Pages

Morfologija i dimenzijska stabilnost mješavine EPDM kaučuka i reciklirane gume
Morfologija i dimenzijska stabilnost mješavine EPDM kaučuka i reciklirane gume
Ivana Živković
U ovome radu provedena su ispitivanja djelovanja nafte na dimenzijsku stabilnost polimerne mješavine etilen/propilen/dienskog kaučuka (EPDM) i reciklirane gume tj. bubrenje mješavine u nafti. Pripremljene su tri serije uzoraka koje su sadržavale različite udjele gumenog reciklata. Prve dvije serije razlikovale su se po udjelu umrežavala, dok je treća serija imala miješani gumeni reciklat za razliku od prve dvije serije koje su sadržavale homogeni EPDM reciklat. Svim ispitivanim...
Morfologija i mehanička svojstva PAK/TiO2 nanokompozita
Morfologija i mehanička svojstva PAK/TiO2 nanokompozita
Antonija Višević
Nanotehnologija je područje koje u posljednja dva desetljeća privlači pažnju velikog broja ljudi zbog raznolike primjene nanomaterijala. Korištenje nanopunila za poboljšanje svojstava polimera dovelo je do razvoja polimernih nanokompozita koji imaju jedinstvena mehanička, optička, električna, magnetska i kemijska svojstva. U ovom radu emulzijskom polimerizacijom sintetizirana je čista poliakrilatna emulzija te su poliakrilat/TiO2 emulzije pripravljene postupcima in situ emulzijske...
Morski valovi kao izvor obnovljive energije
Morski valovi kao izvor obnovljive energije
Andrea Pleić
Tema ovoga rada je potencijal i korištenje energije morskih valova kao suvremenog alata u dobivanju električne energije iz obnovljivih izvora. Tema rada obrađena je kroz nekoliko poglavlja: povijesni pregled, opis i teorija vala, potencijal korištenja energije iz morskih valova, klasifikacija uređaja koji služe za pretvorbu valne energije, utjecaj na okoliš i procjena potencijala energije valova u Jadranskom moru. Nakon cjelokupne obrade teorijskog dijela teme obrađuju se...
N,N-ditriazolil-heteroaril supstituirani derivati anilina u koordiniranju iona metala
N,N-ditriazolil-heteroaril supstituirani derivati anilina u koordiniranju iona metala
Karla Hmelina
Cilj rada je click reakcijama pripraviti nove N,N-disupstituirane derivate anilina i odabranih heteroaromatskih jezgri međusobno povezanih 1,2,3-triazolnim prstenom. Click reakcijom pripravljeni 1,2,3-triazolni prsten je zbog svog dipolnog karaktera i prisutnosti dušikovih atoma sa slobodnim elektronskim parovima česta struktura u koordiniranju metalnih kationa. Sinteza željenih derivata je provedena u tri koraka, gdje su u prvom koraku, pripravljeni N-mono- i N,N-dipropargilirani...
N-nitrozamini u vodama-metode uklanjanja i usporedba učinkovitosti
N-nitrozamini u vodama-metode uklanjanja i usporedba učinkovitosti
Livia Grgurić
N-nitrozamini su alifatski ili aromatski derivati amina koji posjeduju nitrozo (-NO ) skupinu vezanu na dušik opće kemijske strukture R1N(-R2)-N=O. Ove organske spojeve regulatorna tijela svrstavaju u spojeve potencijalno kancerogene za ljude. Široko su rasprostranjeni u okolišu uslijed ispuštanja iz različitih industrijskih postrojenja, a pronađeni su i u hrani, piću te lijekovima. Značajan trud je posvećen razumijevanju nastajanju, detekciji i uklanjanju nitrozamina kao organskih...
NF/RO obrada komunalnih otpadnih voda
NF/RO obrada komunalnih otpadnih voda
Marko Pranić
Potreba za pitkom, industrijskom i vodom za navodnjavanje svakim danom raste dok se ukupne zalihe dostupne vode smanjuju. Ta činjenica danas je prepoznata u svijetu te se traže novi i unaprjeđuju postojeći načini pripreme i obrade voda za korištenje. Jedan od njih je oporaba komunalne otpadne vode (KOV). Postoji više klasičnih metoda njezine oporabe, međutim sve više se nameću napredne membranske tehnologije mikrofiltracije (MF), ultrafiltracije (UF), nanofiltracije (NF) i...
