Pages

Seawater Steam Engine - Obrada procesnih voda
Seawater Steam Engine - Obrada procesnih voda
Mia Došen
U radu su analizirane mogućnosti implementacije nove, Seawater Steam Engine (SSE) tehnologije, s obzirom na klimatološke karakteristike i specifična onečišćenja morske vode, za četiri odabrane lokacije: Naha (Japan), Dubai (UAE), Miami (SAD) i Vis (Hrvatska). Isto tako, u radu su prikazane i sve procesne vode SSE tehnologije te ključni parametri koji utječu na efikasnost SSE sustava, kao i postupci predobrade i naknadne obrade voda s obzirom na opisana specifična onečišćenja....
Seawater Steam Engine - Tehnički aspekti evaporacije morske vode u solarnom paraboličkom kolektoru
Seawater Steam Engine - Tehnički aspekti evaporacije morske vode u solarnom paraboličkom kolektoru
Kristina Azinović
Tehnologija Seawater Steam Engine (SSE) omogućava istovremenu proizvodnju energije i pitke vode koristeći tri prirodna resursa (solarnu energiju ili energiju nekog drugog obnovljivog izvora energije, morsku vodu i gravitaciju) koji ima potencijal da cijeli svijet opskrbi energijom i pitkom vodom i na taj način zaustavi klimatske promjene. Indikativno je da je 19.06.2018. Ministarstvo energetike SAD-a, Department of Energy (DOE), pokrenulo program „Solar Desalination“ koji ima za cilj...
Seawater Steam Engine - Teorijski aspekti separacije morske vode u visokotlačnom separatoru
Seawater Steam Engine - Teorijski aspekti separacije morske vode u visokotlačnom separatoru
Ivana Peran
Za razliku od parnog stroja kod kojega postoji samo jedan ulaz (energija fosilnih goriva) i jedan izlaz (mehanička/električna energija), pri čemu radni medij (demineralizirana voda) cirkulira u zatvorenom krugu; radikalno nova tehnologija Seawater Steam Engine (SSE) koja je tema ovog rada, iz jednog ulaza (energije Sunca ili drugih obnovljivih izvora energije) daje dva izlaza (mehaničku/električnu energiju kao jedan izlaz i destiliranu, odnosno pitku vodu, kao drugi izlaz). Pri tome...
Selektivna katalitička oksidacija propena do akroleina
Selektivna katalitička oksidacija propena do akroleina
Biljana Gojković
Reakcije selektivne oksidacije ugljikovodika imaju važnu ulogu u današnjem društvu s obzirom na činjenicu da se na njima zasniva četvrtina proizvodnje najvažnijih industrijskih organskih kemikalija i njihovih međuprodukata koji se koriste u proizvodnji različitih industrijskih proizvoda i robe široke potrošnje. Zbog toga, one značajno doprinose nacionalnom dohotku industrijskih zemalja u razvoju, a s druge strane još uvijek su temelj istraživanja. Cilj ovog rada bilo je...
Senzori za određivanje arsena u prirodnim vodama
Senzori za određivanje arsena u prirodnim vodama
Hrvoje Mrzljak
Anorganski arsen, pojam koji obuhvaća trovalentni i peterovalentni arsen, predstavlja veliki toksikološki problem arsena u vodama. Zadnjih 40-tak godina diljem svijeta razvijene su mnoge metode određivanja arsena. Kemijski senzori imaju prednost u tome što omogućavaju jednostavno određivanje koncentracije analita u realnom vremenu. U ovom radu, opisane su neke od metoda otkrivanja arsena u vodama. Objašnjeni su temeljni principi rada pojedinog senzora, njegova granica kvantifikacije i...
Silika nanočestice dopirane organskim bojilima
Silika nanočestice dopirane organskim bojilima
Matija Galjer
Nanotehnologija je znanstveno područje od rastuće važnosti i interesa. Cilj ovog rada je upoznavanje i predstavljanje njegovog specifičnog dijela - silika nanočestica, čija su svojstva još uvijek nepotpuno istražena, a pronalaze potencijalnu primjenu u mnogim znanstvenim, medicinskim i tehnološkim područjima. U skladu sa znanstvenim istraživanjima koja se provode na Zavodu za opću i anorgansku kemiju, provedena je sinteza i karakterizacija silika nanočestica, silika nanočestica...
