Pages

Razgradnja diklofenaka u vodi direktnom fotolizom uz različite tipove izvora zračenja
Razgradnja diklofenaka u vodi direktnom fotolizom uz različite tipove izvora zračenja
Žaklina Đuranec
Sve veća prisutnost različitih onečišćujućih tvari, pa tako i lijekova, tj.farmaceutika u vodi, izaziva zabrinutost stručnjaka ali i cjelokupne javnosti. Primjena farmaceutika u današnjem životu je vrlo česta, te oni negdje u konačnici moraju završiti. Dio njih završi u prijemnicima putem otpadnih voda, dio putem metabolita. Za velik dio farmaceutika još uvijek nisu razvijene adekvatne metode uklanjanja, što je naravno, potrebno unaprijediti. Posljednjih se godina sve više...
Razgradnja farmaceutika u okolišu
Razgradnja farmaceutika u okolišu
Ema Blagus
Farmaceutici su široka i raznolika grupa spojeva koji se koriste za liječenje, prevenciju i ublažavanje simptoma bolesti, kako kod ljudi, tako i kod životinja. Ubrajaju se u tako zvana “nova zagađivala” budući da otvaraju nova pitanja vezana uz njihovo ispuštanje u okoliš i prateću zakonsku regulativu. Ono što ih razlikuje od konvencionalnih zagađivala, poput pesticida, je njihovo disperzno podrijetlo iz kombiniranih i različitih radnji, ponašanja i aktivnosti mnoštva...
Razgradnja imidakloprida u pločastom fotoreaktoru
Razgradnja imidakloprida u pločastom fotoreaktoru
Martina Koren
Pesticidi su toksične kemijske tvari čija je uloga uništavanje ili kontrola populacije štetnika. Međutim, njihova intenzivna primjena može uzrokovati bioakumulaciju u okolišu. Heterogena kataliza u novije vrijeme postaje sve atraktivnija tehnologija koja se primjenjuje za obradu otpadnih voda i onečišćenog zraka s ciljem uklanjanja različitih postojanih organskih spojeva. Cilj ovog istraživanja je razvoj učinkovitog heterogenog fotokatalizatora koji može uspješno razgraditi...
Razgradnja karbamazepina u vodi primjenom UV-C/H2O2 i UV-C/PAA procesa
Razgradnja karbamazepina u vodi primjenom UV-C/H2O2 i UV-C/PAA procesa
Nina Kovač
Farmaceutici širokog spektra primjene svakodnevno su u upotrebi kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini, a vrlo često zbog nemogućnosti njihovog uklanjanja konvencionalnim metodama obrade otpadnih voda bilo industrijskog ili komunalnog porijekla vrlo lako završavaju u pitkim vodama, ali i u sedimentu i u tlu. Zato se sve više radi na razvoju novih metoda za obradu otpadnih voda, a tu se najviše ističu napredni oksidacijski procesi. Posebno se ističu fotooksidacijski procesi u...
Razgradnja memantina u vodi UV-C/H2O2 procesom
Razgradnja memantina u vodi UV-C/H2O2 procesom
Natalija Udovčić
Humani lijekovi uslijed proizvodnih procesa, stalno pronalaze svoje mjesto u okolišu, uglavnom kao rezultat istih, ili uslijed neprikladnog odlaganja neiskorištenih ili zastarjelih proizvoda te putem izlučevina organizama. Zbog svojih fizikalno-kemijskih svojstava, mnoge od tih tvari ili njihovih bioaktivnih metabolita, mogu završiti u tlu, sedimentu kao i u vodi, gdje akumulacijom izazivaju neželjene učinke kod kopnenih ili vodenih organizama. Farmaceutici su otkriveni u različitim...
Razgradnja memantina u vodi UVC/H2O2 i UVA-TiO2 procesima
Razgradnja memantina u vodi UVC/H2O2 i UVA-TiO2 procesima
Stefani Majdandžić
Pravilnim metodama praćenja stanja i metodama analiza utvrđuje se stanje vodenih ekosustava tj. okoliša u cijelosti, a u posljednje se vrijeme ubrzano radi na metodama praćenja stanja, analiza te uklanjanja tzv. novih onečišćivala iz voda. Vrlo važna skupina novih onečišćivala jesu i farmaceutici koji se nalaze na listi prioritetnih tvari, a za koje još nema validiranih, univerzalnih metoda praćenja te uklanjanja. Memantin, MEM, je farmaceutik koji se primjenjuje za liječenje...
