Pages

Određivanje širine metastabilne zone za djelatnu tvar
Određivanje širine metastabilne zone za djelatnu tvar
Lana Crnac
Kristalizacija je toplinsko-separacijski proces koji široku primjenu nalazi u industriji, posebice u kemijskoj i farmaceutskoj industriji. Proces se provodi sa svrhom dobivanja nove čvrste faze. Svojstva produkata procesa kristalizacije znatno ovise o uvjetima provedbe procesa. Željena raspodjela veličina kristala te njihov oblik mogu se postići provođenjem procesa unutar područja širine metastabilne zone. Na taj se način smanjuje vjerojatnost pojave spontane nukleacije i kontrolira...
Odstupanje od idealnog strujanja u cijevnim reaktorima
Odstupanje od idealnog strujanja u cijevnim reaktorima
Željka Kuzmić
U ovom radu istraživano je odstupanje od idealnog strujanja u modelnim cijevima. Provedeni su eksperimenti u tri cijevi: praznoj kratkoj cijevi, cijevi sa slojem staklenih kuglica i dugoj spiralnoj cijevi. Dobivene krivulje raspodjele vremena zadržavanja poslužile su za izračunavanje srednjeg vremena zadržavanja i disperzijskog broja. Eksperimentalne RVZ krivulje uspoređene su s analitičkim rješenjem disperzijskog modela strujanja uz definirane rubne uvjete za sustave...
Odziv kogeneracijskog postrojenja na promjenu okolišne temperature
Odziv kogeneracijskog postrojenja na promjenu okolišne temperature
Andrija Jakovčević
Ovaj rad detaljno istražuje kako promjene vanjske temperature utječu na karakteristike kogeneracijskih postrojenja, koja su ključna za istovremenu proizvodnju električne i toplinske energije. Fokusirajući se na održavanje zadanog omjera ukupno proizvedene električne i toplinske energije te visokog toplinskog faktora iskorištenja, postrojenje prilagođava svoju proizvodnju pare sezonskim potrebama. Osim toga, istražuje se kako te promjene utječu na termodinamički stupanj...
Okoliš i klimatske promjene
Okoliš i klimatske promjene
Dora Kovačević
Klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem utječu na pojavu sve češćih i manje predvidljivih ekstremnih vremenskih događaja, pogoršavajući već postojeće krize i zahtijevaju više napora kako bi se zadovoljile sve veće osnovne životne potrebe. Istraživanja vezana za buduće scenarije predviđaju da će klimatske promjene imati dramatičan učinak na okoliš. Onečišćenje koje je proizveo čovjek dovelo je do različitih negativnih posljedica poput globalnog zatopljenja....
Okolišni aspekti primjene ferata (VI) za uklanjanje farmaceutika iz vode
Okolišni aspekti primjene ferata (VI) za uklanjanje farmaceutika iz vode
Iva Bićanić
Detektirana prisutnost farmaceutika u okolišu predstavlja potencijalnu opasnost za živi svijet već i u nanogramskim koncentracijama zbog njihove biološke aktivnosti te potencijalno toksičnih razgradnih produkata. Glavni su izvor otpadne vode u koje ovi spojevi kontinuirano dospijevaju. S obzirom na neučinkovitost postojećih metoda obrade otpadnih voda u tom području, razvijaju se i istražuju nove, ekonomski isplative i okolišno prihvatljive metode, čija primjena neće davati...
Okolišni aspekti primjene nanokompozitnih fotokatalizatora uz simulirano Sunčevo zračenje za uklanjanje farmaceutika iz vode
Okolišni aspekti primjene nanokompozitnih fotokatalizatora uz simulirano Sunčevo zračenje za uklanjanje farmaceutika iz vode
Petra Orehovački
Farmaceutici su spojevi koji se upotrebljavaju za liječenje ili sprječavanje bolesti ljudi i životinja te kao promotori rasta u veterinarskoj medicini. Zbog raširene uporabe nađeni su u ispustima nakon obrade otpadnih voda, površinskim vodama, tlu i vodovodnoj vodi. Jedan od najčešće detektiranih farmaceutskih spojeva u okolišu je diklofenak (DCF), nesteroidni protuupalni lijek, koji se lako bioakumulira u tkivima vodenih organizama. Kako bi se spriječio daljnji štetan utjecaj...
