Pages

Mokro granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije u fluidiziranom sloju
Mokro granuliranje pomoćne tvari farmaceutske industrije u fluidiziranom sloju
Josip Bodrožić
Ovim istraživanjem sagledano je mokro granuliranje mikrokristalne celuloze u fluidiziranom sloju s raspršivanjem kao nužan procesni korak u osiguravanju željene funkcionalnosti mješavine za tabletiranje. Dodatne ulazne struje materijala u procesu su zrak i vezivo, otopina polivinilpirolidona čiji je kolektiv kapljica dodavan različitim geometrijama raspršivanja. Studij fenomena okrupnjavanja u laboratorijskom mjerilu usmjeren je k pronalaženju uvjeta provedbe procesa, geometrije...
Mokro usitnjavanje zeolita u planetarnom mlinu
Mokro usitnjavanje zeolita u planetarnom mlinu
Marija Talajić
Cilj ovog rada bio je usitniti uzorak zeolita klinoptilolita do veličina manjih od mikrometra. Mikroniziranjem zeolita povećava mu se specifična površina, a time i adsorpcijski kapacitet i kapacitet ionske izmjene. Usitnjavanje je provedeno u planetarnom kugličnom mlinu pri različitim brojevima okretaja (300, 400 i 500 o/min) u vremenskim periodima od 10, 20, 30 i 60 minuta. Eksperimenti su provedeni u dvije različite posude mlina pri 500 o/min. Raspodjela veličina čestica...
Molekulska gastronomija kao nadolazeća znanstvena disciplina
Molekulska gastronomija kao nadolazeća znanstvena disciplina
Zlatko Luketić
Ovaj završni rad opisuje ulogu molekularne gastronomije kao nove znanstvene discipline u shvaćanju procesa kuhanja. Uključen je i kratak osvrt na osjetila, definirajući način na koji doživljavamo hranu te ulogu svakog od njih. Opisan je i utjecaj različitih tehnika proizvodnje namirnica na njihova svojstva, iz čega se vidi da proces razvoja okusa počinje puno prije procesa kuhanja. Kako se molekularna gastronomija bavi fizikalno-kemijskim promjenama uslijed kuhanja, opisane su neke...
Molekulski senzori za metalne ione temeljeni na fluoroforima s benzimidazolnom jedinicom
Molekulski senzori za metalne ione temeljeni na fluoroforima s benzimidazolnom jedinicom
Nika Gazdek
Optički senzori su u proteklih nekoliko godina privukli veliku pažnju znanstvenika u svrhu istraživanja i unaprijeđivanja postojećih senzorskih sustava. Primjena optičkih senzora je najviše zastupljena u kemijskim industrijama te zdravstvu. Odlikuje ih velika preciznost, brza upotreba te selektivnost što su važna svojstva za rano otkrivanje tvari koje su štetne za ljudski organizam ili okoliš. Molekule temeljene na benzimidazolu u zadnjih nekoliko godina često se koriste u...
Monitoring of AOP degradation of selected pharmaceutical
Monitoring of AOP degradation of selected pharmaceutical
Ana Krpina
Pharmaceuticals are extensively utilized globally and their persistent nature and potential adverse impacts on the environment and human health are well−documented. The ubiquitous usage of pharmaceuticals significantly contributes to water pollution which has become a major global issue. Advanced oxidation processes have emerged as a promising solution to address this problem. In our study, we focused on monitoring the degradation of a commonly used active pharmaceutical compound,...
Mono- i bis-1,2,3-triazolilni derivati benzimidazo[1,2-a]kinolina: sinteza i biološka ispitivanja
Mono- i bis-1,2,3-triazolilni derivati benzimidazo[1,2-a]kinolina: sinteza i biološka ispitivanja
Silvio Jakopec
Benzimidazo[1,2-a]kinolini su tetraciklički heteroaromatski spojevi s izraženom biološkom aktivnošću. U ovom radu priređeni su njihovi novi mono- i bis-1,2,3-triazolilni derivati i ispitana je njihova antitumorska aktivnost. Prekursor 5 za sintezu azida priređen je sintezom u tri stupnja. Azidi 6 i 7 izolirani su kao smjesa te su takvi korišteni za sintezu ciljanih spojeva Huisgenovom 1,3-dipolarnom cikloadicijom s raznim alkinima (8–13). Reakcije su provedene prema načelima click...
