Pages

Sinteza biološki aktivnih bis-triazolnih dimera purina i purinskih izostera
Sinteza biološki aktivnih bis-triazolnih dimera purina i purinskih izostera
Nikolina Stipaničev
Cilj ovog rada bila je sinteza novih potencijalno biološki aktivnih 1,4-disupstituiranih bis-1,2,3-triazolilnih dimera 6-supstituiranih-7-deazapurina (6a–6d, 8c, 8d, 9a, 9c, 9d) i 6-supstituiranih purinskih analoga (11a–11d, 13a, 13b, 13d, 15a, 15c, 15d). Purinski spojevi su alkiliranjem s 1,2-dibrometanom prevedeni u N-brometilne derivate (2a–2e), iz kojih su potom nukleofilnom supstitucijom priređeni odgovarajući azidi (3a–3e). Bis-triazolni derivati pripravljeni su "klik"...
Sinteza biološki aktivnih cikličkih derivata 5(6)-amino supstituiranih benzimidazola
Sinteza biološki aktivnih cikličkih derivata 5(6)-amino supstituiranih benzimidazola
Anja Beč
U okviru ovog rada provedena je sinteza acikličkog 2-benzimidazolil supstituiranog akrilonitrila 6 te njegovog cikličkog analoga benzimidazo[1,2-a]kinolina 7. Spojevi su priređeni klasičnim reakcijama organske sinteze te aminacijom potpomognutom mikrovalnim zračenjem. Benzimidazolil-supstituirani akrilonitril 6 priređen iz 2-cijanometil-5(6)- piperidinilbenzimidazola 4 i o-klorbenzaldehida 5, dok je benzimidazo[1,2-a]kinolin 7 priređen termičkom ciklizacijom akrilonitrila 6 u...
Sinteza biološki aktivnih konjugata cijano-supstituiranih heterocikla i 1,2,3-triazola
Sinteza biološki aktivnih konjugata cijano-supstituiranih heterocikla i 1,2,3-triazola
Marko Krklec
Cilj rada bio je sintetizirati nove konjugate aromatskih nitrila i odabranih heterocikla (derivata kumarina, kromona, kinolina, indola, benzotiazola) povezanih 1,2,3-triazolnom poveznicom kako bi se dobili novi spojevi s boljim farmakološkim svojstvima. Triazolni prsten uveden je 1,3-dipolarnom cikloadicijom kataliziranom bakrom 4-azidobenzonitrila i odgovarajućeg termalnog alkina. Strukture novopriređenih spojeva potvrđene su spektroskopijom 1H i 13C NMR i rendgenskom strukturnom analizom.
Sinteza biološki značajnih hibrida dušikovih heterocikla i derivata 1,2,3-triazola
Sinteza biološki značajnih hibrida dušikovih heterocikla i derivata 1,2,3-triazola
Danijel Glavač
Cilj ovog rada bila je sinteza novih biološki aktivnih hibrida benzimidazola, pirimidina, 7-deazapurina i 1,2,3-triazola, kao odabranih dušikovih heterocikla. Regioselektivnom 1,3-dipolarnom cikloadicijom azida i alkina uz katalizatore Cu(0), 1M CuSO4 uspješno su sintetizirani ciljani 1,4-disupstituirani 1,2,3-triazolni derivati benzimidazola (1-5), pirimidina (9-17) i 6-klor-7-deazapurina (22). „Click“ reakcije su se odvijale primjenom mikrovalova u smjesi vode i organskih otapala pa...
Sinteza bis-1,2,3-triazolnih derivata heterocikla i njihovih metalnih kompleksa
Sinteza bis-1,2,3-triazolnih derivata heterocikla i njihovih metalnih kompleksa
Marko Krklec
Cilj ovog rada bila je sinteza bis-1,2,3-triazolnih liganada i njihovih metalnih kompleksa. U radu su uz bis-1,2,3-triazolne ligande sintetizirani i mono-1,2,3-triazolni ligandi te njihovi metalni kompleksi. Bakar kataliziranom 1,3-dipolarnom cikloadicijom anilinskog, benztiazolnog ili dipiridinskog alkina i aromatskih azida priređeni su 1,2,3-triazolni ligandi 3a, 3c, 3d, 7a, 7c, 11a, 11b, 11c, 11d i 14. Spojevi 3a, 3c, 3d, 7a, 7c, 11b, 11d korišteni su kao ligandi u sintezi kompleksa...
Sinteza bis-1,2,3-triazolnih liganada i njihovih metalnih kompleksa
Sinteza bis-1,2,3-triazolnih liganada i njihovih metalnih kompleksa
Tiana Benko
Cilj ovog rada bila je sinteza bis-1,2,3-triazolnih liganada i njihovih metalnih kompleksa. U radu su uz bis-1,2,3-triazolne ligande priređeni i mono-1,2,3-triazolni ligandi te njihovi metalni kompleksi. 1,2,3-triazolni ligandi 3a, 3b, 6a, 6b, 10a, 10b, 14a, 14b, 18a, 18b, 18c i 19 priređeni su bakrom kataliziranom 1,3-dipolarnom cikloadicijom alkina i azida. „Klik“ reakcije provedene su klasičnim metodama organske sinteze te mikrovalovima potpomognutim reakcijama. Spojevi 3a, 3b,...
