Pages

Priprema i karakterizacija mješavina polietilena s termoplastičnim škrobom
Priprema i karakterizacija mješavina polietilena s termoplastičnim škrobom
Romana Zovko
Danas se kao ambalažni materijali uglavnom koriste sintetski polimerni materijali dobiveni iz nafte. Masovno iskorištavanje nafnih sirovina uzrokuje globalne klimatske promjene i osim toga, njihove raspoložive količine su ograničene, a dobiveni sintetski polimerni materijali nerazgradivi zbog čega dolazi do gomilanja ambalažne „plastike“ u okolišu. Iz tih je razloga tema brojnih znanstvenih radova razvoj biorazgradivih polimernih materijala iz obnovljivih izvora. Njihova primjena...
Priprema i karakterizacija polipirol/TiO2 nanokompozita za fotokatalizu
Priprema i karakterizacija polipirol/TiO2 nanokompozita za fotokatalizu
Sandra Jurčić Vrđuka
U rada su istraživani uvjeti sinteze vodljivog polimera polipirola (PPy) te sinteze in-situ nankompozitnih fotokatalizatora (PPy/Ti), PPy uz prisustvo nanočestica titanijeva dioksida (TiO2). Uvjeti sinteze bili su jednaki onima za čisti PPy. Struktura molekula PPy modificirana je tako da su uzorci sintetizirani uz različitu koncentraciju oksidansa (željezova klorida), te različito vrijeme sinteze (90 i 180 min). Efikasnost fotokatalitičke razgradnje organskog azo bojila (Reactive Red...
Priprema i karakterizacija polisiloksanskih gelova
Priprema i karakterizacija polisiloksanskih gelova
Gabrijela Prišćan
Polisiloksani su svestrani materijali od kojih mnogi imaju izvrsna kemijska, fizička i električna svojstva. Cilj ovog rada bio je pripremiti i okarakterizirati neke polisiloksanske gelove. Gelovi su pripremljeni reakcijom poli(dimetil-siloksan) diglicidil etera s odabranim alifatskim diaminima: etilendiaminom (EDA), dietilentriaminom (DETA), trietilentetraminom (TETA) i 1,3-diamino-2-propanolom (DAP). Svi diamini reagiraju s PDMS-DGE i tvore čvrste i fleksibilne prozirne bezbojne gelove....
Priprema i karakterizacija raspadljivih tableta za usta
Priprema i karakterizacija raspadljivih tableta za usta
Dario Tomić
Lurasidon-hidroklorid je djelatna tvar izrazito male topljivosti u vodenom mediju što otežava njegovu primjenu u liječenju psihičkih poremećaja. S ciljem povećanja njegove topljivosti, procesnim tehnologijama liofilizacije i sušenja raspršivanjem pripravljene su čvrste disperzije djelatne tvari u matrici hidrofilnog polimera, poli(vinil-pirolidona) (PVP). Dobivene čvrste disperzije karakterizirane su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom, rendgenskom difrakcijskom analizom...
Priprema i testiranje keramičkog monolitnog katalizatora za oksidaciju aromatskih spojeva
Priprema i testiranje keramičkog monolitnog katalizatora za oksidaciju aromatskih spojeva
Ivan Sušec
Onečišćenje okoliša problem je kojem se posvećuje sve veća pažnja. Uslijed naglog industrijskog razvoja te sve većeg intenziteta antropogenih aktivnosti u okoliš dospijeva sve veći broj onečišćujućih tvari. Hlapljivi organski spojevi koji pri normalnim uvjetima tlaka i temperature vrlo lako isparavaju predstavljaju jednu od najznačajnijih skupina spojeva koji uvjetuju onečišćenje atmosfere. Postoje brojne metode kojima se nastoji spriječiti emisija hlapljivih organskih...
Priprema kloridnog senzora na feksibilnoj podlozi
Priprema kloridnog senzora na feksibilnoj podlozi
Žana Nevjestić
Cilj ovog diplomskog rada je priprema elektrokemijskog senzora na fleksibilnoj podlozi pogodnog za mjerenje koncentracije kloridnih iona. Senzorska površina otisnuta je vodljivom srebrnom nanotintom tehnikom ink-jet printanja. Pripravljene su razne modifikacije tako otisnutih elektroda. Modifikacije senzorske površine elektrode provedene su kemijskim i elektrokemijskim postupcima. Kemijskim postupcima omogućeno je formiranje sloja srebrova klorida (AgCl) oksidacijom srebra s površine...
