Pages

Određivanje pesticida u aktivnom mulju
Određivanje pesticida u aktivnom mulju
Josipa Tomljanović
Postrojenja za obradu otpadnih voda u najvećem broju koriste konvencionalnu biološku metodu obrade otpadnih voda aktivnim muljem. Međutim, sam aktivni mulj postaje izlazni produkt takve obrade otpadnih voda kojeg treba zbrinuti. Prije zbrinjavanja treba ga analizirati. U ovom radu određuju se pesticidi (acetamiprid, klotianidin, tiakloprid) u aktivnom mulju kromatografskom metodom nakon ekstrakcije otapalima. Naime, unatoč čestim protivljenjima uporabe pesticida, oni se i dalje...
Određivanje provodnosti srebrom otisnutih linija ispisanih tintnim pisačem elektrokemijskom metodom
Određivanje provodnosti srebrom otisnutih linija ispisanih tintnim pisačem elektrokemijskom metodom
Andrea Milinković
U ovom radu opisana je sinteza vodljive tinte na bazi nanočestica srebra. U obje reakcije prekursor, AgNO3 otopljen je i istaložen kao oksid u otopini NaOH. Nakon toga dodan je hidrazin kao reducens te, ovisno o reakciji, poli(akrilna kiselina) ili poli(metakrilna kiselina) kao stabilizator. Nakon sinteze dodan je etilen glikol koji omogućava ravnomjerno sušenje tinte te pufer. Homogenizacija pripravljene tinte provedena je na ultrazvučnoj kupelji. Homogeniziranost smjese praćena je...
Određivanje pseudoestrogenih spojeva u realnim uzorcima termokromnih boja
Određivanje pseudoestrogenih spojeva u realnim uzorcima termokromnih boja
Mario Butorac
Cilj ovog rada bio je odrediti maseni udio traženih analita, bisfenola A, benzofenona i 4,4'-(4-metilpentan-2,2-diil)difenola u uzorcima termokromnih boja te u uzorcima otisaka termokromne boje na papir kao i u uzorcima otisaka termokromne boje na papiru nakon izlaganja uvjetima anaerobne razgradnje u tlu. U ovom radu analizirani su uzorci četiri termokromne boje: Green curing flexo 25C UV, Red 75/80 irreversible, Magenta MB 60 i Blue-2 W50-0. Od navedenih uzoraka određeno je da samo...
Određivanje pseudoestrogenih spojeva u termokromnim tiskarskim bojama
Određivanje pseudoestrogenih spojeva u termokromnim tiskarskim bojama
Gabrijela Prišćan
Uporaba termokromnih boja je svakim danom u porastu, no one sadrže pseudoestrogene spojeve koji imaju štetno djelovanje na ljudski organizam. Vrlo česti pseudoestrogeni spojevi koji se nalaze u termokromnim bojama su bisfenol A i benzofenon. Bisfenol A ima ulogu razvijača boje, a benzofenon se koristi kao fotoinicijator u bojama koje se suše pomoću UV zračenja. Budući da su registrirani kao štetni te im je uporaba ograničena, proizvođači uvode nove spojeve kojima uporaba još...
Određivanje razgradnih produkata amino i amidino supstituiranih 2-benzotiazola
Određivanje razgradnih produkata amino i amidino supstituiranih 2-benzotiazola
Ema Pavić
Definiranje stabilnosti lijekova ponajviše se svodi na određivanje neželjenih svojstava uzrokovanih razgradnim produktima i onečišćenjima koji smanjuju kvalitetu, sigurnost i djelotvornost lijeka. U svrhu točnog određivanja procesa proizvodnje, uvjeta skladištenja i transporta, važno je ispitati kako se kvaliteta farmaceutskog proizvoda mijenja pod utjecajem različitih okolišnih čimbenika. Prije početka komercijalne uporabe farmaceutski aktivnih tvari potrebno je, uz...
Određivanje razgradnih produkata diazepama spektrometrijom masa visoke razlučivosti
Određivanje razgradnih produkata diazepama spektrometrijom masa visoke razlučivosti
Iva Karačić
Svaki lijek ili farmaceutik sadrži razna organska ili anorganska onečišćenja te razgradne produkte koji u lijeku obično zaostaju iz proizvodnog postupka, nastaju tijekom izrade ljekovitog oblika ili skladištenjem lijeka. Razgradni produkti mogu nastati djelovanjem svjetla, temperature, u prisutnosti vode ili promjenom pH, a mogu nastati i tijekom izrade ili čuvanja farmaceutskog dozirnog oblika. Njihova prisutnost, čak i u vrlo malim količinama, može utjecati na stabilnost,...
