Pages

Raspodjela veziva u granulama dobivenim taljenjem u fluidiziranom sloju
Raspodjela veziva u granulama dobivenim taljenjem u fluidiziranom sloju
Valentino Subotičanec
Ovim istraživanjem sagledano je granuliranje u fluidiziranom sloju s in-situ taljenjem veziva kao moguća procesna tehnologija za pripravu mješavine azitromicin dihidrata i laktoze monohidrata pogodne za izradu tableta dobrih primjenskih svojstava. Dodatni ulazni procesni tokovi su zrak i čvrsti polietilen glikol (vezivo) čiji kolektiv kapljica nastaje in-situ taljenjem. Studij fenomena granuliranja u laboratorijskom mjerilu usmjeren je k pronalaženju uvjeta provedbe procesa, geometrije...
Raspodjela vremena zadržavanja
Raspodjela vremena zadržavanja
Juraj Tonković
Tema ovog završnog rada je raspodjela vremena zadržavanja koja je određivana u različitim cijevima koje su simulirale cijevne reaktore. Eksperiment je rađen u tri cijevi: praznoj cijevi, cijevi punjenoj staklenim kuglicama i spiralnoj cijevi koja je duža i uža nego prethodne dvije cijevi. Dobivene su krivulje ovisnosti koncentracije trasera o vremenu iz kojih su određene krivulje raspodjele vremena zadržavanja i izračunate vrijednosti srednjeg vremena zadržavanja i disperzijskog...
Raspodjela vremena zadržavanja
Raspodjela vremena zadržavanja
Ivona Lacko
U ovom radu istraživala se raspodjela vremena zadržavanja u tri različite cijevi, ravnoj cijevi, cijevi sa staklenim kuglicama te spiralnoj cijevi koje opisuju hidrodinamiku strujanja u različitim tipovima cijevnih reaktora. Raspodjelu vremena zadržavanja je potrebno odrediti kako bi se na osnovu nje moglo utvrditi odstupanje promatranog sustava od idealnog strujanja. Eksperimentalni podaci dobiveni su unošenjem trasera koji predstavlja impulsni poremećaj u sustav te mjerenjem odziva...
Raspodjela vremena zadržavanja u modelnim cijevima
Raspodjela vremena zadržavanja u modelnim cijevima
Rafaela Matanović
U ovom radu istraživano je odstupanje od idealnog strujanja u modelnim cijevima. Provedeni su eksperimenti u tri različite cijevi: praznoj kratkoj cijevi, cijevi sa staklenim kuglicama i dugoj spiralnoj cijevi. Na temelju provedenih mjerenja dobili smo krivulje raspodjele vremena zadržavanja, te smo mogli izračunati srednje vrijeme zadržavanja i disperzijski broj. Iz dobivenih vrijednosti može se diskutirati o profilu strujanja u sve tri cijevi.
Raspodjela vremena zadržavanja u modelnim cijevima
Raspodjela vremena zadržavanja u modelnim cijevima
Iva Čutura
U ovome eksperimentalnom radu istraživala se raspodjela vremena zadržavanja u cijevnim reaktorima. Do eksperimentalnih podataka se došlo uvođenjem trasera u tri različite vrste cijevi, ravnoj cijevi, cijevi sa staklenim kuglicama i spiralnoj cijevi te mjerenjem odziva na impulsni poremećaj. Na temelju podataka dobiju se krivulje raspodjele vremena zadržavanja iz kojih se mogu izračunati podaci kao što su srednje vrijeme zadržavanja i disperzijski broj potrebni za usporedbu...
Ravnoteža kapljevina-kapljevina u sustavima s niskotemperaturnim eutektičkim otapalima na osnovi betaina i propilen-glikola
Ravnoteža kapljevina-kapljevina u sustavima s niskotemperaturnim eutektičkim otapalima na osnovi betaina i propilen-glikola
Anđela Krišto
Zadatak ovog rada je eksperimentalno proučiti ravnotežu u trokomponentnim sustavima kapljevina-kapljevina s niskotemperaturnim eutektičnim otapalima na osnovi betaina i propilen-glikola. Za niskotemperaturna eutektična otapala (engl. deep eutectic solvent, DES) korišteni su molarni omjeri betaina i propilen-glikola 1:4 i 1:5. Pripremljenim eutektičnim otapalima određen je indeks loma, pH-vrijednost, toplinska provodnost, temperaturna difuzivnost, toplinski kapacitet, električna...