Okolišni aspekti prioritetnih tvari u vodama
Okolišni aspekti prioritetnih tvari u vodama
Tamara Habek
Evolucijom čovjeka te njegovim djelovanjem započelo je oblikovanje i prilagođavanje okoliša ljudskim potrebama. Razvojem tehnike i tehnologije te povećanim zahtjevima za zadovoljavanjem svojih potreba, čovjek sada bitno utječe na prirodnu ravnotežu te ugrožava brojne ekološke sustave. Danas je moguće, korištenjem znanstvenih spoznaja, utvrditi koliko je neka tvar opasna za okoliš i organizme koji u njemu žive. Potrebno je odrediti standarde kakvoće okoliša (SKO) u svrhu...
Okolišni aspekti reaktivacije TiO2-SnS2 i njegova primjena u obradi voda
Okolišni aspekti reaktivacije TiO2-SnS2 i njegova primjena u obradi voda
Anja Pintar
Okolišno prihvatljiva rješenja za upravljanje otpadnim vodama, uključujući poboljšanje kvalitete vode i recikliranje vode smatraju se ključnim prioritetnim područjima na globalnoj razini. Izazovi s kojima se susreću vodni resursi uzrokovano je zbog prisutnosti organskih i anorganskih onečišćujućih tvari otpuštenih iz brojnih antropogenih aktivnosti. Ova situacija je dodatno komplicirana nastalim nepristupačnim onečišćujućim tvarima kao što su farmaceutici koji imaju nisku...
Oksidacija aromatskih onečišćivala u vodenom mediju peroctenom kiselinom
Oksidacija aromatskih onečišćivala u vodenom mediju peroctenom kiselinom
Dora Bramberger
Razvojem moderne medicine i farmaceutske industrije, potražnja za lijekovima postaje sve veća. Posljedično, količina onečišćujućih tvari korištenih za pripravu farmaceutika raste u otpadnim vodama. Uzevši u obzir fizikalno-kemijska svojstva aromatskih onečišćivala, od iznimne je važnosti pratiti njihovu koncentraciju u prirodnim vodama, zbog potencijalno toksičnog učinka na ekosustave. Kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje prirodnog vodenog medija, društvo poseže za...
Oksidacija diola u prisustvu oksidoreduktaza
Oksidacija diola u prisustvu oksidoreduktaza
Jelena Jelačić
U ovom radu istražena je enzimatska oksidacija alkohola katalizirana enzimom galaktoza oksidazom. Zanimala nas je specifična aktivnost galaktoza oksidaze prema alkoholnom supstratu, diolu. Provedeno je mjerenje utjecaja koncentracije diola, bakrovih iona i kisika na aktivnost enzima. Kao supstrati su korišteni racemična smjesa diola, ali i čisti R- i S- izomeri diola, kako bi se pokazalo je li enzim enantioselektivan. Postojanje produkta enzimatske reakcije oksidacije alkohola ispitano...
Oksidacija polifenolnih spojeva u cijevnom reaktoru
Oksidacija polifenolnih spojeva u cijevnom reaktoru
Ivona Filipović
Povećanjem broja stanovništva, urbanizacijom i industrijalizacijom istovremeno raste potreba za pitkom vodom, ali i intenzitet njihova onečišćenja. Najvećim problemom smatraju se otpadne vode industrije koje predstavljaju iznimno opterećenje za prijemnike zbog visokog sadržaja tvari organskog i anorganskog podrijetla. Sve veći porast industrije obrade maslina i proizvodnje maslinovog ulja rezultirao je povećanim sadržajem otpadnih voda generiranih iz ove industrije (eng. Oil Mill...
Oksidacija prioritetnih onečišćivala feratom(VI)
Oksidacija prioritetnih onečišćivala feratom(VI)
Edi Radin
Sve veća primjena pesticida i farmaceutika dovodi do povećanja njihove koncentracije u vodama. Svrstavaju se u nova onečišćivala koja imaju potencijalno toksična svojstva za ljude, al i za cijeli ekosustav. Neki od tih spojeva, nalaze se na listi prioritetnih tvari Direktive 2013/39/EU pa se njihova koncentracija u vodenom okolišu kontinuirano prati. Takva onečišćivala teško se uklanjaju konvencionalnim procesima obrade voda, pa se stoga pokušavaju razviti nove metode kojima bi...

Pages