Određivanje razgradnih produkata lidokaina spektrometrijom masa visoke razlučivosti
Određivanje razgradnih produkata lidokaina spektrometrijom masa visoke razlučivosti
Mihaela Gluhak
U ovom diplomskom radu razvijena je učinkovita metoda tekućinske kromatografije ultra visoke djelotvornosti (UHPLC) za analizu onečišćenja i razgradnih produkata lidokaina. Razvoj metode uključivao je testiranje različitih nepokretnih faza, modifikatora pokretnih faza i različite omjere otapala u pokretnoj fazi. Razvijenom metodom uspješno su odijeljeni pikovi lidokaina, onečišćenja i razgradnih produkata. Na temelju nastalih fragmenata pretpostavljene su strukture razgradnih...
Određivanje reaktivnih vrsta pri fotokatalitičkoj razgradnji acetamiprida u rotacijskom fotoreaktoru
Određivanje reaktivnih vrsta pri fotokatalitičkoj razgradnji acetamiprida u rotacijskom fotoreaktoru
Lovrena Kos
Pesticidi su kemijski spojevi koji se koriste za suzbijanje štetnih nametnika koji ugrožavaju razne poljoprivredne kulture. Istovremeno mogu imati štetan učinak na okoliš i brojne organizme što predstavlja veliki problem. Neonikotinoidi su relativno nova skupina insekticida sa sve većom primjenom. Jedan od najčešće primjenjivanih neonikotinoida je acetamiprid kojega karakterizira visoka stabilnost i topljivost u vodi, pa stoga može dospjeti u površinske i podzemne vode. Cilj ovog...
Određivanje sadržaja lurasidon-hidroklorida u čvrstim disperzijama
Određivanje sadržaja lurasidon-hidroklorida u čvrstim disperzijama
Katarina Sokač
Lurasidon-hidroklorid je djelatna tvar izrazito male topljivosti u vodenom mediju što otežava njegovu primjenu u liječenju psihičkih poremećaja. S ciljem povećanja njegove topljivosti, metodom isparavanja otapala pripravljene su čvrste disperzije djelatne tvari u matrici hidrofilnog polimera, poli(vinil-pirolidona). Dobivene čvrste disperzije karakterizirane su diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom i Fourier-transformiranom infracrvenom spektroskopijom. Sadržaj djelatne tvari u...
Određivanje sadržaja polifenola u ekstraktima lista masline
Određivanje sadržaja polifenola u ekstraktima lista masline
Ana Sačer
List masline jedan je od nusprodukata maslinarstva koji se akumulira tijekom obrezivanja stabala masline. Masline su prisutne najčešće u Mediteranskim zemljama koje klimatski pogoduju njihovom uzgoju. Lišće masline sadrži znatne koncentracije polifenolnih spojeva koji se izdvajaju i primjenjuju u prehrambenoj, farmaceutskoj te kozmetičkoj industriji. Polifenolnim spojevima pripisuju se mnoge zdravstvene pogodnosti te se upravo zbog toga ekstrakti lišća maslina koriste u liječenju...
Određivanje sastava eteričnog ulja nekih vrsta roda Artemisia L. plinskom kromatografijom
Određivanje sastava eteričnog ulja nekih vrsta roda Artemisia L. plinskom kromatografijom
Vesna Petrović
Šest uzoraka eteričnog ulja vršnih dijelova pelina ubranih u Hrvatskoj (A. alba, A. annua (dva uzorka), A. maritima, A. verlotiorum i A. vulgaris) izolirano je destilacijom vodenom parom. Dobiven je različit sadržaj eteričnog ulja u uzorcima (0,4-0,9 mL/kg). Kemijski sastav dobivenih eteričnih ulja analiziran je plinskom kromatografijom vezanom sa spektrometrijom masa (GC-MS). Identificirano je 87 komponenata, a dobivene su velike razlike među uzorcima u kvalitativnom i...
Određivanje sastava pepela biomase drvne sječke
Određivanje sastava pepela biomase drvne sječke
Kristina Bezina
Čvrsta biogoriva kao obnovljivi izvor energije su danas sve više u upotrebi kao gorivo u bio elektranama. Tijekom njihovog izgaranja nastaje pepeo koji je potrebno dalje koristiti kao sirovinu ili zbrinjavati na odlagališta, pri čemu je sastav pepela jako bitan jer sadržaj pojedinih oksida znatno utječe na moguće daljnje korištenje pepela. Određivanje sastava pepela obuhvaća određivanje sadržaja oksida: Na2O, K2O, CaO, MgO, Al2O3, Fe2O3 i SiO2. Za njihovo određivanje najčešće...

Pages