Pages

Toplinsko i reološko ponašanje nanofluida
Toplinsko i reološko ponašanje nanofluida
Marija Ždrakić
U ovom radu ispitivana je stabilnost i termo-fizikalna svojstva nanofluida sa i bez aditiva. Za pripravu suspenzija korištene su nanoĉestice Al2O3 koje su dispergirane u demineraliziranoj vodi u 0.5, 1.0, 1.5 vol %. U suspenziju koja sadrži 0.5 vol % Al2O3 dodani su razliĉiti aditivi (polivinil alkohol (PVA), polivinilpirolidon (PVP), arapska guma (AG), heksadeciltrimetilamonijev bromid (CTAB) i natrijev dodecil-sulfat (SDS)) u razliĉitim masenim omjerima. Pripravljenim nanosuspenzijama...
UV razgradnja PP/PCL/nTiO2 mješavina
UV razgradnja PP/PCL/nTiO2 mješavina
Robert Katić
Modifikacijom nerazgradivih sintetskih polimera s biorazgradivim polimerima dobivaju se polimerni materijali prihvatljivi za okoliš. Najveći problem pri modifikaciji nerazgradivih polimera s biorazgradivim polimerima je kompatibilnost polimera u njihovoj mješavini. U cilju istraživanja procesa starenja PP/PCL mješavina bez i s dodatkom punila nTiO2 djelovanjem UV zračenja, uzorci mješavina podvrgnuti su ubrzanom starenju primjenom laboratorijske UV lampe (Suntest Heraeus Suntest CPS )...
UV razgradnja polimera
UV razgradnja polimera
Paula Božek
Razgradnja polimera može se biti toplinska, fotokemijska, oksidacijska, fotooksidacijska, ionizacijska, mehanička i kemijska. Posljedice djelovanja UV zračenja na polimerne materijale su obojenje materijala (žučenje), nastajanje mikronapuklina na površini te slabljenje mehaničkih i električnih svojstava. Polistiren (PS) je termoplastični homopolimer koji se zbog dobrih svojstava i niske cijene proizvodi u velikim količinama. Polikaprolakton (PCL) je biorazgradljivi polimer što je...
UV-fotoliza 17β-estradiola u vodenom mediju
UV-fotoliza 17β-estradiola u vodenom mediju
Mario Meheš
Farmaceutici po svojoj prirodi više ili manje utječu na prirodno funkcioniranje ljudskog i životinjskog organizma, a njihova sve učestalija pojava u otpadnim vodama predstavlja potencijalnu prijetnju ljudskom i životinjskom zdravlju. Ženski spolni hormon 17β-estradiol spada u grupu farmaceutika koji imaju najjače fiziološko djelovanje, a zbog svoje široke primjene i prirodnog izlučivanja učestalo se nalazi u vodenim sustavima. Stoga se nameće potreba za istraživanjem i...
Ugradnja flavonoida u mesoporozne magnetske nanočestice i utjecaj magnetskog polja na kinetiku njihovog otpuštanja
Ugradnja flavonoida u mesoporozne magnetske nanočestice i utjecaj magnetskog polja na kinetiku njihovog otpuštanja
Marina Punčec
Preparacija mesoporoznih magnetitnih (Fe3O4) nanočestica postignuta je modificiranom solvotermalnom reakcijom amonijevog acetata, željezovog triklorid heksahidrata i polietilen glikola u etilen glikolu. Njihova fizikalno-kemijska, strukturna, magnetska i morfološka karakterizacija provedena je rendgenskom difrakcijom praha, pretražnom elektronskom mikroskopijom (SEM), elektroforetskim raspršenjem svjetlosti (ELS), Brunauer-Emmet-Teller (BET) analizom, supravodljivim kvantnim...
Ugradnja grafena u strukturu vodljivog polimera
Ugradnja grafena u strukturu vodljivog polimera
Roko Kranjčec
Cilj ovog rada bila je elektrokemijska sinteza i ispitivanje slojeva poli(3,4- etilendioksitiofen) (PEDOT), te kompozita PEDOT/grafen na Pt disk elektrodi. Raslojavanje grafita i sinteza grafena provedena je polarizacijom grafitnog štapića u otopini natrijeva dodecilsulfata (SDS). Uzorak grafena izoliran iz suspenzija ispitan je Ramanovom spektroskopijom pri čemu je utvrđeno da je dobiveni uzorak grafenov oksid (GO). Metode korištene za sintezu bile su su: ciklička voltametrija,...
