Pages

Određivanje sastavnica mjerne nesigurnosti i validacija korozijskog ispitivanja u slanoj komori
Određivanje sastavnica mjerne nesigurnosti i validacija korozijskog ispitivanja u slanoj komori
Emina Mehić
Osiguranje kvalitete rezultata korozijskih ispitivanja podrazumijeva validaciju uređaja kojim se provodi ispitivanje te procjenu mjerne nesigurnosti. Validacija je zapravo proces donošenja ispravne odluke je li neki mjerni postupak prikladan za određenu svrhu, a opširnost validacijskog eksperimenta bitna je kako bi se istražilo ponašanje metode u svim realnim radnim uvjetima. Cilj rada bio je istražiti probleme koji se odnose na kvalitetu podataka dobivenih mjerenjem brzine korozije u...
Određivanje stvarne gustoće prašaka uz pomoć laboratorijskog posuđa
Određivanje stvarne gustoće prašaka uz pomoć laboratorijskog posuđa
Ema Zekić
Cilj ovog rada bio je odrediti gustoću praška sastavljenog od staklenih kuglica modificiranom metodom piknometra. Budući da tekućinski piknometar ima jako usko grlo, nepraktičan je za rad s praškastim uzorcima te je u ovom radu gustoća staklenih kuglica određena korištenjem staklene bočice sa čepom i menzure od 10 mL kao improviziranih piknometara. Kao otapalo korišteni su destilirana voda i etanol, a gustoća staklenih kuglica određena je kao aritmetička sredina tri uzastopna...
Određivanje toksičnosti antiparazitika i antibiotika u vodi bakterijama Vibrio fischeri
Određivanje toksičnosti antiparazitika i antibiotika u vodi bakterijama Vibrio fischeri
Klara Perović
Rast ljudske potrošnje iz godine u godinu uzrokuje i povećanje upotrebe farmaceutika u svakodnevnom životu. To izrazito nepovoljno djeluje na okoliš, prije svega onaj vodni, uzrokujući njegovo onečišćenje. Problem se javlja pri nastojanju obrade takvih otpadnih voda jer se voda onečišćena farmaceuticima vrlo teško obrađuje klasičnim metodama obrade. Sve te činjenice, kao i nepostojanje zakonskih regulativa koje propisuju maksimalno dopuštene koncentracije farmaceutika u...
Određivanje toksičnosti azitromicina nakon naprednih oksidacijskih procesa
Određivanje toksičnosti azitromicina nakon naprednih oksidacijskih procesa
Klara Perović
Azitromicin (AZM) je makrolidni antibiotik širokog spektra djelovanja čije je prisustvo detektirano u vodnom okolišu. Pripada skupini „novih onečišćujućih tvari“ te se vrlo teško uklanja konvencionalnim metodama obrade otpadnih voda. Iako su farmaceutici u okolišu općenito prisutni u niskim koncentracijama, njihovo dugoročno ispuštanje može ostaviti neizbrisive posljedice na sve okolišne sastavnice, ali i na ljudsko zdravlje. Kako bi se spriječio njihov ulazak u okoliš,...
Određivanje toksičnosti bakterijom Vibrio fischeri standardnih otopina ksenobiotika i primjena na realne uzorke
Određivanje toksičnosti bakterijom Vibrio fischeri standardnih otopina ksenobiotika i primjena na realne uzorke
Kristina Kukrika
Tvari prisutne u organizmu koje se u istom ne proizvode niti očekuju da budu prisutne nazivaju se ksenobiotici. Shodno tome, farmaceutici su ksenobiotici za ljude i životinje. Potrošnja farmaceutika posljednjih godina bilježi uzlaznu putanju zbog sve većeg broja novih bolesti i broja oboljelih. Naziv farmaceutici obuhvaća sve lijekove koji se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini te dodatke prehrani. Moderni lijekovi su uglavnom mali organski spojevi koji su liofilni i umjereno...
Određivanje toksičnosti binarnih smjesa farmaceutika i pesticida
Određivanje toksičnosti binarnih smjesa farmaceutika i pesticida
Edi Radin
Intenzivan gospodarski rast praćen porastom svjetske populacije, rezultirao je povećanjem onečišćenja voda. S ciljem očuvanja relativno ograničenih vodenih resursa, dolazi do povećanog interesa za praćenje tvari čija prisutnost u vodama predstavlja opasnost po vodeni okoliš. Među ostalim, javila se i potreba za praćenjem farmaceutika i pesticida čiji je štetni utjecaj na okoliš očekivan, a njihova kontinuirana intenzivna upotreba dovodi do povećane koncentracije u vodama....