Sinteza derivata benzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila s potencijalnim citostatskim djelovanjem
Sinteza derivata benzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila s potencijalnim citostatskim djelovanjem
Katarina Kljajić
Cilj ovog rada bila je sinteza derivata benzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila (4-7) kao spojeva s potencijalnim antitumorskim djelovanjem. U tu svrhu iz 5-klor-2-fluorbenzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila (1) sintetizirani su azidi benzimidazo[1,2-a]kinolin-6-karbonitrila (2, 3). 1,2,3-triazolni derivati benzimidazo[1,2-a]kinolina (4–7) pripravljeni su reakcijom 1,3-dipolarne cikoladicije odgovarajućeg azida (2, 3) i različitih terminalnih alkina uz bakar(I) kao katalizator, prema...
Sinteza derivata benztiazola kao potencijalnih kromofora
Sinteza derivata benztiazola kao potencijalnih kromofora
Marko Robić
Klik reakcija, danas vrlo popularna reakcija korištena u brojnim organskim sintezama, predstavljena je u ovom radu kao jednostavna i eknomična metoda dobivanja novih derivata benztiazola, D-π-A kromofora s potencijalnom primjenom u kemijskim senzorima. Opisani su mnogi derivati benztiazola koji se koriste u senzorici i optoelektronici te su objašnjene njihove optičke karakteristike. Na temelju poželjnih optičkih svojstava koja zahtijevaju specifičnu strukturu molekule (senzora),...
Sinteza derivata harmina s potencijalnim antimalarijskim djelovanjem
Sinteza derivata harmina s potencijalnim antimalarijskim djelovanjem
Arben Beriša
U ovom radu provedena je sinteza novih biološki aktivnih 1,4-disupstituiranih 1,2,3-triazolnih derivata harmina i cimetne kiseline. Kako bi se pripravili različito supstituirani propargilirani derivati prvotno se provelo prevođenje metoksi skupine harmina u hidroksilnu skupinu (1). Slijedi reakcija s propargil bromidom u suvišku cezijeva karbonata, pri čemu su izolirani 7-propargilirani (2) i 7,9-dipropargilirani harmin (3). Propargiliranje u položaju 9 (4) provedeno je izravno iz...
Sinteza etilnih i butilnih estera masnih kiselina iz pripadajućih acetata
Sinteza etilnih i butilnih estera masnih kiselina iz pripadajućih acetata
Lora Hariri
Dostupnost i raspoloživost neobnovljivih izvora energije drastično se smanjuje, a kao posljedica toga, biodizel, dobiven iz obnovljivih izvora energije, postaje sve zanimljiviji. Da bi se unaprijedila proizvodnja biodizela s ekološkog i ekonomskog gledišta, potrebno je istražiti primjenu novih procesa poput interesterifikacije. Interesterifikacija je kemijska reakcija u kojoj ester zamijeni svoju alkoholnu skupinu s drugim esterom, a kao produkti nastaju također esteri. U ovom je radu...
Sinteza grafena hidrotermalnim postupkom i njegova primjena u superkondenzatorima
Sinteza grafena hidrotermalnim postupkom i njegova primjena u superkondenzatorima
Nataša Stankir
Cilj ovog rada je bio provesti hidrotermalnu redukciju grafenovog oksida (GO) pri čemu nastaje grafenov hidrogel (rGO). U procesu se kao reducens koristi ekstrakt lista masline (ELM). Cilj je također bio ispitati kapacitivna svojstva rGO hidrogelova te ih primijeniti u superkondenzatorima. U prvom koraku ovog rada provedena je hidrotermalna redukcija GO u rGO pri različitim pH vrijednostima (3, 7, 10), uz različite mase reducensa (0,28 g i 2,8 g), pri različitoj temperaturi (120 °C i...
Sinteza heterocikličkih derivata ferocena s potencijalnim citostatskim djelovanjem
Sinteza heterocikličkih derivata ferocena s potencijalnim citostatskim djelovanjem
Helena Šimek
Cilj ovog rada bio je sintetizirati spojeve bazirane na konjugatima ferocena i purina i purinskih izostera povezanih 1,2,3-triazolnom premosnicom s potencijalnim citostatskim djelovanjem. Alkilirani purinski izosteri (16-21) dobiveni su reakcijom propargiliranja s propargil-bromidom u prisutstvu baze, dok su azidni derivati ferocena dobiveni iz derivata ferocena s natrijevim azidom. Pri alkiliranju 6-klorpurina i 2-amino-6-klorpurina dobivena je smjesa N-9 i N-7 regioizomera u kojoj...

Pages