Pages

Modeliranje biokatalitičke redukcije acetona katalizirane ketoreduktazom
Modeliranje biokatalitičke redukcije acetona katalizirane ketoreduktazom
Petra Pohanić
Ketoreduktaze su enzimi koji sudjeluju u prijenosu elektrona, vodikovih ili kisikovih atoma te time kataliziraju redoks reakcije. U ovom radu provedeno je ispitivanje kinetike ketoreduktaze (KRED) u reakciji redukcije acetona, kao i ispitivanje kinetike u povratnoj reakciji, oksidaciji izopropanola. KRED za redukciju acetona zahtijeva prisustvo koenzima nikotin-amid-adenin-dinukleotid-fostata (NADPH) koji dovodi vodik do acetona reducirajući ga u izopropanol, prilikom čega NADPH prelazi u...
Modeliranje blokiranja membrana u obliku šupljih vlakana
Modeliranje blokiranja membrana u obliku šupljih vlakana
Hrvoje Mrzljak
U ovom radu proučavano je blokiranje ultrafiltracijske ZW - 1 membrane u obliku šupljih vlakana prilikom obrade otopine natrijeva sol alginatne kiseline. Navedena otopine predstavljala je simulaciju sekundarnog efluenta u kojem se nalaze polisaharidi kao blokirajuće tvari, te ispitan utjecaj koncentracije kalcijevog iona i pH vrijednosti na blokiranje. Nađeno je da u kiselim uvjetima (pH = 4) blokiranje ultrafiltracijske membrane u obliku šupljih vlakana veće. Također utvrđeno je da...
Modeliranje ekstrakcijskog razdvajanja alifatskih i aromatskih ugljikovodika pomoću smjese tetraetilenglikol - voda
Modeliranje ekstrakcijskog razdvajanja alifatskih i aromatskih ugljikovodika pomoću smjese tetraetilenglikol - voda
Dario Mirić
Cilj ovog rada je modelirati ekstrakcijsko razdvajanje aromata i alifata s polarnim otapalom, smjesom tetraetilenglikola i vode. Iz literature su uzeti potrebni eksperimentalni podatci o ravnoteži kapljevina-kapljevina za osam različitih sustava u temperaturnom području od 60 °C do 140 °C. Pri modeliranju modelima koeficijenta aktivnosti NRTL i UNIQUAC primijenio se pseudo-trokomponentni pristup. Parametri modela određeni su regresijskom analizom, a dobiveni skupovi parametara...
Modeliranje električnih karakteristika superkondenzatora
Modeliranje električnih karakteristika superkondenzatora
Lucija Višić
Električne karakteristike poroznih ugljikovih elektroda koje se koriste u superkondenzatorima simulirane su korištenjem transmisijskih linija kao stepeničaste kombinacije otpornika i kapaciteta. Ispitan je utjecaj fizikalno-kemijskih parametara elektroda kao što su gustoća, dubina i širina pora na impedancijski spektar u širokom rasponu frekvencija. Testiran je i utjecaj neidealnosti kapacitivnog elementa na oblik impedancijskog odziva te koliko jednostavniji električni krugovi...
Modeliranje enzimatske sinteze nanočestica srebra
Modeliranje enzimatske sinteze nanočestica srebra
Petra Pohanić
Nanotehnologija je jedna od najpopularnijih tema istraživanja u modernoj znanosti materijala te se naziva i područjem sljedeće industrijske revolucije. Nanočestice srebra (Ag NPs) najčešće su korištena vrsta metalnih nanočestica te se, s obzirom na baktericidna svojstva, primjenjuju uglavnom u području medicine za liječenje teških opeklina, razne dijagnostičke postupke i kao nosioci lijekova, ali i u tekstilnoj i prehrambenoj industriji gdje se ugrađuju u materijale u svrhu...
Modeliranje fizikalno-kemijskih interakcija organskih onečišćivala i titanijeva dioksida u vodenom mediju
Modeliranje fizikalno-kemijskih interakcija organskih onečišćivala i titanijeva dioksida u vodenom mediju
Antonela Sirovina
Pojava novih onečišćivala, posebice mikroonečišćivala, izaziva zabrinutost zbog potencijalne štetnosti po okoliš. Konvencionalne metode nisu učinkovite za njihovo potpuno uklanjanje te se istražuju nove, poput naprednih oksidacijskih procesa. Kao glavni preliminarni proces u obradi voda koristi se proces adsorpcije onečišćivala na adsorbat. U ovom je radu ispitana adsorpcija farmaceutika tobramicina (TB), etodolaka (ETD) i donepezil hidroklorida (DPH) te pesticida diurona (DIU)...