Razgradnja pesticida i farmaceutika u vodi primjenom ferata (VI)
Razgradnja pesticida i farmaceutika u vodi primjenom ferata (VI)
Gabrijela Biloš
Pesticidi i farmaceutici su organski spojevi visoke kemijske stabilnosti. Otporni su na biološku razgradnju kao i razgradnju pod utjecajem Sunčevog zračenja. Budući da tehnologije koje se koriste u primarnom i sekundarnom stupnju pročišćavanja komunalnih otpadnih voda nisu dizajnirane za uklanjanje pesticida i farmaceutika, potrebno je razviti dodatne metode obrade za njihovo učinkovito uklanjanje. Kao moguće rješenje nameće se ferat(VI), [FeO4]2-, koji ima istovremenu sposobnost...
Razumijevanje međuodnosa UV filtri - farmaceutski aktivne tvari tijekom fotolitičkih procesa
Razumijevanje međuodnosa UV filtri - farmaceutski aktivne tvari tijekom fotolitičkih procesa
Ana-Marija Čižmek
Farmaceutici i UV-filtri sastavni su dio smjese onečišćivača u slatkovodnim sustavima. Zahvaljujući fotostabilnosti i apsorpcijskim svojstvima UV–filtri mogu inhibirati utjecaj UV–zračenja te na taj način potencijalno utjecati na fotolitičku razgradnju farmaceutika. U ovom radu ispitana je fotolitička razgradnja farmaceutika iz sedam skupina antibiotika: enrofloksacin, eritromicin, trimetoprim, oksitetraciklin, sulfametoksazol, vankomicin i amoksicilin. Fotolitička razgradnja...
Razvoj QSPR modela biorazgradivosti prioritetnih onečišćivala
Razvoj QSPR modela biorazgradivosti prioritetnih onečišćivala
Ana Tolić
Sve veća upotreba farmaceutika rezultira i rastućom koncentracijom njihovih metaboliziranih aktivnih supstanci koje na kraju završavaju u vodenom okolišu. Akumulacija takvih supstanci nosi cijeli niz negativnih posljedica za cijeli ekosustav koji nas okružuje. Cilj ovoga rada jest razvoj modela za predviđanje biorazgradivosti farmaceutika u vodi. U tu svrhu, istraženo je 18 farmaceutika te je za njih određena biorazgradivost definirana kao omjer BPK5/KPK. Biorazgradivosti ispitivanih...
Razvoj aditiva za pripravu mlaznih betona
Razvoj aditiva za pripravu mlaznih betona
Kristina Lukin
U ovom je radu ispitan novi dodatak portland cementu za pripravu mlaznog betona. Metodama rendgenske difrakcije, termičke analize i apsorpcije infracrvenog zračenja istražena je rana hidratacija pripravljenih materijala. Objašnjen je utjecaj količine dodanog aditiva na kvalitativni fazni sastav produkata hidratacije. Tijekom priprave uzoraka uočen je izuzetan utjecaj dodanog aditiva (svega 1 - 4 % mase cementa) na reologiju pripravljenih materijala, te je ovaj bezkloridni, nealkalni...
Razvoj bežičnog optičkog kemijskog senzora za praćenje stanja rana
Razvoj bežičnog optičkog kemijskog senzora za praćenje stanja rana
Marko Zubak
Bežični optički kemijski senzori omogućavaju olakšanu analizu bioloških uzoraka. Neinvazivnost postupka i kontinuirano praćenje u realnom vremenu samo su neke od prednosti nosivih kemijskih senzora u odnosu na klasične laboratorijske instrumente. Idealna primjena takvih senzora je bezbolno praćenje stanja rana. U tu svrhu razvijeno je pH osjetljivo bojilo 4-[4-(2-hidroksietansulfonil)-fenilazo]-2,6-dimetoksifenol, GJM-534, čija konstanta disocijacije odgovara području pH...
Razvoj biorazgradivih injekcijskih sustava na temelju kitozana i kalcijeva fosfata
Razvoj biorazgradivih injekcijskih sustava na temelju kitozana i kalcijeva fosfata
Antonia Ressler
Inženjerstvo tkiva predstavlja potencijalnu alternativu za konvencionalne metode obnove koštanog tkiva. Stoga se istražuju materijali koji bi mogli zamijeniti postojeće nerazgradive materijale koji nemaju mogućnost istovremene obnove tkiva i razgradnje njih samih. "Pametni" materijali imaju mogućnost promjene fizičkih svojstva ovisno o promjeni uvjeta u kojima se nalaze. Iz tog razloga pronalaze primjenu u biomedicini i bioinženjerstvu. Temperaturno osjetljivi polimeri se u...

Pages