Pages

Proizvodnja biogoriva na osnovi lignoceluloze
Proizvodnja biogoriva na osnovi lignoceluloze
Iman El-Sayed
Cilj ovog preglednog rada jest analiza biogoriva na osnovi lignoceluloze, te njihova usporedba s drugim biogorivima. Pregledom i proučavanjem potrebnih predtretmana kod obrade lingocelulozne biomase, može se zaključiti o vrijednosti, isplativosti i konkurentnosti biogoriva na osnovi lignoceluloze na tržištu. Kako bi razumijevanje predtretmana bilo potpuno, potrebno je imati uvid u samu strukturu lignocelulozne biomase, stoga, u ovom radu obrađeni su osnovni dijelovi od kojih se...
Proizvodnja cementa i održivi razvoj
Proizvodnja cementa i održivi razvoj
Sara Babić
Održivi razvoj je način proizvodnje i potrošnje koji vodi računa o prirodnim resursima eko-sustava unutar kojeg se ti procesi odvijaju. Pitanje je društvene odgovornosti da procesi proizvodnje i potrošnje ne ugrožavaju sposobnost obnavljanja prirodnih resursa. Činjenica da je moguće postići ekonomski razvoj i istodobno zaštititi okoliš potakla je gotovo sve zemlje da se posvete načelu održivog razvoja. Ciljevi su usmjereni na ljudsko dostojanstvo, regionalnu i globalnu...
Proizvodnja farmaceutskih peleta
Proizvodnja farmaceutskih peleta
Mateja Štanfel
Ideja za ovim istraživanjem potaknuta je razvojem novih sustava za dostavu lijeka. Većina djelatnih tvari odmah se oslobađa iz lijeka te je njihovo djelovanje trenutno, zbog toga se nastoji pronaći formulacija koja će kontrolirano oslobađati djelatnu tvar i na taj način djelovati u tijelu kroz duži vremenski period. Nakon priprave lijeka, bitno je da je lijek stabilan i da oslobađa djelatnu tvar u točno određenom dijelu gastrointestinalnog trakta. U ovom radu istraživanje je...
Proizvodnja i potencijali poli(etilen-furanoata)
Proizvodnja i potencijali poli(etilen-furanoata)
Ivana Tepeš
Dvadeseto stoljeće naziva se i „polimerno doba“. Industrija polimera naglo se razvijala zbog brzog razvoja petrokemije, jeftinih sirovina i energije. Sa stalnim istraživanjem na području polimera, njihova je primjena u suvremenom društvu sve šira. Polimeri su velika skupina materijala. To su makromolekule koje imaju različita mehanička, toplinska, električna, magnetska i optička svojstva. Pri proizvodnji im se dodaju aditivi koji utječu na konačna svojstva proizvoda....
Proizvodnja mikroreaktora od filamenata cikloolefinskog kopolimera
Proizvodnja mikroreaktora od filamenata cikloolefinskog kopolimera
Kristina Sušac
Za izradu mikroreaktora od cikloolefinskog kopolimera (engl. cyclic olefin copolymer, COC) korištena je tehnologija proizvodnje rastaljenim filamentom (engl. fused filament fabrication, FFF), jednom od tehnologija aditivne proizvodnje. Proces započinje crtanjem modela u CAD programu za računalni dizajn Autodesk Fusion 360. Dizajnirani su mikroreaktorski sustavi s različitim promjerom mikrokanala dimenzija 1000 μm, 800 μm , 500 μm, 300 μm i 200 μm koji su korišteni za sintezu...
Proizvodnja mikroreaktora tehnologijom aditivne proizvodnje
Proizvodnja mikroreaktora tehnologijom aditivne proizvodnje
Lucija Fiket
Aditivna proizvodnja omogućava izradu modela složenih geometrija s veoma sitnim detaljima. Jedna od najraširenijih tehnologija aditivne proizvodnje je proizvodnja rastaljenim filamentom, FFF. Materijal korišten za izradu cijevnih mikroreaktora ovom metodom je F43 Tough na osnovi poliolefina. Svojstva ovog materijala su dobra kemijske otpornost koja je ispitana testom bubrenja i visoka transparentnost koja omogućava vizualno praćenje reakcija. Cilj ovog rada bio je izraditi cijevne...
