Pages

Novi derivati benzoksazola: sinteza i strukturna karakterizacija
Novi derivati benzoksazola: sinteza i strukturna karakterizacija
Antonija Jelčić
U ovom radu opisana je sinteza novih derivata benzoksazola i njihova strukturna karakterizacija 1H- i 13C-NMR spektroskopijom. Reakcijom 4-hidroksibenzaldehida i odgovarajućih alkilirajućih reagenasa pripravljeni su O-alkilirani benzaldehidi (1-6) kao prekurosri koji su zatim s različito supstituiranim ortho-aminofenolima prevedeni u derivate Schiffovih baza (7-19). Oksidativnom ciklizacijom Schiffovih baza sintetizirani su derivati benzoksazola (20-32). Mikrovalno potpomognutim...
Novi derivati citozina: sinteza "klik" reakcijom, strukturna karakterizacija, in silico analiza i antitumorska ispitivanja
Novi derivati citozina: sinteza "klik" reakcijom, strukturna karakterizacija, in silico analiza i antitumorska ispitivanja
Moris Mihovilović
Cilj ovog istraživanja bio je pripraviti derivate N-4-benzoilcitozinas 1,2,3-triazolnim supstituentima u položajima N-1 i N-3 radi njihovih citostatskih ispitivanja in vitro na staničnim linijama zloćudnih tumorskih linija porijeklom iz čovjeka: HeLa (adenokarcinom vrata maternice), CaCo-2 (adenokarcinom debelog crijeva), Raji (Burkittov limfom) i K562 (kronična mijeloidna leukemija u blastičnoj krizi). N-1 propargilirani i N,N-1,3-dipropargilirani derivati N-4-benzoilcitozina (2, 4 i...
Novi derivati kumarina: sinteza domino-reakcijama i strukturna karakterizacija
Novi derivati kumarina: sinteza domino-reakcijama i strukturna karakterizacija
Marin Raić
U ovom radu prikazana je sinteza i strukturna karakterizacija derivata kumarina (1-3) i 5-feniletinil-2-hidroksibenzaldehida (4). Domino reakcijom pripravljen je, iz 3-acetamido-2-okso-2H-kromen-7-il acetata (1) nastalog u prvom koraku Perkinovom reakcijom, 3-azido-7-hidroksi-2H-kromen-2-on (2). Mikrovalovima potpomognutom „click“ reakcijom 3-azido-7-hidroksi-2H-kromen-2-ona (2) s (4-bromfenil)acetilenom uz Cu kao katalizator sintetiziran je 1,2,3-triazolni derivat kumarina 3....
Novi donorsko-akceptorski konjugati s triazolnom poveznicom kao potencijalne pH probe i kemijski senzori za metalne ione
Novi donorsko-akceptorski konjugati s triazolnom poveznicom kao potencijalne pH probe i kemijski senzori za metalne ione
Mario Vitek
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih elektron donorsko-akceptorskih 1,3- i 1,4-bis(kumarin-triazolil) derivata benzena kao potencijalnih pH probi i senzora za metalne ione. Spojevi 3 i 4 uspješno su sintetizirani reakcijama klasične organske sinteze i click reakcijom alkina i azida. Strukture svih priređenih spojeva potvrđene su 1H-NMR spektroskopijom. Ciljani spojevi su okarakterizirani UV-vidljivom apsorpcijskom i fluorescencijskom spektrofotometrijom....
Novi dušikovi heteroaromati kao potencijalni kemijskih senzori za pH i metalne katione
Novi dušikovi heteroaromati kao potencijalni kemijskih senzori za pH i metalne katione
Krešimir Kos
Cilj ovog rada sinteza je novog dušikovog heteroaromata i ispitivanje njegovih spektroskopskih svojstava kao potencijalne kemosenzorske molekule za pH i metalne katione. Uspješno je sintetiziran novi spoj, 4-(benzotiazolil-1,2,3-triazolil)benzonitril (spoj 2), metodom klik-kemije. Struktura sintetiziranog spoja ispitana je i određena 1H i 13C NMR spektroskopijom, a njegova spektroskopska svojstva ispitana su u diklormetanu (CH2Cl2) metodama UV-Vis apsorpcijske i fluorescencijske...
Novi dušikovi heteroaromati za određivanje iona metala i pH
Novi dušikovi heteroaromati za određivanje iona metala i pH
Dominik Varga
Zadnjih godina triazoli su se pokazali obećavajuća svojstva u dizajnu i sintezi novih kemosenzorskih molekula za određivanje pH i iona metala zbog svoja tri dušikova atoma koji se mogu koristiti kao ligandi koji koordiniraju ione metala ili kao donori/akceptori vodikove veze. Otkriće bakrom (I) katalizirane azid-alkin cikloadicije (CuAAC), zajedno s drugim reakcijama, pojednostavilo je sintezu mnogih triazolnih kemosenzorskih molekula, a u ovom radu dan je pregled do sad istraženih...