Morfologija i dimenzijska stabilnost mješavine EPDM kaučuka i reciklirane gume
Morfologija i dimenzijska stabilnost mješavine EPDM kaučuka i reciklirane gume
Ivana Živković
U ovome radu provedena su ispitivanja djelovanja nafte na dimenzijsku stabilnost polimerne mješavine etilen/propilen/dienskog kaučuka (EPDM) i reciklirane gume tj. bubrenje mješavine u nafti. Pripremljene su tri serije uzoraka koje su sadržavale različite udjele gumenog reciklata. Prve dvije serije razlikovale su se po udjelu umrežavala, dok je treća serija imala miješani gumeni reciklat za razliku od prve dvije serije koje su sadržavale homogeni EPDM reciklat. Svim ispitivanim...
Morfologija i mehanička svojstva PAK/TiO2 nanokompozita
Morfologija i mehanička svojstva PAK/TiO2 nanokompozita
Antonija Višević
Nanotehnologija je područje koje u posljednja dva desetljeća privlači pažnju velikog broja ljudi zbog raznolike primjene nanomaterijala. Korištenje nanopunila za poboljšanje svojstava polimera dovelo je do razvoja polimernih nanokompozita koji imaju jedinstvena mehanička, optička, električna, magnetska i kemijska svojstva. U ovom radu emulzijskom polimerizacijom sintetizirana je čista poliakrilatna emulzija te su poliakrilat/TiO2 emulzije pripravljene postupcima in situ emulzijske...
Morski valovi kao izvor obnovljive energije
Morski valovi kao izvor obnovljive energije
Andrea Pleić
Tema ovoga rada je potencijal i korištenje energije morskih valova kao suvremenog alata u dobivanju električne energije iz obnovljivih izvora. Tema rada obrađena je kroz nekoliko poglavlja: povijesni pregled, opis i teorija vala, potencijal korištenja energije iz morskih valova, klasifikacija uređaja koji služe za pretvorbu valne energije, utjecaj na okoliš i procjena potencijala energije valova u Jadranskom moru. Nakon cjelokupne obrade teorijskog dijela teme obrađuju se...
N,N-ditriazolil-heteroaril supstituirani derivati anilina u koordiniranju iona metala
N,N-ditriazolil-heteroaril supstituirani derivati anilina u koordiniranju iona metala
Karla Hmelina
Cilj rada je click reakcijama pripraviti nove N,N-disupstituirane derivate anilina i odabranih heteroaromatskih jezgri međusobno povezanih 1,2,3-triazolnim prstenom. Click reakcijom pripravljeni 1,2,3-triazolni prsten je zbog svog dipolnog karaktera i prisutnosti dušikovih atoma sa slobodnim elektronskim parovima česta struktura u koordiniranju metalnih kationa. Sinteza željenih derivata je provedena u tri koraka, gdje su u prvom koraku, pripravljeni N-mono- i N,N-dipropargilirani...
N-nitrozamini u vodama-metode uklanjanja i usporedba učinkovitosti
N-nitrozamini u vodama-metode uklanjanja i usporedba učinkovitosti
Livia Grgurić
N-nitrozamini su alifatski ili aromatski derivati amina koji posjeduju nitrozo (-NO ) skupinu vezanu na dušik opće kemijske strukture R1N(-R2)-N=O. Ove organske spojeve regulatorna tijela svrstavaju u spojeve potencijalno kancerogene za ljude. Široko su rasprostranjeni u okolišu uslijed ispuštanja iz različitih industrijskih postrojenja, a pronađeni su i u hrani, piću te lijekovima. Značajan trud je posvećen razumijevanju nastajanju, detekciji i uklanjanju nitrozamina kao organskih...
NF/RO obrada komunalnih otpadnih voda
NF/RO obrada komunalnih otpadnih voda
Marko Pranić
Potreba za pitkom, industrijskom i vodom za navodnjavanje svakim danom raste dok se ukupne zalihe dostupne vode smanjuju. Ta činjenica danas je prepoznata u svijetu te se traže novi i unaprjeđuju postojeći načini pripreme i obrade voda za korištenje. Jedan od njih je oporaba komunalne otpadne vode (KOV). Postoji više klasičnih metoda njezine oporabe, međutim sve više se nameću napredne membranske tehnologije mikrofiltracije (MF), ultrafiltracije (UF), nanofiltracije (NF) i...

Pages