Modeliranje i optimiranje sustava katodne zaštite broda u uvjetima promjenjivog saliniteta vode u Venecijanskoj laguni
Modeliranje i optimiranje sustava katodne zaštite broda u uvjetima promjenjivog saliniteta vode u Venecijanskoj laguni
Mirna Markusi
Od kada je sustav katodne zaštite prvi put primijenjen, inženjeri pokušavaju optimizirati rad sustava katodne zaštite kako bi spriječili koroziju. Iskustvo je pokazalo da je najučinkovitiji i ekonomski najisplativiji način sprečavanja korozije podvodnog trupa broda kombinacija ICCP sustava i zaštite premazima. Točan položaj anoda i jakost narinute struje predmet je vitalne važnosti za rad ICCP sustava u cjelini, pogotovo za brodove koji plove kroz različite okolišne uvjete...
Modeliranje i regulacija laboratorijskog toplinskog procesa
Modeliranje i regulacija laboratorijskog toplinskog procesa
Patricija Krušlin
Procesi prijenosa topline često se susreću u industrijskoj praksi. Neki proizvodi, primjerice u farmaceutskoj ili prehrambenoj industriji vrlo su osjetljivi na promjene temperature, stoga je potrebno posvetiti veliku pažnju njihovom projektiranju i izvedbi. U ovom radu ispitan je laboratorijski uređaj za analizu dinamičkog vladanja toplinskog procesa. Uređaj služi za demonstraciju razvoja dinamičkih modela procesa na temelju eksperimentalnih podataka, a namjena mu je poučavanje...
Modeliranje i simulacija industrijskih procesa
Modeliranje i simulacija industrijskih procesa
Domagoj Bošnir
Procesi prijenosa topline često se pojavljuju u industrijskoj praksi. Neki proizvodi u primjerice farmaceutskoj ili prehrambenoj industriji su vrlo osjetljivi na promjene temperature. U ovom je radu projektiran, izveden i ispitan laboratorijski uređaj za analizu dinamičkog vladanja toplinskog procesa. Uređaj je namijenjen za demonstraciju razvoja dinamičkih modela procesa I. i II. reda na temelju eksperimentalnih podataka. Njegova je namjena i poučavanje osnovnih metoda vođenja...
Modeliranje i simulacija šaržnog procesa
Modeliranje i simulacija šaržnog procesa
Roko Perković
U ovom radu analiziran je šaržni reaktor u proizvodnji farmaceutskog lijeka. Na temelju analize provedeno je matematičko modeliranje i simulacija rada reaktora u svrhu daljnje optimizacije i proučavanja dinamike rada šaržnih reaktora. U teorijskom dijelu rada opisan je šaržni reaktor s osnovnim značajkama. Definirani su osnovni fenomeni prijenosa topline u šaržnim reaktorima. Nadalje, opisan je pristup modeliranja šaržnih reaktora te je izvedena bilanca topline cjelokupnog...
Modeliranje i simuliranje procesa izmjene topline te procjena parametara
Modeliranje i simuliranje procesa izmjene topline te procjena parametara
David Fabek
Cilj ovog rada bio je razviti matematički model procesa prijenosa topline te izraditi računalni program u programskom paketu Matlab koji će računati profile temperatura po položaju tijekom određenog vremena i pritom procijeniti parametre procesa tj. toplinsku vodljivost i koeficijent prijenosa topline. Proces se analizirao na laboratorijskoj aparaturi za istraživanje prijenosa topline kroz kamenu ploču. Promatran je slučaj kada je kamena ploča jednom stranom naslonjena na grijač,...
Modeliranje katodne zaštite na modelu platforme kompleksne geometrije
Modeliranje katodne zaštite na modelu platforme kompleksne geometrije
Ema Kovačević
Morske platforme su objekti sa stalnom potrebom kontrole integriteta konstrukcije. Izrađene od niskougljičnog čelika te djelomično uronjene u morsku vodu, sklone su koroziji. Jedan od glavnih načina očuvanja takvih platformi je uporaba katodne zaštite. Katodna zaštita se može izvesti na dva načina: metodom narinute struje i metodom žrtvovane anode. Zbog starosti konstrukcije i vanjskih utjecaja koji uzrokuju oštećenje premaza, zaštitu platforme potrebno je obnavljati. Prilikom...

Pages