Određivanje toksičnosti farmaceutika u okolišu
Određivanje toksičnosti farmaceutika u okolišu
Tea Borojević
Stres, loša prehrana, nedovoljno kretanja i sjedilački način života uzrok su sve više oboljenja. Uz porast broja oboljelih, raste i broj različitih novih bolesti što rezultira povećanom konzumacijom farmaceutika. Rast potrošnje farmaceutika raste iz godine u godinu, tim više što u farmaceutike spadaju i sredstva za osobnu njegu koja se kontinuirano koriste u velikim količinama. Sve te tvari prije ili kasnije završe u okolišu i onečišćuju ga. Najviše farmaceutika završava u...
Određivanje toksičnosti i biorazgradivosti prioritetnih onečišćivala
Određivanje toksičnosti i biorazgradivosti prioritetnih onečišćivala
Marcela Puljiz
Usporedno s razvojem društva i tehnologije razvija se i kemijska industrija. Sjedilački način života, stres i loša prehrana rezultiraju povećanim brojem oboljelih, pa potreba za lijekovima i njihova konzumacija sve više raste. Svakodnevna uporaba farmaceutskih proizvoda dovodi do izlučivanja nemetaboliziranih aktivnih supstanci koje na kraju završavaju u vodenom okolišu. Uz farmaceutike raste i uporaba pesticida čije prekomjerno korištenje u poljoprivredi dovodi do njihove...
Određivanje toksičnosti i biorazgradivosti tijekom razgradnje prioritetnih onečišćivala UV-C/H2O2 i UV-C/S2O82- procesima
Određivanje toksičnosti i biorazgradivosti tijekom razgradnje prioritetnih onečišćivala UV-C/H2O2 i UV-C/S2O82- procesima
Ana Marija Bogdan
Prisutnost organskih onečišćujućih tvari u vodenom okolišu, koje se obično nalaze u koncentracijama u tragovima, između ng/L i μg/L, u posljednjih je nekoliko desetljeća postao sve naglašeniji problem. Razlog tome je teško uklanjanje takvih tvari konvencionalnim postupcima obrade vode. Zbog toga raste primjena naprednih oksidacijskih procesa, AOP-a (engl. Advanced Oxidation Processes, AOP). Takvi procesi su UV-C/H2O2 i UV-C/S2O82− procesi, u kojima se koriste jaki oksidansi i...
Određivanje toksičnosti kemoterapeutika u vodi bakterijama Vibrio fischeri
Određivanje toksičnosti kemoterapeutika u vodi bakterijama Vibrio fischeri
Maja Halužan
U posljednje se vrijeme farmaceutska industrija sve više širi, te je broj farmaceutski aktivnih komponenti (PhAC) na tržištu svakodnevno sve veći. One dospijevaju u okoliš na razne načine, na primjer, putem otpadnih sirovina za proizvodnju istih, putem biološkog otpada izlučenog iz organizma konzumenta, te kao neiskorišteni višak na tržištu. Farmaceutski aktivne komponente i njihovi metaboliti nerijetko štete ekosustavu u kojem se u konačnici nađu. Stoga je bitno provoditi...
Određivanje toksičnosti ksenobiotika u realnim uzorcima bakterijom Vibrio fischeri
Određivanje toksičnosti ksenobiotika u realnim uzorcima bakterijom Vibrio fischeri
Darko Andrić
Farmaceutici, pesticidi i ostali ksenobiotici te njihovi metaboliti i transformacijski produkti su sve češća tema u sferi ekologije i javnog zdravlja. S porastom broja ljudi na Zemlji porasla je i njihova potrošnja, stoga su detektabilni u tlima i većini okolišnih voda. Osim za potrebe ljudi, sve se više koriste i u veterini, ponajviše na farmama mesne industrije. Međutim, ksenobiotici nisu jedina onečišćivala kemijske industrije. S opravdanim razlogom zadnjih godina najviše...
Određivanje toksičnosti mikroplastike
Određivanje toksičnosti mikroplastike
Kristina Bule
Onečišćenje vodenih ekosustava plastikom veličine čestica < 5 mm, odnosno mikroplastikom (MP), postaje problem na globalnoj razini. MP-e predstavlja prijetnju za vodene organizme, ali i druge organizme zbog mogućnosti prijenosa kroz trofičke razine. U ovome radu provela su se toksikološka ispitivanja utjecaja MP-a na tri organizma s ciljem utvrđivanja štetnosti MP-a na iste. Mikroalga Chlorella sp. izlagala se različitim koncentracijama i veličinama čestica polietilena (PE),...

Pages