Priprema mješavine za tabletiranje granuliranjem u fluidiziranom sloju raspršivanjem taline
Priprema mješavine za tabletiranje granuliranjem u fluidiziranom sloju raspršivanjem taline
Iva Petrić
Ovim istraživanjem sagledano je granuliranje u fluidiziranom sloju s raspršivanjem taline veziva kao moguća procesna tehnologija za pripravu mješavine azitromicin dihidrata i laktoze monohidrata pogodne za izradu tableta dobrih primjenskih svojstava. Dodatni ulazni procesni tokovi su zrak i vezivo, talina polietilen glikola čiji je kolektiv kapljica dodavan gornjim i donjem raspršivanjem. Studij fenomena granuliranja u laboratorijskom mjerilu usmjeren je k pronalaženju uvjeta...
Priprema na zraku stabilnih bakrovih nanočestica za ispis tintnim pisačem
Priprema na zraku stabilnih bakrovih nanočestica za ispis tintnim pisačem
Matea Dragoš
Glavni cilj nanotehnologije je formiranje uzoraka materijala s potpuno novim i drugačijim svojstvima u odnosu na uzorke u makro obliku. Istraživanja u području sinteze nanočestica metala vrlo su zanimljiva sa znanstvenog i industrijskog aspekta. Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je priprema nanočestica bakra stabilnih na zraku i pogodnih za ispis uporabom tintnog pisača. Nanočestice bakra sintetizirane su metodom kemijske redukcije iz vodene otopine, uporabom različitih...
Priprema naprednih funkcionalnih filamenata
Priprema naprednih funkcionalnih filamenata
Gabriela Brnadić
Aditivna tehnologija, poznatija pod nazivom tehnologija 3D-ispisa, omogućuje izradu širokog spektra proizvoda u kratkom vremenskom periodu, postupkom nanošenja materijala sloj po sloj. Izrada proizvoda temelji se na računalnom CAD (engl. Computer-aided design) modelu, pri čemu se od konačnog produkta 3D-ispisa zahtjeva određena mehanička stabilnost, kvaliteta, dimenzijska točnost i preciznost. U postupcima aditivne proizvodnje moguće je koristiti niz različitih materijala, a...
Priprema plošne referentne elektrode printanjem ink-jet printerom
Priprema plošne referentne elektrode printanjem ink-jet printerom
Maja Farkaš
Predmet ovog rada bila je priprema plošne Ag|AgCl referentne elektrode printanjem ink-jet printerom. Ag tinta (NovaCentrix / ZOAK) otisnuta je na fleksibilnu površinu pomoću modificiranog ink–jet printera. Površine Ag elektroda zatim su modificirane kemijski, otopinom FeCl3 te elementarnim klorom, i elektrokemijski, cikličkom voltametrijom te potenciostatski što je rezultiralo nastankom AgCl sloja na Ag površini. Tako priređene elektrode ispitivane su potenciometrijski u...
Priprema raspadljivih tableta za usta primjenom liofilizacije
Priprema raspadljivih tableta za usta primjenom liofilizacije
Iva Gavran
U okviru ovog istraživanja pripremljene su raspadljive minitablete za usta s djelatnom tvari, Lurasidon hidrokloridom. Karakterizira ju loša topljivost, a time i loša bioraspoloživost lijeka. Topljivost se nastojala povećati pripremom čvrste disperzije primjenom liofilizacije, odnosno sušenja smrzavanjem pri čemu se djelatna tvar nastojala ugraditi u hidrofilnu polimernu matricu, polietilen glikola 4000. Tri uzorka s različitim udjelima djelatne i pomoćne tvari tretirana su...
Priprema stabilnih nanosuspenzija u eutektičkim smjesama
Priprema stabilnih nanosuspenzija u eutektičkim smjesama
Željka Marjanović
Konvencionalni fluidi za prijenos topline imaju relativno nizak stupanj učinkovitosti zbog čega je došlo do razvoja nanofluida kao novih radnih medija za prijenos topline. Međutim, kako bi se riješio problem visoke cijene i toksičnosti hlapljivih organskih otapala došlo je do razvoja nove generacije otapala pod nazivom eutektičke smjese koje su jeftine, biorazgradive i sigurne za ljudsko zdravlje i okoliš. Cilj ovog rada bio je istražiti stabilnost suspenzija dobivenih...

Pages