Pages

Novi 3-tienostilbenski oksimi – sinteza i spektroskopska karakterizacija
Novi 3-tienostilbenski oksimi – sinteza i spektroskopska karakterizacija
Amalija Ernečić
S ciljem pronalaska novih potencijalnih reaktivatora enzima acetilkolinesteraze inhibiranog djelovanjem organofosfornih živčanih agenasa sintetizirani su novi derivati 3-tienostilbenskih oksima. Wittigovom reakcijom sintetizirani su cis- i trans-heterostilbeni iz 3-tienilnog aldehida i p-supstituiranih fosfonijevih soli kao polazne strukture s ciljem prevođenja u oksim. Tri odabrane soli kao supstituente na benzenskom prstenu sadržavale su metilnu skupinu, klor i cijano-skupinu....
Novi D-π-A kromofori s 1,2,3-trazolnom poveznicom kao potencijalni kemijski senzori
Novi D-π-A kromofori s 1,2,3-trazolnom poveznicom kao potencijalni kemijski senzori
Karlo Sklepić
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih D-π-A kromofora koji u svojoj strukturi sadrže 1,2,3-triazolni prsten u svrhu određivanja njihovih senzorskih aktivnosti. Novi spoj 2-(4-(4-metoksifenil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)benzo[d]tiazol (spoj 2) uspješno je sintetiziran reakcijama klasične organske sinteze i click kemije. Struktura spoja 2 potvrđena je 1H-NMR i 13C-NMR spektroskopijom. U svrhu ispitivanja potencijalne primjene spoja 2 kao kemijskog senzora provedena je...
Novi amidino supstituirani konjugati benzimidazola kao potencijalni antitumorski agensi
Novi amidino supstituirani konjugati benzimidazola kao potencijalni antitumorski agensi
Emina Mehić
U okviru ovog rada provedena je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amidino supstituiranih derivata benzimidazola 17˗28, 5-cijano-N-supstituiranih 38˗41 i N-supstituiranih 55˗58 2-aminobenzimidazola te Schiffovih baza benzimidazola 42˗47. Ciljani spojevi pripravljeni su klasičnim reakcijama organske sinteze te mikrovalovima potpomognutom sintezom. Amidino supstituirani 1,2-fenilendiamini 10˗13 kao glavni prekursori za sintezu amidino supstituiranih derivata benzimidazola...
Novi amino-heterostilbeni s potencijalnom inhibicijskom i protuupalnom aktivnosti. Sinteza i fotokemija
Novi amino-heterostilbeni s potencijalnom inhibicijskom i protuupalnom aktivnosti. Sinteza i fotokemija
Rafael Goričanec
U ovom završnom radu provedena je sinteza i spektroskopska karakterizacija novih supstituiranih derivata amino-heterostilbena kao potencijalno biološki aktivnih molekula. Sinteza novih amino-heterostilbena provedena je u nekoliko koraka. Wittigovom reakcijom dobiveni su cis- i trans-heterostilbeni iz tiofen-2-karbaldehida i 1-brom-2-(4-klorbenzil)fosfonijeve soli, koji su u sljedećem koraku reakcijom Buchwald-Hartwigovog aminiranja prevedeni u spojeve 2-6. Novonastali spojevi...
Novi biološki aktivni amino, amidino i amido supstituirani derivati fenantrena
Novi biološki aktivni amino, amidino i amido supstituirani derivati fenantrena
Valentina Rep
Cilj ovog rada bio je sintetizirati nove amido 26, 27, amidino 28, 29 i amino 30, 31, 32 i 33 supstituirane derivate fenantrena i amido 46, 47, amidino 48, 49 i amino 50 supstituirane derivate nafto[2,1-b]tiofena. Za pripravu ciljnih spojeva korištene su klasične metode organske sinteze, sinteze potpomognute mikrovalnim zračenjem i fotokemijske sinteze. Sinteza amido 26, 27 i amidino 28, 29 derivata fenantrena, te amido 47 i amidino 48 derivata nafto[2,1-b]tiofena nije bila uspješna....
Novi cementni kompoziti
Novi cementni kompoziti
Tamara Grgić
U ovom radu istraživan je utjecaj klorida alkalijskih metala, zemnoalkalijskih metala i klorida prijelaznih elemenata na vrijeme početka vezanja aluminatnog cementa (AC) s ciljem priprave novih cementnih kompozita. Korišten je komercijalni aluminatni cement (AC) Istra 40, proizvođača "Istra Cement International" iz Pule, Hrvatska. Vrijeme početka vezanja određivano je standardnim Vicatovim testom.