Novi heteroaromatski kromofori za primjenu u optičkim kemijskim sustavima
Novi heteroaromatski kromofori za primjenu u optičkim kemijskim sustavima
Lucija Vujević
Cilj ovog rada je sinteza i optička karakterizacija novih derivata benzimidazola, koji u svojoj strukturi sadrže 1,2,3-triazolni prsten i imino skupinu, u svrhu određivanja njihove senzorske aktivnosti. Imino derivati, Schiffove baze 3, 8 i 10 su uspješno pripravljeni reakcijama klasične sintetske kemije te su njihove strukture potvrđene 1H-NMR i 13C-NMR spektroskopijom. Navedeni spojevi su korišteni kao polazne molekule za sintezu triazolnih derivata 6 i 11 metodama click kemije....
Novi hibridi benzazola i benzena premošteni akrilonitrilom: sinteza Pd-kataliziranim reakcijama i spektroskopska karakterizacija
Novi hibridi benzazola i benzena premošteni akrilonitrilom: sinteza Pd-kataliziranim reakcijama i spektroskopska karakterizacija
Petra Koprivnjak
U ovom radu je opisana sinteza novih hibrida benzazola i benzena premoštenih akrilonitrilom te njihova strukturna karakterizacija 1H-NMR spektroskopijom. Paladijem kataliziranom Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog povezivanja 4-klor- odnosno 4-brombenzaldehida s terminalnim alkinima pripravljeni su 4-alkinilni derivati benzaldehida 1-3, 5 i 7. Stille-ovom reakcijom 4-klor- ili 4-brombenzaldehida s organokositrovim spojevima sintetizirani su spojevi 8 i 9 koji su nadalje reakcijom...
Novi hibridi nukleobaza i ferocena: sinteza, strukturna karakterizacija i elektrokemija
Novi hibridi nukleobaza i ferocena: sinteza, strukturna karakterizacija i elektrokemija
Livia Kurajica
U ovom radu opisana je sinteza novih hibrida nukleobaza i ferocena te njihova strukturna karaktrizacija i elektrokemijska ispitivanja. Reakcijom N-alkiliranja uracilnog ili citozinskog prstena sintetizirani su N-1 i/ili N-3 derivati s propargilnim ili butenilnim supstituentima na uracilnom (1, 4, 7, 8 i 19-21) ili citozinskom (15-17) prstenu koji su nadalje uz natrijev azid prevedeni u 4-azidobutenilne derivate 5, 9, 10 i 23. Paladijem kataliziranom Sonogashira-inom reakcijom unakrsnog...
Novi hidroksi supstituirani derivati benzamida kao potencijalni antioksidansi
Novi hidroksi supstituirani derivati benzamida kao potencijalni antioksidansi
Ida Boček
U okviru ovog rada predviđena je sinteza novih hidroksi supstituiranih derivata benzamida kao potencijalnih antioksidansa. Prema ranijim istraživanjima derivati benzamida imaju širok spektar biološkog djelovanja te se i dalje intenzivno istražuju. Za pripravu ciljanih molekula korištene su klasične metode organske sinteze. Višestupnjevitom linearnom sintezom priređeni su odgovarajući prekursori, 2-amino-5-cijanobenzimidazol 6 i 2-amino-6- cijanobenzotiazol 19. Kondenzacijom...
Novi konjugati purina, purinskih bioizostera i ferocena
Novi konjugati purina, purinskih bioizostera i ferocena
Martina Piškor
Cilj ovog rada bila je sinteza novih konjugata purina, purinskih bioizostera i ferocena kao spojeva s potencijalnim antitumorskim djelovanjem. U tu svrhu sintetizirani su propargilirani derivati indola, 5-jodindola i benzimidazola (1 – 3) te azidi bromferocena, ferocenmetanola i ɑ-metil-ferocenmetanola (4 – 6). Reakcijom 1,3-dipolarne cikloadicije odgovarajućih azida (4 – 6) i terminalnih alkina (1 – 3) uz Cu(I), kao katalizator, prema načelima “klik“ kemije dobiveno je devet...
Novi statički mikseri za milireaktore
Novi statički mikseri za milireaktore
Božana Đuranović
Potrebe za reaktorima velikih volumena se smanjuju zbog trenutačnih tržišnih zahtjeva koji potenciraju prijelaz s masovne proizvodnje na personaliziranu. Takav prijelaz bi moglo olakšati uvođenje mikroreaktorskih sustava umjesto konvencionalnih reaktora, barem za neke specifične industrije, poput kemijske i farmaceutske. Mikroreaktorske sustave, u koje spadaju nano, mikro i milireaktori, odlikuje bolji prijenos tvari i energije u usporedbi s konvencionalnim reaktorima što rezultira i...

Pages