehanokemijska sinteza cerijeva(IV) oksida dopiranog manganom
Mehanokemijska sinteza cerijeva(IV) oksida dopiranog manganom
Tea Grbešić
Uzorci čistog i dopiranog cerijeva(IV) oksida (CeO2) s 10, 20 i 30% mangana pripravljeni su mehanokemijsokm sintezom i potom ispitivani različitim metodama karakterizacije. Kao prekursori korišteni su cerijev(III) klorid, manganov(II) klorid i natrijev karbonat dok je natrijev klorid korišten kao razrjeđivač koji odvaja čestice produkta te sprječava njihov daljnji rast. Uzorci pripravljeni mehanokemijskom sintezom istraživani su rendgenskom difrakcijom (XRD) te diferencijalnom...
Mehanokemijska sinteza i karakterizacija novih amidoborana za pohranu vodika
Mehanokemijska sinteza i karakterizacija novih amidoborana za pohranu vodika
Vedrana Krajnović
Vodik ima potencijala da igra ključnu ulogu u budućem održivom energetskom sustavu kao nosilac obnovljive energije koja treba zamijeniti ugljikovodike. Problem tog koncepta je nedovoljno usavršen sustav skladištenja vodika s obzirom na zahtjeve za spremnike vodika. Za ovu svrhu sve se češće istražuju kompleksni hidridi s visokim gravimetrijskim i volumetrijskim kapacitetom. U ovom radu istraživana je sinteza Li[Al(NH2BH3)4] i Na[Al(NH2BH3)4] primjenom mehanokemijske sinteze i...
Mehanokemijska sinteza nanočestica ZnO dopiranog kadmijem
Mehanokemijska sinteza nanočestica ZnO dopiranog kadmijem
Ivana Katarina Munda
Istraživano je koliki se udio kadmija može ugraditi u kristalnu rešetku cinkita mehanokemijskom sintezom. Kao prekursori su korišteni metalni kloridi i natrijev karbonat dok je natrijev klorid korišten kao razrjeđivač. Nakon mehanokemijske sinteze uzorci su termički obrađeni pri 600 °C u trajanju 2 sata kako bi se iz ZnCO3 dobio ZnO. Pripremljeni uzorci ispitani su rendgenskom difrakcijom praha (XRD), infracrvenom spektroskopijom s Fourierovom transformacijom tehnikom prigušene...
Membranska biorazgradnja ksenobiotika
Membranska biorazgradnja ksenobiotika
Andrea Drača
Ksenobiotici postaju sve veći problem u sustavima pročišćavanja otpadnih voda jer su relativno nove tvari i teško ih je ukloniti, a u okolišu se pojavljuju u količinama koje su neprirodne zbog ljudskog djelovanja. Posljedica njihovog neučinkovitog uklanjanja iz otpadnih voda je njihova bioakumulacija u prehrambenim lancima što čini izravnu prijetnju na ekosustave i ljudsko zdravlje. Konvencionalna biološka metoda obrade aktivnim muljem, koja se u najvećem broju koristi u...
Membranska desalinacija - stanje u istraživanju i praksi
Membranska desalinacija - stanje u istraživanju i praksi
Marika Puškarić
Ubrzan rast populacije, industrijalizacija i urbanizacija uzimaju sve više maha u današnje vrijeme, posljedično uzrokujući nepovratne nepovoljne klimatske promjene zbog kojih je na određenim područjima sve teže doći do vode, osnovne sastavnice neophodne za ljudsko preživljavanje. Potražnja za vodom s kojom se svijet suočava otvara put ka iskorištavanju nekonvencionalnih izvora vode za konzumaciju. Procesom desalinacije iz morske vode, industrijske otpadne vode, bočate vode i sl....
