Pages

Monitoring djelotvornosti površinskih tretmana betona namijenjenih sprječavanju korozije armature
Monitoring djelotvornosti površinskih tretmana betona namijenjenih sprječavanju korozije armature
Jelena Barač
Korozija skraćuje vijek trajanja i upotrebnu vrijednost sirovina i proizvoda, poskupljuje njihovo održavanje, uzrokuje nesreće i pogoršava kvalitetu proizvoda. Gubici koji nastaju nisu samo troškovi zamjene ili popravka već i neizravni troškovi poput zaustavljanja pogona, smanjenja stupnja efikasnosti ili onečišćenje proizvoda i okoliša. Veliki dio troškova mogao bi se izbjeći primjenom odgovarajućih metoda zaštite od korozije. Za svrhu ovog ispitivanja, čiji je cilj bio...
Monitoring of AOP degradation of selected pharmaceutical
Monitoring of AOP degradation of selected pharmaceutical
Ana Krpina
Pharmaceuticals are extensively utilized globally and their persistent nature and potential adverse impacts on the environment and human health are well−documented. The ubiquitous usage of pharmaceuticals significantly contributes to water pollution which has become a major global issue. Advanced oxidation processes have emerged as a promising solution to address this problem. In our study, we focused on monitoring the degradation of a commonly used active pharmaceutical compound,...
Mono- i bis-1,2,3-triazolilni derivati benzimidazo[1,2-a]kinolina: sinteza i biološka ispitivanja
Mono- i bis-1,2,3-triazolilni derivati benzimidazo[1,2-a]kinolina: sinteza i biološka ispitivanja
Silvio Jakopec
Benzimidazo[1,2-a]kinolini su tetraciklički heteroaromatski spojevi s izraženom biološkom aktivnošću. U ovom radu priređeni su njihovi novi mono- i bis-1,2,3-triazolilni derivati i ispitana je njihova antitumorska aktivnost. Prekursor 5 za sintezu azida priređen je sintezom u tri stupnja. Azidi 6 i 7 izolirani su kao smjesa te su takvi korišteni za sintezu ciljanih spojeva Huisgenovom 1,3-dipolarnom cikloadicijom s raznim alkinima (8–13). Reakcije su provedene prema načelima click...
Morfologija i dimenzijska stabilnost mješavine EPDM kaučuka i reciklirane gume
Morfologija i dimenzijska stabilnost mješavine EPDM kaučuka i reciklirane gume
Ivana Živković
U ovome radu provedena su ispitivanja djelovanja nafte na dimenzijsku stabilnost polimerne mješavine etilen/propilen/dienskog kaučuka (EPDM) i reciklirane gume tj. bubrenje mješavine u nafti. Pripremljene su tri serije uzoraka koje su sadržavale različite udjele gumenog reciklata. Prve dvije serije razlikovale su se po udjelu umrežavala, dok je treća serija imala miješani gumeni reciklat za razliku od prve dvije serije koje su sadržavale homogeni EPDM reciklat. Svim ispitivanim...
Morfologija i mehanička svojstva PAK/TiO2 nanokompozita
Morfologija i mehanička svojstva PAK/TiO2 nanokompozita
Antonija Višević
Nanotehnologija je područje koje u posljednja dva desetljeća privlači pažnju velikog broja ljudi zbog raznolike primjene nanomaterijala. Korištenje nanopunila za poboljšanje svojstava polimera dovelo je do razvoja polimernih nanokompozita koji imaju jedinstvena mehanička, optička, električna, magnetska i kemijska svojstva. U ovom radu emulzijskom polimerizacijom sintetizirana je čista poliakrilatna emulzija te su poliakrilat/TiO2 emulzije pripravljene postupcima in situ emulzijske...
Morski valovi kao izvor obnovljive energije
Morski valovi kao izvor obnovljive energije
Andrea Pleić
Tema ovoga rada je potencijal i korištenje energije morskih valova kao suvremenog alata u dobivanju električne energije iz obnovljivih izvora. Tema rada obrađena je kroz nekoliko poglavlja: povijesni pregled, opis i teorija vala, potencijal korištenja energije iz morskih valova, klasifikacija uređaja koji služe za pretvorbu valne energije, utjecaj na okoliš i procjena potencijala energije valova u Jadranskom moru. Nakon cjelokupne obrade teorijskog dijela teme obrađuju se...