Simetrični superkondenzatori temeljeni na grafenskim hidrogelovima
Simetrični superkondenzatori temeljeni na grafenskim hidrogelovima
Kristijan Vesić
Cilj ovog rada je bio provesti hidrotermalnu redukciju grafenova oksida (GO) potpomognutu reducensom, vegetacijskom vodom masline (OMW), u kojoj nastaje hidrogel reduciranog grafenovog oksida, rGOH+OMW. Također je provedena hidrotermalna redukcija bez reducensa u kojoj nastaje reducirani grafenov oksid, rGOH. Hidrotermalna sinteza se vodila pri temperaturi od 120°C i pri pH 7. Superkondenzatori su izrađeni od dobivenih materijala, GO, rGOH i rGOH+OMW na podlogama od nikla i staklastog...
Simulacija proizvodnje intermedijera za proizvodnju lijekova u različitim reaktorskim sustavima
Simulacija proizvodnje intermedijera za proizvodnju lijekova u različitim reaktorskim sustavima
Katarina Komljenović
Statini predstavljaju skupinu lijekova sa sposobnošću snižavanja kolesterola LDL (engl. Low Density Lipoprotein; LDL) i lipoproteina male gustoće inhibiranjem HMG-CoA (3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzimA) reduktaza. Inhibicija navedenog enzima je vrlo važna u sprečavanju bolesti poput hiperkolesterolemije, koronarne bolesti, srčanih te kardiovaskularnih bolesti. U radu je provedena simulacija sinteze 6-kloro-3,5-dihidroksi heksanala, (laktola) koji je bitan prekursor u dobivanju...
Sinteza 2-supstituiranih benzimidazolnih derivata kao potencijalnih inhibitora p38 MAP kinaze
Sinteza 2-supstituiranih benzimidazolnih derivata kao potencijalnih inhibitora p38 MAP kinaze
Ivona Krošl
Cilj ovog rada bila je sinteza 2-supstituiranih benzimidazolnih derivata kao potencijalnih inhibitora p38 MAP kinaze. Dizajn spojeva proveden je prema podacima molekulskog uklapanja spojeva u aktivno mjesto enzima p38 MAP kinaze. Kondenzacijom priređenih derivata benzaldehida s o-fenilendiaminom, uz NaHSO3 ili p-benzokinon, priređeni su nesupstituirani (18) i 5(6)-imidazolin supstituirani (20–25 i 41−55) benzimidazoli. Benzaldehidni prekursori s N-1 supstiuiranim 1,2,3-triazolom (7,...
Sinteza C-5 supstituiranih citozinskih derivata paladijem kataliziranim reakcijama
Sinteza C-5 supstituiranih citozinskih derivata paladijem kataliziranim reakcijama
Livia Kurajica
U ovom radu opisana je sinteza C-5 supstituiranih citozinskih derivata paladijem kataliziranim reakcijama. Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog spajanja N-4-benzoil-5-jodcitozin (1) s terminalnim alkinima dobiveni su 5-alkinilni derivati citozina (2−4) te C-6-alkilni derivat pirolo[2,3-d]pirimidina 5. Triazolni prsten u položaj N-1 citozina uveden je „klik“ reakcijom potpomognutom mikrovalovima N-1-propagiliranog derivata citozina 6 s odgovarajućim azidima pri čemu su nastali...
Sinteza O-alkiliranih derivata 4-kinolinona
Sinteza O-alkiliranih derivata 4-kinolinona
Helena Šimek
Cilj ovoga rada bio je sintetizirati nove spojeve bazirane na konjugatima 4-kinolinona i ferocena povezanih 1,2,3-triazolnom poveznicom, s potencijalnim antimikrobnim i citostatskim djelovanjem. 6-Supstituirani-4-(2-brometoksi)kinolinoni (2a-2d) dobiveni su reakcijom O-alkiliranja s dibrometanom u prisustvu baze. Bakrom(I) kataliziranom 1,3-dipolarnom cikloadicijom etinil-ferocena i azidnih derivata kinolinona (3a-3d) sintetizirani su ciljani ferocenil-kinolinon hibridi (4a-4d). Strukture...
Sinteza amino-derivata naftoksazola fotokemijskom ciklizacijom
Sinteza amino-derivata naftoksazola fotokemijskom ciklizacijom
Milena Dragojević
U svrhu mogućeg poboljšanja kvalitete života ljudima oboljelim od Alzheimerove bolesti proučavani su novi amino-derivati oksazola. U cilju proučavanja fotokemijskog ponašanja oksazolskih derivata razvijena je sinteza amino-derivata (nafto)oksazola (a-e). Sinteza je provedena nukleofilnom aromatskom supstitucijom slijedeći Buchwald-Hartwigovu reakciju aminacije te uzastopnim fotokemijskim elektrocikličkim zatvaranjem amino-supstituiranih produkata. Novonastali spojevi pokazali su...

Pages