Membranska destilacija-primjena u praksi
Membranska destilacija-primjena u praksi
Iva Domšić
Membranska destilacija (MD) je neizotermna membranska tehnologija koja je sve više dolazi do izražaja u odnosu na klasičnu destilaciju. U radu je prikazan razvoj ove separacijske tehnologije, mehanizam procesa MD, vrste membrana za MD, moduli MD te primjena u praksi. Razlika tlaka glavna je pokretačka sila MD stoga su razvijena četiri glavna modula ove separacijske metode: membranska destilacija direktnog kontakta (DCMD), membranska destilacija s pročišćavajućim plinom (SGMD),...
Membranska obrada otopine hrastovog tanina
Membranska obrada otopine hrastovog tanina
Iva Čutura
Industriju tanina karakterizira velika količina nastale otpadne vode za čiju obradu su se pogodnima pokazale membranske separacijske tehnologije. U ovome radu testirane su različite vrste ultrafiltracijskih i nanofiltracijskih membrana sa svrhom utvrđivanja njihove primjenjivosti u obradi voda. Cilj rada je odrediti učinkovitost različitih membrana za obradu otpadne vode tanina kao i mogućnost uklanjanja željeza iz otopine tanina. Membrane su testirane pri različitim tlakovima i na...
Membranski postupak ultrafiltracije - pregled stanja
Membranski postupak ultrafiltracije - pregled stanja
Iva Pavičić
Ultrafiltracija je jedan od membranskih postupaka separacije koji pomoću gradijenta tlaka kao pokretačke sile uzrokuje prolazak otapala i jedne vrste otopljenih tvari kroz permselektivnu poroznu membranu, dok se ostale tvarie zadržavaju na membrani. Ovisno o željenome produktu, naglasak ultrafiltracijskog procesa je u proizvodnji pročišćenog permeata ili ugušćenog koncentrata. Ultrafiltracijske membrane su većinom anizotropne strukture, mogu biti izrađene od polimernog ili...
Metalni kompleksi bis-1,2,3-triazolnih liganada s različitim središnjim heteroatomom
Metalni kompleksi bis-1,2,3-triazolnih liganada s različitim središnjim heteroatomom
Josipa Šajnović
1,2,3-triazol predstavlja bitan farmakofor u dizajnu lijekova, a njegovi derivati stvaraju koordinativno-kovalentne veze s metalnim ionima što ih čini dobrim kandidatima u području anorganske medicinske kemije. U ovom radu opisana je sinteza simetričnih triazolnih tridentatnih liganada te njihovih metalnih kompleksa. Sinteza liganada provedena je regioselektivnom reakcijom 1,3-dipolarne cikloadicije dipropargilamina, dipropargil-etera i dipropargil-sulfida s aromatskim azidima...
Metalni materijali za biomedicinsku primjenu
Metalni materijali za biomedicinsku primjenu
Grgur Mihalinec
Biomaterijali sintetski su ili prirodni materijali namjenjeni određenoj funkciji u biološkom okruženju gdje se koriste za izravnu, dopunsku ili zamjensku ulogu živoga tkiva ljudskog organizma. Osnovni zahtjev materijala koji se ugrađuje u ljudsko tijelo je njegova biokompatibilnost. Biomaterijale općenito možemo podijeli na metale, polimere, keramiku i kompozite. Metalni se materijali koriste kao strukturni materijali za medicinske uređaje na području ortopedske kirurgije,...
Metalo-organske mreže i njihovi kompoziti kao potencijalni fotokatalizatori
Metalo-organske mreže i njihovi kompoziti kao potencijalni fotokatalizatori
Bernarda Vrdoljak
Intenzivan razvoj industrije rezultira sve većim količinama onečišćujućih tvari, što se negativno odražava na kvalitetu života, kako ljudi, tako i kompletnog živog svijeta. Kako bi se ublažili ili riješili navedeni problemi, primjenjuju se različiti pristupi koji su pokazali stanovite učinke u zaštiti prirode. U novije vrijeme nameće se potreba za novim iskoracima koji će biti ekološki i procesno učinkovitiji, ali i ekonomski isplativiji od do sada primjenjivanih...

Pages