Razdvajanje azeotropnih smjesa promjenom tlaka
Razdvajanje azeotropnih smjesa promjenom tlaka
Marko Blažanović
Kako azeotropne smjese nije moguće u potpunosti separirati jednostavnom destilacijom, traže se načini kako bi se separacija poboljšala. Jedna od mogućnosti je pomicanje azeotropne točke promjenom tlaka. Na taj se način azeotrop pomiče prema rubu faznog dijagrama, a u ovom slučaju za sustav toluen(1) – piridin(2) smanjenjem tlaka potpuno nestaje. Za predviđanje ponašanja te dvokomponentne smjese pri ravnoteži para-kapljevina pri različitim tlakovima korištena je Stryjek-Verina...
Razgradnja 17ß-estradiola u vodi UV-C/H2O2 procesom
Razgradnja 17ß-estradiola u vodi UV-C/H2O2 procesom
Anja Pintar
Lijekovi izazivaju zabrinutost zbog svoje sveprisutnosti u vodi i učinaka na zdravlje. Budući da primarne i sekundarne tehnologije obrade otpadnih voda nisu dizajnirane za uklanjanje nekih od prioritetnih onečišćivala i njihovih metabolita, farmaceutici su otkriveni u različitim ekološkim sredinama diljem svijeta; u otpadnim vodama postrojenja za obradu otpadnih voda, te u površinskim, podzemnim i pitkim vodama. Aktualna Direktiva 2013/39/EU uključila je farmaceutski spoj...
Razgradnja PP/PCL mješavina bez i s dodatkom nTiO2
Razgradnja PP/PCL mješavina bez i s dodatkom nTiO2
Vesna Bijelić
Za razliku od prirodnih polimera, većina sintetskih polimera ne može se razgraditi mikroorganizmima, te ovi polimeri predstavljaju veliki problem za okoliš stoga se istražuje drugi način njihovog zbrinjavanja. Danas postaje vrlo važno istraživanje biorazgradivih svojstava sintetskih polimera. Dolazi do razvoja novih tehnika u cilju dobivanja ekološki prihvatljivih polimera. Za rješavanje problema zbrinjavanja polimernih materijala i dobivanje ekološki prihvatljivih polimernih...
Razgradnja antihelmintika u okolišu: hidroliza i fotoliza
Razgradnja antihelmintika u okolišu: hidroliza i fotoliza
Andrea Cvijanović
U ovom radu ispitana je hidrolitička i fotolitička razgradnja tri antihelmintika: albendazola, febantela i prazikvantela. Hidrolitička razgradnja navedena tri antihemlintika ispitana je u puferskim otopinama različitih pH-vrijednosti i pri različitim temperaturama. Fotolitička razgradnja farmaceutika ispitana je djelovanjem umjetne Sunčeve svjetlosti u MilliQ vodi, te je ispitan utjecaj aniona (Cl-, NO3-, SO42- i PO43-) u koncentracijama uobičajeno prisutnim u vodama u okolišu....
Razgradnja diklofenaka u vodi UV-A/TiO2 procesom uz termičku regeneraciju fotokatalizatora
Razgradnja diklofenaka u vodi UV-A/TiO2 procesom uz termičku regeneraciju fotokatalizatora
Borna Božiković
Neosporiv je pozitivan učinak farmaceutika no zbog njihovog dospijevanja u okoliš, danas se smatraju i tzv. novim onečišćivalima. Jedan od najčešće detektiranih farmaceutika u vodenom okolišu je diklofenak. Zbog potencijalnog negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje 3 farmaceutika, među kojima i diklofenak (DCF), uključeni su na tzv. „watch“ listu u sklopu Okvirne direktive o vodama 2013/39/EU. Stoga se nameće potreba za istraživanjem učinkovitih ali i ekološki...
Razgradnja diklofenaka u vodi UV/TiO2 procesom
Razgradnja diklofenaka u vodi UV/TiO2 procesom
Tatjana Radanović
Usprkos činjenici da su farmaceutici namijenjeni u pozitivne svrhe kao što su liječenje i sprječavanje raznih bolesti, danas se smatraju i tzv. novim onečišćivalima. Za sada je zabilježen njihov utjecaj na vodene ekosustave ali ne i na zdravlje ljudi i životinja. Zbog straha od daljnjeg lošeg utjecaja na okoliš Europska komisija revizijom Direktive 2013/39/EU dodaje na tzv. „watch“ listu tvari čiji će se utjecaj pratiti u budućnosti po prvi put farmaceutike, među kojima i...

Pages