Nacionalni i regionalni značaj hrvatskog prijenosnog sustava
Nacionalni i regionalni značaj hrvatskog prijenosnog sustava
Domagoj Pastuović
Nakon otkrića trofazne izmjenične struje pred kraj 19. stoljeća, započinje nova era razvoja čovječanstva jer je trofazna izmjenična struja najčešće korišteni oblik višefaznih struja i napona. To je jedno od najznačajnijih otkrića Nikole Tesle na kojem se i danas temelji proizvodnja, prijenos, raspodjela i uporaba električne energije. U radu se govori o nacionalnom i regionalnom značaju hrvatskog prijenosnog sustava, a glavna uloga prijenosnog sustava neke države je sigurnost...
Najnovija saznanja o industrijskoj primjeni limunske kiseline za pasivizaciju nehrđajućeg čelika
Najnovija saznanja o industrijskoj primjeni limunske kiseline za pasivizaciju nehrđajućeg čelika
Marijana Pavišić
Nehrđajući čelici iz dana u dan postaju sve značajniji u suvremenoj proizvodnji. Područje njihove uporabe sve se više proširuje. Međutim, u određenim uvjetima koji oslabljuju svojstvo samoobnavljanja njihovog pasivnog sloja, oni postaju vrlo skloni koroziji, posebno lokalnim korozijskim oštećenjima. U uvodnom dijelu ovog rada definirani su nehrđajući čelici, njihova podjela i vrste korozijskih oštećenja. Drugi dio usmjeren je na pasivizaciju nehrđajućeg čelika, ponajviše...
Najnovija saznanja o mehanizmima mikrobiološki uzrokovane korozije
Najnovija saznanja o mehanizmima mikrobiološki uzrokovane korozije
Leonora Miler
Mikrobiološka korozija je vrsta korozije koja se tijekom godina sve više i više istražuje zbog toga što se pojava mikrobiološke korozije sve više zamjećuje u raznim industrijskim i gospodarskim granama te zbog toga što njenom pojavom nastaju veliki troškovi. Zbog toga se nastoji provesti što više istraživanja kako bi se ova pojava mogla što detaljnije opisati. U uvodnom dijelu ovoga rada dane su kratke informacije o tome gdje je zabilježena pojava mikrobiološke korozije, koji...
Najnovija saznanja o ocjeni pasivnog stanja  nehrđajućih čelika
Najnovija saznanja o ocjeni pasivnog stanja nehrđajućih čelika
Petra Mutavdžija
Nehrđajući čelici svoju korozijsku otpornost duguju stvaranju zaštitnog pasivnog sloja oksida na površini. U radu je dan pregled niza metoda kojima se ispituje pasivno stanje nehrđajućih čelika. ASTM standardi A967 i A380 nude metode poput testa uranjanja u vodu i feroksil testa koji samo kao prolaz/pad testovi utvrđuju nalazi li se nehrđajući čelik u pasivnom stanju. Na tržištu se pronalaze i uređaji dizajnirani za ispitivanje postojanja pasivnog stanja. Tehnike analize...
Najnovija saznanja o postupcima pasivacije nehrđajućih čelika
Najnovija saznanja o postupcima pasivacije nehrđajućih čelika
Luka Eter
Korozija predstavlja kemijski proces koji dovodi do oštećenja i degradacije metala. Brzina i vrsta korozije variraju ovisno o vrsti metala, upotrijebljenim materijalima te primijenjenim mjerama zaštite. Jedan od materijala koji je s početkom 20. stoljeća privukao veliku pozornost zbog svoje iznimne otpornosti prema koroziji jest nehrđajući čelik. Ova otpornost proizlazi iz korozijske otpornosti zaštitnog oksidnog sloja na površini koja se može dodatno unaprijediti različitim...
Najnovija saznanja o prediktivnom korozijskom održavanju
Najnovija saznanja o prediktivnom korozijskom održavanju
Ena Miletić
Metali se koriste u razne svrhe poput izrade građevinskih objekta, cjevovoda, prijevoznih sredstva, elektroničke opreme i slično. Metali u rudama se nalaze u stabilnom stanju no prilikom obrade metali prelaze u metastabilno stanje. U tom metastabilnom stanju je podložan kemijskoj reakciji s okolinom koja se zove korozija te takva reakcija rezultira u gubitku mase metalnog materijala i potencijalnoj šteti. Svake godine raste potreba za proizvodnjom zamjenskih metalnih dijelova samo zbog...

Pages