Novi derivati 2-arilbenzimidazola: sinteza i strukturna karakterizacija
Novi derivati 2-arilbenzimidazola: sinteza i strukturna karakterizacija
Viktorija Maričić
Ovaj rad opisuje sintezu novih derivata benzimidazola (8–15) premoštenih 1,2,3-triazolom. Novopripravljeni spojevi su strukturno okarakterizirani 1H- i 13C-NMR spektroskopijom te su analizom in silico (PASS) predviđena njihova vjerojatna farmakološka djelovanja i biološke mete. Reakcijom kondenzacije 4-klorbenzen-1,2-diamina s etil-kloracetatom sintetiziran je 6-klor-2-klormetilbenzimidazol (1). 6-klor-2-klormetilbenzimidazol (1) i 2-klormetilbenzimidazol su potom prevedeni u azidne...
Novi derivati 2-arilbenzoksazola: sinteza, strukturna karakterizacija i antibakterijsko djelovanje
Novi derivati 2-arilbenzoksazola: sinteza, strukturna karakterizacija i antibakterijsko djelovanje
Kristina Olujić
U ovom radu opisana je sinteza novih derivata benzoksazola (26-52) te njihova strukturna karakterizacija 1H i 13C-NMR spektroskopijom. O-supstituirani derivati benzaldehida (5-7) sintetizirani su reakcijom 3-brom-4-hidroksibenzaldehida s odgovarajućim alikilirajućim agensima u acetonitrilu uz K2CO3 kao bazu. Schiffove baze (8-16) pripravljene su nukleofilnom adicijom odgovarajućih primarnih amina na karbonilni ugljik O-alkiliranih benzaldehida (5-7) u apsolutnom etanolu uz prisutnost ZnO....
Novi derivati 5-azacitozina i 6-azauracila: sinteza i strukturna karakterizacija
Novi derivati 5-azacitozina i 6-azauracila: sinteza i strukturna karakterizacija
Robert Ostrički
U ovom radu prikazana je sinteza i strukturna karakterizacija novih derivata 5-azacitozina i 6-azauracila u svrhu ispitivanja njihovog biološkog djelovanja protiv tumorskih staničnih linija porijeklom iz čovjeka. N-3 propargilirani derivat 5-azacitozina (1) te N-1 propargilirani (5) i N,N-1,3 dipropargilirani derivati 6-azauracila (6) sintetizirani su reakcijom N-alkiliranja 5-azacitozina i 6-azauracila uz NaH kao bazu i propargil-bromid kao alkilirajući reagens. Reakcijom...
Novi derivati 7-deazapurina: organometalna sinteza i strukturna karakterizacija
Novi derivati 7-deazapurina: organometalna sinteza i strukturna karakterizacija
Petra Orehovački
Cilj ovog rada bio je sintetizirati nove N-1 triazolilne i C-5 alkinilne derivate citozina i 7-deazapurina, u svrhu ispitivanja njihove antitumorske aktivnosti protiv tumorskih staničnih linija porijeklom iz čovjeka (Raji, K564, HeLa, CaCo-2). Reakcijom jodiranja N-4-benzoilcitozina pripravljen je N-4-benzoil-5-jodcitozin (1) koji je podvrgnut reakciji N-alkiliranja s propargil-bromidom i NaH kao bazom te je dobiven N-1 alkinilni derivat citozina 2. „Click“ reakcijom kataliziranom...
Novi derivati benzazola: sinteza i strukturna karakterizacija
Novi derivati benzazola: sinteza i strukturna karakterizacija
Kristina Olujić
U ovom radu opisana je sinteza novih derivata benzimidazola (4-6) i benzotiazola (7-10) supstituiranih s 1,2,3-triazolom te njihova strukturna karakterizacija 1H i 13C-NMR spektroskopijom. 4-O-propargilbenzaldehid (1) pripravljen je reakcijom O-alkiliranja 4-hidroksibenzaldehida potpomognutom mikrovalnim zračenjem s propargil-bromidom u suhom etanolu uz K2CO3 kao bazu. Derivati benzimidazola (2) i benzotiazola (3) s terminalnom alkinilnom skupinom sintetizirani su reakcijom kondenzacije...
Novi derivati benzoksazola: sinteza i strukturna karakterizacija
Novi derivati benzoksazola: sinteza i strukturna karakterizacija
Antonija Jelčić
U ovom radu opisana je sinteza novih derivata benzoksazola i njihova strukturna karakterizacija 1H- i 13C-NMR spektroskopijom. Reakcijom 4-hidroksibenzaldehida i odgovarajućih alkilirajućih reagenasa pripravljeni su O-alkilirani benzaldehidi (1-6) kao prekurosri koji su zatim s različito supstituiranim ortho-aminofenolima prevedeni u derivate Schiffovih baza (7-19). Oksidativnom ciklizacijom Schiffovih baza sintetizirani su derivati benzoksazola (20-32). Mikrovalno potpomognutim...

Pages