Uklanjanje SO2 iz dimnih plinova brodskih motora pranjem morskom vodom
Uklanjanje SO2 iz dimnih plinova brodskih motora pranjem morskom vodom
Božana Čalaga
U ovom radu istražuje se mogućnost uklanjanja SO2 iz dimnih plinova brodskih motora pranjem morskom vodom. Brodski motori kao gorivo uglavnom koriste teško loživo ulje s relativno visokim sadržajem sumpora koji tijekom izgaranja oksidira u SO2, reaktivan i korozivan plin štetan za okoliš. Prije ispuštanja dimnih plinova u okoliš potrebno ga je ukloniti, kako bi se zadovoljili sve stroži međunarodni propisi o zaštiti zraka. Jedna od najekonomičnijih metoda uklanjanja SO2 je...
Uklanjanje amonijakalnog dušika iz procjednih voda odlagališta otpada fizikalno-kemijskim postupcima
Uklanjanje amonijakalnog dušika iz procjednih voda odlagališta otpada fizikalno-kemijskim postupcima
Toni Jovanović
Procjedne vode odlagališta otpada spadaju među najonečišćenije otpadne vode i mogu imati značajan štetan učinak na ljudsko zdravlje i okoliš. Stoga je nužna njihova obrada s ciljem uklanjanja prisutnih štetnih tvari i smanjenja njihovih koncentracija na razine prihvatljive za okoliš. Zakonska regulativa iz područja okoliša nameće kriterije vezane za dizajn samo odlagališta i ispuštanje procjedne vode. Trenutno nema univerzalnog postupka za sve procjedne vode. Specifična...
Uklanjanje antiparazitika iz retentata reverzne osmoze na aktivni ugljen u koloni
Uklanjanje antiparazitika iz retentata reverzne osmoze na aktivni ugljen u koloni
Marta Hac
Prisutnost lijekova u okolišu svakodnevno raste zbog sve veće primjene u zdravstvu i veterini, te ih je zbog njihovog negativnog utjecaja na okoliš neophodno učinkovito ukloniti. U svrhu uklanjanja antiparazitika iz vode u ovom radu korišten je reverzno osmotski (RO) membranski proces. Analiza je pokazala uklanjanje veće od 99% za navedene antiparazitike. Rezultatima FTIR analize utvrđeno je kako ne postoje značajnije interakcije između membrane i antiparazitika. Međutim, jedan od...
Uklanjanje bakrovih iona u otpadnim vodama upotrebom elektrokemijskog protočnog reaktora
Uklanjanje bakrovih iona u otpadnim vodama upotrebom elektrokemijskog protočnog reaktora
Vladimir Lukačević
Cilj ovog rada bio je elektrokemijskim putem ukloniti bakar iz modelne otopine bakar(II)-sulfata pomoću elektrokemijskog protočnog reaktora. Korišten je elektrokemijski reaktor napravljen od pleksiglasa dimenzija 3 cm x 3 cm x 10 cm. Prilikom odabira materijala za izradu elektroda ispitana su svojstva različitih materijala metodom cikličke voltametrije i metodom rotirajuće disk elektrode. Kao katodni materijal izabran je čelik, dok je kao anodni materijal izabrano olovo. Elektroliza...
Uklanjanje deksametazona iz vode naprednim oksidacijskim procesima
Uklanjanje deksametazona iz vode naprednim oksidacijskim procesima
Ivana Žitko
Farmaceutska industrija, kao jedna od rastućih industrija danas, postala je jedna od većih zagađivača vodenog okoliša. Svakodnevno korištenje farmaceutika dovodi do onečišćenja površinskih i podzemnih voda te time i utjecaja na ljudsko zdravlje. Europska unija je donijela Okvirnu direktivu o vodama u kojoj je predložena strategija protiv onečišćenja voda. Direktiva sadrži listu prioritetnih onečišćivala među kojima su i mnogi farmaceutici. Osim njih, postoji još mnogo...
Uklanjanje diklofenaka imobiliziranim nano-TiO2 pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Uklanjanje diklofenaka imobiliziranim nano-TiO2 pod simuliranim Sunčevim zračenjem
Lora Hariri
Onečišćenje vode predstavlja jedno od najvećih prijetnji zdravlju ljudi te njegovo rješavanje veliki izazov. Opće je poznato kako su brojne bolesti prouzročene vodom neadekvatne kvalitete. Stoga su znatni napori usmjereni identificiranju i rješavanju uzroka tog problema. Sve veća prijetnja su mikroonečišćivala u vodi, koja se ne uspijevaju u znatnoj mjeri ukloniti u konvencionalnim postrojenjima za obradu otpadnih voda. Među njima poznato je kako farmaceutik diklofenak (DCF) ima...

Pages