Proizvodnja optički aktivnog diola korištenjem višeenzimskog sustava
Proizvodnja optički aktivnog diola korištenjem višeenzimskog sustava
Lela Pintarić
Enantiočisti kiralni alkoholi koriste se za sintezu različitih industrijski važnih kemikalija, kao što su lijekovi, herbicidi, insekticidi i sl. Jedan od najvažnijih načina njihove proizvodnje je asimetrična redukcija ketona. U ovom je radu, reakcijom benzaldehida i acetaldehida kataliziranom enzimom benzoilformat dekarboksilazom (BFD) iz bakterije Pseudomonas putida, sintetiziran (S)-2-hidroksipropiofenon ((S)-2-HPP). Iz njega je zatim proizveden (1S,2S)-1-fenilpropan-1,2-diol...
Projektiranje destilacijskih kolona s razdjelnom stijenkom za tri proizvoda
Projektiranje destilacijskih kolona s razdjelnom stijenkom za tri proizvoda
Marija Jerolimov
Tema ovog diplomskog rada bila je projektiranje destilacijskih kolona s razdjelnom stijenkom za tri proizvoda. U klasičnoj izvedbi destilacijskih kolona, za dobivanje N proizoda potrebno je imati N – 1 destilacijskih kolona, dok je kolona s razdjelnom stijenkom (KRS) u teoriji moguće dobiti oštro razdvajanje bilo kojeg broja proizvoda u jednom plaštu, uz ukupnu potrošnju energije jednaku onoj za provedbu najteže binarne separacije. Radi toga je KRS jedinstvena tehnologija...
Projektiranje i ocjena sustava za vođenje kolone s razdjelnom stijenkom za separaciju četiri proizvoda
Projektiranje i ocjena sustava za vođenje kolone s razdjelnom stijenkom za separaciju četiri proizvoda
Josip Jazbec
Kolona s razdjelnom stijenkom (KRS) potpuno je toplinski povezana destilacijska kolona u kojoj je moguće provesti razdvajanje kapljevitih smjesa s tri ili više komponenata u proizvode visoke čistoće. U usporedbi s konvencionalnim nizovima kolona, KRS zahtijeva značajno manje energije i prostora, smanjujući investicijske i pogonske troškove. Glavni uzrok sporog prihvaćanja ove tehnologije je nedostatak jednostavne i provjerene metode dimenzioniranja, te složenost odabira i provjere...
Projektiranje i simulacija rada poluindustrijskog procesa
Projektiranje i simulacija rada poluindustrijskog procesa
Dominik Načinović
U ovom radu provedeno je modeliranje i simulacija poluindustrijskog procesa izmjene topline u dvostupnjevitom izmjenjivaču. U teorijskom dijelu ukratko su opisani načini prijenosa topline i osnove vođenja procesa. Eksperimentalni dio obuhvaća pripremu i provedbu eksperimenata na sustavu za vođenje procesa. Zatim slijedi razvoj matematičkog modela i simuliranja vladanja procesa. Uspoređeni su se odzivi modela sustava s eksperimentalno dobivenim podacima. Izveden je zaključak o...
Projektiranje i simuliranje vođenja procesa za pročišćavanje prirodnog plina
Projektiranje i simuliranje vođenja procesa za pročišćavanje prirodnog plina
Fran Jazbec
Pri proizvodnji prirodnog plina potrebno je provesti čišćenje od kiselih plinova kako bi se zadovoljile važeće norme. Separacija kiselih plinova provodi se postupkom apsorpcije pomoću otopine monoetanolamina. Za djelotvornu separaciju potrebno je projektirati postrojenje koje postiže potrebnu čistoću prirodnog plina pri različitim protocima i sastavima pojne smjese. Postrojenje je projektirano razvojem modela za stacionarno stanje u programskom paketu CHEMCAD. Da bi se ispitalo...
Projektiranje procesa azeotropne destilacije
Projektiranje procesa azeotropne destilacije
Petra Koprivnjak
Azeotropna destilacija ima široku primjenu u kemijskoj procesnoj industriji i petrokemiji za razdvajanje komponenata smjesa s uskim rasponom vrelišta ili azeotropnih sustava. Zbog toga je njihovo projektiranje kompleksno te zahtjeva jako dobro poznavanje termodinamičkih svojstva, samu ravnotežu para – kapljevina (VLE), svojstava smjesa i kemijskih svojstava samih komponenata. U ovom radu, prikazano je projektiranje procesa azeotropne destilacije pomoću okvira sinteza procesa odnosno...

Pages