N,N-ditriazolil-heteroaril supstituirani derivati anilina u koordiniranju iona metala
N,N-ditriazolil-heteroaril supstituirani derivati anilina u koordiniranju iona metala
Karla Hmelina
Cilj rada je click reakcijama pripraviti nove N,N-disupstituirane derivate anilina i odabranih heteroaromatskih jezgri međusobno povezanih 1,2,3-triazolnim prstenom. Click reakcijom pripravljeni 1,2,3-triazolni prsten je zbog svog dipolnog karaktera i prisutnosti dušikovih atoma sa slobodnim elektronskim parovima česta struktura u koordiniranju metalnih kationa. Sinteza željenih derivata je provedena u tri koraka, gdje su u prvom koraku, pripravljeni N-mono- i N,N-dipropargilirani...
N-nitrozamini u vodama-metode uklanjanja i usporedba učinkovitosti
N-nitrozamini u vodama-metode uklanjanja i usporedba učinkovitosti
Livia Grgurić
N-nitrozamini su alifatski ili aromatski derivati amina koji posjeduju nitrozo (-NO ) skupinu vezanu na dušik opće kemijske strukture R1N(-R2)-N=O. Ove organske spojeve regulatorna tijela svrstavaju u spojeve potencijalno kancerogene za ljude. Široko su rasprostranjeni u okolišu uslijed ispuštanja iz različitih industrijskih postrojenja, a pronađeni su i u hrani, piću te lijekovima. Značajan trud je posvećen razumijevanju nastajanju, detekciji i uklanjanju nitrozamina kao organskih...
NF/RO obrada komunalnih otpadnih voda
NF/RO obrada komunalnih otpadnih voda
Marko Pranić
Potreba za pitkom, industrijskom i vodom za navodnjavanje svakim danom raste dok se ukupne zalihe dostupne vode smanjuju. Ta činjenica danas je prepoznata u svijetu te se traže novi i unaprjeđuju postojeći načini pripreme i obrade voda za korištenje. Jedan od njih je oporaba komunalne otpadne vode (KOV). Postoji više klasičnih metoda njezine oporabe, međutim sve više se nameću napredne membranske tehnologije mikrofiltracije (MF), ultrafiltracije (UF), nanofiltracije (NF) i...
Nacionalni i regionalni značaj hrvatskog prijenosnog sustava
Nacionalni i regionalni značaj hrvatskog prijenosnog sustava
Domagoj Pastuović
Nakon otkrića trofazne izmjenične struje pred kraj 19. stoljeća, započinje nova era razvoja čovječanstva jer je trofazna izmjenična struja najčešće korišteni oblik višefaznih struja i napona. To je jedno od najznačajnijih otkrića Nikole Tesle na kojem se i danas temelji proizvodnja, prijenos, raspodjela i uporaba električne energije. U radu se govori o nacionalnom i regionalnom značaju hrvatskog prijenosnog sustava, a glavna uloga prijenosnog sustava neke države je sigurnost...
Najnovija saznanja o industrijskoj primjeni limunske kiseline za pasivizaciju nehrđajućeg čelika
Najnovija saznanja o industrijskoj primjeni limunske kiseline za pasivizaciju nehrđajućeg čelika
Marijana Pavišić
Nehrđajući čelici iz dana u dan postaju sve značajniji u suvremenoj proizvodnji. Područje njihove uporabe sve se više proširuje. Međutim, u određenim uvjetima koji oslabljuju svojstvo samoobnavljanja njihovog pasivnog sloja, oni postaju vrlo skloni koroziji, posebno lokalnim korozijskim oštećenjima. U uvodnom dijelu ovog rada definirani su nehrđajući čelici, njihova podjela i vrste korozijskih oštećenja. Drugi dio usmjeren je na pasivizaciju nehrđajućeg čelika, ponajviše...
Najnovija saznanja o mehanizmima mikrobiološki uzrokovane korozije
Najnovija saznanja o mehanizmima mikrobiološki uzrokovane korozije
Leonora Miler
Mikrobiološka korozija je vrsta korozije koja se tijekom godina sve više i više istražuje zbog toga što se pojava mikrobiološke korozije sve više zamjećuje u raznim industrijskim i gospodarskim granama te zbog toga što njenom pojavom nastaju veliki troškovi. Zbog toga se nastoji provesti što više istraživanja kako bi se ova pojava mogla što detaljnije opisati. U uvodnom dijelu ovoga rada dane su kratke informacije o tome gdje je zabilježena pojava mikrobiološke korozije, koji...

Pages